top of page

Referater 2020

Bestyrelsesmøde 30.  januar 2020 – 


Deltagere:   Kurt Jakobsen

                  Hans Henrik Andersen

                  Ulrik Larsen (ref)

                  Kurt Sejsbo

Henrik Hansen

Stig Petersen

Steen Larsen


Afbud:

Rune Pedersen

Jan Larsen


Godkendelse af tidligere referat

Referatet blev godkendt


Regnskab

Der var ikke fremsendt noget regnskab til mødet. Det bør foreligge til møderne fremover


Værdipapirer i Bamsefond og opsparing

Opsparing i obligationer (som Bamsefonden og det meste af opsparingen er sat i) er ikke attraktivt pt. med de meget lave renter. Det skal overvejes nærmere om der er andre muligheder.

Valg af bestyrelsesmedlemmer til generalforsamling

Følgende er på valg i år:

Ulrik, Hans Henrik, Kurt J, Kurt S, Jan L (alle modtager genvalg)


Triathlonstævne den 23. august

Til info. Der skal være bedre samarbejde om arrangementet end sidste år (det er der allerede). Der informeres nærmere om arrangementet på hjemmesiden.


Præsentation af nanopolering (Ulrik/Morten Wijk)

Ulrik inviterer ham til f.eks torsdag d. 12 marts kl. 19. (Efterfølgende: kan ikke lade sig gøre – ny dato undersøges)


Ny vindmåler

Der bestilles en ny vindmåler (trådløs og selvopladelig m.m.) som opsættes når standermasten lægges ned til foråret.


Ny bøjepladskontrakt
Der er udarbejdet et nyt udkast til bøjepladskontrakt.

Der blev drøftet lidt forslag til sproglige justeringer og tilføjelser. Henrik H rundsender til en sidste kommentering inden denne færdiggøres


Minitraktor

Traktoren er gået i stykker og det koster ca. 9.000 at reparere. Den er 8 år gammel.

Den anvendes en del. Der er indhentet tilbud på en ny som dog koster 30-34.000. Der kan så monteres diverse redskaber (ikke inkl.)

Det blev besluttett at reperare den nu og her og undersøge markedet nærmere, også set i lyset af hvor lang tid der er tilbage af kontrakten omkring vedligeholdelse af havn. Kurt S og Hans Henrik har bolden.


Dankort automat

Intet nyt

Miljødiesel

Kommunen har en SKI-aftale om diesel, som vi kan benytte os af. Hans Henrik har kontakten.


Forslag til generalforsamlingen, fra Svend om hævelse af ungdomskontingent

Bestyrelsen bakker op om at kontigentet hæves til 600 kr.


Forslag fra Henning og Ulrik omkring sejlerskolen

Forslag om at nye elevhold fremover startes op primo august måned med henblik på, at deres uddannelse afsluttes 2 år senere med en praktisk prøve medio juni måned.

Det vil sige, at det næste nye elevhold i givet fald først starter op primo august 2020. 


Formålet med det er, at de færdiguddannede elever efterfølgende på egen hånd vil kunne benytte skolebådene (efter gældende regler) i den resterende del af sæsonen – herunder evt. tursejlads i skolesommerferien og måske som deltagere i sæsonens anden halvdel af onsdagssejladserne. Som nu er de færdige sidst på sæsonen, hvorefter sæsonen slutter. 

Det synes det mere betryggende at slippe nyudlærte elever løs på egen hånd i umiddelbar forlængelse af den praktiske prøve frem for, at de efter et vinterhalvår starter op som urutinerede på en helt ny sæson. Et nyt start-/sluttidspunkt kan være med til at understøtte sejlklubbens ønske om at færdiguddannede elever som medlemmer af klubben.


Der var opbakning til forslaget.


Det blev også drøftet, at er er en udfordring med den lange venteliste på bådpladser. Elever skal opfordres til at skrive sig på ventelisten når de starter hvis de overvejer at købe en båd.


Det kan være et synspunkt, at vi ikke uddanner for mange elever, når en del forsvinder bagefter. Dels fordi der ikke er bådpladser eller andre årsager.

Vi skal derfor løbende ”dimensionere” indsatsen i forhold til de både og instruktører der er til rådighed.


Reparation af ruder på H-båd

Ruderne skal skiftes på en af bådene. Dette sættes i gang.


Udvalg vedrørende vedtægter og hjemmeside.

Der skal gerne foreligge et forslag til reviderede vedtægter inden generalforsamlingen. Steen følger op.


Alle opfordres til at komme med input til hvad der mangler på hjemmesiden (”egne sider” gennemgås – sendes til Steen.


Puklehvaler

Det er et godt koncept, der er omkring puklehvalerne, som har opbakning fra bestyrelsen. Det er bestyrelsen der som hovedregel fastlægger hvad der skal udføres i dialog med puklehvalerne. Kurt J har dialog med puklehvalerne.


Eventuelt
Der har nu været lukket i januar i Suset. Det blev drøftet om der kunne opsættes en kaffe/øl automat, når der er lukket. Der kan være flere udfordringer om hor den skal stå, vedligeholdelse, rengøring m.m.

Det skal undersøges nærmere. Kurt J arbejder videre med det.


Der er tilsyneladende et problem med strøm på pladsen, som ofte ”forsvinder”. Hvis der er nogle der har varme i båden er det forbudt !

Der tages hånd om det med det samme.


Generalforsamling afholdes d. 23. april kl. 19.


Restauranten’s lukkedage i 2020:

·     8 maj

·     12 maj

·     27 juni fra kl. 16


Der blev informeret om at klubhuset er blevet shinet op, lakeret gulv, malet mm.


Næste møde

Torsdag d. 5/ kl. 19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 14.  maj 2020 – 


Deltagere:    Kurt Jakobsen

                      Hans Henrik Andersen

                      Ulrik Larsen (ref)

                      Kurt Sejsbo

Henrik Hansen

Stig Petersen

Steen Larsen

Rune Pedersen

Jan Larsen


Godkendelse af tidligere referat

Referatet blev godkendt


Dette var det første reelle bestyrelsesmøde siden Coronakrisen indtrådte. Sager m.m. har siden været håndteret på mail, tlf. m.m. Det er uvist hvornår der kan afholdes en generalforsamling. Formentlig først efter sommerferien. Bestyrelsen er pt. ”forretningsudvalg.


Der var ikke udsendt en dagsorden og hovedformålet var en orientering og status fra hovedudvalgene.


Der var indledningsvist en drøftelse af en episode omkring lån af lokaler i skipperstuen. Langhøjskolen havde fået lov at låne bestyrelseslokalet til nogle elever med specielle behov ifb. coronaperioden. Der opstod en situation med medlemmer der sad i skipperstuen ved siden af omkring forstyrrelse.

Et medlem der var tilstede har efterfølgende henvendt sig til formanden om ”beskyldninger” om udelukkelse af lokalet. Sagen blev drøftet, og der var enighed om der var tale om misforståelser. Derudover blev det pointeret, at der skal holdes en pæn tone i dialogen. Sagen blev lukket.


Regnskab

Det nye regnskab var sendt ud inden mødet. Bestyrelsen gennemgår det snarest mulig og sender evt. bemærkninger til Rune.


Kasseren har haft en del undersøgelser omkring momsregnskab for 2019-regnskabet, som ikke helt stemte.

Der er dog sket en opretning ift. tidligere problemer omkring dette. Kasseren fortsætter undersøgelserne.


Der er stadig lidt udfordringer med det nye system omkring udtræk og opsætning. Specielt opdeling af regnskabet for klub og havn giver nogle udfordringer. Det er dog alt i alt en klar forbedring i forhold til det tidligere system, men der skal stadig arbejdes med systemet og udtræk.


Sejlads m.m.

Ulrik gav en kort status på SUP-afdelingen som har god tilslutning ift. det først startede sidste sommer o gnu starter op igen.  Pt. 12-14 medlemmer og ca. 10 nye der har vist interesse i at starte her medio maj.

Det blev drøftet, at der skulle afsættes et fast beløb til SUP-afd. I budget, Der var enighed om at afsætte et budget på 15.000 kr. i 2020 til afdelingen, til diverse anskaffelser.

Der bør opkræves en mindre ”afgift” (udover medlemskab) til disse, så slid og vedligehold kan dækkes (f.eks 2-300 kr). Oplæg skal til generalforsamlingen. Tilsvarende for brug af mini 12m hvor afgift er 500 kr.

Der kommunikeres via facebook.


Juniorafdelingen er ligeledes så småt kommet i gang under hensyntagen til forsamlingsforbud m.m. Ynglingen er kommet i vandet og skal ud og sejle i år.


Sejlerskolen kæmper også med Corona-udfordringer, men 2 h-både er kommet i vandet og med de nyeste retningslinjer er der grønt lys til at komme i gang. Dog stadig med overholdelse af de restriktioner der er udstukket af DS.

Henning T. står nu for det administrative setup, og har fået fint styr på kommunikation med både instruktører og elever.


Havnen m.m.

Der var drøftelser om at sende en snarlig henvendelse til kommunen omkring planerne for havnen (bla. præsenteret i Hvidovre Avis). Blandt andet skal det kraftigt understreges, at der ikke er planer om at sejlklubben aflevere deres klubhus, som det pt. fremgår af nogle af scenarierne. Kurt lavet et udkast som sendes rundt snarest.


Kontoret åbner næstkommende torsdag igen. Henrik laver opslag.


Hans Henrik overtager administration af skabe efter Henrik H.


Hans Henrik laver ligeledes en opdatering på nøglesystemet.Næste møde

Torsdag 11 juni


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bestyrelsesmøde 18. juni 2020 – 


Deltagere:    Kurt Jakobsen

                      Hans Henrik Andersen

                      Ulrik Larsen (ref)

                      Kurt Sejsbo

Henrik Hansen

Stig Petersen

Steen Larsen - afbud

Rune Pedersen - afbud

Jan Larsen


Godkendelse af tidligere referat

Referatet blev godkendt


Kommunes planer for havnen:

Kurt havde skrevet en mail til borgmesteren som opfølgning på kommunens politiske behandling af ”handlingsplaner” for havnen.

Mail fra klubben og borgmesterens svar er sat ind bagest i referatet i bilag 1.


Den politiske behandling kan ses her: https://hvidovre.dk/Politik/dagsordener-og-referater-fra-kommunalbestyrelsen-og-udvalg/93/1911?agendaid=2106#section8


Det er nogle bekymrende scenarier i forhold til planerne for havn, klubhus m.m.

Processen og scenarierne blev drøftet. Vi tager kontakt til DS ift. sparring og råd.


Der er nu lagt op til en ”borgerworkshop” i september måned, hvor vi (og andre) bliver inddraget.


Workshop om stormflodssikring – ref.

Ulrik har deltaget i workshop om stormflodssikring af Kalveboderne. København og Hvidovre Kommune er i  samarbejde om en undersøgelse af mulighederne af at sikre området mod en stormflod fra syd.

Det er en helt indledende undersøgelse og pt. er ambitionen at det kan være etableret omkring 2027. Vi følger løbende projektet.

(Sendes til øvrige klubber til orientering).


Orientering i byrådet kan ses her;

https://hvidovre.dk/Politik/dagsordener-og-referater-fra-kommunalbestyrelsen-og-udvalg/93/1911?agendaid=2106#section23


Generalforsamling:

Vi håber på at kunne holde generalforsamling i september af hensyn til coronareglerne.

10. september er foreslået. Kurt undersøger om Lille Friheden kan lejes/lånes.


Klubhusudvalg:

Klubhuset er lukket på følgende dage: 15/8 – 23/8 – 15/9. Der var i forlængelse heraf en drøftelse af lukkedatoer og muligheder for selv at afholde en fest i klubhuset. I bilag 2 i referatet er indsat uddrag af forpagtningsaftalen hvor 6. afsnit i §6 omhandler medlemmernes mulighed for at afholde en fest hvor man selv medbringer vin og spiritus. Der er ingen leje af lokalet og øvrige ydelser aftales med forpagteren.

I §7 afsnit 3 omtales forpagterens mulighed for at lukke klubhuset 10 gange i løbet af året. I de tilfælde er det naturligvis helt op til forpagteren hvad man vil tage for det, men det er da vist meget normalt at man ved private fester betaler leje af lokale, rengøring samt betaling for serveringspersonale etc. § 12 handler om hvorvidt klubben kunne komme i klemme såfremt vi mister brugsretten, hvilket der er taget højde for i afsnit 4.


Der er ekstra rengøring på toiletterne i denne tid. Bestyrelseslokalet gøres også rent lidt oftere, også om vinteren.

Der blev drøftet muligheden af kun at have ”kortstyring” til dørene. Det er for stor en udgift ift. hvad behovet er, og nøglerne virker.


Aktivitetsudvalg:

Der har grundet Corona ikke været den store aktivitet. Vild med vand er også blevet aflyst.


Sejladsudvalg:

SUP: Der har været meget stor aktivitet. Knap 40 henvendelser som har været ift. introduktion. Pt. ikke klart hvor mange der er meldt ind.


Der er efterspørgsel på opbevaring af private boards. Det aftaltes at der kan etableres sommerudlejningsplads til private boards i masteskuret. Medio maj til ca.1. september,

Der fastsættes en pris på 500 kr. for at kunne opbevare sit board i masteskuret.


Jan foranstalter montering af skruebeskyttere på den store og lille gummibåd.


Jan bestiller en presenning til ynglingen.


Der indhentes tilbud på jakker/tøj til instruktører i klubregi.


Der er kommet tilbud om kapsejladsinstruktion i skolebådene fra Jacob Dyring. Det sættes i gang. Henning T tages med på råd ift. koordinering.


Greve/Hundige har pt. lånt vores 29’er. De vil gerne købe den, hvilket vi pt. ikke er interesseret i.


Havneudvalg:
Bukkedag er overstået i god stil.

Der er lavet parkering til ca. 60 biler mod Strandhavevej. Kommunen har malet båse op.


Trygfondens ”lystrapper”. Der er åbent pt. for ansøgning. Vi søger 7 stk. 3 på hver side og 1 for enden.  Kurt tager aktion.Næste møde

13. august
Bilag 1: Dialog med Borgmester Helle Adelborg.


Henvendelse:


Kære Helle Adelborg


Jeg har, med stor undren og skuffelse, læst den indstilling der er lavet fra forvaltningen omkring Hvidovre Havn.


I flere af de beskrevne scenarier fremgår, at Hvidovre Sejlklub Suset henvises til et lokale i en eventuel ny bygning for roklubben.

Det forekommer mig helt uforståeligt hvor det ønske kommer fra. Det er ikke fra sejlklubben, det er ikke fra visionsplanen og heller ikke fra det afholdte borgermøde.

Man beskriver vores nuværende klubhus placering som værende ideel for placering af en restaurant og vælger at se helt bort fra, at vi p.t. driver et særdeles populært, og offentligt tilgængeligt køkken. (Susets Køkken).

Der skrives også i oplægget, at de ikke er hensigtsmæssigt, at flytte Jagtklubben da de selv ejer bygningerne. Hvis nogen er i tvivl, vil jeg da gøre opmærksom på, at sejlklubben også selv ejer deres bygninger.

Der skrives ligeledes i oplægget, at søspejder har ønske om, at have der eget klubhus, hvilket man åbenbart har valgt at imødekomme. Lad mig her på det kraftigste understrege, at sejlklubben også har et ønske om at have sit eget klubhus.

Der beskrives også, at i en ny bygning vil der være lokaler til eventuel navigationsundervisning, samt et ønsket masteskur. Det forekommer meget mærkeligt, da da sejlklubben allerede har et masteskur og hvert år benytter egne lokaler til navigationsundervisning.


Det er meget skuffende, at opdage at det kommunale system i den grad vælger at se bort fra brugernes ønsker, i særdeleshed, når der er tale om en af de ældste klubber på havnen(100 år 2022) og jeg håber man vil genoverveje de fremlagte scenarier og vi står selvfølgelig til disposition, såfremt man ønsker at inddrage brugerne.


Med venlig hilsen

Kurt Jakobsen

Formand

Hvidovre Sejlklub Suset

Tlf: 20575572


Svar:


Kære Kurt Jakobsen

Mange tak for din mail den 26. maj 2020, hvor du undrer dig over, hvordan

de præsenterede scenarier vedr. Hvidovre Havn er fremkommet.

Afsættet for administrationens arbejde med sagen om havnen, har både

været borgermødet og Visionsplanen. Herfra er der – i de foreløbigt

beskrevne scenarier – afvejet forskellige interesser.

Du påpeger også i mailen, at Sejlklubben allerede driver Susets Køkken,

som er et offentligt tilgængeligt spisested.

Forslaget om en restaurant er ikke tænkt som en konkurrent til Susets

Køkken, men er en ide til, hvordan havnen, bl.a. med et andet, supplerende

spisetilbud, kan tiltrække endnu flere borgere og brugere.

Fra kommunal side ønsker vi at udvikle havnens store potentiale til glæde for

endnu flere borgere og brugere end i dag.

De nuværende foreninger er selvfølgelig afgørende aktører i en sådan

udvikling.

Derfor igangsættes nu en proces, hvor foreningerne og øvrige interesserede

inviteres til at kvalificere og skærpe scenarierne. Det forventes, at der

afholdes en borgerworkshop den 24. september 2020. Foreningerne vil få

nærmere information efter sommerferien.

I forhold til spørgsmålet om Sejlklubbens placering, så er der pt. ikke truffet

nogle politiske beslutninger, da der foreløbig er tale om ideoplæg som netop

skal drøftes og evt. videreudvikles.

Afhængig af hvilke scenarier det besluttes at arbejdes videre med, vil

administrationen indgå i en dialog med de relevante klubber om forløb og

muligheder, herunder tages naturligvis også højde for ejerforhold m.m.

Endnu engang tak for din henvendelse og din interesse for Hvidovre Havn.


Med venlig hilsen

Helle M. Adelborg

borgmester

Bilag 2. – Uddrag fra forpagtningsaftale


§6
Klubben disponerer over en række faste arrangementer, kun for medlemmer, i henhold til bilag B.

Udover de faste arrangementer kan der være tale om yderligere klubarrangementer, som aftales med Forpagteren, med skyldig hensyntagen til Forpagterens disponeringsret.

Klubben har torsdag som klubaften og kan disponere over lokalet, med en måned varsel.

I vinterhalvåret vil klubben, tilstræbe at holde klubarrangementer. Arrangementerne vil være af forskellig karakter og varsles hurtigst muligt til Forpagteren.

Klublokalet er altid tilgængeligt for medlemmerne og lokalets midterste bord bestående af tre borde uden dug nærmest køkkenet er forhåndsreserveret klubbens medlemmer.

I vinterhalvåret gives der mulighed for, op til 4 arrangementer, hvor klubbens medlemmer kan afholde private fester, hvor dørene er lukket for offentligheden. Det kræves, at der er tale om arrangementer hvor der minimum er 50 personer/kuverter. Ved disse arrangementer kan egen vin og spiritus medbringes, Maden samt øl og vand købes i køkkenet.
Rengøring, borddækning og servering aftales med Forpagteren.

§7
Ved større planlagte arrangementer (mere end 60 mennesker) i klubhuset skal dette aftales med køkkenudvalget. Undtaget fra dette er pludseligt opståede situationer, såsom bisættelser, hvor det ikke er muligt at kende antallet af deltagere. 

Hvis udendørsarealet (omtalt under §1) ønskes benyttet til andet end servering skal dette aftales med køkkenudvalget.

Forpagteren har ret til at afholde 10 arrangementer om året, hvor lokalet lukkes, dog kun 4 gange i perioden juni, juli og august hvor der kun må lukkes fredag eller lørdag.


§12
Aftalen er gældende frem til 1. april 2023 og genforhandles 6 måneder før kontraktens udløb.

Aftalen kan opsiges fra hver side med 12 måneders varsel til den 1. i en måned.

I tilfælde af opsigelse, indenfor herværende aftales løbetid, holdes Klubben skadesløs for alle aftaler, indgået af Forpagteren

Aftalen er, til en hver tid, afhængig af Klubbens brugsret for området med Hvidovre kommune. Hvis brugsretten bortfalder, indenfor kontraktperioden, holdes klubben skadesløs for eventuelle omkostninger dette måtte afføde.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan Klubben ophæve aftalen uden varsel.

Hvis Forpagteren mister sit næringsbrev eller bevilling, betragtes det som væsentlig misligholdelse.

Enhver misligholdelse af betaling betragtes som væsentlig misligholdelse.

Enhver misligholdelse af §1, §2, §8, §9 og §10 samt klubbens love betragtes som væsentlig.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 13. august 2020 – 


Deltagere:    Kurt Jakobsen (ref)

                      Hans Henrik Andersen

                      Kurt Sejsbo

Henrik Hansen

Stig Petersen

Steen Larsen

Rune Pedersen

Jan Larsen


Fraværende: Ulrik Larsen


Godkendelse af tidligere referat

Referatet blev godkendt


Generalforsamling:

Afholdes torsdag den 10. september i Teatersalen, Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446.

Årsregnskab for 2019 er klart og mangler revisionens gennemgang og bestyrelsens underskrift. Klart inden august måneds udgang.

Indkaldelse udsendes i den sidste uge i august.

Det blev aftalt, at regnskabet udsendes via ForeningLet, som informationsbrev og at der derudover kun vil blive ”trykt” et begrænset antal eksemplarer.

Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes via ForeningLet og slås op på hjemmesiden.

Henrik H. undersøger om vi har nok stemmesedler og sørger for eventuel bestilling af flere.

Det skal undersøges, om de vedtægter der p.t. ligger på hjemmesiden er opdateret med de sidste tilføjelser/ændringer.


Regnskab

Rune fremlagde år-til-dato regnskab for indeværende år. Der var et par spørgsmål og der er et udstående omkring kontingenter, men i øvrigt ser regnskabet fornuftigt ud og det ser ud til, at omkostningerne er holdt på et fornuftigt niveau.

Rune foreslog, at der skulle findes en person, som kunne overlappe/substituere kassererens funktioner.

Rune er i gang med at lave en skabelon for årets regnskabsmæssige aktiviteter (Årshjul)


Medlemskaber

·       Ægtefælle: Historisk set blev ægtefællemedlemskabet oprettet for at kunne give ægtefæller adgang til klubhusets faciliteter, men der enighed i bestyrelsen om, at det i dag er et ”familiemedlemskab” som giver fuld adgang til klubbens aktiviteter, på lige fod med ”fuldgyldige” medlemmer, dog med den ene undtagelse, at det ikke giver stemmeret på klubbens generalforsamling.
Rent praktisk har vi hidtil oprettet ægtefællen under medlemmets ”stamkort” med samme medlemsnummer. Det har imidlertid vist sig, at ForeningLet giver mulighed for at sammenkæde medlemmer så der kun udsendes en regning. Det har betydning for den øvrige opfølgning da det ikke er en mulighed, at have tilknyttet den samme aktivitet flere gange til et medlemsnummer. Det betyder også, at de ca. 50 – 60 ægtefæller, der er oprettet efter den gamle metode skal rettes til.

·       Junior/ungdom: Der betales p.t. kr. 300 i årligt kontingent og indenfor det stilles der joller, følgebåde og trænere til rådighed. Vi har modtaget et forslag til generalforsamlingen fra vores ungdomsleder, Svend, hvor der foreslås en kontingentstigning på ca. 300. Rune oplyste, at vi på hjemmesiden, godt nok under en forkert overskrift, omtaler en ekstraydelse for aktive sejlere på kr. 240 som aldrig er blevet opkrævet. Kurt J. kontakter Svend for at høre om dette ikke vil opfylde hans ønsker og dermed gøre det stillede forslag overflødigt.
(Kom: Har talt med Svend d.21/8 og aftalt, at det fremsatte forslag trækkes tilbage da ovenstående opfylder ønskede formål)

·       SUP: Der betales p.t. ikke for brug af klubbens boards. Fremover vil der blive opkrævet kr. 920, i lighed med hvad der betales for brug af klubbens Mini12’ere.


Klubhusudvalg:

Klubhuset er lukket på følgende dage: 23/8 – 5/9.- 13/9

Det skal undersøges hvornår den nuværende brugsretsaftale udløber. Kurt J undersøger det.


Aktivitetsudvalg:

·       Klubaftener: Der har grundet Corona ikke været den store aktivitet, men der arbejdes på at lave et program for vinterhalvåret, hvor bl.a. den tidligere annoncerede aften, ”Fedsilden” vil blive gennemført.

·       100 års jubilæum: Helle Pedersen og Benny Erwing har indvilget i at indgå i udvalgetSejladsudvalg:

·       SUP: Der er stadig stor aktivitet og efterspørgsel på at komme med på hold. DSU har sendt indbydelse til instruktørkursus og denne er videresendt til Janne med henblik på eventuelt at lokke et par instruktører mere ind.


·       Junior/Ungdom: Vi har haft 4 deltagere med på Stege lejren og efterårssæsonen er netop startet.
Greve/Hundige har pt. lånt vores 29’er. De vil gerne købe den, hvilket vi ikke er interesseret i. De har nu stillet forslag om at bytte den med et par joller og vores forslag til det er 2 Fevajoller.·       Sejlerskolen Der er afholdt instruktørmøde. Vi har fået tilknyttet Jacob Dyring, som vil tage sig af kapsejladsundervisning og sammen med den anden H-båd deltage i kapsejladserne om onsdagen. Derudover har Niels Nørgaard overtaget Bent Hornstrøms job som underviser i teoretisk navigation.


·       Kapsejlads: Efterårssæsonen er startet og Guldtuden afholdes den 14. september
Havneudvalg:

·       Betalingsautomat: Nets har meddelt, at vores nuværende betalingsautomat skal udskiftes. Da der er tale om en større omkostning skal der indhentes to til tre tilbud på dette.

·       Jolleplads: Det skal indskærpes, at jollepladsen er til brug for joller, som kan benytte jolleslæbestedet og ikke som nu, hvor der desværre er nogle trailerbåde, der fejlagtigt har fået lov til at stille deres både på jollepladsen.

·       Minitraktor: Den nuværende minitraktor er efterhånden blevet så nedslidt at de årlige reparationsomkostninger er vokset voldsomt. Der skal indhentes tilbud på anskaffelse af en ny traktor.

·       Slæbested: Jørgen Spang har henvendt sig vedrørende beredskabet omkring slæbestedet i ferieperioderne da der kan være tale om en havarist. Det har efterfølgende vist sig, at beredskabet var på plads da der var opslag på havnekontoret med telefonnummer til Jan Larsen.

Puklehvalerne

·       Legeplads: Mulighederne for at etablere en mindre legeplads i forbindelse med klubhuset skal undersøges. Det menes at være en særdeles kompliceret og besværlig proces og det kan være at vejen kan lettes hvis vi i stedet kalder det en motionsfacilitet.

·       Masteskur: Sternbrædder trænger til udskiftning

·       Klubhus: Vinduer trænger til afslibning og malingNæste møde

·       3. september kl 19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 3. september 2020 – Hvidovre Sejlklub Suset.


Deltagere:    Kurt Jakobsen

                      Hans Henrik Andersen

                      Ulrik Larsen (ref)

                      Kurt Sejsbo

Henrik Hansen

Stig Petersen – afbud

Steen Larsen 

Rune Pedersen 

Jan Larsen


Godkendelse af tidligere referat

Referatet blev godkendt


Drøftelse og forberedelse af generalforsamling.


2 forslag indkommet.

·       Kontakt til havnen når Johnna ikke er til stede.

·       Ønske om anlæg til tømning af holdingtank.


Omkring sidstnævnte er bestyrelsen er som udgangspunkt positive og ønsker i givet fald et stationært anlæg. Det skal dog videre til kommunen, som skal stå for det. Det kunne oplagt være en del af en kommende modernisering af havnearealerne.

Henrik undersøger om der tidligere har været en mindre vogn/tank på havnen – og om den i givet fald eksisterer endnu.


Bestyrelsen mødes kl. 18.30,

Kurt bestiller, så der er kaffe og et stykke kage til dem der dukker op.


Søren Overgaard vil gerne være ordstyrer.

Ulrik skriver referat.


Rune sørger for kontrol og stemmesedler(medlemslister).

Kurt holder øje med at med, at der ikke kommer mere end 100 ind i lokalet.


Opgaver:

·       Rune checker op på medlemstal (statistik)

·       2 dødsfald der skal mindes

·       Ulrik sender udkast til beretning kapsejlads, junior, SUP og sejlerskole

·       Steen sender et par ord om mini 12 m

·       Kurt sender lidt om aktivitetsudvalget

·       Henrik sender lidt om Husudvalget


Større udgifter på vej:

·       Nyt betalingsanlæg til tankanlægget (Henrik H indhenter tilbud)


Rune gennemgår regnskabet. Der har d.d været revision uden de store bemærkninger.

Regnskabet bliver ikke specificeret på samme detaljeringsniveau som tidligere år. Skal underskrives af bestyrelsen.


Andet:

Der har været henvendelse fra bådejer om vinterplads i havnen. Henrik giver vedkommende afslag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 1. oktober 2020 – Hvidovre Sejlklub Suset.


Deltagere:     Kurt Jakobsen

                      Hans Henrik Andersen

                      Ulrik Larsen (ref)

                      Kurt Sejsbo

Henrik Hansen

Stig Petersen

Steen Larsen 

Rune Pedersen 

Jan Larsen


Godkendelse af tidligere referat

Referat fra sidste møde


Referatet blev godkendt

Indkaldelse til Generalforsamling

Den tidligere indkaldte generalforsamling blev aflyst. Der er tilsyneladende muligt (iflg. DIF) at afholde det se https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

Vi undersøger muligheden for at afholde den snarest muligt. Kurt snakker med kommunen om mulighed for lokaler. Set i lyset af den usikre udvikling, og at tingene ændrer sig fra uge til uge, kan det dog blive vanskeligt. I givet fald kan udsendes information om klubbens status, beretning, regnskab m.m. (uden det i den sammenhæng bliver juridisk gældende). Efter mødet er det blevet klarlagt at generalforsamlingen kan afholdes og der indkaldes til d. 5 november.

Brugsretaftale.

Følgende mail er sendt til kommunen:

Hvidovre Sejlklub Susets brugsretsaftale for områderne på Hvidovre Lystbådehavn udløber 31. december 2020.


Den sidste forlængelse skete primo 2018 og var kun på to år.


Vi ønsker, at udskifte det gamle eternittag, gulvet og fortage en efterisolering af taget på vores klubhus og der er 

her tale om en investering på omkring kr. 800.000.

En omkostning i den størrelsesorden kan vi ikke igangsætte/finansiere med en brugsretsaftale på kun to år.


Vores forslag er derfor en forlængelse på 30 år eller alternativt en økonomisk garanti fra kommunen, som sikrer

den omtalte investering i en tilsvarende årrække.


Jeg håber, at I vil se velvilligt og forstående på vores problem og vi står selvfølgelig til disposition såfremt der er behov for yderligere informationer.


Med venlig hilsen


Kurt Jakobsen

Formand

Hvidovre Sejlklub Suset

Regnskab

Årsregnskab 2019/budget er klar.

Det ser generelt fornuftigt ud. Enkelte poster blev drøftet. Bla. er der noget justering af moms af tilskuddet fra kommunen, som ikke er korrekt.

Der er kommet en samlet tilgang på 7 medlemmer.

Havneudvalg 

Henrik og Jonna checker molerne. Der er flere steder hvor det ser dårligt ud, og Henrik giver kommunen besked.

Der er sendt opsigelse til 5 medlemmer. Derudover skal der skrives til et par andre. Det skyldes forskellige former for misligeholdelse af forpligtigelser.

Kajakklubbens følgejolle ligger og optager en plads. Henrik drøfter med dem

Skabe blev drøfte. Bla. om man kan have skabe når man har joller. Det kan man godt.

Der skal ryddes op i masterne. Der ligger en del master som vist ikke har nogen ejermand. Der skal registreres med mærkater og følges op på det. Jan gennemgår det i løbet af efteråret.

Husudvalg

Hæk og hegn syd for stander/anker bliver fjernet for udsigtens skyld.

Ekstra rengøring i mødelokalet sættes i gang.

Sejladsudvalg

SUP-board afdeling.

Der har været rigtig god aktivitet hen over året, og der er kommet en del nye medlemmer.

Der er brug for mere plads til boards m.m.

Masteskuret kan bruges til opbevaring af SUP. Det kan dog først komme til fungere i perioden medio maj til ultimo september, hvor de fleste master er ude.


Ungdom

Der er også fin aktivitet her. Ca. 8 nye medlemmer efter sommerferien. Der sejles hver mandag.

Vi bør få søgt nogle fonde over vinteren til nye joller m.m. Ulrik tager initiativ sammen med Svend. Der fortsættes i efteråret med sejlads i udvalgte weekender og derudover er der møde til teori m.m.


Sejlerskolen

Henning T. har fået rigtigt fint styr på det administrative og kommunikation omkring sejlerskolen. Der er stadig venteliste og efterspørgsel. Der arbejdes på en overbygning med kapsejladsrelaterede tiltag. Der har været en testperiode hen over efteråret, som er gået rigtigt fint.


Speedbådskørekort

Jonnas mand (Brian) er censor i speedbådskørekort. Vi overvejer at starte et kursus op. Kurt laver et oplæg.


Kapsejladsbøjerne flytter sig – så der skal investeres i nye kæder el. andet der kan holde lidt bedre.

Aktivitetsudvalg

·         Standerstrygning 3. oktober.

·         Afriggertur. Corona sætter begrænsninger, så pt. tyder det på at der aflyses. Stig melder nærmere ud.

·         Banko d. 26. november i klubhuset. Planlægning fortsættes

·         Juletræ d. 28 nov.

·         Februar ??

·         April: Kursus i sejltrim (Steen Christensen).

·         Marts: Afventer (Henrik kontakter danmarks museum for lystsejlads for evt. foredrag).

Puklehvalerne

Opgaveliste

·         Vindskeder på masteskuret skal males

·         Udskiftning af bund i trailere

·         Reparation af lys på trailere

·         Optagning af H-både

·         Maling af plankeværk

·         Udendørs motionsfacilitet (klatrestativ) – undersøges nærmere

·         Slibning og maling af vinduer klubhus

·         Optagning af kapsejladsmærker (er klaret)

·         I standsætning af enkelte optimistjoller (drøftes nærmere)

·         Næsehjul på RIB-trailer

·         Hylder til Supboards holder ikke godt nok.

Eventuelt

Stig og Steen har været til møde i ”sluseforeningen” – referatet blev udleveret.


På næste møde giver Rune en kort introduktion til ”forening let” systemet.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 29. oktober 2020 – 


Deltagere:    Kurt Jakobsen

                      Hans Henrik Andersen

                      Ulrik Larsen (ref)

                      Kurt Sejsbo

Henrik Hansen

Stig Petersen

Rune Pedersen 

Jan Larsen


Steen Larsen  - fraværendeGodkendelse af tidligere referat

Godkendelse af tidligere referat

Godkendt


Generalforsamling

Kurt Sejsbo udarbejder et kort skrift omkring afholdelse af generalforsamlingen (Coronaregler m.m.), der kan lægges på hjemmesiden. Flere har tilkendegivet, at de ikke kommer pga. Coronasituationen. Det er dog ikke holdbart for bestyrelsen at fortsætte form ”forretningsudvalg”, og det besluttes derfor at afholde generalforsamlingen som planlagt.

Rune sender beretningen ud nogle dage før generalforsamlingen.


Regnskab

Der var ikke udsendt nyt regnskab, da der ikke er væsentlige ændringer.    

Præsentation af ForeningLet udsættes til et senere møde.


Der er en udfordring med nogle, der ikke betaler til tiden. Herefter får de en rykker som pålægges rykkergebyr. Rykkergebyret betales så ikke. Det aftaltes, at det drøftes nærmere efter generalforsamlingen.


Havneudvalg 

Der er sendt flere anbefalede breve til medlemmer med advarsel ift at beholde bøjepladsen pga. ”dårlige vaner”. Øvrige sager om bådpladser blev også drøftet.


Husudvalg

Efter generalforsamling påbegyndes diverse (mindre) vedligeholdelsesopgaver. Større opgaver afventer nyt om brugsretsaftale. Kurt rykker for nyt om denne.


Sejladsudvalg

Der har været fin aktivitet i eftersommeren i juniorafdelingen.

Afdelingen ønsker at anskaffe et par nye Zoom-joller og gerne også et par (brugte) Feva joller.

Der var opbakning til (efter generalforsamlingen), at anskaffe en brugt zoom til 12.000 kr.


Derudover er afdelingen i gang med at forberede ansøgninger til fonden m.m. med henblik på midler (om muligt) til ovenstående anskaffelser.


Vores 29’er har været lånt ud til Hundige i en del af sæsonen. Der er ikke pt. sejlere til at anvende den, og der er kommet et tilbud om købe den. Afdelingen er positiv ift. at sælge den, og anskaffe andet som der vurderes pt. mere egnede for de sejlere der pt. er tilknyttet.

Der var dog ikke opbakning i bestyrelsen til dette.  


Det blev aftalt, at der holdes et møde senere med juniorudvalget for at drøfte status og muligheder på sigt.


Sejlerskole

Både Nelle (H-båd) og Suset (Spækhugger) har set bedre dage og sættes til salg. Jan tager affære.


Aktivitetsudvalg

Juletræsarrangement aflyses.


Puklehvalerne


Opgaveliste

Vindskeder på masteskuret skal males

Udskiftning af bund i trailere

Reparation af lys på trailere

Optagning af H-både

Maling af plankeværk

Udendørs motionsfacilitet (klatrestativ) – undersøges nærmere

Slibning og maling af vinduer klubhus

Optagning af kapsejladsmærker (er klaret)

Istandsætning af enkelte optimistjoller (drøftes nærmere)

Næsehjul på RIB-trailer

Hylder til Supboards holder ikke godt nok, Brædderne de skrues op i er halvrådne.


Evt.

Det konstateres at sprit forsvinder rundt omkring fra.


Der forventes et konstituerende møde efter generalforsamlingen d. 12. nov.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bestyrelsesmøde 12. november 2020 – 


Deltagere:     Kurt Jakobsen

                      Hans Henrik Andersen

                      Ulrik Larsen (ref)

                      Kurt Sejsbo

Henrik Hansen

Rune Pedersen 

Steen Larsen


Fraværende

Jan Larsen

Stig PetersenMødet blev afholdt på Teams.


Godkendelse af tidligere referat

Godkendt,


Den overståede generalforsamling

Der var tilfredshed med den netop gennemførte generalforsamling.

         

Konstituering

Der var ingen nyvalg til bestyrelsen på generalforsamlingen, og det blev besluttet at alle fortsætter på de samme poster som i den tidligere periode.

Det blev drøftet, at oprette et sponsorudvalg. Det blev i den forbindelse aftalt, at drøfte det igen til næste møde, så alle har lidt tid at tænke nærmere over det ift. evt. deltagelse. Der skal være en tovholder fra bestyrelsen i udvalget, men ellers kan det fint besættes med folk udenfor bestyrelsen.


Zoom jolle til ungdom

Der anskaffes en brugt zoom jolle til juniorafdelingen.


Bemanding af kontoret m.m

Der skal bemanding på kontoret på torsdage. Kurt vil ikke være der hver gang fremover, Stig vil gerne hjælpe på udvalgte torsdage.

Kurt fortsætter med kontakt til puklehvalerne på onsdage.


Eventuelt

Sidst i januar startes planlægningen af 100 års jubilæet i 2022– herunder hvad konceptet skal være. Der skal desuden afsættes et budget.

Kurt S, Helle og Benny er pt.i arrangementskomiteen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 3. december 2020 – Hvidovre Sejlklub Suset.


Deltagere:     Kurt Jakobsen

                      Hans Henrik Andersen

                      Ulrik Larsen (ref) - teams

                      Kurt Sejsbo

Henrik Hansen - teams

Stig Petersen

Rune Pedersen - teams

Jan Larsen

Steen Larsen - teamsGodkendelse af tidligere referat


Referatet blev godkendt.


Svar fra Borgmesteren samt Borgermøde

Der var ikke meget konkret nyt fra borgermødet om kommunens planer for havnen. Der blev fortalt at der var 40 mio. kr over de næste 4 år på budgettet.

Kurt har fået svar på henvendelse fra borgmesteren om driftsaftalen (eller mangel på samme). Der er ikke så meget konkret nyt. Vi vil sende et svar retur, som vendes i bestyrelsen. Det gælder blandet om at komme med i projekteringen af de nye moler og få dialog.


Regnskab

Der er ikke de store poster her i efteråret. Væsentligste regning er udgifter til kran ift. optagning af både.


Havneudvalg 

Industristøvsugeren med sliber er slidt ned. Der skal ny, og der skal skiftes pose hver gang som betales af den der skal bruges. Tilsvarende, hvis den går i stykker, skal den der ødelægger den betale den. Der skal laves en procedure for anvendelsen.

Oprindeligt tilbud på udskiftning af betalingsautomat var ca. 85.000. Kan evt. fås som brugt lidt billigere. Fristen var oprindelig 1/1, men den er nu udsat til omkring 1. marts. Henrik sørger for at få et tilbud på en renoveret model (og et tilbud på en leasingpris). Helst inden jul


Husudvalg

Gulv i køkken og klubhus skal renoveres i januar.

Varmluftspumpen på kontoret er gået i stykker. Hans Henrik kigger på det.


Sejladsudvalg

Ungdom

Yngling. Vi forsøger at få begge ynglinge i vandet til næste år. Det kræver en ekstra havneplads som vi skal bede kommunen om.

Der har været sejlet på udvalgte søndage frem til udgangen af november.


Sejlerskole.

Der arbejdes på at udvikle overbygning på sejlerskolen med kapsejladstilbud. Henning har bla. arbejdet med en håndbog målrettet dette.

Der er dialog med Enigheden om et samarbejde. Der skal holdes møde i det nye år om mulighederne heri.


Bådudvalg

Enigheden vil gerne købe h-båden og Spækhuggeren der har stået på land sidste år. Jan aftaler det videre med dem. Der forsøges aftalt en samlet pris på ca. 15.000 kr.

Jan sørger for vinterservice af følgebådene (motorer) + får Anette op på bedding. 


Aktivitetsudvalg

Der opfordres til at komme ud og gå d. 1 januar. Steen sætter det på hjemmesiden.


Puklehvalerne

Intet nyt.

Eventuelt

Konteret lukkes resten af dec. Pga. Corona

Årets ”frivillige fest”. Det bliver nok svært at holde noget i februar. Pt. udsættes det, og vi ser tiden lidt an.

Generalforsamling 2020

torsdag, den 5. november 2020 kl. 19:30 i Frihedens Idrætscenter


1.             Valg af dirigent. Søren Overgaard blev valgt

2.             Valg af referent. Ulrik Larsen blev valgt


Søren Overgaard konstaterede indledningsvist, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


3.             Valg af stemmetællere. Per og Lasse blev valgt


4.             Formandens beretning


Medlemsstatus

Kategori

2019

Æresmedlem

2018: 4

3

0-12 år

2018: 63 / 2019:60

13-18 år

2018: 11 / 2019: 27

19-24 år

2018; 7 / 2019: 5

25-59 år

2018: 144 / 2019 : 116

60 +

2018: 147 /
2019: Aktiv med båd 69 / Aktiv uden  båd : 63

Ægtefælle/samlever

59

Passive

2018: 25 / 2019: 32

Totalt

2018: 401 / 2019: 434

Medlemmer der er afgået ved døden i det forløbne år

  • Medlem nr. 1, Bjarne Adelmark, medlem af klubben siden 4/1 - 1968

  • Medlem nr. 463, Tommy Christensen (Mor Eva), medlem af klubben siden 8/9 – 1993 (blev også mindet ved sidste generalforsamling).

Æresnåle

Medlem nr. 132, Leif Martin Petersen blev indmeldt i klubben den 1. april 1970 og kan dermed fejre 50-års jubilæum i år.

Det forløbne år
Det er andet år, jeg har haft fornøjelsen af at være formand og det er naturligvis ikke alt som går sådan som man forventer/håber, men sådan er det i en demokratisk forening og jeg vil her benytte lejligheden til at takke den nuværende bestyrelse for et fantastisk samarbejde hvor der har været livlige, men vi er altid nået frem til konklusion som alle har kunnet bakke op om.

Der er også ting vi ikke er kommet i mål med og jeg vil her nævne, at vi på sidste generalforsamling lovede, at komme med en revision af vores vedtægter. Det er desværre ikke lykkedes at blive færdige med det arbejde, men set i lyset af den nuværende Coronakrise ville det nok også være en umulig opgave at få en så stor vedtægtsændring igennem på generalforsamlingen

Administration
Som nævnt sidste år har vi implementeret ForeningLet som medlemssystem og Economic som økonomisystem.

Det har ikke været nogen let opgave, da vi samtidig sagde farvel til vores kontormedarbejder, Lene, og vores bogholder, Marianne, hvilket har betydet at en hel del ”her og nu” viden forsvandt.
Vores kasserer Rune og vores regnskabsfirma Hoby har imidlertid gjort et stort stykke arbejde for at få tingene til at hænge sammen og ikke mindst få rettet op på vores stamdata.
Det ser vi gevinsten af nu, hvor især vores medlemssystem er hurtigt og enkelt at slå op i og ikke mindst at rette i, men der tilbagestår stadig en del arbejde i at få rettet op på stamdata.

Vi desværre ser en del indbetalinger med forkert beløb og mærkeligt nok, altid for lidt. Det vil altid afføde en rykker fra systemet og jeg henstiller derfor til, at man er omhyggelig med at betale de korrekte beløb. I skal huske på, at den ekstra administration koster klubben penge til vores eksterne regnskabsfirma.

Puklehvalerne
Undertegnede har deltaget i en del af Puklehvalernes ugentlige møder og det er en fornøjelse, at se den tilslutning der er.

Af større projekter kan vi nævne følgende:

·         Udvendig maling af klubhuset

·         Oprydning på i havnerum/værksted samt udvalgsrum

·         Udsætning og optagning af kapsejladsbøjer

·         Diverse vedligeholdelse af skolebåde/ungdomsbåde

Derudover bliver der løbende ryddet op på plads og moler.

Det kan ikke understreges nok, at det er et privilegie for klubben og en fornøjelse for deltagerne, at vi kan samle sådan en gruppe af frivillige.

Idrætsrådet
Der har igennem 2019 været afholdt en række møder hvor alle havnens klubber har været repræsenteret. Formålet med møderne var at skabe et grundlag for en helhedsplan for Hvidovre Lystbådehavn. Resultatet af disse møder blev præsenteret for kommunalbestyrelsen i efteråret og sidenhen præsenteret på et åbent borgermøde.

Materialet er sidenhen blevet bearbejdet, antagelig af Kultur- og Fritid, hvilket er mundet ud i en indstilling til Økonomiudvalget og sidenhen et beslutningsgrundlag for kommunalbestyrelsen.
I denne indstilling er der ridset en række forskellige scenarier op hvor bl.a. tre af dem indebærer at vores klubhus samt tilhørende faciliteter nedlægges.

Det skal understreges, at det aldrig har været på tale tidligere og vi har naturligvis reageret overfor borgmesteren uden dog at have fået noget brugbart svar.

Der skulle have været et borgermøde i september måned men det er blevet udsat til november og vi kan ikke understrege nok, vigtigheden af, at klubbens medlemmer møder op til det møde, da vi ellers risikerer at totalt udenforstående, som ikke har kendskab til funktionerne i en havn/sejlklub får væsentlig indflydelse på havnens udvikling.

Havnen
I 2018 havde vi et større skred på Nordmolen hvor spunsvæg og hammer blev ødelagt ud for ca. 20 bøjepladser.
I starten af 2019 lavede kommunen en nødreparation og skiftede anoder i hele havnen. Samtidig havde man et konsulentfirma inde for at vurdere standen af de øvrige moler. Konsulentfirmaets konklusion var, at der er væsentlige skader på molerne (Spunsvæg/hammer/bolværk), som skulle udbedres.
Det fremgår vel med al tydelighed, at der intet er sket på området og vi har i øvrigt heller ikke hørt om nogen planer for udbedringen.

Det skal også nævnes, at vi i ForeningLet har fået et meget bedre værktøj til styring af havnepladser, venteliste o.s.v. men desværre ser vi stadig nogle, som, af den ene eller anden grund, modtager en forkert opkrævning.
Der vil jeg bede jer huske på en ting! Dem der administrerer det, er altså ulønnet frivillig arbejdskraft og det er altså ikke nogen lille opgave.

Vi nævnte sidste år, at vi havde etableret en ”kirkegård” for de både vi kan se, der ingen aktivitet er på. Havneudvalget har vurderet, at en række af de både ikke er i sødygtig stand og vi er derfor i gang med at opsige deres lejemål med henblik på at få bådene fjernet fra området.

Vi skal også lige nævne, at Vild med Vand naturligvis blev aflyst p.g.a. Corona og det bliver spændende at se, om det kan lykkes at afvikle den i 2021.

Klubhus
Som nævnt tidligere er klubhuset blevet malet udvendig. Der tilbagestår noget maling af bl.a. vinduer på nord- og østsiden.

Gulvene indenfor er også blevet lakeret, men det skal nævnes, at det er ved at være nedslidt og skal nok udskiftes helt.

Af øvrige væsentlige ting der er blevet lavet omkring klubhuset har de fleste nok bemærket at der er lavet garderobe i forrummet og ikke mindst en affalds/containergård, så vi slipper for at gå og kigge på en hel række affaldscontainere.
Det sidste indebar, at vi blev nødt til at flytte ”badekarret” over foran værkstedet.

Det skal da også lige nævnes, at taget/gavlen over mødelokalet er blevet tætnet så der ikke længere kommer vand ned i lokalerne.

Alle ovennævnte opgaver er udført af frivillig arbejdskraft som mødte op da der blev indkaldt til ”pligtarbejde”. Stor tak til dem.

Som tidligere omtalt er gulvet ved at være nedslidt og vi har, i flere år, talt om udskiftning af taget på klubhuset, men så længe vi kun kan få vores brugsretsaftale forlænget med 1 – 2 år vil det være useriøst at påbegynde så dyre arbejder.

Aktivitetsudvalg
Vi har fået afholdt vores traditionelle arrangementer, Juletræ, fastelavn, standerhejsning, standerstrygning, pinsetur, klubbanko og afriggertur i 2019. Som nævnt sidste år ville vi lave forskellige klubarrangementer, i form af foredrag, workshops etc. en gang om måneden i vinterhalvåret. I den forbindelse har Kurt Sejsbo lavet en række arrangementer med både interne og eksterne talere. Der kan nævnes: Brush op på navigation, Hjertestarterkursus, Motorvedligeholdelse, Fedsilden, Sejltrim. Desværre er Coronaen så kommet i vejen for de arrangementer der var planlagt til 2020. Det ser også ud til, at Coronaen vil blokere for vinterarrangementer i 2020/2021. Vi har allerede været nødt til at aflyse afriggerturen og Juletræ, Julebanko hænger ligeledes i en meget tynd tråd.

Sejlsport
Nu er vi så nået til det klubben egentlig drejer sig om nemlig at sejle og hvad der er sket her.

Kapsejlads.
I 2019 var omdrejningspunktet onsdagssejladserne hvor der hele året var fin tilslutning. Det lykkedes Ulrik at sejle en bronzemedalje hjem til DM i BB10M i Helsingør.

Kapsejladssæsonen i år (2020) har – som så meget andet – stået i coronaens tegn, men vi valgte, at følge Dansk Sejlunions og derfor kom vi først rigtigt i gang med onsdagssejladserne i juni måned.

Igen i år har der været fin opbakning til sejladserne med 10 til 15 både til sejladserne. Dommertjansen går på skift mellem bådene og kommunikation omkring det ene og andet kører fint via ”Raserlaugets” facebookside. Godt at se, at der også har været nye ansigter med i sejladserne.

Som noget nyt, i år, er der blevet anskaffet en grill så man efter sejladserne kan mødes over en ristet med brød og en øl ved Skipperstuen. Efter sigende en super idé som mange synes om.

Vanlig tro afsluttes sæsonen med årets Guldtud-sejlads, som i år blev afholdt den 12. september. Der sejles på en bane i Bugten der tilpasses vejrudsigten og i år var sejladsen på ca. 20 sm.
Resultat:

·         1: Keld Christensen, Sveske II,

·         2: Jesper Andersen, Bussen

·         3: Jan Larsen, Gurli Marie

Enkelte Hvidovre både har været udenbys. Keld deltog med Sveske II i årets (2020) Sjælland Rundt, og var første båd i mål på den lille bane.

Ulrik var med til årets (2020) DM i BB10M i Assens hvor det endte med en 6. plads.

Flere fra Hvidovre deltog i Køge Sejlklubs ”One Star Challenge” i juni, hvor man sejler alene på en ca. 100 sømil bane rundt om Møn. Godt gået dem der gennemførte den tur og Laus tredjeplads i Safiren skal da nævnes.

Ungdom
Der har også været fin aktivitet på ungdomsfronten. Der sejles i optimistjoller og de lidt mere øvede i Zoom joller. Det skal også nævnes at den ene af vores Ynglinge-både har været i brug

Hvidovre har også været repræsenteret med deltagere både på dette og sidste års Stegelejr, der som sædvanlig er en stor succes.

Efter sommerferien er der i år dukket en del nye ungdomssejlere op, så alle joller har været på vandet. Det har været herligt at opleve og vi håber, at tilgangen fortsætter. Det betyder også, at vi allerede her i vinterhalvåret skal have klargjort de optimistjoller, der hidtil har ligget på land ligesom vi også er på udkig efter en Feva-jolle mere.

Stor tak til juniortrænerne, de aktive forældre og ikke mindst Svend.

Sejlerskole
Også sejlerskolen kom senere i gang pga. Corona, men i juni kunne holdene starte op med lidt reduceret antal ombord og masser af sprit.  

Henning Thestrup har i år påtaget sig opgaven som administrativ leder af sejlerskolen og fået sat system og struktur på sejlerskolen. Derudover har Vagn trukket et stort læs omkring de praktiske ting med klargøring, vedligeholdelse etc. En stor tak for det.

Også tak til instruktørerne, som hver uge er ude med elever. Der er imidlertid stor efterspørgsel på at lære og sejle (30 på venteliste), og vi kan sagtens bruge flere instruktører, så hermed en kraftig opfordring til at kontakte sejlerskolen hvis det kunne være noget for dig.

Som noget nyt har vi her i efterårssæsonen 2020 forsøgt med kapsejladsundervisning med deltagelse i onsdagssejladserne i skolebådene eller som gaster på andre både og det ser ud til, at være en succes, som vi vil fortsætte med.

Der arbejdes også på at ændre opstart-/sluttidspunktet for sejlerskolen så vi kan have den afsluttende praktiske prøve i maj/juni i stedet for nu hvor den ligger i september hvor sejlsæsonen stort set er slut.

Det skal også nævnes, at vi har investeret i to nye(brugte) H-både, Hamigo og Marie, som er et væsentligt løft af kvaliteten på sejlerskolens udstyr.

Vi har den forbindelse ladet Nell og Suset blive på land og forsøger at afhænde dem til den bedst mulige pris.

Omkring den teoretiske navigationsundervisning har Bent Hornstrøm, efter mange år som underviser valgt at pensionere sig selv og klubben takker for den store indsats Bent har ydet her.
Jeg ved, at Bent og Henning har gjort et stort arbejde for at finde afløser og det er lykkedes. Vi har fået Niels Nørgaard-Rasmussen til at overtage undervisningen. Niels er tidligere styrmandsuddannet og nu advokat. Samtidig har Niels været med kapsejlads i Nell og de sidste par år med Henning i Snøvsen.

SUP
Sidste år startede vi en ny afdeling op med tilbud om ”SUP”-undervisning. SUP står for Stand Up Paddeling, og er de senere år blevet meget populært.

Janne og Cecilie som står for afdelingen, har specielt i år haft meget stor søgning. Klubben har pt. 11 boards. Allerede fra sæsonstarten nærmest væltede det ind med nye medlemmer, og der måtte udvides med 2 til 3 træningssessioner om ugen. Der går forlydende om, at det både er sjovt og giver god motion.

Afdelingen har i år fået ca. 20 nye medlemmer men vi har desværre måtte afvise omtrent det samme, da vi dels ikke har nok trænere og vi heller ikke har det nødvendige antal boards. Det ser imidlertid ud til at succesen fortsætter, så vi må overveje at få udvidet med flere boards til næste år.

Det har også vist sig, at efterspørgslen på opbevaringsplads er meget stor og en af vores overvejelser går på, at leje pladsen ud i masteskuret i sommerperioden.

Mini-12
Mini12´erne havde en god 2019 sæson med god stabil aktivitet.
Der har været sejlet 1-2 gange ugentlig med ca. 3-5 både i snit.
Der har været en mindre tilgang af medlemmer til Mini12´erne også af ”yngre” medlemmer.

Sæsonen 2020 har været meget præget af Covid19 og deraf meget lidt aktivitet.
Der har været enkelte trofaste sejlere, som skal have stor ros for deres engagement og vedholdenhed, trods beskeden aktivitet.
Der har været sejlads ca. 1 gang ugentlig med ca. 2-3 deltagere pr. gang.
Vi håber meget at sæsonen 2021 bliver med større aktivitet og flere deltagere.

Bådudvalget
Udvalget, som i store træk består af Jan Larsen, har stået for indkøbet af de to tidligere nævnte H-både og har fået dem til en særdeles favorabel pris. Derudover er der løbende opgaver med at vedligeholde vores følgebåde, hvor Stig og Vagn har lavet rigtigt meget på Annette.
 
Vi har nok her et område der skal kigge lidt mere på. Der er en tendens til at mene, at følgebådene bare skal være i orden og det er der nogen der må tage sig af. Igen må vi huske på, at det er frivillig arbejdskraft og de her ”nogen” er klubben og det vil sige os selv som klubmedlemmer.

Beretningen blev godkendt

5.        Regnskab, herunder orientering om budget

Rune fremlagde de vigtigste forhold i klubbens regnskabet.


Der blev spurgt om hvorfor man afskriver på et tag.

Det er afskrivninger fra dengang man renoverede klubhuset og tag.


Regnskabet blev godkendt


Rune fremlagde herefter havnens regnskab.

Kurt kommenterede, at Nets har forlangt at DK-terminalen ved benzinstander skal udskiftes. Det kan beløbe sig til en udgift til 70-80.000 kr.


Der blev spurgt om hvorfor benzin og olieforbrug er negativt?

Det er fordi, der er købt mere end der er solgt (er i tanken).

Havnens regnskab blev godkendt.


Bamsefondens regnskab blev kort gennemgået.

Der har været et afkast på 5.539 kr.

Det blev ligeledes godkendt


6. Valg til bestyrelse.

Efter tur afgår følgende:

Formand: Kurt Jakobsen. Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlemmerne: Ulrik Larsen, Modtager genvalg

Hans Henrik Andersen, Modtager genvalg

Jan Larsen, Modtager genvalg

Kurt Sejsbo, Modtager genvalg


Alle blev genvalgt.


Bestyrelses suppleanter: Michael Christensen og Niels Olsen. Begge fortsætter

Revisorer: Lasse Petersen og Per Nielsen. Begge fortsætter.

Revisorsuppleant: Vagn Olesen. Han fortsætter


7. Indkomne forslag:

Det kan ikke være rigtigt, at der ikke er nogen man kan henvende sig til når Johnna ikke er at

træffe ,når man gerne vil have båden på bedding.Der burde være nogle flere der kan hjælpe

med dette.

Vh. Steen Cassøe.


Det blev kommenteret, at der var kontaktnumre man kunne ringe til som var sat op flere steder på havnen. Der var tilfredshed med dette, og der iværksættes ikke yderligere.


8. Eventuelt

Er der mulighed for en varmtvandsbeholder i værkstedet?

Det blev kommenteret, at det var et ”luksusproblem”. Bestyrelsen kigger på om der er muligheder.


Hvem skal sørge for at brønden ved mastekranen bliver tømt?

Det er en opgave, som havnen har. Den bliver tømt en gang imellem. Der kommer en slamsuger når bådene er kommet op.


Er der mulighed for at lave en julesok, som evt. kunne afhentes, set i lyset af corona?

Vi må se i øjnene, at vi er i en speciel situation og derfor håber vi juletræsarrangement kan komme op igen til næste år.


Formanden takkede herefter for god ro og orden,

bottom of page