top of page

Referater 2019

Bestyrelsesmøde 17. januar 2019 – 


Deltagere:       Kurt Jakobsen

                      Henrik Hansen

                      Jan Larsen

Ulrik Larsen (ref)

                      Hans Henrik

Steen Larsen

Stig Forup

Stig Pedersen


Afbud Kurt Sejsbo


Godkendelse af tidligere referat

Godkendt

Regnskab

Status november var vedhæftet indkaldelsen.

Mindre bemærkninger blev drøftet.

Udgifter og tilskud til ”vild med vand” er endnu ikke indplaceret korrekt.

Der er overskud i 2018.

Det blev drøftet om det er hensigtsmæssigt at have både en konto til havnen og klubben. Der arbejdes videre med det.

Der er et ønske om at kontoplanen skal gennemses. Der er en del underpunkter som sandsynligvis godt kan slettes eller slås sammen. Det vil også minimere risikoen for fejl.

Status nyt regnskabssystem

Data er kommet retur fra det nye system, som er indkøbt, og det er ved at blive gennemgået.

Nets betalingssystem er besværligt og dyrt at håndtere. Der er ønske at indføre et nyt system til opkrævning.

Der undersøges forskellige muligheder (Kurt)

Udmelding til medlemmerne

Der er udfordringer med at få opkrævet det rigtige beløb for optagning (800 kr.) og søsætning (800 kr.). Det gælder kun for udefrakommende, som ikke har plads i havnen.

Det fremgår heller ikke klart på hjemmesiden, og skal rettes.

Når du har en plads i havnen, skal der betales for et helt år. Det skal sikres, at det indføres og tydeliggøres relevante steder. Bøjepladsleje er altid et helt år der opkræves i to rater.

Havneudvalg 

Referat fra havneudvalgsmøde

Der har været afholdt 2 møder siden sidst. Blandt andet med fokus på status på havnen for nye medlemmer. Der skal laves ny tekst til pladslejekontrakterne.

Medlemmer af udvalget er:

Henrik Hansen Steen Larsen, Jan Larsen, Poul Klentz, Jesper Larsen og Rune Pedersen.

Vi har overtager den facebookgruppe der henne ”havneinfo Hvidovre havn”.


Der skal laves en hjemmeside for Hvidovre havn. Der er udfordringer med at få det rigtige domænenavn.

På nordmolen er hammeren og bolværk fjernet samtidigt. Det er ikke hensigtsmæssigt. Kommunen siger det bliver ordnet i februar.

Det er en udfordring, hvis det ikke kan lykkes at lave det. Det er i værste fald 12-14 pladser, det kommer til at gå ud over. Der skal derfor stoppes udlån af bøjepladser til vi ved nærmere.

Kan vi åbne vinterpladsen for P.pladser om sommeren i perioder hvor der er mange på stranden?. Der har tidligere været adgang via port ved roklubben.

Husudvalg

Hovedrengøring er gennemført, ligesom gulvet er lakeret.

Renovering af loft toiletter og indgang

Der bliver opsat nyt lys.

Lovliggørelse af toilet i køkken

Der skal være en ekstra dør ml. køkken og toilet som opsættes.

Uforudset regning fra Hvidovre EL

Der er kommet en regning på 60.000 kr. på diverse EL der er udført i de første 3 måneder af 2018. Den er fremsendt meget sent, og der er brugt mange timer på en del forhold, som ikke alle syntes nødvendige.

Fremover er det vigtigt vi får konkret tilbud på sådanne opgaver.

Det skal sikres, at alle El-regninger for 2018 gennemgås, så det sikres der ikke allerede er betalt noget af det. Vi kontakter Hvidovre El og brokker os over den sene fremsendelse og indholdet i regningen.

Ny kontrakt omkring køkken

Møde primo december. Intet nyt

Aktivitetsudvalget

Fastelavn holdes 3. marts. Der er hængt opslag op og sat info på hjemmesiden.

Fest for frivillige hjælpere

Indkaldes til d. 16. feb. Invitation sendes ud snarest til relevante hjælpere.

Sejlladsudvalg

Status renovering af Anette  

Jan Larsen har snakket med Stig.

Ny generator, vandpumpe og nyt EL-net er nødvendig. Sandsynligvis løber det op i 6-10.000 kr. Det kan højst sandsynligvis så også klare nogle år mere uden de store problemer.


SUP-board afdeling

Der skal opstartes en ny afdeling. Vi skal have et opslag om at vi går i gang. Opslag i Røgvandet, Hvidovre avis m.m. snarest. Herunder skal der skaffes relevante hjælpere.

Der er fælles ”sejladsmøde” d. 24 jan med relevante deltagere. Her kommer en DS-repræsentant også.

Ansøgning til DIF og DGIs foreningspulje

Der findes en pulje i DIF og DGI’s regi. Hvorfor søger vi ikke til en ny båd eller lignende?

Andre klubber i Køge Bugt kredsen er ved at købe J80.

Der skal i givet fald laves en plan for sådan et projekt. Hvad er vores ambition for dette ? også på længere sigt. Det kræver også en indsats omkring vedligeholdelse.

Vi arbejder videre med ideen.

Kurser

Mulighed for at komme på diverse kurser (f.eks banekurser, div. instruktørkurser m.m.). Klubben støtter gerne op om det hvis nogle er interesseret.

Referat fra DSU ungdomsmøde

Der har været et ungdomslederledermøde i Køge Bugt kredsen. Referat fra dette er sendt rundt til relevante. Det er primært Hundige sejlklub der har mest vind i sejlene pt. med over 50 unger.

Puklehvalerne

Skabe i gang i skipperstuen er opsat

Udvendig maling af klubhus. Der er indkøbt maling. Startes op når det bliver varmere.

Eventuelt

Referat af møde med Hvidovre Idrætsråd

Der er igangsat et arbejdet d,er er faciliteret af Idrætsrådet med det formål at alle klubber omkring havnen kan være med om bordet ift. et samlet oplæg for en vision for havnen og faciliteterne heromkring. Arbejdet skal gerne afsluttes sidst på foråret. Kurt og Ulrik deltager i arbejdet. Info om dette følger løbende.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 7. februar 2019 – 

Deltagere:   Kurt Jakobsen(ref)

                      Henrik Hansen

                      Jan Larsen

                      Hans Henrik

Kurt Sejsbo


Afbud Steen Larsen, Stig Forup, Stig Pedersen, Ulrik Larsen


Godkendelse af tidligere referat

Da bestyrelsen, p.g.a. afbud, ikke var beslutningsdygtig udsættes punktet til næste møde

Regnskab

Status december (vedhæftet indkaldelsen).

Mindre bemærkninger blev drøftet.

Årsregnskab

Efterposteringer til årsregnskabet er lavet og sendes til revisoren indenfor de næste par dage. Dvs. at vi antagelig har et første udkast til årsregnskab ultimo februar.

Regnskabet udviser et pænt overskud og der er opnået en pæn tryghed omkring indhold og kontering.

Tilskud fra Bamsefonden til Mini12 sejl i 2018, var ikke overført til Susets konti. Det er de blevet nu og vi regner med at kunne efterpostere posten i 2018 regnskabet.

I forbindelse med indkøbet af omtalte sejl blev der rejst spørgsmål om hvilke sejl og hvilke både det tilskud var gået til. Da Steen ikke var tilstede blev spørgsmålet udskudt til næste møde.

I forbindelse med gennemgangen er vi faldet over, at der på en konto figurerer regninger fra TDC, Full-rate og Telenor. Regningerne fra Tdc er dels de leasede linjer til dieselstanderen, men også et mobil abn, til pladsmanden, som vi tilsyneladende har betalt for siden Mogens holdt op (der er ikke noget forbrug) Hans Henrik sørger for at få det afmeldt. Der er to Full-rate mobil abn, hvor Joanna har det ene og Henrik har det andet. Abonnementet hos Telenor, var der ingen der kendte noget til. Kurt S undersøger det hos Telenor.

Status nyt regnskabssystem

Analysen af det ”konverterede” data fra Joomla viser at der er store forskelle mellem Joomla data og Nets afregningsdata. Der ligger en opgave i at få det afstemt.

Kurt har møde med den nye revisor tirsdag hvor det videre forløb aftales.

Opkrævning 1/3 køres i det nuværende system.

Kontoplanen skal optimeres i det nye system så vi kun har nødvendige konti.

Det blev klarlagt, at hvis et medlem selv ejer en Mini12’er betales der kun jollepladsleje hvorimod medlemmer uden båd, udover det almindelige kontingent betaler kr. 500, primært for brug af klubbens Mini12’ere.

Kontingenter

Pensionistkontingent har hidtil været fra 65-årsalderen, hvilket ikke afspejler virkeligheden i dag. Det skal tydeliggøres at man først kan få pensionistkontingent når man har opnået pensionsalderen.

Mini12 kontingent, kr. 500 årligt, virker meget billigt og en forhøjelse bør overvejes.

Ungdomskontingent på kr. 300 årligt bør overvejes dels fordi det er meget billigt, set i lyset af det udstyr der stilles til rådighed, men også fordi kontingentet måske er så lavt, at der ikke er nogen ”binding” i det.

Udmelding til medlemmerne

Kommunen har reguleret havnetaksterne. Der er udformet et dokument, med de nye takster, som også indeholder takster for bedding samt kommentarer der beskriver perioder, krav og rettigheder.

Dokumentet sendes til Steen med henblik på at få det på hjemmesiden og sendt ud som et nyhedsbrev.

Havneudvalg 

Nordmolem

I følge John Lykke, Hvidovre Kommune, påbegyndes arbejdet i uge 9, slutningen februar, hvor fliser bag spunsen opgraves. Man håber så, at kunne rette spunsen op og derefter montere hammer og bolværk. Arbejdet skulle være tilendebragt i uge 10.

Låge ud mod strandvejen

John Lykke har på et tidligere tidspunkt nævnt, at han måske havde en automatisk låge der kunne opsættes her. Desværre er det ikke tilfældet.

Låge i nordøstlige hjørne af pladsen

I forbindelse med ideen om at åbne den nordlige del af pladsen for parkering har vi bedt kommunen om at renovere nævnte låge. John Lykke har meddelt, at det var ikke penge til.

Cykelstativer

Vi har bedt kommunen om flere cykelstativer på havnen. John Lykke har meddelt at man ikke har stativer vi kan få.

Havneassistent

Joanna har bedt om at få en billig pc, en printer og en laminator til udførsel at diverse småopgaver. Der skal ikke implementeres internet da behovet kan dækkes ved at benytte den nuværende mobiltelefon som hotspot. Kurt J undersøger hvad vi kan få til en fornuftig pris.

Domænenavn ”Hvidovre Havn”

Henrik har kontaktet kommunen med henblik på at få den fornødne fuldmagt så vi kan igangsætte de juridiske processer for at overtage domænet. Kommunen har videresendt dette til deres juridiske afdeling og afventer deres svar.

Bedding

Forsikringsforholdene omkring spil, udstyr, skinner etc. skal undersøges. (Henrik H)

Husudvalg

Renovering af loft toiletter og indgang

Der er opsat nyt lys i indgang, herretoilet og herrernes baderum. Indgangsområdet er malet. Der mangler opsætning af lys på dametoilet og baderum.

Der mangler at blive opsat ”garderobe”

Lovliggørelse af toilet i køkken

Der er opsat skillevæg til toilet og håndvask er flyttet. Der mangler lys på toilettet. Vaskemaskine og tørretumbler flyttes til ”forrummet” til toilettet. Der er indkøbt nye hånd tørrere, men de er endnu ikke opsat.

Ny kontrakt omkring køkken

Køkkenudvalget (Hans Henrik, Kurt S og Kurt J) har gennemgået Lene Beckers fremsendte materiale og der er kun mindre ting vi vil have tydeliggjort/ændret. Kurt J laver et oplæg der dels består af den gamle kontrakt og dels de nye tiltag. Færdig i løbet af næste uge. Når oplægget er færdigt og der er enighed med Tina om det, får vi en jurist til at sætte aftalen formelt op.

Der er ønske om, fra flere sider i bestyrelsen, at vi får en ekstern vurdering af hvad markedsvurderingen er på udlejning af sådan en forretning, som Susets køkken. Vi undersøger mulighederne for det.

Aktivitetsudvalget

Fastelavn holdes 3. marts. Der er hængt opslag op og sat info på hjemmesiden. Kurt S står for arrangementet.

Fest for frivillige hjælpere

Afholdes d. 16. februar. Der p.t. 37 tilmeldte. Det blev aftalt at Brian også skal inviteres.

Sejlladsudvalg

Status renovering af Anette  

Der er indkøbt Epoxy.

Der er en udfordring med at finde det ønskede elkabel i 90 kvadrat

SUP-board afdeling

Vi skal have et opslag om at vi er i gang. Opslag i Røgvandet, Hvidovre avis m.m. snarest.

Cecilie Ishøy vil gerne gå ind som instruktør. Hun kan ikke onsdag og torsdag p.g.a. arbejde. Vi vil gerne finde en mere.

Vi skal have Cecilie tilmeldt instruktørkursus.

Sejladsmøde

Mødet blev afholdt d. 24. januar. Svend, Steen, Jan, Henrik, Kurt J og Ulrik deltog fra sejlklubben. Derudover deltog Henrik Tang fra Dansk Sejlunion.

Ansøgning til DIF og DGIs foreningspulje

Vi arbejder videre med ideen.

Puklehvalerne

Vægge i indgang malet.

Der er ryddet op i RIB-garagen

Der ryddes op i skuret hvor teltet står, næste onsdag

Maling af klubhus afventer varmere og tørrere vejr.

Eventuelt

Møde Idrætsrådet 30. januar

Egentlig et godt møde hvor det så ud til, at der var en bred enighed om hvad der bør og kan gøres for at få en bedre havn. Det undrer os hvorfor en Triatlon klub er inviteret og benævnes som en af havnens klubber.

Efterfølgende har vi modtaget et ”referat” sammen med en ”kommentar” fra Ena. Desværre afspejler det ”referat” og den ”kommentar” en noget anden opfattelse af virkeligheden end den vi har oplevet. Vi overvejer p.t. hvad vi skal gøre, da der tilsyneladende er en hel del politiske undertoner. Det kan også lige nævnes, at vi har en vedtaget Helhedsplan for idrætsområdet i Hvidovre, dateret 2016, hvor det eneste der nævnes om vores område er kr. 500.000, afsat til parkrenovering.

Kæder til kapsejladsbøjer

De nuværende kæder er meget slidte og skal udskiftes. Jan og Henrik aftaler indkøb og montering.

Kabel på hegn nordsiden af pladsen og standere

Der hænger p.t. et elkabel på hegnet på nordsiden af pladsen. Derudover er der nogle gamle el-standere som stadig står på pladsen. Hans Henrik undersøger om det kan fjernes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 7. marts 2019 – 

Deltagere:     Kurt Jakobsen

                      Henrik Hansen

                      Jan Larsen

Ulrik Larsen (ref)

                      Hans Henrik

Steen Larsen

Kurt Sejsbo

Afbud; Stig Petersen, Stig Forup, Henrik Hansen

1.    Godkendelse af tidligere referater

De 2 seneste referater godkendt

2.    Regnskab

Årsregnskab 2018 er kommet. Der er mindre justeringer, som Kurt får på plads, og fremsender til bestyrelsen snarest. Der er et pænt overskud i både klubben og havnen.


Status nyt system

Medlemsdatabasen er gennemgået. Det er ikke lykkes at få en kontoplan ud, men den er lige på trapperne. Der indføres bla. et afdelingsregnskab, som forsimpler kontoplanen, ligesom diverse udtræk og oversigter er blevet mere overskueligt.

3.    Generalforsamling m.m.

Forslag til dagsorden var udsendt og blev gennemgået. Div. underudvalg sender lidt tekst til Kurt om deres aktiviteter til beretningen.

Valg til bestyrelse og revisorer blev gennemgået.

Det blev drøftet at vedtægterne skal gennemgås. Det kan optimalt gøres af et udvalg efter generalforsamlingen.    

Generalforsamlingen holdes d. 25. april. Der skal sendes indkaldelse ud senest 8 dage før. Tidligere har indkaldelsen været sendt ud med årsnummeret af Røgvandet. Dagsordenen skal ud 1. april ift. forsendelsestid med posten. Vi er nok kommet for sent i gang med Røgvandet, til at disse kan kombineres ift. udsendelse.

Diverse artikler til Røgvandet skal sendes til Steen (snarest).

·         Ungdomsafdeling

·         Kapsejlads (Guldtuden, onsdagsrace)

·         Sejlerskolen

·         Mini 12 m

·         Etc.

4.    Udvalg

Havneudvalg 

Status på nordmolen.

Der er intet sket endnu, og forholdene er blevet værre. Der skulle have været opstart for ca. 14 dage siden. Kurt kontakter Henrik ift. en ”alvorlig” henvendelse til kommunen.

Husudvalg

Klubhus

Lys på dametoilettet er klar. Der er monteret håndtørrer.

Forpagter vil have nye bænke. De eksisterende bænke kan sættes ud på molerne.

Forpagter har ligeledes købt nogle markiser som skal sættes op. Det bistår vi med.


Køkkenudvalg

Ny køkkenkontrakt er udarbejdet og var fremsendt til alle (på nær Jan Larsen som ved en fejl ikke havde fået det), inden mødet. Der blev drøftet diverse ændringer. Den dækker i 4 år. Kurt noterede disse ændringer/tydeliggørelser som blev drøftet.

Der var en længere drøftelse omkring husleje m.m. Der var afstemning i bestyrelsen, hvor over halvdelen stemte for at gå videre med oplægget med de drøftede justeringer.


5.    Aktivitetsudvalget

Mand ombord igen (foredrag) d. 21. marts. Det skal checkes, at projektoren i klubhuset kan tilsluttes og virker.

6.    Sejladsudvalg

Renovering af Anette pågår stadig. Nye stik til RIB-både (opladning) indkøbt. Der skal opsættes skilt så det huskes at stik skal fjernes inden både trækkes ud.


SUP-board afdeling startes op til foråret. Der er instruktørkurser 25-26 maj. Vi søger stadig efter instruktører (min. 1 har meldt sig).


Ulrik indkalder til møde sidst i mart som opfølgning på tidligere møde om diverse sejladsaktiviteter.


Der blev drøftet at frigive (op til) 100.000 kr. til indkøb af 2 nye H-både til sejlerskolen. Det blev vedtaget. Der var indhentet tilbud på 2 nye master, men investeringen står ikke mål med hvad der kan købes fornuftige brugte for.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 19. marts 2019 – 


Deltagere:     Kurt Jakobsen

                      Henrik Hansen

                      Jan Larsen

Ulrik Larsen (ref)

                      Hans Henrik

Steen Larsen

Kurt Sejsbo

Stig Forup

Henrik Hansen

Stig Petersen

1.    Regnskab

Udkast til årsregnskab 2018 var lagt frem til mødet. Der blev drøftet lidt justeringer og div. afklaringer.


Indkaldelse til generalforsamling

Der sendes alm. indkaldelse ud til generalforsamling.

Blandt andet er der indkommet forslag til ændringerne i vedtægterne, ligesom bestyrelsen stiller forslag om ændring af procedure ift. indkaldelse til generalforsamling.


Henrik H. sørger for trykning og udsendelse via trykkeriet.


Evt.

Vild med vand. Stig P, Henrik og Steen er primus motor ift. arrangementet herfra.

27. maj er arrangementet.


Der er store problemer med nordmolen, hvor den på en længere strækning mere eller mindre er faldet sammen. Den ”midlertidige reparation som var forberedt, er ikke nok, og problemet er større end som så.

Der er skrevet til kommunen og det vil sandsynligvis ikke være muligt at benytte en del af pladserne de næste måneder.

Der er lavet yderligere undersøgelser af molerne i løbet af ugen, og det er pt. uvist hvad der videre sker. Sagen følges naturligvis tæt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 11. april 2019 – 


Deltagere:      

Kurt Jakobsen(ref)

Henrik Hansen

Jan Larsen

Hans Henrik Andersen

Steen Larsen

Kurt Sejsbo

Stig Forup

Henrik Hansen

Stig Petersen

Fraværende: Ulrik Larsen

Godkendelse af tidligere referat
Referat af 19. marts blev godkendt uden kommentarer

Regnskab
Årsregnskab 2018: Blev fremlagt og godkendt af bestyrelsen.
Hans Henrik sørger for trykning af regnskab
Status nyt system: Der er møde med Hoby revision mandag d. 15. Vi regner med, at have ajourført regnskabstallene i Economic umiddelbart efter påske. Omkring medlemskartoteket er der et udestående omkring restancer som afklares hurtigst muligt. Kurt J. har skrevet sammen med Lene med henblik på overdragelse af Lenes opgaver.

Generalforsamling
Stemmesedler: Henrik A. bestiller hos trykkeren
Kontingentliste: Kurt J. taler med Lene om at få en opdateret liste
Stemmetæller og adgang: Henrik A. spørger Jan Hansen, Per Nielsen og Vagn Olesen.

Dirigent: Kurt J. taler med Søren Overgaard
Referent: Da vi ikke er sikre på om Bent Hornstrøm kan i år spørger vi om Ulrik vil påtage sig opgaven.

Idrætsrådet
Gert Nelths indlæg i Hvidovre Avis af den 2. april blev diskuteret med henblik på at afklare sejlklubbens holdning til Idrætsrådets fremfærd omkring havnen.
Det blev aftalt, at Kurt J. kontakter roklubben, kajakklubben og jagtklubben for at høre deres holdning til dette.
De netop fremsendte referat, fra møde d. 3. april blev også diskuteret og der gøres indsigelse mod afsnittet omkring renovering af havnen da det er et Sejlklub og Brugerråd anliggende.


Kommunikation
Røgvandet: Årsudgaven ligger til endelig redigering hos Henrik A. og endeligt udkast forventes færdigt efter påske.
Vild med Vand: Kurt J. udformer et læserbrev til Hvidovre Avis, som afrunding af den debat der har været omkring havnen hvor der samtidigt reklameres kraftigt for Vild med Vand. Sendes til avisen i næste uge. Steen udarbejder forslag til en egentlig annonce som indrykkes ugen efter læserbrevet. Stig P. sørger for opslag på Facebook.
Standerhejsning: Steen laver opslag på hjemmesiden omkring standerhejsning d. 27. april.

Havnen
Nordmolen: Den midlertidige reparation er færdig og alle bådpladser er tilgængelige på nordmolen
Bådpladser: Der har været en stor afgang fra havnen hvilket har betydet at vi har fået plads til en hel del fra ventelisten.
Skabe: Det blev aftalt at Bo, Frank og Stenil kan overtage Uggis skab.
Manglende styrereb i kran: Kurt S har aftalt med sin søn, at det bliver ordnet påskesøndag eller mandag. Henrik A. sørger for at der er folk til at sætte rebene i.

Husudvalg
Klubhus: Vaskemaskine og tørretumbler skal flyttes ud på køkkentoilettet hurtigst muligt så de er væk fra baderummet inden sæsonen går rigtigt i gang.
Køkkenudvalg: De nye stregkoder til adgangskortene er klar så der opnås medlemsrabatter i køkkenet. Da reduktionen er en automatisk funktion i kasseapparatet, kan reduktionen kun opnås ved aflæsning af stregkoden da personalet ikke kan stå og regne det manuelt ud for hver kunde. Der bør laves et skrift til medlemmerne om det for at sikre forståelsen af dette.

Sejladsudvalg
Bådudvalg: Ladestik repareret/udskiftet på følgebådene.
Annette er endnu ikke klar. Vi regner med den bliver klar indenfor den næste måned.
SUP-Board: Jan undersøger de forsikringsmæssige betingelser.
Da dansk sejlunions kurser ligger den 25/26. maj, hvor vi afholder Vild med Vand, forsøger vi at få Cecilie på kursus i Amager Strandpark hos Kajakhotellet.
Ulriks hustru, Janne, er positiv ift. at være med som instruktør og/eller organisator. Janne er tilbage fra Israel i slutningen af maj og vil også gerne på kursus.
Der skal fastlægges nogle rammer og vi ønsker at kunne præsentere aktiviteten til Vild med Vand. Ulrik tager sig af det.
Ungdom: Vi holder fast i vores 29er da det p.t. er den eneste båd der henvender sig til den lidt ældre ungdom.
På sidste møde, med havnens brugere tog Ulrik kontakt til Eva Jæpelt da det viser sig, at søspejderne har venteliste for at komme til at sejle optimist. Vi foreslog, at de lod dem sejle hos os, tirsdag og torsdag. Da det antagelig vil være til fordel for både søspejderne og os vil det være en helt uformel hjælp til søspejderne.
Jollerne er klargjort. Ulrik, Svend og de to trænere har lagt en slagplan for sæsonen. Der sejles mandag og torsdag. P.t. set der ud til der er en 8-9 unger. der fortsætter fra sidste år. Der er behov for at rekrutterer nogle nye her til opstarten. Vi har lånt en Feva jolle i Brøndby i år. Vi skal vist bare betale lidt forsikringen, men det skal aftales nærmere.
Sejlerskolen: Bådene er klargjort og klar til søsætning. I modsætning til sidste år har der været fin tilslutning til klargøringen fra elevernes side.
Det har endnu ikke været muligt at finde nogle H-både til erstatning for de nuværende men Jan holder øje med markedet og beløbet er afsat.

Eventuelt
Klubbens telt er udlånt til Bjarne i weekenden 18. – 21. maj. Det er weekenden før Vild med Vand så det er meget vigtigt, at teltet kommer tilbage i hel stand. Det er ikke noget vi generelt vil gøre fremover.
Der har været et møde, i Dragør, omkring fredningszoner for brætsejlads på vest Amager og Kalveboderne. For vores vedkommende, drejede det sig om det ville have nogen betydning for os, hvis det nuværende sejladsforbud i vinterperioden bliver ophævet. Vi kan ikke se det har nogen indflydelse på vores aktiviteter, men der vil antagelig være en række naturmæssige indvendinger.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 2. maj 2019 – Hvidovre Sejlklub Suset.

Deltagere:     Kurt Jakobsen

                      Henrik Hansen

                      Jan Larsen

Ulrik Larsen (ref)

                      Hans Henrik

Steen Larsen

Kurt Sejsbo

Rune Pedersen

Henrik Hansen

Stig Petersen – Afbud


Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen fortsætter med samme opgaver som sidste år, bortset fra at Rune indtræder som kasserer i stedet for Stig Forup.

Vi får opdateret listen med personer, der sidder i de forskellige udvalg.


Generalforsamling

Evaluering

Der var enighed om generalforsamlingen gik fint, men det var lidt noget rod mht. afstemningerne og antal stemmer ikke passede med stemmeberettigede. Til næste år skal vi have sat det op på forhånd ift. reglerne og ”struktur” for en evt. afstemning.


Skal suppleanter deltage i bestyrelsesmøder

Tidligere har der ikke været deltagelse af suppleanter i bestyrelsesmøder.

I givet fald har en suppleant ikke stemmeret m.m., så der var enighed vi fortsætter med at de ikke deltager.


Kommunikation

Årsudgave af Røgvandet er efterspurgt, men vi aftalte at der kun udgives en layoutet version på hjemmesiden som pdf. Det er en betydelig udgift at trykke og sende det ud.


Havneudvalg 

Intet nyt siden sidst. Bådene kommer planmæssigt i vandet.

Vild med vand. De konservative har fortsat debatten i Hvidovre Avis, og der var enighed om at vi fortsat ikke støtter op om deres ideer ift. havnens udvikling.


SUP

SUP-board præsentation til vild med vand.

SUP skal præsenteres til dagen.

Ulrik følger op mht. kontakt til DGI, der har tilbudt bistand til nye projekter.


Antal trænere til ungdom. Drøftelser om det passer til vores niveau.?


Der bruges en del penge på ungdomsafdelingen, som måske ikke svarer helt til udbyttet. Det blev drøftet, at det er et dilemma ift. at det generelt er svært at rekruttere unge medlemmer. Vi tager en generel snak om emnet i en passende kreds senere.


Eventuelt

Kurt snakker med Hvidovre Avis om annonce til vild med vand.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 13. juni 2019 – 

Deltagere:     Kurt Jakobsen

                      Hans Henrik Hansen

                      Jan Larsen

Ulrik Larsen (ref)

                      Hans Henrik

Steen Larsen

Kurt Sejsbo

Rune Pedersen

Henrik Hansen

Stig Petersen


1.   Godkendelse af tidligere referat

Godkendt

2. Regnskab

Kvartalsregnskab

Der var kommet et udkast til foreløbigt kvartalsregnskab, men det skal rettes op og gås igennem igen før det kan udleveres.

Status nyt system

Dette fungerer fint og er opdateret. Alle nye medlemmer m.m. er oprettet.

Der blev drøftet vedligeholdelse af e-mail adresser. Det bør håndteres i forening-let systemet. Relevante brugere skal gå systemet igennem sammen og lære det bedre at kende. Foreløbigt aftalt d. 27/6.

Kommunikation

Årsudgave af Røgvandet er udsendt.  Der var kritik af, at det var udkommet så sent, Fremover bør vi løbende opdatere hjemmesiden med nyheder som er mere aktuelle og levende. Disse samles i et nyhedsarkiv på hjemmesiden. Vi skal alle være bedre til at få samlet artikler løbende og få sendt til Steen.

Havneudvalg

Der var drøftelse af regning på arrangement i Troldanden for 4-6 personer, der har holdt afslutning ifb. bådoptagning og isætning. Dette er generelt ok, men skal fremover holdes på et ”fornuftigt” niveau.

Jesper fra havneudvalget har fintrimmet symaskinen. Det er ”forbudt” at pille ved den fremover, men man må selvfølgelig godt sy på den.


Husudvalg

Der skal findes en løsning på containeropbevaringen bag køkkenet. Den skal også af sundhedsmæssige årsager væk fra køkkenet. Hans Henrik arbejder videre med det.

Aktivitetsudvalget ønsker sig et skab. Der bliver sat flere skabe op på væggen overfor de nuværende skabe.

Sejladsudvalg

SUP-board afdeling


Janne og Cecilie (vores 2 instruktører) skal på instruktørkursus hos DS i weekenden.

Der er en udfordring med opbevaring af boards.Skuret ved optimisterne ”vinterhylde” kan bruges til opbevaring. Puklehvaler kan sætte disse op.


Åbent hus i afdelingen mandag d. 17. Vi har lånt DS’s trailer hvor der er 5 boards.


Kontigent: Det koster i 2019 et medlemskab + et indmeldelsesgebyr at være medlem af afdelingen. I 2020 skal det drøftes, om det skal koste lidt (f.eks 2-400 kr), at bruge boards også (udover medlemskab).


Ungdom

Fremmøde mandag for de øvede og torsdag for nybegyndere. Der er ved at være bedre fremmøde.


Der skal checkes op på forsikring på jolletrailere (Jan).


Samarbejde m/søspejderne

Vi bør tage aktivt fat i søspejderne og få et samarbejde op at stå. De har venteliste og vi har grej, trænere m.m., så de kan komme på vandet med det samme.


Sejlerskolen

Morten Beha er stoppet som leder. Så der skal findes en ny administrativ leder til sejlerskolen.

Vagn og Hasse har fint styr på det praktiske.

Der skal gerne findes en inden d. 1. august. Alle ligger hovedet i blød, og tænker over hvem der kunne være interesseret.


Det medførte en længere diskussion om både, joller m.m. generelt og hvad vi vil fremover. Ulrik indkalder relevante til en snak om dette.


Der er købt en ny h-båd (brugt) til sejlerskolen, og Jan er på udkig efter en til. Den kommer i vandet inden sommerferien.

Nell sælges senere.

Puklehvalerne, opgaver

Udvendig maling af klubhus

Opsætning af hylder i hus til SUP

Eventuelt

Ønske om en container på havnepladsen med plads til påhængsmotorer. Der er en del der i dag har deres motorer i skure. Det kan medføre brandfare. Der skal dog byggetilladelse til.

Drøftes nærmere.


Der har været forespørgsler om kort til slæbested (til motorbåde). Generelt vil det være mere optimalt at ændre låsesystemet til et kortsystem (el. betalingsautomat).

Der skal rettes henvendelse til kommunen om dette.


De grønne hængekøjer i skuret bliver fjernet.


Gashåndtaget på Anette skal skiftes. Jan tager affære.


Der ønskes en flagstang på nordmolen. Der opsættes også en på sydmolen. Steen sørger for dette.


Der må ikke ligge både i slæbestedet i længere tid. De skal væk så snart de er kommet i vandet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bestyrelsesmøde 15. august 2019 –  

Deltagere:       Kurt Jakobsen(ref)

                      Henrik Hansen

                      Jan Larsen

                      Hans Henrik Andersen

Kurt Sejsbo

Henrik Hansen

Rune M. Pedersen


Fraværende: Ulrik Larsen, Steen Larsen, Stig Pedersen 


1.    Godkendelse af tidligere referat
Referat af 13. juni blev godkendt uden kommentarer


2.    Udvalg
Revision af klubbens vedtægter
Udvalget skal foretage en gennemgribende oprydning og opdatering af klubbens vedtægter. Målet er at kunne fremlægge et revideret forslag til næste generalforsamling. Følgende deltagere i udvalget foreslås: Lasse Pedersen, Søren Overgaard, Henrik Hansen og Steen Larsen.
Kurt J. kontakter Søren, Steen og Lasse.


Revision af klubbens hjemmeside
Udvalget skal, først og fremmest, sikre at nuværende oplysninger er korrekte og, som sekundær opgave, vurdere om det nuværende værktøj, Joomla, er det rigtige.
Følgende deltagere i udvalget foreslås: Steen Larsen, Henrik Hansen.
Henrik af aftaler dette med Steen.


3.    Idrætsrådets visionsplan
Vi har modtaget et udkast til visionsplanen. Desværre er udkastet meget ringe og Ulrik har fremsendt vores kommentarer til dette. Vi var begge forhindret i at deltage i dagens møde p.g.a. vores bestyrelsesmøde og Ulriks deltagelse i DM. Udkastet, med Ulriks kommentarer sendes til bestyrelsen.
Vi har også modtaget en invitation fra borgmesteren til et møde d. 4. september hvor der bliver givet en status på de udfordringer der er på havne nu og på sigt. Samtidig vil man lytte til vores ideer og behov (Visionsplan?). Invitationen udsendes sammen med dette referat.
Jeg vil kontakte idrætsrådet, med henblik på at få det færdige dokument, i god tid, før det møde så vi i bestyrelsen kan tage stilling til om vi kan tilslutte os det færdige dokument.
4.    Regnskab
De to nyindkøbte H-både og frituren skal føres ind som aktiver.


5.    Havnen
Placering af bådstativer
Der skal fremover udarbejdes en årlig plan for bådstativernes placering så både parkeringsmuligheder og udseende af pladsen tilgodeses. Planen godkendes af bestyrelsen inden Store Bukkedag.

Vinterpladsleje
Der blev rejst spørgsmål om der skal opkræves leje for at have sit tomme bådstativ stående på pladsen. Kurt J. tager det op med Mikael Elgaard fra Kultur og Fritid(KFU)

Slæbested
Vi har flere gange været ude for, at folk er kommet til havnen udenfor Joannas arbejdstid og ønsker at få adgang til at sætte deres båd i vandet, typisk som endagsleje. Tina er positiv for at håndtere udlevering og opkrævning. Kurt J. skriver en procedure for hvordan vi vil håndtere det.

Slæbestedsspil og mastekran
Der skal laves en løsning så de ikke er til offentlig brug, enten med nøgle eller aftageligt spilhåndtag. Haster! Henrik og Hans Henrik tager sig af det.


6.    Husudvalg
Containeropbevaring bag køkkenet
Planen er at flytte badekarret over foran værkstedet ved sejlerskolen, hvilket vil give ekstra plads på væggen ind mod toiletterne. Der skal etableres træafdækning evt. med halvtag så containerne ikke umiddelbart er synlige.

Maling af klubhus
Der er udsendt nyhedsbrev hvor medlemmerne tilsiges til arbejdet den 31. august kl. 8. Det blev diskuteret om varslet til sådan et arbejde var ok og der var enighed om, at tre uger før er passende. Der blev også talt om der eventuelt skulle udsendes en reminder. Det er Hans Henrik der står for afviklingen. Puklehvalerne maler udhæng og vindskeder onsdag d. 28. august. I den forbindelse skal der indkøbes svenskrødt til vindskederne og pensler.

Insektnet
Opsætning af insektnet i køkkenet mangler. Der er et krav fra sundhedsstyrelsen og det er derfor vigtigt at det gøres snarest.


7.    Sejladsudvalg
SUP-Board
Der er en meget stor søgning og det er derfor ikke nok med de 4 boards. Jan sørger for indkøb af to ekstra boards her og nu og taler med leverandøren om indkøb af yderligere boards når ”sidste års” modeller skal sælges.
Der er indkøbt en luftpumpe til afdelingen.
Det skal undersøges hvordan vi kan få klubbens board mærket, dels så man kan se at der Hvidovre Sejlklub men evt. også en tyverisikring.

Udlejning af opbevaringsplads til boards
Det er en god ide men man skal værre medlem af sejlklubben og vi vil tage kr. 1000 pr. år. Det vil også kræve nogle mindre etableringsomkostninger da der skal være mulighed for at fastlåse boardene. Ulrik, Janne og Cecilie arbejder med opgaven.

Ungdom
Er først lige kommet i gang efter ferien men vi har haft deltagere med til Stege stævnet.
Der arbejdes stadig på at få etableret et samarbejde med søspejderne.

Sejlerskolen
Vi mangler stadig en ny sejlerskoleadministrator og alle opfordres til at komme med emner til Kurt J. eller Ulrik.
Hamigo skal eventuelt omdøbes til Nell ved sæsonstart næste år.

Ynglingebåde
Vi vil tilbyde søspejderne at de kan benytte vores ynglingebåde. Rune kontakter søspejderne.


8.    Motorbåde
I erkendelse af at vi ser flere og flere motorbådsejere i klubben samtidig med en del af dem også er af lidt yngre årgange skal vi overveje, om vi skal skabe nogle flere aktiviteter som kunne involvere dem mere i klubben. Punktet tages op på de kommende bestyrelsesmøder.


9.    Aktivitetsudvalg
Vinterarrangementer på klubaftener
Kurt S. havde udarbejdet nedenstående forslag til vinterarrangementer:
-         Brush op på navigation
-         Hjertestarterkursus
-         Motorvedligeholdelse
-         Fedsilden (Hvordan laver man sild)
-         Sejltrim og kapsejlads
Kurt S. går videre med dette og kommer med en endelig plan.


10. Eventuelt
Jan foreslog, at vi skulle undersøge muligheden for at lave et VHF-kursus i klubregi med eksterne undervisere. Henrik undersøger hos Dansk Sejlunion om de har undervisere og hvad det koster.
Der var forslag om at lave en flåde til Sankt Hans bål. Det undersøges nærmere, men antagelig vil bureaukratiet, i forbindelse med indhentning af tilladelser dræbe projektet.",,"1","87","2019-09-06 08:54:22","446",,"2019-09-06 08:54:22","0","0","0000-00-00 00:00:00","2019-09-06 08:54:22","0000-00-00 00:00:00","{}","{}","{}","1","4",,,"1","425","{}","0","*",, "495","1927","Bestyrelsesmøde referat 5 september 2019","bestyrelsesmode-referat-5-september-2019","

Bestyrelsesmøde 5. september 2019 – Hvidovre Sejlklub Suset.


Deltagere:     Kurt Jakobsen(ref)

                  Henrik Hansen

                  Hans Henrik Andersen

                  Kurt Sejsbo

                 Steen Larsen


Fraværende: Ulrik Larsen, Jan Larsen, Rune M. Pedersen, Stig Pedersen


Godkendelse af tidligere referat
Referat af 15. august blev godkendt uden kommentarer

Udvalg
Revision af klubbens vedtægter
Lasse og Søren har indvilget i at deltage i udvalget. Steen indkalder udvalget til første møde.

Revision af klubbens hjemmeside
En af de første opgaver, er at få opdateret siderne med bestyrelsesmedlemmer og sammensætning af udvalg.

Møde med borgmesteren om planer for havnen.
Fra klubbens bestyrelse deltog Steen, Henrik, Hans Henrik, Kurt S og Kurt J.
Kommunen fremlagde en plan for de næste 5 år, der indebærer genetablering af den tærede spunsvæg, evt. med beton, hævning af moler med op til en halv meter(vandstandssikring), udskiftning af anoder samt uddybning af havnebassin fra kajkant og en bådlængde ud så vanddybden bliver øget til 1,5 m(må bero på uvidenhed om egentlige forhold). Alt i alt er der tale om et estimat i størrelsesordenen 12 – 18 mio. kr.
Torben Thyren(Roklubben) fremlagde klubbernes visionsplan for havnen hvoraf det bl.a. fremgår at det er af kritisk vigtighed at de nuværende brugsretsaftaler får en længere løbetid da de nuværende kortfristede aftaler spærrer for klubbernes mulighed for udvikling af deres faciliteter. Desværre virkede det ikke som om der var den store vilje til at ændre på dette. Vi, sejlklubben, vil imidlertid kraftigt påpege at vi ikke kan få finansieret en udskiftning af taget på klubhuset hvis ikke vi kan få en brugsretsaftale på minimum 15 år.
De dårlige toiletforhold blev påpeget. Det ser imidlertid ud til, at der er en fuldstændig manglende forståelse fra kommunens side, for at sejlklubben ikke ”bare” kan åbne vores toiletter for offentligheden. I den forbindelse laver Hans Henrik et estimat på hvilke udgifter det vil påføre sejlklubben til rengøring, vedligeholdelse samt slitage, som vi vil fremsende til borgmesteren.
Kommunen meddelte at man vil lave en ny visionsplan for havnen hvilket gav anledning til en debat om hvorvidt man kunne modificere det begreb så klubberne eventuelt selv kunne overtage nogle af de ønsker og dermed kunne få dem finansieret gennem fondsmidler.

Regnskab
Bestyrelsen mangler regnskab for 2019. Kurt J har møde med Rune og Malene mandag d. 9/9 hvor dette tages op.

Havnen
Brugerråd
Det tidligere indkaldte møde til d. 29/8 blev aflyst p.g.a. manglende deltagelse. Der laves ny indkaldelse til medio september hvor vi bl.a. vil tage følgende punkter op:
                      - Etablering af låge/pullerter ved indkørsel mod Hvidovre Strandvej
                      - Standard bådstativer
                      - Toilettømningsanlæg
                      - Indskærpelse af forbud mod svømning i havnen

Vand på molerne
Vi bør have en skiltning der oplyser, at vandet, på molerne, lukkes mellem kl. 20 og kl. 08

Slæbested
Der skal arbejdes med et forslag om hvordan rampe og vogn til slæbstedet kan modernisers så vi får en bedre udnyttelse. F.eks. optages der ikke finnekølede både da der er for stor risiko for at de kan vælte på den nuværende vogn.

Kraner og spil
Der skal laves en løsning så brugen er forbeholdt klubbens medlemmer. Hans Henrik får Ronnie til at foreslå en løsning.

Husudvalg
Containeropbevaring bag køkkenet
Badekarret flyttes over foran værkstedet ved sejlerskolen. Den nuværende skillevæg fjernes og der opsættes stakit med låge foran hele ”indhakket”. Der kan være tale om at etablere en ekstra væg op mod køkkenet da sundhedsmyndigheder foreskriver at der ikke må stå affaldscontainere op mod køkkenets ydervæg. Samtidig blændes vinduet ind mod mellemgangen, evt. med en fotostat. Vi vil samtidig kræve, at den nuværende indkørsel holdes fri for affald og anden opbevaring.
 
Maling af klubhus
De sorte vægge på nord-, øst- og sydsiden samt endevæggen ved el- og fyrrum blev malet. Der var mødt 10 – 12 medlemmer op hvilket er i underkanten i betragtning af at vi er mere end 400 medlemmer. Vi overvejer hvordan vi vil gøre det fremover og i sidste ende må vi henholde os til klubbens vedtægter.
Udhæng og vindskeder males af Puklehvalerne i løbet af efteråret

Insektnet
Køkkenet har selv sørget for opsætning af de foreskrevne insektnet.


Electricitet i klubhuset
Vaskemaskine og tørretumbler skal flyttes til toilet i køkkenet.
Spots i udhæng skal genetableres
Bevægelsesføler på herretoilet skal udskiftes da lyset brænder hele tiden
Alarmsystem skal gennemgås
Hans Henrik får Ronnie til at tage sig af dette hurtigst muligt.

Fugt på fundament på nordsiden af klublokalet
I forbindelse med malingen af klubhuset blev det bemærket at fundamentet var fugtigt. Hans Henrik sørger for at det bliver undersøgt nærmere da det eventuelt kan skyldes en utæt radiator.

Sejladsudvalg
SUP-Board
Der er indkøbt 4 nye boards til afdelingen. Et begynderboard og tre lidt mere avancerede boards. Pris kr. 15.000 som tages fra opsparingen.
Vi skal stadig have undersøgt hvordan vi kan få klubbens board mærket, dels så man kan se at der Hvidovre Sejlklub men evt. også en tyverisikring.

Udlejning af opbevaringsplads til boards
Ulrik, Janne og Cecilie arbejder med opgaven.

Ungdom
Der har været et mindre uheld, hvor vores Feva påsejlede en kajak. Så vidt vides skyldtes uheldet at roret låste sig. Svend har kontakt med kajakklubben og har fået vores policenummer i Codan så der kan foretages en anmeldelse.
Kurt J har talt med Anja Lindelof, Søspejderne, med henblik på et udvidet samarbejde hvor søspejderne bl.a. kan låne vores Ynglingebåde. Herudover vil vi også gerne hjælpe dem hvis de har for mange optimistsejlere.

Sejlerskolen
Ulrik har talt med Henning Thestrup, som ikke er afvisende overfor tanken om at påtage sig opgaven som administrativ leder. Ulrik og Vagn Olesen arbejder videre med det.
Kurt J sørger for Censor til de elever der skal op til praktisk prøve i år.
Muligheden for at gå op til praktisk prøve for motor er blevet diskuteret i sejlerskolen og bestyrelsen har ingen indsigelser mod dette udover at man, i så fald, ikke modtager sejlklubbens blå bevis.

Motorbåde.
Der skal udarbejdes et sejlerskoleforløb, der alene retter sig mod motorbådssejlere. Det kunne f.eks. være med start i oktober med teoretisk navigation og derefter to – tre træningssessioner i foråret og en afsluttende praktisk prøve.

Aktivitetsudvalg
Vinterarrangementer på klubaftener
Kurt S. arbejder med at få foredragsholdere og datoer for nedenstående vinterarrangementer:
-                     Brush op på navigation
-                     Hjertestarterkursus
-                     Motorvedligeholdelse
-                     Fedsilden (Hvordan laver man sild)(Henning Duhr)
-                     Sejltrim og kapsejlads(Jan Larsen)

Standerstrygning og Afriggertur
Standerstrygning afholdes lørdag d. 5. oktober kl. 16 og afriggerturen foregår lørdag d. 19. oktober. Invitationer opsættes snarest

Eventuelt.
Henrik undersøger hos Dansk Sejlunion om de har undervisere til et VHF-kursus og hvad det koster.

Næste møde
Torsdag den 3. oktober kl. 19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 3. oktober 2019 – 


Deltagere: Kurt Jakobsen

Hans Henrik Hansen

Jan Larsen 

Ulrik Larsen (ref)

Hans Henrik 

Kurt Sejsbo 

Rune Pedersen

Henrik Hansen 


Fraværende:

Stig Petersen

Steen Larsen


Godkendelse af tidligere referat

Godkendt

Regnskab

Udtræk med budget og forbrug blev udleveret, og det blev aftalt at det kigges igennem til næste gang. Rune udsender også på mail.

Udsendelse af opkrævninger har været forsinket.

Generelt

Møde med kommunen d. 23/9, hvor Kurt deltog mht at drøfte opkrævninger og skyldnere. Kommunen har taget aktion i forhold til disse. Pladslejesatser blev også drøftet, og enkelte justeringer blev foretaget.

Pladsstørrelserne på tavlen i kontoret passer ikke med de rigtige mål ved pladserne.

Opdatering af vedtægter.

Der har ikke været afholdt møder i gruppen endnu.

Kommunikation

Opdatering af hjemmeside.

Henrik og Steen gennemgår siderne, Der er en del ikke aktuelt og ikke opdateret information.

Havneudvalg 

Brugerrådsmøde

Kurt og Henrik deltog i møde tirsdags. Blandt andet aftalt at Vild med vand planlægning skal igangsættes tidligere. Kurt udsender referat fra mødet.

Renovering af slæbested

Slædestedet er kommunens og skinner og vogn er vores. Henrik følger op og får indhentet tilbud m.m. på opgaven.

Toilettømningsanlæg

Henrik indhenter tilbud på opgaven.

Etablering af låsesystem på mastekran og spil i slæbested

Der er ikke etableret lås endnu. Hans Henrik får det igangsat.

Der skal opsættes boks til styrebokse m.m. Henrik kontakter Ronni om det. 

Samme system til lås ved bedding, med nøgle som kan anvendes af klubbens medlemmer.

Husudvalg

Projekter:

• Containeropbevaring

• Maling af klubhus: Puklehvalerne laver resten

• Flytning af vaskemaskine og tørretumbler til køkkentoilet

• Genetablering af spots i udhæng

• Gennemgang af alarmsystem

• Bevægelsesføler på herretoilet (er fixet)

• Etablering af garderobestativer i indgang     

• Utætte og overløbne tagrender. Tilbud indhentes.

Hans Henrik og Co. er i gang med ovenstående

Der er meget bevoksning på sydsiden af klubhuset: Det er HOFOR’s opgave. Spørgsmålet er om de gør noget ved det. Hans Henrik kontakter dem.

Sejladsudvalg

SUP-board afdeling

Der er god aktivitet i afdelingen med træning 2 gange om ugen og en del medlemmer, der er checket ud. Det har været en fin start for afdelingen som kom i gang i sommerferien. Det forventes, at der kommer flere medlemmer næste år.

Mærkning og forsikring af SUP

Jan har kontaktet Codan. Det er ikke helt simpelt. Afventer en nærmere tilbagemelding. Vi skal generelt have personforsikring når vi som forening låner vores udstyr ud. Udfordringen er bla. også at brædderne ikke er mærket.

Omkring udlån til private boards er der er pt. kun plads til 4 SUP boards ekstra i skuret (udover dem klubben allerede har), så der gøres ikke mere ved det.

Ungdom

Fremmøde mandag/torsdag.

Der har været god aktivitet hen over efteråret. En enkelt B-sejler har været til flere udenbys stævner og klaret sig godt.

Samarbejde m/søspejderne.

Vi arbejder fortsat på at få etableret et samarbejde.

Sejlerskolen

Henning Thestrup har indvilliget i at blive ny administrativ leder til sejlerskolen. Tak for det. 

Vi bør få dem registreret i vores forening-let system (venteliste), så vi bedre kan styre denne 

Flere instruktører kan bruges, så alle opfordres til at spørge relevante personer.

Der er kommet henvendelse fra en udbyder af speedsbådskørekort i Slusen om at måtte bruge Hvidovre Havn som base. Vi drøfter det nærmere med vedkommende.

Aktivitetsudvalg

Standerstrygning er under planlægning

Afriggertur er også planlagt. 

I februar holdes fastelavn (Steen og Stig overtager den opgave)

I marts holdes sildearrangement

I april holder Jan Larsen og Steen Christensen oplæg om master, trim m.m.

I maj er der standerhejsning

Puklehvalerne

Der er nu stigning i aktivitetsniveauet igen, og diverse opgave bliver løst gennem vinteren.

Jan opbevarer hynder og sejl til h-bådene.

Stativer til de 2 nye H-både. Vi håber at ynglingetrailerne kan bruges. 

Klubbens både bør stå tættest på klubhuset, så det er nemmere at komme til for sejlerskoleeleverne.

Er det nødvendigt med pressinger til H-bådene til vinter?

Eventuelt

Kurt kontakter Hvidovre Avis mht. indrykning af annoncer, f.eks en gang pr. måned.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 12. december 2019 – 

Deltagere: Kurt Jakobsen

Hans Henrik Hansen

Jan Larsen 

Ulrik Larsen (ref)

Hans Henrik 

Kurt Sejsbo 

Rune Pedersen

Henrik Hansen 

Stig Petersen

Steen Larsen1.Godkendelse af tidligere referat


2.Regnskab

Regnskab var udsendt af kasseren inden mødet.


Havneregnskab: 

Der er forskellige beløb under ”kommunale afgifter” (indtægter og udgifter). Disse bør stemme overens. Øvrige bemærkninger bør sendes til Rune snarest mulig.

Mindre umiddelbare bem:

387-benzinudgift er nok påført forkert.

5600: Tilgodehavender. Systemet laver tilsyneladende nogle forkerte ”sammentællinger”. Det skal checkes nærmere.

5111: Overskriften ændres


Klubregnskabet:

108: Checkes.

308: 


Betalinger

Der har været problemer med medlemskartoteket, data m.m. Udsendelser af opkrævninger blev udsendt for sent i efteråret. Dette rettes til fremover.

Der har været gennemført et stort arbejde med at rette op på medlemsoplysninger, men en del udestår stadig mht. manglende medlemsoplysninger. 

Der følges op med opslag (hjemmeside, opslag på tavlen m.m.).


Proces omkring MobilePay

Sporbarheden for systemet er for ringe, og bør kun anvendes i så begrænset omfang som muligt. (nøgler og slæbested)


3.Generelt

Drøftelse af opdatering af vedtægter udsættes til næste gang.4. Kommunikation

Der har været en generel opdatering af hjemmesiden og et stort arbejde gennemført af Henrik og Steen. Alle bør checke deres relevante tekster (og gerne siden generelt) og melde tilbage omkring mangler m.m.


5. Havneudvalg 

Der er ”krav” om en ny betalingsautomat for at kunne håndtere krav fra NETS. Fra årsskiftet skal alle automater kunne tage kontaktløse betalinger. Hvis den ikke kan ombygges har man frist til 1 jan 2020 til at ombygge den. Udgiften kan løbe op i størrelsesordenen 100.000 kr. Dette udskydes til senere drøftelse/beslutning

Der skal kigges nærmere på det, og så i forhold til de krav der stille fra NETS. 


Renovering af slæbested

Det bliver sandsynligvis en større udgift. Alternativet skal der sættes restriktioner for hvor store både der kan bruge det. 


Toilettømningsanlæg

Jan og Henrik har set på 2 anlæg, der kan passe havnens behov. Pris er i størrelsesordenen 70-100.000 kr. afhængig af model. Det skal også tilsluttes offentlig kloak hvilket også medfører udgifter. 

Kommunen bør dog anlægge og vedligeholde det. 


Etablering af låsesystem på mastekran og spil i slæbested

Henrik har lavet aftaler med Ronni omkring det videre forløb


Maling af mastekran

Det skal gøres til foråret.


6. Husudvalg

Containeropbevaring

Er påbegyndt med ny plads. 


Maling af klubhus

Det er næsten tilendebragt.


Flytning af vaskemaskine og tørretumbler til køkkentoilet

Er gennemført


Genetablering af spots i udhæng

Udestår


Kamera på sydøstlige hjørne af klubhus samt indgangsparti/garderobe

Skal opsættes

  

Tagrender

Flere er utætte og flere har forkert fald. I første omgang lappes det der kan lappes. I forbindelse med senere udskiftning af taget, kan der sættes nye op.


Tag på opbevaringsskur  

Dette skal repareres.

Klubhuset skal tømmes, rengøres og gulvet skal lakeres i januar mens restauranten har lukket. 


7. Sejladsudvalg


SUP-board afdeling

Der er ryddet op i huse og gjort vinterklar. Afdelingen ligger stille hen over vinteren, men starter op igen til foråret, med forventning af tilgang af nye medlemmer,


Jan har rykket omkring mærkning m.m. Forsikringen har ikke en løsning pt. mht. mærkning. Det er tilsyneladende et generelt problem


Ungdom

Vinterprogram med fremmøde ca. en gang om måneden.


Samarbejde m/søspejderne

”linjen” holdes varm mht. et fremtidigt større samarbejde.


Sejlerskolen

Elevbetaling af teoretisk undervisning. Der er nogle der deltager (der ikke er med på sejlerskolen). Dette koster 500 kr. 


Motorbåde

Duelighedsbevis til teori kan sammen praktisk sejlads kan gøres på 2 – 4 gange. Tidligere henvendelse om brug af vore lokaliterer fra en ekstern instruktør. Intet nyt


8. Aktivitetsudvalg


Vinterarrangementer

• 1. januar er der nytårskur

• 19. februar er der fastelavn

• I marts er der sildefestival

• I apriler der oplæg om master og sejl


Kurt har dialog med Hvidovre Avis omkring annoncering i løbet af sæsonen, f.eks en gang om måneden- 


9. Puklehvalerne

Der er ryddet op i udvalgsrum og havnerum. 


10. Eventuelt

Henrik indkøber et tankamperameter til måling af strøm, så forbrug kan checkes på pladsen


Torsdag d, 30 januar er næste møde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling


torsdag, den 25. april 2019 kl. 19:30 i klubhuset

1.           Valg af dirigent.

Søren Overgaard blev valgt


2.           Valg af referent.

Ulrik Larsen blev valgt


Søren Overgaard konstaterede indledningsvist, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

3.           Valg af stemmetællere.

Per og Vagn blev valgt


4.           Formandens beretning


Medlemsstatus

Udvikling

Æresmedlem :
2017: 4 stk
2018: 4stk = 0

0-12 år :
2017: 62
2018: 63 = +1

13-18 år:

2017: 14

2018: 11 = -3

19-24 år

2017: 4

2018: 7 = +3

25-59 år

2017: 151

2018: 144 =-7

60 +

2017: 128

2018: 147 = +19

Passive

2017: 25

2018: 25 = 0

Totalt

2017: 388

2018: 401= +13


Medlemmer der er afgået ved døden i det forløbne år

  • Tommy Ørsted Christensen (Mor Eva) (1993)

  • Henning Jørgensen (2006)

  • Torben Andrup (Bussen) (1966)


Æresnåle
I modsætning til sidste år, hvor der blev uddelt fire 50 års nåle og to 25 års nåle, er der ingen i år

Det forløbne år
Undertegnede blev valgt til formand sidste år og det er derfor første gang jeg skal aflægge beretning.
Min tilgang til opgaven var, og er, at få prioriteret sejlads højere i klubben og samtidig forsøge at få etableret en generel foryngelse af medlemmer, udvalg etc.
Det er imidlertid ikke en opgave der kan løses på en sæson og medlemstallene taler deres tydelige sprog om hvordan det går med foryngelsen.
En af de ting vi har gjort, i bestyrelsen, er at lave en ny organisationsplan, som tydeligere afspejler vores kerneområder Dvs. at vi nu, udover administration og regnskab har tre hovedudvalg. Et havneudvalg, et klubhusudvalg og et sejlsportsudvalg. Til de tre hovedudvalg er tilknyttet en række underudvalg, som naturligt hører til der.

Administration
Implementering af nyt medlemssystem (ForeningLet) som er integreret med et nyt økonomisystem (Economic)

Leto har efter ca. 15 år valgt at gå på pension og derfor har vi entreret med Hoby Revision, som fremover vil stå for vores bogføring, betalinger og regnskab.

Vi har valgt at sige farvel til en ansat regnskabsmedarbejder, i forventning om, at det nye system samt Hoby Revision vil kunne løse den opgave. I den forbindelse skal vi takke Lene Bendix for den hidtidige indsats på kontoret

Puklehvalerne
Puklehvalerne er også kommet til at hænge under administrationen og de har ydet en stor indsats igen i år.
Af større projekter kan vi nævne følgende:

·       Total renovering af bestyrelseslokalet

·       Maling af indgangsparti i klubhuset

·       Opsætning af udvalgsskabe i skipperstuen

·       Reol til optimistjollerne

·       Renovering af Annette

Derudover er der ryddet op mange steder, flyttet bænke osv.
En stor og fin indsats. Tak for det.

Idrætsrådet
I oktober fik vi en henvendelse fra Idrætsrådet i Hvidovre, hvor det blev antydet, at kommunen havde bedt idrætsrådet om at igangsætte et projekt af en ny helhedsplan for havnen. Vi mødte det med en del skepsis bl.a. fordi det er umuligt at finde materiale om Idrætsrådet. Vi valgte at deltage i et forløb, da det så ud til at det var et projekt igangsat af kommunen. Det har givet anledning til en del kontroverser da vi i forvejen har et etableret brugerråd på havnen og med Gert Nelths, direktør for kultur-, teknik- og arbejdsmarkedsområdet i Hvidovre kommune, klare udmelding i Hvidovre Avis den 2. april hvor Idrætsrådets initiativ klart afvises. Det forekommer mere som et forsøg, fra Idrætsrådets side, på at presse sig ind som et uønsket mellemled mellem kommunen og havnens brugere.

Havnen
Den væsentligste opgave omkring havnen har været, at lave en fornyelse af driftsaftalen med Hvidovre kommune. Der var nogle udfordringer i og med at aftalen skulle i offentligt EU-udbud, men i sidste ende viste det sig, at vi antagelig var de eneste der indleverede et tilbud og aftalen kom til at lyde på 4 år med option på to gange to års forlængelse. Vi skal imidlertid, som klub, være opmærksomme på, at vores nuværende aktivitetsniveau er afhængig af, at vi har den aftale og vi er nødt til at kigge på, hvordan vi kan gøre os økonomisk uafhængige af den.

En anden stor opgave har været skredet på nordmolen, hvilket i første omgang lignede at vi kunne komme til at mangle op til 20 pladser. Det er imidlertid lykkedes, med en flot indsats fra kommunens side, at nødreparere molen så alle pladser er tilgængelige. Vi venter så spændt på hvad der videre kommer til at ske, da det ser ud til at spunsen, i hele havnen, er i en meget dårlig forfatning.

Nogen har måske også bemærket, at vi sidste år flyttede en del både over i det sydvestlige hjørne af pladsen og her etablerede en ”kirkegård” for de både der ikke sker noget på. Vi arbejder løbende på at få dem helt fjernet, men det er en omstændelig proces da der involverer kommunens jurister.

Sidst men ikke mindst vil jeg henlede opmærksomheden på vores årlige Vild med Vand dag som i år foregår lørdag den 25. maj.

Klubhus
Der er lavet en hel del ting men det væsentligste og mest synlige er nok, at indgangspartiet er blevet malet, der er opsat nye loftplader, nye lysarmaturer i indgang, toiletter og baderum og ikke mindst er der kommet nye håndtørrerer på toiletterne. Vi mangler at få løst garderobeproblemet så vi kan komme af med de løse garderobestativer, men det kommer.

Der er også indkøbt udendørsmaling til klubhuset og der regner vi med at komme tilbage med et forslag om hvordan vi løser det i fællesskab, senere på året.

Jeg er også nødt til at nævne, at vi i januar 2019 medtog en regning fra Hvidovre el på omkring kr. 60.000 for arbejde udført i starten af 2018. Vi tog det selvfølgelig op i bestyrelsen og er enige om,


at arbejdet er udført men det er utroligt useriøst at komme så sent med en regning og det får selvfølgelig indflydelse på næste års regnskab.


Køkken
Omkring køkkenet kan vi nævne at der pr. den 1. april er indgået en ny 4-årrig aftale med Tina og jeg kan roligt sige, at der har været en række ”spændende” diskussioner omkring det. Desværre kan man ikke få alt, men jeg synes vi er kommet frem til en tilfredsstillende løsning både for klubben og for Tina.

F.eks. er der en meget klar prisreduktion for klubbens medlemmer, men det kræver, at man har den korrekte årsstregkode på sit medlemskort. Her skal I være opmærksomme på, at I får kun rabatten hvis man skanner stregkoden i forbindelse med betalingen. Det hænger sammen med, at Tinas medarbejdere kan jo ikke stå og regne det ud fra gang til gang og det er derfor kodet ind kasseapparatet.

Nogen vil måske spørge om hvorfor aftalen er på 4 år og ikke på 2 år som tidligere. Det hænger sammen med, den tilbygning der er lavet, så der blev plads til en Is disk. Den er sponseret af Frisco og tilbagebetalingsperioden på den er lige netop fire år.

Sidste år, havde vi et ikke uvæsentligt udestående med køkkenet, omkring el afregning. Det punkt er blevet afklaret med et kompromis mellem køkkenet og klubben, som i store træk går ud på at udgiften er blevet delt lige over.

Aktivitetsudvalg
Vi har fået afholdt vores traditionelle arrangementer, Juletræ, fastelavn, standerhejsning, standerstrygning, pinsetur og afriggertur. Som noget nyt, der har været væk en række år, valgte vi at afholde klubbanko og det viste at være en succes så det vil blive arrangeret igen i år. Derudover vil vi forsøge, om vi kan lave forskellige klubarrangementer, i form af foredrag, workshops etc. en gang om måneden i vinterhalvåret.

Sejlsport

Nu er vi så nået til det klubben egentlig drejer sig om nemlig at sejle og hvad der er sket her.

Kapsejlads
Vi har haft vores faste kapsejladser om onsdag i samarbejde med Enigheden og selvom Enigheden ikke har været så aktive, har der været 12 – 15 både til start kl. 18.30.
Sæsonen blev afsluttet en dobbeltsejlads den 8. september i flot vejr.
Den væsentligste kommunikation omkring sejladserne, gaster m.m. foregår på facebook siden”Kalvebod Raserlaug” og alle interesserede bør kigge på den.
Derudover vil vi opfordre alle, som måske er interesseret i kapsejlads om at tage kontakt til nogle af de ”øvede” kapsejlere da der altid er mulighed for at komme med som gast eller måske få en aftale om at få nogle med ud i din egen båd.
Det skal også nævnes, at Ulrik deltog i BB10 DM i Lemvig og hjembragte en bronzemedalje. Flot!

Sejlerskolen
Sejlerskolen er måske den mest succesrige afdeling vi har og igen i år er der flere elever end vi har plads til og, som sædvanlig mangler der instruktører.
Morten og Vagn påtog sig opgaven med at drive skolen sidste år hvilket de har gjort meget fint, men desværre har Morten været nødt til at melde fra i år p.g.a. arbejdspres og vi mangler derfor en som vil påtage sig den opgave og hvis der skulle sidde nogle interesserede her du/I bedes kontakte Ulrik.

Der er p.t. mere end tyve elever (24?) som skal sejle en gang om ugen hvilket naturligvis også slider på udstyret. Vi har derfor afsat et større beløb, fra vores opsparing, til udskiftning af vores H-både. Jan Larsen følger med på markedet og når de rigtige både viser sig bliver de købt. Vi håber det lykkes i løbet af sommeren.

Vi kan også lige nævne, at vi fik nye redningsveste og fem VHF-radioer af Tryg-fonden sidste år.

Der skal selvfølgelig lyde en stor tak til de instruktører, som står for den praktiske sejlads og også til Bjarne der troligt hvert forår afholder knudekursus (tovværkskursus) og Bent Hornstrøm der hver mandag, i vinterhalvåret underviser vores elever i teoretisk navigation

Jeg ser kun et problem omkring sejlerskolen og det er, at når eleverne har gennemgået de toårige forløb mister vi de fleste som medlemmer hvilket vi skal forsøge at gøre noget ved.

Ungdom
Ungdommen er jo det vi skal leve af når vi bliver gamle, men desværre står vores ungdomsafdeling lidt i stampe vi har i gennemsnit, kun omkring 8 faste deltager til sejladser mandag og torsdag.
Det er ærgerligt og antagelig har det noget at gøre med at komme ud over en eller anden kritisk masse.
Udstyrsmæssigt er vi godt med. Vi har masser af Optimistjoller og i år har vi lånt en FEVA-jolle i Brøndby så vi har to tilgængelige og derudover har vi også vores Zoom joller.
Svend og vores to trænere gør et kanon arbejde og der er altid forældre, som er villige til at give en hånd med.
Gennem nogle af de møder der har været med de andre klubber på havnen, har vi hørt, at Søspejderne har venteliste til deres Optimister og vi vil forsøge at få et uformelt samarbejde i gang med dem.

  

Mini-12 og jolle
Jolle afd. er hurtigt overset da der ikke er nogen aktiviteter der p.t. men med Mini-12erne er det en helt anden sag.
I 2018 har der været fremgang på antal medlemmer og antal både og med det fine vejr vi havde sidste sommer, er der blevet sejlet rigtig meget.
Der bliver sejlet kapsejlads en gang om ugen, enten med dommerbåd eller med Bjarne for enden af molen og det har vist sig at være en succes, så den aktivitet fortsætter i år.
Der er også blevet indkøbt nye sejl til klubbens Mini-12ere, som blev betalt af Bamsefonden.
Alle er velkomne til at komme på sejldagene og få en prøvetur.

Bådudvalget
For dem der ikke ved det, har vi et bådudvalg, som tager sig af forsikringer, større renoveringer, vedligeholdelse af motorer, indkøb af både etc. og p.t. er det Jan Larsen der står for det.
Jeg har allerede nævnt at Jan er på udkig efter nogle nye brugte H-både men derudover kan nævnes at vores følgebåde, de to RIBer og blikfregatten hele tiden kræver og har krævet meget opmærksomhed ikke mindst Annette som har fået en større renovering i år. Arbejdet  på Annette er blevet udført af Stig med hjælp fra Vagn og andre. Jeg kan nævne, at der er blevet installeret en forluge, der er trukket helt nyt ledningsnet og ny lænsepumpe osv. Stor tak for det.

SUP-board
Klubben har indkøbt fire kvalitetsboards med henblik på at starte en SUP afdeling, men den egentlige opstart er endnu ikke fastlagt. Vi planlægger imidlertid at kunne præsentere aktiviteten til Vild med Vand den 25. maj. Vi kan også nævne at vi har fået en instruktør, Cecilie Ishøj, som vi sender på kursus i maj måned.


Spørgsmål til beretningen:


Spørgsmål:

Hvordan hænger aftalen mht. køkken og ”deling” af udestående som blev bogført sidste år med ca. 60.000 kr. sammen?


Svar:

Der blev indgået et kompromis, som endte cirka med en deling af beløbet.


Spørgsmål:

Hvorfor har man kun spurgt Tina om ”genudbud” af opgaven omkring køkkenkontrakten – og ikke andre?, og er er der et habilitetsproblem ift. dem der har deltaget i forhandlingsudvalget omkring kontrakten?

 Svar.

Der har været tilfredshed med hovmesterens indsats, og det har ikke været overvejet at inddrage andre. Det er den samlede bestyrelse, der har bakket op mht. kontrakten med Tina


Tina bemærkede, at køkkenet har udleveret kort til toilettet med depositum (50 kr.) for gæstesejlere og der er kommet er er 3.300 kr retur i ikke refunderet depositum, som går til ungdomsafdelingen.

  

5.           Regnskab, herunder orientering om budget

Kurt fremlagde regnskabet på vegne af kasseren, som har været syg en del af året, og konstaterede, at der er et tilfredsstillende overskud. Det blev ikke gennemgået i detaljer.


Klubbens regnskab blev godkendt


Havnens regnskab

Kurt konstaterede et tilfredsstillende overskud på 115.000 kr. Regnskabet blev godkendt


Bamsefonden

Der er et afkast på ca. 12.000 kr., som der kan søges tilskud til efter fondens principper.


6.           Valg til bestyrelse.

Efter tur afgår følgende:

Kasserer:      Stig Forup. Modtager ikke genvalg


Rune Pedersen vil gerne stille op til posten som kasserer.

Rune blev valgt


Bestyrelsesmedlemmerne:

Steen Larsen, Modtager genvalg

Henrik Hansen, Modtager genvalg

Stig Pedersen, Modtager genvalg


Niels Olsen vil gerne stille op til bestyrelsen.

Der var afstemning om dette


Resultat:

Steen, 53 stemmer, Henrik 41 stemmer, Stig 55 stemmer, Niels 38 stemmer,  14 blanke stemmer og 2 ugyldige     


Bestyrelsessuppleanter:    

Jan Schoenweller – modtager ikke genvalg


Michael Christensen og Niels Olsen valgt som suppleanter


Revisorer:     Jan Hansen (fortsætter ikke)

Per Nielsen


Lasse nyvalgt og Per fortsætter


Valg af revisorsuppleant:   Posten står åben

Vagn Olesen valgt


7.           Indkomne forslag:                       

Forslag til vedtægtsændring fremsat af bestyrelsen

Begrundelse: Vi må desværre erkende, at vores postomdeling efterhånden er blevet så ringe, at man ikke ved hvornår et brev når frem til modtageren hvis ikke man betaler en uforholdsmæssig høj posttakst.

§9. Generalforsamlinger.

Generalforsamlingen er højest myndighed i klubbens anliggender.

Der afholdes generalforsamlinger hvert år i sidste halvdel af april måned. Indvarslingen skriftligt til medlemmerne med mindst 8 dages varsel.

Ændres til:
Der afholdes generalforsamlinger hvert år i sidste halvdel af april måned. Indvarslingen sker via e-mail og opslås på klubbens hjemmeside med mindst 8 dages varsel.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, undertagen ved lovændringer, hvortil udkræves møde af mindst en femtedel af de stemmeberettigede medlemmer, af hvilke de to tredjedele af de tilstedeværende må have stemt for ændringen, eller simpelt stemmeflertal på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger.

Såfremt et forslag til ændring af klubbens love udsendes skriftlig samtidig med lovlig indvarslet generalforsamling, kan forslaget vedtages af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, såfremt mindst 2 / 3 stemmer herfor.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel, og afholdes når bestyrelsen eller formanden beslutter det, eller når 35 medlemmer fremsætter skriftlig motiveret begæring derom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæringen.


Generalforsamlingen beslutter, om der skal ske skriftlig afstemning. Referat af generalforsamlingen underskrives af formanden og dirigenten og har dermed fuld gyldighed.

Kun medlemmer der er fyldt 18 år har stemmeret. Dog giver familiemedlemskab kun ret til en stemme. Alle andre kategorier af medlemmer, som er fyldt 16 år, har adgang til generalforsamlingen, men har ingen stemmeret.

Forslaget vedtaget med den ændring at ”og” ændres til ”eller”.

Forslag til vedtægtsændring fremsat af Henning Duhr

FORSLAG1:

§5. Valg af bestyrelse m.fl.

Bestyrelsen vælges ved den ordinære generalforsamling og består af formand, kasserer samt 7 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, valg af suppleanter og revisorer for 1 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen afgår skiftevis således: Formand og 4 bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling de lige årstal, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer de ulige årstal.

Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer, som er fyldt 18 år. Medlemmer der er aflønnede af klubben eller på anden måde er kontraktligt indvolveret i klubben, kan ikke vælges til bestyrelsen. Kun personligt mødte kan vælges, dog kan genvalg finde sted ved fuldmagt.

Bestyrelsens navne og adresser skal fremgå af Røgvandet/hjemmesiden. 

FORSLAG 2:

§9. Generalforsamlinger.

Generalforsamlingen er højest myndighed i klubbens anliggender.

Der afholdes generalforsamlinger hvert år i sidste halvdel af april måned. Indvarslingen sker skriftligt til medlemmerne med mindst 8 dages varsel.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, undtagen ved lovændringer, hvortil udkræves møde af mindst en femtedel af de stemmeberettigede medlemmer, af hvilke de to tredjedele af de tilstedeværende må have stemt for ændringen, eller simpelt stemmeflertal på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger.

Såfremt et forslag til ændring af klubbens love udsendes skriftlig samtidig med lovlig indvarslet generalforsamling, kan forslaget vedtages af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, såfremt mindst 2 / 3 stemmer herfor.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel, og afholdes når bestyrelsen eller formanden beslutter det, eller når 35 medlemmer fremsætter skriftlig motiveret begæring derom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæringen.Generalforsamlingen beslutter, om der skal ske skriftlig afstemning. Referat af generalforsamlingen underskrives af formanden og dirigenten og har dermed fuld gyldighed.

Kun medlemmer der er fyldt 18 år har stemmeret. Dog giver familiemedlemskab kun ret til en stemme. Alle andre kategorier af medlemmer, som er fyldt 16 år, har adgang til generalforsamlingen, men har ingen stemmeret. Passive medlemmer har ingen stemmeret.

FORSLAG 3:

§9. Generalforsamlinger.

Generalforsamlingen er højest myndighed i klubbens anliggender.

Der afholdes generalforsamlinger hvert år i sidste halvdel af april måned. Indvarslingen sker skriftligt til medlemmerne med mindst 8 dages varsel.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, undertagen ved lovændringer, hvortil udkræves møde af mindst en femtedel af de stemmeberettigede medlemmer, af hvilke de to tredjedele af de tilstedeværende må have stemt for ændringen, eller simpelt stemmeflertal på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger.

Såfremt et forslag til ændring af klubbens love udsendes skriftlig samtidig med lovlig indvarslet generalforsamling, kan forslaget vedtages af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, såfremt mindst 2 / 3 stemmer herfor.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel, og afholdes når bestyrelsen eller formanden beslutter det, eller når 35 medlemmer fremsætter skriftlig motiveret begæring derom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæringen.

Generalforsamlingen beslutter, om der skal ske skriftlig afstemning. Referat af generalforsamlingen underskrives af formanden og dirigenten og har dermed fuld gyldighed.

Kun medlemmer der er fyldt 18 år har stemmeret. Dog giver familiemedlemskab kun ret til en stemme. Alle andre kategorier af medlemmer, som er fyldt 16 år, har adgang til generalforsamlingen, men har ingen stemmeret. Ved forfald kan et medlem overdrage sin stemme til et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan ved fuldmagt kun repræsentere to andre medlemmer.

Forslag 1)

Henning Dyhr Henning Dyhr begrundede sit forslag med at medlemmer, der er aflønnet el. lign. af bestyrelsen ikke kan vælges.


Forslaget blev vedtaget


Forslag 2)

Henning Dyhr begrundede sit forsalg med at det bør pointeres i vedtægterne at passive medlemmer ikke har stemmeret.

Der var lidt drøftelser omkring, der kunne være aspekter i forhold til at passive medlemmer sagtens kan have ressourcer der kan udnyttes i klubben, og om dette vil ændre det forhold.Forslaget blev vedtaget


Forslag 3

Henning begrundede sit forslag til at hovedprincippet bør være, at hvis man vil have indflydelse møder man op til generalforsamlingen. Forslag om at man maksimalt må have 2 fuldmagter med.


Der blev stillet et ændringsforslag om at man kun skal kunne stemme ved personligt fremmøde.


Det blev stemt om dette.


Afstemning – resultat:


40 ja

26 nej

2 blank


Der skulle have været 44 stemmer for, for at det skulle blive vedtaget


Henning trak derefter sit forslag


Lone opfordrede til at skærpe forslaget til, at der maksimalt kun må medtages 1 fuldmagt.


Dette forslag blev sat til afstemning:


Afstemning – resultat:


45 ja

17 nej

6 blanke


2/3 af de afgivne stemmer skal være for, før det kan blive vedtaget.

Derfor blev dette vedtaget.8.           Eventuelt


Formanden bemærker, at vores vedtægter trænger til en kærlig hånd. Frem mod næste år vil der blive nedsat et udvalg som til næste år vil komme med et forslag til reviderede vedtægter.
Formanden takkede Per som har hjulpet med regnskabet i år – stor tak til ham.


Der var en bemærkning om at folk forsvinder ud af klubben: Kunne man overveje at klubben anskaffer en båd på f.eks andelsbasis, som kunne fastholde ?

Formanden bemærkede, at der er overvejelser om at søge fondsmidler til nyere og mere moderne både til dette formål.


  

Dirigent.                                                  Formand.                                              Referent


Søren Overgaard                                     Kurt Jakobsen.                                     Ulrik Larsen

bottom of page