top of page

Vedtægter

§1. Navn og formål.

Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub og Sejlklubben Suset.

6. August 1922 bibeholdes som stiftelsesdagen for sejlsportens organisation i Hvidovre. Klubbens formål er at fremme sejlsporten i Hvidovre ved kap - og fællessejladser samt uddanne elever i praktisk og teoretisk sømandskab.

Foreningen er upolitisk, og politisk agitation er derfor forbudt.

§2. Stander og emblemer.

Klubbens stander er hvid med en rød streg gennem standeren samt et anker i guld.

Klubbens ærestegn, der består af standeren med et gyldent anker som baggrund, kan af bestyrelsen tildeles medlemmer, der på et eller andet område har gjort en særlig indsats for klubben.

Klubbens hæderstegn, der består af standeren med en grøn laurbærkrans som baggrund, tildeles medlemmer der har opnået 25 års uafbrudt medlemskab af klubben og med en rød laurbærkrans som baggrund ved 50 års uafbrudt medlemskab..

Klubbens emblem og stander er lovbeskyttet, og det er derfor forbudt efter udmeldelse at bære emblemet eller føre klubbens stander. Bestyrelsen har pligt til at påtale overtrædelse heraf.

§3. Klubbens medlemskaber.

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion under Dansk Idræts Forbund og er underkastet unionens love og vedtægter.

§4. Medlemmer.

Klubben optager personer som medlemmer efter følgende kriterier.

• Seniormedlemmer personer, som er fyldt 18 år. 

• Ungdomsmedlemmer fra 7 til 18 år. 

• Børnemedlemmer 0-18 år

• I det år et medlem fylder 65 år, overgår vedkomne som pensionist medlem.

• Endvidere kan medlemmer indmelde ægtefælde/samlever eller en hermed ligestillet og herved opnå familiekontingent.

• Et medlem kan efter 2 år som almindeligt medlem overgå til passivt medlemskab. Hvis et aktiv medlem overgår til passiv, stilles medlemmets anciennitet i bero.

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet - som i øvrigt dyrtidsreguleres 1 gang om året, med virkning for det efterfølgende regnskabsår, der løber fra den 1. januar til 31. december. Beregningen af dyrtidsreguleringen sker ved at anvende nettopristallet.

Indmeldelse sker efter ansøgning. Bestyrelsen, kan opslå optagelsesblanketten i klubhuset. Såfremt ingen indsigelse finder sted i løbet af 14 dage, kan den pågældende optages.

I indskud betaler familiemedlemmer, Familie-, børne- og ungdomsmedlemmer intet; men øvrige medlemmer betaler det af generalforsamlingen fastsatte beløb.

Opsigelse skal være klubben i hænde inden 31 december.

§5. Valg af bestyrelse m.fl.

Bestyrelsen vælges ved den ordinære generalforsamling og består af formand, kasserer samt 7 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, valg af suppleanter og revisorer for 1 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen afgår skiftevis således: Formand og 4 bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling de lige årstal, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer de ulige årstal.

Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer, som er fyldt 18 år. Medlemmer, der er aflønnede af klubben eller på anden måde er kontraktligt involveret i klubben, kan ikke vælges til bestyrelsen. Kun personligt mødte kan vælges, dog kan genvalg finde sted ved fuldmagt.

Bestyrelsens navne skal fremgå af hjemmesiden. 

§6. Bestyrelsesmøder.

Indenfor klubbens regnskabsår skal der afholdes mindst 6 bestyrelsesmøder. Herudover kan formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer indkalde bestyrelsen i det omfang, det måtte skønnes påkrævet.

Bestyrelsen udpeger et antal udvalgsformænd til varetagelse af klubbens udvalg og afdelinger.

På første bestyrelsesmøde efter ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med en sekretær og en næstformand.

På bestyrelsesmøderne sker afstemninger ved almindelig flertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 6 medlemmer er mødt.

Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 3 på hinanden følgende møder uden lovligt forfald, indtræder suppleanten i bestyrelsen.

På bestyrelsesmøderne fører sekretæren et mødereferat, der underskrives af formanden og sekretæren. Mødereferatet fremlægges på næste bestyrelsesmøde til godkendelse.

Kassereren forelægger på bestyrelsesmøderne en ajourført regnskabsoversigt, ligesom der gives en orientering om arten af de indtægter og udgifter, der har været siden sidste afholdte bestyrelsesmøde.

§7. Klubbens administration.

Al administration sker i klubbens navn og for dennes regning, og bestyrelsen har under ansvar for generalforsamlingen pligt at varetage foreningens interesser og forvalte dens midler på forsvarlig måde. Klubbens midler indsættes i bank, sparekasse eller på postgirokonto og kan kun hæves mod underskrift af formand eller kasserer. Ved økonomiske dispositioner ud over den daglige drift, kræves underskrift af såvel formand som kasserer. Klubbens kontante beholdning må normalt ikke overstige det beløb, der er nødvendigt for normal drift. Kassereren er pligtig at forevise regnskab og kassebeholdning for bestyrelsen eller revisionen, så ofte det forlanges. På den ordinære generalforsamling forelægger kassereren regnskabet, forsynet med revisionens påtegning.

Bestyrelsen har tillige til ansvar, at administrere kapitalen i ”Bamses Legat” i overensstemmelse med det sæt vedtægter for legatet, som er gældende.

§8. Klubbens udvalg.

De af bestyrelsen udpegede udvalgsformænd nedsætter selv deres udvalg. Disse udvalg skal godkendes af bestyrelsen.

Udvalgene forelægger forud for hver sæson, til godkendelse af bestyrelsen, plan og budget over de arrangementer der agtes gennemført.

§9. Generalforsamlinger.

Generalforsamlingen er højest myndighed i klubbens anliggender.

Der afholdes generalforsamlinger hvert år i april måned. Indvarslingen sker via e-mail eller opslås på klubbens hjemmeside med mindst 8 dages varsel.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, undtagen ved lovændringer, hvortil udkræves møde af mindst en femtedel af de stemmeberettigede medlemmer, af hvilke de to tredjedele af de tilstedeværende må have stemt for ændringen, eller simpelt stemmeflertal på 1 ekstraordinær generalforsamling.

Såfremt et forslag til ændring af klubbens love udsendes skriftlig samtidig med lovlig indvarslet generalforsamling, kan forslaget vedtages af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, såfremt mindst 2 / 3 stemmer herfor.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel, og afholdes når bestyrelsen eller formanden beslutter det, eller når 35 medlemmer fremsætter skriftlig motiveret begæring derom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæringen.

Generalforsamlingen beslutter, om der skal ske skriftlig afstemning. Referat af generalforsamlingen underskrives af formanden og dirigenten og har dermed fuld gyldighed.

Kun medlemmer der er fyldt 18 år har stemmeret. Dog giver familiemedlemskab kun ret til en stemme. Alle andre kategorier af medlemmer, som er fyldt 16 år, har adgang til generalforsamlingen, men har ingen stemmeret. Passive medlemmer har ingen stemmeret.
Ved forfald kan et medlem overdrage sin stemme til et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan ved fuldmagt kun repræsentere et andet medlem.
Passive medlemmer har ingen stemmeret.
Stemmeberettigede medlemmer kan møde med max én fuldmagt.

§10. Forslag fra medlemmerne.

Forslag, eller andre emner der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 15. marts.

§11. Kommunikation. 

Kommunikationen til klubbens medlemmer, kan ske via e-mail, klubbens hjemmeside  www.hvidovresejlklub.dk eller opslag i klubhuset.
Hjemmesiden redigeres af et kommunikations udvalg, som vælger en ansvarshavende redaktør og en webmaster. Kommunikations udvalget nedsættes af bestyrelsen.
Websiden opdateres ofte med seneste nyt fra klubben og udvalg.

§12. Klubmæssig optræden.

Det er ethvert medlems pligt, at sørge for god orden og sømmelig opførsel. Bådejere har pligt til at føre klubbens stander i repræsentativ stand.

§13. Kapsejladser.

I klubbens kapsejladser kan deltage aktive medlemmer af andre sejlklubber efter kapsejladsudvalgets beslutning.

§14. Udelukkelse af klubben.

Et medlem, der groft overtræder klubbens love eller reglementer, eller sætter sig ud over reglerne for almindelig velanstændighed, kan ekskluderes efter bestyrelsens skøn eller efter skriftlig motiveret anmodning herom fra et eller flere medlemmer, når mindst 8 medlemmer af den fuldtallige bestyrelse stemmer herfor.

Såfremt der er tale om et mindre graverende forhold, kan en tidsbestemt udelukkelse (karantæne) idømmes efter samme regler som ovenfor.

Forinden et medlem idømmes eksklusion, eller karantæne, skal det pågældende medlem have adgang til at afgive mundtlig forklaring over for bestyrelsen.

Såvel eksklusion som karantæne kan indankes for en generalforsamling. Indankning har dog ikke opsættende virkning. Denne afgørelse kan indbringes for Dansk Sejlunions ordensudvalg, hvis afgørelse kan appelleres til Dansk Idræts Forbunds ordensudvalg, hvis afgørelse er endelig.

§15. Klubbens regnskab og restancer.

Klubbens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Kontingent opkræves af kassereren i 1 rate, i februar og skal være betalt senest d. 1. marts samme år. Ved indmeldelse betales altid 1 års kontingent og indskud.

Såfremt restance opstår, kan bestyrelsen opsige medlemskabet efter Én anbefalet rykkerskrivelse. Bestyrelsen skal i sådanne tilfælde i anbefalet brev opsige medlemskabet til en af bestyrelsen fastsat dato, og det tidligere medlems grej skal mod betaling af enhver restance fjernes fra klubbens måder - inden opsigelsens ikrafttræden. 

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubben.

Genoptagelse kan kun ske ved ny indmeldelse og under forudsætning af, at vedkommende er restancefri, såvel overfor denne som andre klubber.

§16. Henstand med kontingent m.v.

Henstand med /nedsættelse af kontingent og andre pålignede beløb kan evt. bevilliges under sygdom og arbejdsløshed el.lign. efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen.

§17.

(Tom)

§18.

(Tom)

§19. Ansatte.

Bestyrelsen kan antage nødvendigt personale, og udarbejder de nødvendige kontrakter og aftaler.

§20. Pligtarbejde.

Bestyrelsen kan sammenkalde medlemmerne til pligtarbejde, når det skønnes nødvendigt.

Indkaldelsen skal ske via klubbens hjemmeside, pr email eller opslag i klubhuset, og hvert medlem kan efter tur indkaldes til arbejde på pladsen eller i klubhuset.

Medlemmer, der ikke er i stand til at give møde på det fastsatte tidspunkt, kan ved henvendelse til bestyrelsen få udsættelse til en anden dag, medens medlemmer, der ikke møder til indkaldt pligtarbejde afkræves et beløb, der svarer til arbejdets udførelse af en lønnet der ufaglært arbejdskraft. Såfremt beløbet ikke er indbetalt senest en måned efter, at opkrævning er sket, kan det pågældende medlem udelukkes af klubben på samme måde, som når kontingent ikke er betalt rettidigt.

Bestyrelsen kan fritage medlemmer på grund af sygdom, alder eller lignende vil være ude af stand til at påtage sig det nævnte arbejde.

§21. Klubbens ophør.

Til beslutning om klubbens ophør kræves, at mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst tre fjerdedele af de mødte stemmer herfor.

Den generalforsamling som træffer beslutning om klubbens ophør, træffer tillige beslutning om anvendelse af klubbens eventuelle overskud efter indfrielse af gæld. 

De formål som tilgodeses skal være af almennyttig karakter indenfor sejlforenings arbejde blandt sejl interesserede børn, unge og voksne i Hvidovre kommune eller tilsvarende.


Således vedtaget af generalforsamlingen den 17. Maj 1946.


Revideret ved generalforsamlingerne den 28. april 1947, 29. april 1954, 29. april 1958,
27. april 1961, 26. april 1962, 8 maj 1969, 30. oktober 1975, 25. oktober 1979, 26. februar 1981, 30. april 1981, 19. maj 1983, 14 juni 1984, 27. april 1989, 26. april 1990, 23. april 1992,
18. april 1996, 29. januar 1998. 14.juni 2001, 22. april 2004, 15. april 2010, 24 april 2014,
30 april 2015, 21 april 2022. 

bottom of page