top of page

Referater 2021

Bestyrelsesmøde 18. februar 2021 – Hvidovre Sejlklub Suset.


Mødet blev afholdt på Teams


Deltagere:     Kurt Jakobsen - afbud

                      Hans Henrik Andersen

                      Ulrik Larsen (ref)

                      Kurt Sejsbo - deltog

Henrik Hansen - deltog

Stig Petersen - afbud

Rune Pedersen - afbud

Jan Larsen - afbud

Steen LarsenGodkendelse af tidligere referat

Referatet blev godkendt.


Afholdelse af generalforsamling

Den skal afholdes iflg. vedtægterne i sidste halvdel af april. Kurt S booker Teatersalen. Der satses på den 22. april el. den 29. april. Kurt giver besked om mulighederne. 

Vedtægterne på hjemmesiden er ikke opdateret med seneste vedtægtsændringer. Steen opdaterer.


Indkøb af ny betalingsautomat til tankanlæg
Pt. duer den ekst. ikke (og Nets lukker for adgang inden så længe). Henrik H har fået 2 tilbud. Hvis der er en renoveret model, er det interessant. Der er mulighed for både at lease el. købe en mode. Fordele og ulemper blev drøftet. Kurt drøfter diverse med dem og vender tilbage inden en bestilling.


Støvsuger og slibemaskine

Henrik indkøber begge dele til udlån. Skal erstattes hvis det går i stykker. Henrik laver en udlånsseddel. Johnna administrerer.

Der indkøbes en Festol støvsuger og en blå Bosch excentersliber.


B31

Henrik orienterede også om at B31’eren var fjernet.


Gulv

Der er fuld gang i at blive slebet gulv i klubhuset.


Udlån af skolebåde

Henning Thestrup havde lavet et oplæg til nye retningslinjer for udlån af skolebåde.

Der var ingen bemærkninger. Steen lægger det på hjemmeside


Begge skolebåde (Nell + spækhugger) er solgt.


Henrik sender retningslinjer for søsætning til Steen til hjemmesiden.


Der udarbejdes oplæg til leje af den ene halvdel af masteskuret til SUP-boards (inkl. private). Nærmere retningslinjer (pris, periode m.m.) skal aftales nærmere.

Ulrik kommer med et oplæg.


Klubben har overtaget Jan og Bjarnes mini12 m (kvit og frit) – Tak for det.


Der arbejdes stadig på oplæg til jubilæumsfest. Kurt Sejsbo vender tilbage.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 8 april 2021

Mødet blev afholdt på Teams


Deltagere:    Kurt Jakobsen 

                      Hans Henrik Andersen

                      Ulrik Larsen (ref)

                      Kurt Sejsbo - Afbud

Henrik Hansen  

Stig Petersen  

Rune Pedersen  

Steen Larsen


Afbud: Jan Larsen 


Godkendelse af tidligere referat

Referatet blev godkendt.

Generalforsamling

Som situationen er pt. må det udsættes. I første omgang udsættes det til d. 20. maj.  Der skal sendes et nyhedsbrev med kort varsel, hvis der kommer nyt ud d. 16 april. Kurt S aflyser lokale.

Dagsorden var vedhæftet indkaldelsen. Ingen bemærkninger til den.

Jakker

Det er aftalt at indkøbe jakker via DS som frivillige m.m. kan få. Kurt bestiller

Brev til kommunen

Der er skrevet en henvendelse til borgmesteren og den tekniske direktør om havnerenoveringen. Der er bla. misforståelser om de dybder (som er for lidt), der er angivet i den kommunale sagsbehandling.

Vi skal sikre at vi bliver inddraget i det videre forløb. Afventer i første en tilbagemelding på henvendelsen ellers skal der følges op.

Regnskab

Der eftersendes regnskab til bestyrelsen.

Helt generelt er der brugt færre penge på mange poster pga. Corona.

Der er budgetteret med 65.000 for EL. I 2020 var forbruget dog ca. 90.000. Det blev drøftet hvorfor forbruget var så højt. El-afgift kommer retur som er i størrelsesordenen 30.000 kr. Dette undersøges nærmere, bla. ift. hvornår forbruget er højt.

Der eftersøges revisorhjælp til at afslutte regnskabet.

Steen fremførte kritik af der ikke var bogført de seneste måneder af forskellige årsager fra Malene. Dette skal strammes op.

Online indmeldelse

Der undersøges om der kan etableres en on-line tilmelding via forening Let. Det kunne lette administration med nye medlemmer, optagning af både, SUP kurser m.m. betragteligt. Forening Let kontaktes for at få hjælp. Steen, Rune og Ulrik deltager i snak med Forening Let.

Venteliste skabe, aktivitet og dato

Der skal et felt ind i Forening Let omkring ”venteliste skabe”. Rune kontakter Malene.

Havnen

SUP opbevaring.

For medlemmer betales som ”aktiv med båd”.

Den ene side af skuret ryddes ifb. Store bukkedag. Skal offentliggøres i et nyhedsbrev.

Ledige pladser: Stig ringer rundt i regi af ventelisten og følger op.

Vi kunne godt bruge en ekstra plads til den anden yngling. Kommunen skal søges om dette, og understøttes af mere tilgang i ungdomsafdelingen og for mere aktivitet.

Der er indkøbt støvsuger og slibemaskine. Henrik laver skema ift. udlån m.m.

Henrik H snakker med Jan om Anette (følgebåd).

Klubhus

Gulvet i klubhuset er blevet rigtigt fint.

Der fortsættes med coronarengøring i klubhuset og toiletter.

Sejlads

Sejlerskole

Der er gang i planlægningen af årets sejlerskole. Det gælder bla. det nye koncept for kapsejladsskole. Der er sendt invitation rundt.

Selv om flere instruktører er stoppet bliver der alligevel startet 2 hold op på den ”alm. Sejlerskole”. Undervisning starter i maj.

Der har været drøftet forskudt opstart, men grundet Corona og der ikke blev startet nye hold sidste år, afventes dette næste år.

Nell og Suset er købt at Enigheden og skulle blive flyttet i den kommende uge.

Junior

Der har meldt sig 2 nye instruktører til et begynderhold. Sæsonen starter her medio april og begynderholdet afventer til maj. Der bliver således 2 hold i år. Foreløbig sejles om mandage.

Det forsøges at få begge yndlinge i vandet i år. Der er ikke umiddelbart pladser, men de kan nok ligge 2 på samme plads.

SUP

Der forventes igen i år stor aktivitet på denne front. Der barsles med flere nye koncepter, bla. med kortere introkurser, styrketræningshold med ekstern instruktør m.m., og det forventes at det bliver aktivitet 4 dage om ugen i afdelingen.

Pigesejlads

Der tages initiativ til at starte en pigeafdeling. Det skal være pigerne der selv defineres de nærmere rammer for sådan en afdeling. Det forsøges at få sendt information målrettet piger i klubben. Tidspunkt afklares nærmere, men det set om der ikke kan afholdes et infomøde i maj.

E-sejlads

Der har været aktivitet her i forår/vinter med E-sejlads. Der bliver hen over sommeren sat nærmere rammer/struktur op for en egentlig afdeling, og nærmere information kommer ud omkring det.

Aktivitetsudvalg

Der har været et par møder i ”100 års udvalget”. Foreløbigt er Suset reserveret d. 6 august 2022.

Foreløbigt program og tanker er:

·        Reception

·        Aktiviteter i havnen (flere forslag i spil)

·        Medlemsfest om aftenen

Øvrige ideer efterspørges og enkelte blev drøftet. Kurt Sejsbo kontaktes nærmere herom.

Ansøgning om fondsmidler til en gave til klubben

Havnestander og vimpler indkøbes.

Budget for jubilæumsaktiviteter og rammer er på 100.000 kr. som blev godkendt.

Forslag om fotoaften i klubben med historiske billeder. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 4 maj 2021 – 


Mødet blev afholdt på Teams


Deltagere:    Kurt Jakobsen 

                      Hans Henrik Andersen

                      Ulrik Larsen (ref)

                      Kurt Sejsbo

Henrik Hansen  

Rune Pedersen  

Steen Larsen

Jan Larsen 


Afbud Stig Petersen  


Godkendelse af foregående referat

Godkendt

Brugsretsaftale og Venteliste

Der var inden mødet fremsendt et udkast til en fornyelse af brugsretsaftalen. Her indgår en forespørgsel om en udvidelse til 30 år. Det skyldes bla. et ønske om et nyt tag som kræver et lån som ikke kan bevilliges hvis der ikke er sikkerhed for hvor længe vi har en brugsret. Derudover er der foreslået og argumenteret for at ventelisten omdefineres, således at der fordeles med 50/50 ml. motorbåde og sejlbåde. Dette argumenteres bla. med baggrund i miljøforhold.

Ventelisten offentliggøres på hjemmesiden med numre og dato på. Bør opdateres løbende en gang pr. måned.

Generalforsamling

Den bør udsættes (igen) grundet forsamlingsforbuddet. Bør vente til det er tilladt at forsamles min.75 pers. Fastsættes til torsdag d. 17. juni. Kl. 19. Kurt undersøger lokale i Friheden.

Regnskab

Rune gennemgik overordnet status på regnskabet, som udsendes efter mødet.

Årsregnskab

Der er en ny person i gang med at udarbejde årsregnskabet, som har fået adgang til relevante data. Rune har møde i denne uge med vedkommende. Klubbens revisorer orienteres. Fremadrettet skal det opstilles primo årets begyndelseog .

Der er en pæn sum penge på kontoen, og relevante investeringer blev drøftet. Det blev aftalt, at der udarbejdes en ”ønskeliste”, som skal prioriteres, og som senere kan drøftes. 

Online indmeldelse

Der er nu muligt at tilmelde sig online (inkl. betaling) på hjemmesiden via link som direkte kører ind til Forening Let. Det bliver en administrativ lettelse.

Gebyr for brug af klubbens SUP-Boards er fastsat til 500 kr./år.

Gebyr for brug af klubbens ungdomsjoller/både er fastsat til 240 kr.

Der er stadig behov for en gennemgang af klubbens gebyrer. Rune udtrækker en liste og det drøftes på næste møde.

Gennemgang af ForeningLet

Rune booker en time på et tidspunkt, hvor der er mulighed for at få en gennemgang.

Havnen

Der er modtaget invitation fra kommunens projektleder på havneprojektet til en nærmere info i maj om det kommende havneprojekt med uddybning, renovering af moler og evt. udvidelse. Kurt deltager i 1. omgang. Senere inviteres til møde og gennemgang på havnen.

Der informeres på hjemmesiden om SUP opbevaring m.m.

Der er opsat badestige på nordmolen. Det blev drøftet om det kan det blive et problem ift. folk der svømmer rundt i havneindløbet og de sikkerhedsproblemer der kan opstå. Forskellige tiltag blev drøftet, herunder om der skal opsættes tydelige advarselsskilte el. lign. Kurt nævner det i henvendelse til kommunen.

Grøn og rød lanterne på indsejlingsbøjer bliver opsat her i forsommeren.

Der har været tilbagevendende problemer med mastekranen som nu har været repareret ad flere gange. Det skulle nu være på plads. Bla. er det nogle printkort der har fået fugt.

Ved søsætning og optagning må det være muligt at give ca. tider. Der skal kunne gives et interval på et par timer. Der skal derudover ligge nogle kontrakter hos Johnna, så hun kan kontrollere, at det er på plads inden folk skal sætte deres både i vandet.

Skrotbåde der ligger og ”flyder” over i hjørnet på havnearealet skal håndteres/bortskaffes. Kurt tager det med i henvendelsen til kommunen. Der er nogle hvor vi ikke kan finde folk. Henrik laver en samlet liste med hvilke det drejer sig om.

Klubhus

Ingen bemærkninger

Sejlads

Sejlerskole,

Skolebåde er kommet i vandet og har fået mast på. Nye elever skal have adgangskort – liste kommer til Kurt så de kan udstedes. Der er pt. søsat 2 h-både.

Der holdes et infomøde om pigesejlads sidst i maj. Nærmere følger.

Der er positiv stemning ift. at anskaffe en turbåd. Det skal dog gennemtænkes hvordan setup skal være, herunder betaling for brug, betingelser, vedligeholdelse m.m.

Optimist- og juniorafdelingen er også kommet godt i gang. Der sejles med 2 hold på mandage for hhv. begyndere og lidt mere øvede og joller.

Ansøgninger til fonde.

Afventer endeligt svar fra Arbejdernes Landsbank om ansøgning. Der er kommet mundtligt tilsagn om støtte.

Aktivitetsudvalg

100-års jubilæum. Planlægningen skrider frem og der arbejdes på forslag til aktiviteter. Næste møde i udvalget er d. 17. maj.

Pinsetur. Planlægges i pinsen😊

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 24. junl 2021 – Deltagere:     Kurt Jakobsen (ref)

                      Kurt Sejsbo

                      Jan Larsen

Henrik Hansen  

Stig Petersen  

Rune Pedersen  

Steen Larsen


Afbud: Ulrik Larsen, Hans Henrik Andersen Generalforsamling

Referatet var fremsendt til bestyrelsen før mødet og gav ingen anledning til kommentarer.

Steen lægger referatet på hjemmesiden og Kurt J sørger for underskrift fra Søren Overgaard.


Konstituering af bestyrelsen

Næstformand og jolleudvalgsformand:    Steen Larsen

Sejladsudvalgsformand:                           Ulrik Larsen

Klubhusudvalgsformand:                         Hans Henrik Andersen

Aktivitetsudvalgsformand:                       Kurt Sejsbo

Bådudvalgsformand:                               Jan Larsen

Havneudvalgsformand:                            Da der ikke kunne opnås en brugbar model for dette område, blev beslutningen om havneudvalgsformand udsat til næstkommende bestyrelsesmøde i august. Henrik vil, i den mellemliggende periode stå for bøje- og jollepladsadministrationen og Kurt J vil tage sig af den fysiske drift af havnen, gennem Johnna og kommunen.


Pladslejekontrakter

Der fremstilles et antal blanke kontrakter til manuel udfyldelse.


Bådudvalg

Ulrik har fremsendt en række ønsker omkring skolebådene, som Jan kigger på.

Samtidig blev det oplyst at lyset på traileren til den røde RIB ikke virker. Puklehvalerne mødes på onsdag og kigger på det. Såfremt det lukkes at reparere den, kontaktes Brian. Den skal benyttes i forbindelse med Stege lejren.


Klage fra Ishøj sejler

Vi har desværre modtaget en klage fra en sejler, fra Ishøj, som var utilfreds med at der skulle lægges et kontant depositum for lån af kort til bad og toilet og påpegede, at i andre frihavne forefindes der automater hvor kort kan trækkes. Anskaffelsesprisen på sådan en automat står slet ikke mål det lille antal gæstesejlere Hvidovre Havn har på årsbasis.

Kurt J skriver et svar til pågældende.


Næste Møde:
Torsdag den 12. august
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 12. august 2021 – 


Deltagere:     Kurt Jakobsen (ref)

                      Kurt Sejsbo  

Henrik Hansen  

Stig Petersen (via Teams)

Steen Larsen (via Teams)

Hans Henrik Andersen 


Afbud:          Ulrik Larsen, Jan Larsen, Rune Pedersen


Referat fra sidste møde

Godkendt


Triathlon stævne

Vi synes, at den information, vi har fået fra henholdsvis Hvidovre Triathlon klub og kommunen er særdeles mangelfuld tenderende til ikke eksisterende.

Når stævnet er overstået, vil vi rette henvendelse til borgmesteren hvor vi giver udtryk for vores utilfredshed med kommunikationen og samtidig forsøge at fremkomme med nogle konstruktive forslag til fremtidig afvikling.


Medlemsdialog

Der har været en dialog mellem et af vores medlemmer og et bestyrelsesmedlem i løbet af sommeren.

Den tone medlemmet har anlagt, i de fremsendte mails, er fuldstændig uacceptabel og bestyrelsen har derfor valgt at give det pågældende medlem en tidsbegrænset advarsel.


Klubhusudvalget

-          Mange af vores stole er efterhånden i en ringe stand, både hvad angår udseende og ikke mindst fletværket. Hans Henrik har undersøgt hvad en renovering koster pr stol og det vil være en relativt stor udgift. Nye stole i den fornødne kvalitet vil være en meget større udgift. Bestyrelsen mener, at det ville være rimeligt hvis Tina betalte en andel til renoveringen, da det trods alt er gæster til Susets Køkken der bruger dem mest. Hans Henrik arbejder videre med sagen og vender tilbage på næste bestyrelsesmøde.


Regnskab

-          Der er ikke sket det store i ferieperioden, men der arbejdes på at få Jimmy ind til at assistere med regnskabet


Havnen

-          Renovationsprojektet

I slutningen af juni havde vi en gennemgang af molehovedernes tilstand sammen med Connie Kierkegaard fra kommunen og Niras, som kommunens rådgivende ingeniør vedr. renovation af havnen. Niras havde foretaget en dykkerundersøgelse af begge molehoveder og kunne konstatere at de er i en meget dårlig stand og de derfor tages med i det generelle renovationsprojekt.

-          Kran

Der har været problemer med den store kran og der er mistanke om, at det er nøglekontakten der er defekt. Hans Henrik kontakter Ronnie og får det undersøgt og repareret.


Sejlads

-          Ungdom

Bestyrelsen har bevilget kr. 25.000 til indkøb af en Feva-jolle til ungdomsafdelingen. Vi har i forvejen fået et tilsvarende beløb af Andelsbanken men det er desværre umuligt at finde brugte Feva-joller og der bliver derfor anskaffet en ny.
BB10
Justitia med Ulrik og Sveske II med Keld deltager i DM for BB10 i Egå i weekenden 13. – 15. august

-          Sejlerskolen
Det er lykkedes at få to instruktører mere ind, hvilket vi er meget glade for


Aktivitetsudvalg

-          100-års jubilæum

-          Hans Henrik kommer med et oplæg til medlemsgaver i forbindelse med jubilæet.

-          Kurt J undersøger om Sjøbeck vil sponsere noget til jubilæet.

-          Der er lavet klubstandere med 100 år indlagt og i forbindelse med nytår opsættes 100 års standeren på flagstangen ved tankanlægget.

-          Der sættes et ”banner” på hjemmesiden, som fortæller at klubben har jubilæum den 6. august 2022. Steen og Hans Henrik sørger for det, hurtigst muligt.

-          Lysskiltene med vores klublogo på klubhuset udskiftes og repareres så de er i orden ved årsskiftet

-          Aktiviteter i vinterhalvåret

-          Oktober: Standerstrtygning den 2. oktober

               Afriggertur den 16, oktober med frokost i Marineforeningen.

November: Julebanko

                   Juletræ

Januar: Nytårskur

Februar: Billedaften i sammenhæng med Fedsilden

Marts: Sejl og Rig


Eventuelt

-          Forslag til investeringer som tages op på senere møde

-          Turbåd

-          Toilettømningsanlæg

-          Renovering af skinner og vogn i slæbested

-          Udskiftning af Annette

-          Nye trailere

-          Kontingent aktiv med og uden båd ensrettes

-          Udskiftning af de to gamle biltrailere

-          Udskiftning af den lille traktor

-          Udskiftning af nøgler til elektroniske tastatur
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bestyrelsesmøde 7 oktober 2021 – 


Deltagere:     Kurt Jakobsen 

                      Hans Henrik Andersen

                      Ulrik Larsen (ref)

                      Henrik Hansen  

Stig Petersen  

Steen Larsen

Jan Larsen 


Afbud:           Kurt Sejsbo og Rune Pedersen 


Godkendelse af tidligere referat

Referatet blev godkendt.


Regnskab

Intet nyt.


Havnen

Der var fint fremmøde til standerstrygning, men der opfordres til at gøre mere ud af at reklamere for arrangementet fremover og komme bredere ud i klubben.


En uddybningsløsning er nu blevet aftalt. Der uddybes under et antal både (fortrinsvis på sydmolen).

Sagen omkring nye spunsvægge er ikke sendt i udbud endnu. Pt. er planen at det starter foråret 2022 på nordmolen. Det kommer også til at omfatte en hævning af molerne.

Der gennemføres også midlertidige reparationer af molehovederne. Dette er vi ikke tilfredse med, da de er i meget dårlig stand.


Kraner

Virker pt., men der har været problemer med betjeningshåndtagene med løse forbindelser m.m.

Der blev drøftet andre løsninger, f.eks et betjeningspanel. Fordelen pt. er man kan betjene den alene. Hans Henrik kigger på at montere en elastik, så den ikke kan falde så langt. Nødstoppet virker heller ikke pt. Skal også fixes. Evt. en helt anden løsning.


Lønregulering Johnna

Lønnen har ikke været reguleret i mange år. Der aftaltes en lønstigning.


Brian

Der laves et oplæg således at Brian får nogle timer og ansættes formelt. 


Opdatering af bøjepladskontrakter vedr. opsigelsesfrister

Der var et forslag vedhæftet indkaldelsen. Det indebærer at man kan opsige den 2 gange om året. Der udsendes et addendum, til dem der har bøjepladser.


Udskiftning af Annette

Der kigges på forskellige brugte både som erstatning (med indenbordsmotor). Der drøftes beløb på op til 200.000 kr. Jan L har bolden pt.Klubhus

Strømforsyningen til adgangskontrollen var gået og er blevet fixet.


Der er aftalt et nyt telefonsystem med en mobilløsning (3). Nogle telefonnumre skal derfor rettes på hjemmesiden.


Sejlads

Kurt, Ulrik og Svend deltager i årets DS klubkonference Vingstedcentret.


Sejlerskole

H-bådene kommet op.

Der er ønske om at få den ekstra h-båd (TacTic) i vandet til næste år.

Den renoveres i nødvendigt omfang, så den kan komme ud og sejle (Jan L.)


Pigesejlads

Vi er desværre ikke kommet i gang i år, men vil gerne tage det op igen til næste forår.


Ungdom

Der er været fin aktivitet henover efteråret. Både på begynderholdet (Gitte og Nathalie) og hos de øvede (Svend).

Der igangsættes vinterklargøring af joller omkring efterårsferien.


Der er fundet en Feva-jolle i Stockholm (med Solrød sejlklub som mellemmand). Der var enighed om at bruge ca. 24.000 kr. til den (inkl. lidt tilskud til transport fra Stockholm hvor jollen er fundet), også set i lyset af der stort set ikke kan skaffes nogle i DK (brugt).


Sponsorater

Der er sendt en ansøgning afsted til Sallingfonden om 250.000 kr. i samarbejde med Føtex-friheden. (inkl. evt. medbidrag på 50.000 kr.).


Vi holder et møde om vores ambitionsniveauet for jolleafdelingen senere i efteråret. Her inviteres også juniorledere – og evt. DS (f.eks Henrik Tang eller andre)


E-sejlads

Der holdes et infomøde d. 27. oktober hos Sejlforeningen Enigheden om E-sejlads. Ingeborg fra DS kommer forbi og giver en introduktion. Der inviteres bredt rundt i klubben.


Eventuelt

Nøgler til slæbestedet. Der er skiftet nøgle til bommen. Nøglen der sidder i nøglebundtet til ”Bamse” skal også skiftet så dem der bruger slæbestedet (juniorafdelingen) kan åbne den.


Der er ikke noget nyt om brugsretaftalen fra kommunen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 9 september 2021 – 


Deltagere:     Kurt Jakobsen 

                      Hans Henrik Andersen

                      Ulrik Larsen (ref)

                      Kurt Sejsbo

Henrik Hansen  

Stig Petersen  

Rune Pedersen  

Steen Larsen

Jan Larsen Godkendelse af tidligere referat

Referatet blev godkendt.


Regnskab

Rune har kontakt til en mulig ny regnskabsmedarbejder, som der pt. er dialog med. Det forventes at der indgås en aftale med vedkommende.


Venteliste gebyr

Hvor mange er ”aktuelle” på den venteliste vi har pt.? Det blev derfor drøftet om der skal indføres et ventelistegebyr. Pt. står der omkring 150 på listen.

Det skal i givet fald drøftes med kommunen, og det skal være administrativt håndterbart.

Rune drøfter det videre med kommunen.


Brug af formue

Der blev drøftet diverse investeringer. Herunder er nævnt de væsentligste.

·         Udskiftning af nøgler til elektroniske tastatur. Hans Henrik kommer med et oplæg.

·         Investering i og/eller sponsering i J80 til skolebåd.

·         Toilettømningsanlæg. Dette bær være et havneanliggende. Det drøftes pt. i kommunalt regi og vi afventer ny fra den front,

·         Renovering af skinner og vogn i slæbested. Det er ikke optimalt til at tage både med finnekøl op med. Gode ideer efterlyses på den front.

·         Standardstativer til vinteropbevaring blev drøftet. Eksempel på hvordan det er håndteret i Køge kan ses her http://www.koegemarina.dk/cms/?cmsid=589&pageid=21182. Kurt har diverse priser, som drøftes videre.

·         Udskiftning af Annette. Pt. er starteren gået og skal renoveres (igen). Det blev drøftet om det er værd at renovere den eller vi skal gå efter en anden anvendelig båd. Et prisniveau op til ca. 200.000 kr. blev drøftet ift. en ny.

·         De 2 nuværende ”havetrailere” er udtjent. Bliver brugt af ungdomsafdelingen og johnna ind imellem.

·         Kontingent aktiv med og uden båd ensrettes (til 850 kr). Det blev drøftet hvorfor der er forskel. Dette skal op på en generalforsamling

·         Udskiftning af den lille traktor. Kurt drøfter med Johnna om udskiftning.

·         Nye sejl til skolebådene. Jan L vender tilbage med oplæg.


Følgende er tilføjet efter mødet:

  • Forskønnelse af areal foran optimistrummet. Det er i dag noge t""tarveligt"". Bruges til samling efter ungdomstræning og af sejlerskolen. Kan laves lidt mere terrasseagtigt. Evt. ny flisebelægning, et hegn, og evt. overdækning m. halvtag på dele af arealet. Nye borde bænke sæt. 

  • Vand (gerne varmt) i skipperstuen og evt. optirum.

  • Plastponton til RIB (som søspejderne har), så RIB kan ligge ude i sommeråret. Der bruges 15-20 min hver gang på at få den op/i. Det er noget besværligt. Den kan fås med overdækning så der skærmes for sollys. Et argument er også være den hurtigt kan rykke ud hvis der skulle være behov for hjælp i en nødsitiuation. Frigør også plads i bådskuret.

  • En el. flere to mandsjoller (gerne Feva). Andre klubber er ved at udfase optimisjoller og går over til Tera (Skal overvejes nærmere).

  • Mere plads til SUP boards. (også til udlejning). Det optimale ville være et skur på jollepladsen, så der ikke skal gå så langt. Kunne indgå i havnerenovering (evt. udvidelse af sydmolen hvis det kommer igennem). Det ville også være optimalt hvis jollegrej kunne komme derud.

Klubhus

En del stole i klubhuset er trætte. Der igangsættes en reparation af de stole der er i stykker. 

Hans Henrik har bolden.


Telefoner

Nyt telefonsystem vil koste ca. 4.000 kr. og 1500 kr. om måneden. Hans Henrik går videre med det.


Havn

Der er ikke pt. styr på alt hvad der er på jollepladsen, bla. af trailere.

Der skal årsmærker på og sikres betaling fra næste år.
Stig P tager sig af sagen.


Der er tilsyneladende mange grønne (tomme) pladser i havnen.

Hvis man ikke bruger sin plads i en længere periode skal det meddeles på kontoret.

Der følges op på dette. Der skal forevises forsikringspapirer


Sejllads

Der sejles mandag i optimistjoller, zoomjoller og Feva om mandage.

SUP boards er ude de fleste dage i ugen.


Sejlerskolen er i fin gænge. Der er kontakt til potentielt nye instruktører og hjælpere, hvilket muliggør flere hold dremadrettet.


Onsdagssejladser kører fint med god tilslutning, og der er Guldtuden d. 18. september.


Der skal aftales nærmere med Arbejdernes Landsbank omkring tilsagn og overrækkelse af sponsorat på 25.000 kr. til juniorafdelingen.


Aktivitetsudvalg

2. oktober er der standerstrygning. 16. oktober er der afriggertur

Øvrige datoer er på hjemmesiden.


Eventuelt

Der blev drøftet forsikringsforhold for dem der hjælper på havnen. Dette undersøges nærmere.


To både fra bådelauget tages op efter aftale.

Henvendelse om overtagelse af bådplads efter familiemedlem godtages ikke (jf. klubbens regler).


Der er lavet aftale om nogle ”kanonerer” til jubilæet næste år.


Der blev efterspurgt lidt presseomtale (også generelt). Bla. efter Ulriks sølvmedalje til DM. Kommunikation drøftes nærmere på kommende møde


Hans Henrik arbejder med indkøb af t-shirt med jubilumslogo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 4 november 2021 – Hvidovre Sejlklub Suset.


Deltagere:     Kurt Jakobsen 

                      Hans Henrik Andersen

                      Ulrik Larsen (ref)

                      Henrik Hansen  

Steen Larsen

Jan Larsen 

Kurt Sejsbo


Afbud:           Rune Pedersen og Stig Petersen  Godkendelse af foregående referat

Godkendt


Generelt:

Søspejderne har fået byggetilladelse til deres hus og forventer at starte byggeriet medio november.

Håndværkerne får lov at bruge vores toiletter indtil der er kommet skurvogne op.

Der er desuden et udestående omkring deres strømforbrug, også fra tidligere år.


Regnskab

Der var ikke fremsendt noget regnskab til mødet. Dette blev efterspurgt.


Havn:

Renoveringsprojekt for havnen er nu ændret til det ”store projekt” med uddybning over det hele og opgravning/deponering af materiale. Det er vi meget tilfredse med, men dog bekymret ift, projektet når at blive udført inden sæsonstart.


Skiltning på havnen er mangelfuld (stort set ikke eksisterende). Kommunen vil tilsyneladende ikke gøre noget ved det.

Det er drøftet med park og vej, og meldingen er at der sker ikke noget, før der kommer gang i ”forskønnelsesprojektet”.


Kommunen vil gerne drøfte forhold omkring masteskur. Det er ikke pt. lykkedes at finde ud af hvad det nærmere går ud på


Der er ligeledes indkaldt til en snak om trafik på havnen. Heller ikke her er der mere konkret pt.


Knørrur vil gerne have en vinterlandplads til deres 2 både. Dette kan accepteres.


Der kan blive et problem med ”genhusning” af både, hvis der skal renoveres på nordmolen. Derfor afventes der pt. med at åbne op for nye pladser, hvis nogle siger op, så vi har en buffer i dette tilfælde.


Der er en lang venteliste til nye pladser, hvoraf en del nok ikke er interesseret alligevel (eller har fundet andre muligheder). Der bør opkræves et årligt gebyr, så vi (Kurt) drøfter dette med kommunen som et forslag. Dette vil sandsynligvis kunne gøre at listen nedbringes hvis det indføres.


Johnna og Brian har fået ændret deres ansættelsesforhold, hvilket de er tilfredse med.


Jolleplads

Intet yt if. dette punkt.


Udskiftning af Anette.

Jan har undersøgt markedet for både som kunne bruges som en erstatning. Der er fundet en ”quicksilver Arvor 215” m. dieselmotor som vi mener kan anvendes. Der er aftale om at den kan bruges og købes, hvis ellers den ser fornuftig ud ved besigtigelse.


Klubhus

Nyt telefonsystem sættes op medio november.

Gasfyret er utæt og bliver trykprøvet i næste uge.


Sejlads

Svend, Ulrik og Kurt tager på DS klubkonference i Vingsted


Der er startet E - sejlads sammen med Enigheden og der planlægges en turnering igennem vinteren.  Alle er velkomne. Opslag på vej i nyhedsbrev.

Der annonceres primært på facebook (søg på Kalvebod raserlaug).


Sejlerskole

Der er startet navigationsundervisning med Niels som underviser.

Der blev spurgt til hvor lang ventelisten er.


Jan skaffer et tilbud på nye sejl til skolebådene.


Sponsorater.

Der har været søgt Sallingfonden om et større sponsorat til joller sammen med Føtex Friheden. Ansøgningen er gået igennem 1. runde. og den skal nu præsenteres på et møde i Århus ift. at gå videre til den endelige udvælgelse.


Juniorafdeling

Der er lavet et vinterprogram og vi mødes et par gange om måneden til forskellige aktiviteter, bla. teori, knob og E-sejlads.


Den store RIB trænger til service, herunder også forskellige forstærkninger. Brian kigger på den i 1. omgang, ellers drøftes det nærmere hvis det er en større omgang.

Hans Henrik havde skaffet udvalg af forskellige trøjer, som der kan trykkes jubilæumslogo på.

Det gælder også glas.

Hans Henrik sætter ordren i gang (både med og uden årslogo).


Eventuelt

Der er indkøbt en havemaskine til vedligehold, som Johnna kan bruge.


Der blev spurgt ind til brugsretsaftalen. Der er intet nyt. Dog Kurt har fået en kontakt i kommunen som han kontakter.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 2 december 2021 – 


Deltagere:     Kurt Jakobsen 

                      Hans Henrik Andersen

                      Ulrik Larsen (ref)

                      Henrik Hansen  

Steen Larsen

Jan Larsen 

Kurt Sejsbo

Rune Pedersen


Afbud:           Stig Petersen  Godkendelse af referat

Godkendt


Brugsretsaftale:

Stadig intet nyt.


Masteskur:

Har været drøftet på møde med kommunen. Tanken er at etablere nyt masteskur parallelt med de eksisterende skure og HOFOR’s bygning. Dette arbejder kommunen videre med.

Bliver i givet fald først efter bådene er kommet i vandet.


Havnebåd

Ny havnebåd er kommet. Hvis ungdomsafdelingen skal bruge den, skal der etableres fenderliste.

Anette skal sælges, og den vurderes ikke til mere end 3-4000 kr. værd. Ift. der skal ofres 15-20.000 for at få den up to date. Der laves et kort opslag så evt. interesserede kan henvende sig.


Regnskab.

Der var kort tid inden mødet udsendt et regnskab, Der blev efterlyst sammenligningstal for sidste år og et budget.

Det ser ud til at balancere fint med et pænt overskud.Der var herudover en snak om forskellige emner af mere strategisk karakter.


Ulrik, Kurt og Svend har deltaget på DS’s klubkonference. Her var der forskellige emner som blev drøftet.

Interesserede kan finde PP og oplæg fra konferencen her:

https://dansksejlunion.dk/til-klubben/klubkonferencen/oplaeg-fra-tidligere-aars-klubkonferencerNogle af disse var:


Bæredygtighed:

Dette bør prioriteres. Det gælder bla. affaldssortering som vi skal ha opprioriteres. Dette tages op med kommunen


Derudover var der inspiration fra forskellige oplæg fra klubber der har haft opblomstring og god medlemstilgang. En af deres ”metoder” var mere åbenhed og mere fleksibel udnyttelse af klubhuset over hele døgnet.


Andre steder har arbejdet med at lade bådene ligge i vandet vinteren over,


Vi har lånt en J 70’er i maj måned for at se hvad den kan og vurdere muligheder. Det kan være som sejlerskole, eller ekstra tilbud til de større juniorsejlere, tilbud til ”sponsorsejlere”.

Der er forskellige muligheder for finansiering via DS.

I givet fald er det også en mere strategisk beslutning hvad vi vil fremover.


Sejlerskole.

Inspiration i at have instruktører i følgebåde efter at eleverne er blevet lidt ”selvkørende” og eleverne alene i båden. Dette kunne minimere behovet for instruktører som pt. er en udfordring at skaffe.


Der er oprettet en ny klubuddannelse fra DS som vi forventer at deltage i til næste år.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling 2021

Referat fra generalforsamling


torsdag, den 17. juni 2021 kl. 19:30 i Frihedens Idrætscenter


1.             Valg af dirigent.

Søren Overgaard blev valgt


2.             Valg af referent.

Solveig Jakobsen blev valgt


Søren Overgaard konstaterede indledningsvist, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


3.             Valg af stemmetællere.

Per og Lasse blev valgt


4.             Formandens beretning


Medlemsstatus

Æresmedlem :  2019:3 / 2020:3

Børn/Ungdom 2019:60 /2020:56

Junior under 16 år 2019: 27 / 2020:25

Ungdom 16 – 24 år 2019: 5 / 2020: 5

Aktiv med båd 2019 : 116 / 2020 : 112

Aktiv m/båd over 65 2019: 69 / 2020: 65

Aktiv uden båd 2019 : 63 / 2020: 70


Ægtefælle/samlever 2019: 59 / 2020: 58

Passive 2019:32 / 2020 : 35

Totalt 2019= 434 / 2020 =429


 Medlemmer der er afgået ved døden i det forløbne år
Vi er ikke bekendt med medlemmer der er afgået ved døden i 2020


Æresnåle 50 år 

250 Ivan Pedersen 1. april 1971

12 Birgit Andreasen 1. april 1971

100 Bjarne Jan Madsen 1. april 1970

42 Bo Garny 1. april 1971

  

Æresnåle 25 år 

287 Bjarne Holm 16. august 1995


Administration
Det er min opfattelse, at vores administration bliver bedre og bedre. Selvfølgelig opstår der stadig fejl, men med de nye systemer er det blevet meget lettere at gennemskue og fremfor alt nemmere at få rettet op på.
Vi har også fået etableret en enkelt online indmeldelse, der vises som et menupunkt på hjemmesiden. I den forbindelse vil der ligeledes blive implementeret en funktion til online betaling.
Vores kasserer har et fint samarbejde med Kultur og Fritid i Hvidovre kommune hvilket bl.a. har udmøntet sig i at vi ikke længere udsender anbefalede breve til restanter, men i stedet rapporterer dem til kommunen hvorefter de bliver rykket via e-boks.
Til sidst skal det lige nævnes, at vi p.t. har en dialog med kommunen om betalings- og opsigelsesfrister omkring bøjepladsleje.

Puklehvalerne
Puklehvalernes ugentlige møder har desværre været hårdt ramt af Corona-nedlukningerne, men de har dog, selvom vi har været nødt til lukke klubhus og Skipperstue alligevel mødtes og udført forskellige aktiviteter på havnen.

Der har selvfølgelig ikke været plads til større projekter og mange af de ting Puklehvalerne laver bliver først bemærket når de ikke bliver gjort. Her tænker jeg på følgende:

·         Oprydning på i havnerum/værksted samt udvalgsrum

·         Udsætning og optagning af kapsejladsbøjer

·         Diverse vedligeholdelse af skolebåde/ungdomsbåde

Derudover bliver der løbende ryddet op på plads og moler.

Det kan ikke understreges nok, at det er et privilegie for klubben og en fornøjelse for deltagerne, at vi kan samle sådan en gruppe af frivillige.


Havnen
Hvis I har bemærket det, så har vi fået en ny betalingsautomat til tankanlægget. Det er sådan noget NETS bare meddeler, at nu skal det skiftes og det skal I selv betale. Sådan er det når man har monopol. Så kan man kalde det held eller uheld, men sidst på året gik automaten i stykker og en reparation var blevet næsten lige så dyr som den nye vi har fået sat op.

Vi har et tilbagevendende problem med vores mastekran. Den går i stykker af og til, hvilket måske ikke er så underligt, når man ser hvordan nogle brugere indimellem, behandler kontrolenheden. Vi, i bestyrelsen, og ikke mindst Johnna gør hvad vi kan for at den virker, men jeg vil også bede om jeres forståelse for, at vi ikke er bemandet på havnen weekender og udenfor normal arbejdstid.
I samme forbindelse vil jeg nævne slæbestedet hvor den samme problematik gør sig gældende.

Omkring renovering af moler, havnebassin m.v. kan jeg nævne at der er blevet afholdt et par møder med kommunens projektansvarlige, Connie Kirkegaard Nielsen, Niras (rådgivende ingeniørfirma) samt havnens klubber.
Projektet starter nu og forventes afsluttet i 2024 og det får naturligvis indflydelse på brugen af havnen.
I første omgang skal der foretages en sideflytning af sedimentet i havnen for at opnå de fornødne dybder. Det indebærer, at der opsættes et siltnet på havnesiden af molehovederne så det forurenede sediment fra havnen, ikke flyder ud i Kalveboderne. Derefter går gravemaskinerne i gang og det arbejde forventes tilendebragt indenfor ca. halvanden måned.
Det arbejde igangsættes 1. november 2021 og indebærer, at havnen skal være tømt for både på det tidspunkt.
Vi, sejlklubben, er p.t. i gang med at få indsamlet dybgang på alle både da der vil være tale om varierende dybder i havnebassinet og vi kan derfor heller ikke regne med at have de samme pladser næste år. Vi vil selvfølgelig gøre hvad vi kan for at der bliver så lidt omflytning som muligt.
De næste faser af projektet vil være etablering af en ny spuns, en såkaldt Københavnerspuns, indenfor den nuværende spuns. Arbejdet med dette vil foregå etapevis startende med den yderste del af nordmolen, derefter yderste del af sydmolen osv. Derudover vil det yderste af nord- og sydmolen blive hævet, som værn mod vandstandsstigninger og stormflod. Sidst men ikke mindst, er kommunen i gang med at søge om tilladelse til udvidelse af sydmolen med 3-6 meter.

Klubhus
Selvom det først er nu, at klubhuset/Susets køkken er rigtigt åbent uden krav om mundbind osv. er der måske nogen der har bemærket, at der kommet nyt gulv i køkkenet og i klubhuset. Begge gulve var efterhånden så medtagne at de ikke længere kunne vedligeholdes og i klublokalet valgte vi en løsning hvor det gamle gulv blev planslebet hvorefter der blev lagt en hel ny type linoleumsagtigt gulv, i plader. Det betyder, at nu skal der ikke slibes og lakeres gulv længere og i tilfælde af problemer under gulvet kan de nye plader tages op og lægges igen. Der er selvfølgelig også sat nye filtdupper på alle stole og borde.
Da gulvet i køkkenet er et såkaldt epoxy-gulv, blev det lavet af udefrakommende håndværkere men det øvrige arbejde er alt sammen lavet af klubhusudvalget og et stort hold af frivillige. En stor tak til det hold.
Det skal også lige nævnes, at vi har haft ekstra rengøring af toiletterne i det forløbne år p.g.a. Corona.

Aktivitetsudvalg
Desværre har der jo været en begrænset aktivitet her, men vi fik dog afholdt vores standerstrygning og der var da også julegaver til børnene selvom juletræsfesten måtte aflyses, men jeg ved at udvalget kommer stærkt tilbage i år.
Det skal også nævnes, at der er nedsat et underudvalg, bestående af Kurt Sejsbo, Benny Erving og Helle Pedersen, som arbejder ihærdigt på arrangementet omkring vores 100-års jubilæum den 6. august 2022.


Sejlsport
Nu er vi så nået til det klubben egentlig drejer sig om nemlig at sejle og hvad der er sket her.

Kapsejlads.
I 2020 var onsdagssejladserne – som alt andet præget af corona situationen.
Onsdagssejladserne kom først i gang i juni måned. Igen med fin opbakning til sejladserne hvor der var 10 til 15 både på vandet. Dommertjansen går på skift mellem bådene og kommunikation omkring det ene og andet kører fint via ”Raserlaugets” facebookside. Godt også at se, at der har været nye ansigter på banen.
Afslutningssejladsen på sæsonen var vanen tro Guldtuden som blev afviklet en lørdag midt i september. 15 både deltog i flot sejlervejr.
Enkelte Hvidovre både har været udenbys. Keld deltog med Sveske II i årets Sjælland Rundt, og var første båd i mål på den lille bane.
Ulrik var med til årets DM i BB10M i Assens hvor det endte med en 6. plads.
Flere fra Hvidovre deltog i Køge Sejlklubs ”One Star Challenge” i juni, hvor man sejler alene på en ca. 100 sømil bane rundt om Møn. Godt gået dem der gennemførte den tur.

Ungdom
Der har også været aktivitet på ungdomsfronten. Der sejles i optimistjoller og de lidt mere øvede i Zoom joller og Feva.
Hvidovre har igen været repræsenteret med deltagere i Stegelejren, der som sædvanlig var en stor succes.
Efter sommerferien dukkede der en del nye juniorer op, så stort set alle joller var på vandet. Det har været herligt at opleve og det ser ud til den gode tilgang er fortsat ind i 2021.
For at have det fornødne udstyr til ungdommen har vi så valgt at anskaffe en Zoom jolle mere.
Det skal også lige nævnes, at Nathalia og Ann-Gitte har meldt sig som begyndertrænere og har fået etableret et mandagshold som I kan følge på Facebook.
Stor tak til juniortrænerne med Svend i spidsen.
Som sidste nyt kan jeg nævne at vi på et tidspunkt sidste år søgte Arbejdernes Landsbank om et sponsorat og de er netop vendt positivt tilbage uden jeg på nuværende tidspunkt kender størrelsesordenen.

Sejlerskole
Også sejlerskolen kom senere i gang pga. Corona, men i juni kunne holdene starte op med lidt reduceret antal ombord og masser af sprit.  
Henning Thestrup påtog sig opgaven som administrativ leder af sejlerskolen og fået sat system og struktur på sejlerskolen. Tak for det.
Også stor tak til instruktørerne for deres indsats med ugentlige øvelsessejladser. Der er stor efterspørgsel på at lære og sejle, og der kunne sagtens bruges flere instruktører, så hermed en opfordring til at kontakte sejlerskolen hvis det kunne være noget for dig.
Som noget nyt blev der i efterårssæsonen forsøgt med kapsejladsundervisning med deltagelse i onsdagssejladserne i skolebådene. Den idé er blevet videreført og opgraderet i år så vi har etableret en egentlig kapsejlads undervisning om tirsdagen

SUP
SUP afdelingen havde sidste år stor søgning og vi kunne faktisk ikke efterkomme alle dem der gerne vil med.
Janne og Cecilie stod for undervisning i afdelingen. Klubben har pt. 11 boards.
Allerede fra sæsonstarten nærmest væltede det ind med nye medlemmer, og der måtte udvides med 2 til 3 træningssessioner om ugen. Der går forlydende om, at det både er sjovt og giver god motion.
Afdelingen fik sidste år ca. 20 nye medlemmer og der er afvist omtrent det samme, da kapaciteten ikke har været til stede. Det ser ud til at succesen fortsætter.
Som noget nyt i år, er der startet et styrketræningshold op og til orientering foregår det også på vandet på boards.

Mini-12
Sæsonen 2020 har været meget præget af Covid19 og dermed meget lidt aktivitet.
Der har været enkelte trofaste sejlere, som skal have stor ros for deres engagement og vedholdenhed, trods den beskedne aktivitet.
Vi håber meget at sæsonen 2021 bliver med større aktivitet og flere deltagere.
Det skal her nævnes, at klubben har modtaget en Mini12’er mere, som er skænket af Bjarne Claesen-Nyquist og Jan Schønweller. En stor tak til dem.

Bådudvalget
Udvalget, der som bekendt består af Jan Larsen, stod sidste år for indkøb H-både og har i år vendt lidt om og i stedet stået for salget af Suset og Nell der begge er endt i Enigheden.
Nogen har måske også bemærket, at Anette har skiftet farve. Det har Brian og Johnna sørget for.

Afslutning
Jeg tror jeg har nævnt det før, men lad mig endnu engang sige, at jeg aldrig har været i en forening hvor der har været så meget frivillig hjælp til både store og små opgaver. Det skal vi alle sammen være stolte af. Derudover vil jeg også benytte lejligheden til at takke den øvrige bestyrelse for samarbejdet og den indsats de har ydet i den forløbne periode.

Spørgsmål til beretningen
Der var et spørgsmål fra salen om afregning af bøjepladsleje, hvor det virker urimeligt, at såfremt man opsiger sin bøjeplads f.eks. i juni, at man så stadig skal betale 2. halvår.
Rune svarede, at sådan som det er specificeret fra kommunen opkræver klubben korrekt, men vi er i dialog med kommunen og der vil komme en ændring så der er tydeligere definition af hvilken periode man betaler for samt klare opsigelsesfrister.

Beretningen blev godkendt

5.        Regnskab, herunder orientering om budget


Rune fremlagde de vigtigste forhold i klubbens regnskab.

Klubbens regnskab blev godkendt


Rune fremlagde herefter havnens regnskab.

Havnens regnskab blev godkendt.


Bamsefondens regnskab blev kort gennemgået.

Bamsefondens blev godkendt


Der var et spørgsmål fra salen om bestyrelsen er opmærksom på, at der p.t. er en stor likvid kapital i klubben.

Bestyrelsen svarede, at en væsentlig del af disse er lagt til side til nyt tag på klubhuset, men da vi de sidste år kun har fået vores brugsretsaftale, for arealerne, forlænget med to år har vi ikke ønsket at sætte så stor en investering i gang.

Derudover arbejdes der med etablering af forskellige nye initiativer, som bestyrelsen vil igangsætte i løbet af året.


6. Valg til bestyrelse.

Efter tur afgår følgende:

Kasserer: Rune Munk Pedersen. Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlemmerne: Steen Larsen, Modtager genvalg

Henrik Hansen, Modtager genvalg

Stig Petersen, Modtager genvalg


Alle blev genvalgt.


Bestyrelses suppleanter: Michael Christensen og Niels Olsen. Modtager ikke genvalg
Ronnie Andersen blev herefter valgt og vi har derfor kun en suppleant.


Revisorer: Lasse Petersen og Per Nielsen. Begge fortsætter.


Revisorsuppleant: Vagn Olesen. Var ikke til stede, men forventes at fortsætte


7. Indkomne forslag:


Ingen indkomne forslag


8. Eventuelt


-          Der var spørgsmål fra salen om der var planer om etablering af et toilettømningsanlæg
Bestyrelsen svarede at der p.t. ikke er nogen aktiviteter omkring dette men at man vil tage det op med kommunen.

-          Der var spørgsmål fra salen om men eventuelt ville overveje at reducere bestyrelsens størrelse fra de nuværende 9 medlemmer til 7 medlemmer.

-          Der var spørgsmål om hvad der lå bag ved medlemsnedgangen på 5 medlemmer. Der blev svaret, at noget skyldes almindelig afgang og vi i enkelte tilfælde har slettet ikke betalende medlemmer.Afslutning

Formanden takkede herefter for god ro og orden.

bottom of page