top of page

tors. 20. apr.

|

Hvidovre

Generalforsamling 2023

Der sælges ikke billetter
Se andre events
Generalforsamling 2023
Generalforsamling 2023

Tid og sted

20. apr. 2023, 19.00

Hvidovre, Hvidovre Strandvej 29, 2650 Hvidovre, Danmark

Om eventet

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING

Torsdag den 20. april 2023 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Valg af stemmetællere.
  4. Formandens beretning
  5. Regnskab, herunder orientering om budget
  6. Indkomne forslag:Se bilag for indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelse.Efter tur afgår følgende: Kasserer: Rune Munk-Pedersen. Modtager ikke genvalg Bestyrelsesmedlemmerne: Steen Larsen, Modtager genvalg Stig Pedersen, Modtager genvalg Henrik Hansen, Modtager ikke genvalg Bestyrelses suppleanter: Ronnie Andersen Johnny Fladstrand. Modtager ikke genvalg(udmeldt) Revisorer:  Lasse Petersen Per Nielsen Revisorsuppleant: Vagn Olesen
  8. Eventuelt

Husk at medbringe gyldigt bevis for medlemskab, der skal fremvises for at kunne

modtage stemmesedler inden selve generalforsamlingen starter.

Bilag A:

Til Formanden for Hvidovre Sejlklub Suset. 23 Marts 2023

Forslag til ændring af klubbens love.

Det foreslås at § 5 ændres til følgende:

”Bestyrelsen vælges ved den ordinære generalforsamling og består af formand,

kasserer samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1

revisorsuppleant.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, valg af revisorer og suppleanter for 1 år. Genvalg kan

finde sted. Bestyrelsen afgår skiftevis således: Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer på

den ordinære generalforsamling de lige årstal, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på de ulige årstal.

Til bestyrelsen kan kun vælges aktive medlemmer, som skal være fyldt 18 år. Kun

personligt mødte kan vælges, dog kan genvalg finde sted ved fuldmagt.”

Eneste forskel i forhold til nuværende, er antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Begrundelse:

Det er stedse sværere at få medlemmer til at påtage sig frivilligt arbejde, ligesom

arbejdsbyrden ikke nødvendigvis berettiger til så mange medlemmer af bestyrelsen.

I henhold til lovenes § 9, afsnit 4, bedes ovennævnte udsendt i forbindelse med lovlig

indvarslet generalforsamling, således at forslaget kan vedtages/forkastes af 2/3 af de

fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Det henstilles, at forslaget kommer på dagsordenen som punkt, inden det ordinære valg,

således at forslaget kan få øjeblikkelig virkning, hvis det vedtages.

Med venlig hilsen

Lasse Petersen

Medlems nr. 131.

Nuværende ordlyd af §5

§5. Valg af bestyrelse m.fl.

Bestyrelsen vælges ved den ordinære generalforsamling og består af formand, kasserer samt 7

bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, valg af suppleanter og revisorer for 1 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen afgår skiftevis således: Formand og 4 bestyrelsesmedlemmer på den ordinære

generalforsamling de lige årstal, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer de ulige årstal.

Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer, som er fyldt 18 år. Kun personligt mødte kan vælges, dog

kan genvalg finde sted ved fuldmagt.

Del dette event

bottom of page