top of page

Referater 2006

2006-06-29 Kl.19.30
Deltagere :

Lasse Petersen

Bjarne Clasen-Nyquist

Keld Christensen

Vagn Olesen

Ronnie Andersen

Hans-Henrik Andersen

Uggi Bendtsen

Per Grønning

Fraværende:

Søren Overgård


Formand Lasse Petersen bød velkommen, hvorefter bestyrelsesmødet påbegyndtes.


 1. Mødereferat af sidste møde.
  Referatet blev godkendt.


 2. Regnskabsoversigt. Uggi Bendtsen
  Intet nyt i forhold til sidste møde: regnskabet meget fint.


 3. Havnen: Hans-Henrik.
  Problemer med pælene på nordre molehoved, kommunen er orienteret ( råd )
  Hærværk ved roklubben, brøndringe smidt i vandet.
  Bølgebrydere ud for søndre mole lagt på plads.
  Gravede rende er blevet afmærket.
  Kompasrosen ved klubhuset bliver vedligeholdt af fremmed firma.
  Møde arrangeres med de andre klubber på havnen. 4. Bordet rundt:
  Per Grønning orienterede om de nye kapsejladsbaner som er OK.
  Guldtuden blev afviklet med få deltagere. Jesper Andersen hjælper i 2007 med
  at reklamere for Guldtuden.
  Bjarne Clasen Nyquist: Computer hos pladsmand Johnny skaber problemer med
  installation af vejrstation.
  Uggi Bentsen spurgte om bamsefonden skulle hjælpe Jørgen lindhardtsen økonomisk
  Med tilskud til Kieler Woche , Travemynde ugen, fransk mesterskab og europamesterskab
  I Frankrig. 10000kr bevilget af bestyrelsen.
  Ronnie Andersen, nye glasplader er bestilt til bordene i klubhuset
  Lasse Petersen, der skal bestilles nye stole til mødelokale.
  Lasse orienterede om den omsiggribende speedbådssejlads i Kalveboderne
  Pjecer skal fremskaffes og udleveres til til speedbådssejlerne.
  Nye skilte på molehovederne skal bestilles ( sejl langsomt )


 5. Eventuelt
  Per Grønning spurgte om det er ok at holde klubhuset lukket 3 mandage og tirsdage
  i juli p.g.a. hans ferie,


Ref.KC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006-09-14 Kl.19.30
Deltagere :

Lasse Petersen.

Keld Christensen.

Vagn Olesen.

Søren Overgård

Hans-Henrik Andersen.

Uggi Bendtsen.

Per Grønning

Fraværende:

Bjarne Clasen-Nyquist

Ronnie Andersen


Formand Lasse Petersen bød velkommen, hvorefter bestyrelsesmødet påbegyndes.

 1. Mødereferat af sidste møde.
  Referatet blev godkendt.


 2. Regnskabsoversigt. Uggi Bendtsen
  Klubbens indtægter ligger 1.9. over budget, men de faste, og variable udgifter ligger ligeledes over.
  Dog bliver der et samlet plus i forhold til budgettet, så på den side er der en positiv forskel til dato på godt 40.000.- kr.
  Alle udvalg kører således deres økonomi helt flot.
  Havnens samlede økonomi ligger p.t. ligeledes på et plus, men der er poster der endnu ikke er afregnet, men skønnet er, at det balancerer.
  For klubben er det et spørgsmål om kontingentudskrivningen for det kommende år skal sættes i index efter tidligere år, da vi ikke bør opbygge en egentlig formue for kontingentpenge, når sikkerhed og en god drift er sikret.


 3. Driftsaftale. Lasse Petersen.
  Forhandlinger mellem kommunen og sejlklubben angående driftsaftale, bl.a. med spørgsmål fra kommunen angående vinterpladser.
  Klubben har flere medlemmer som har deres båd liggende nordpå om sommeren, og har båden på land her om vinteren.
  Vor indstilling til driftsaftale med kommunen : godkendt. 4. Havnen: Hans-Henrik.
  Forskønnelse af havnen, intet nyt.
  Havnebåd: Annette: Hvis der er problemer af den ene eller anden art, kontakt pladsmand Johnny eller havneudvalget. 5. Klubhus :

  A:

  Udlån af klubhus :Lasse Petersen.
  Søren Overgård arbejder videre med retningslinier for udlån af klubhus.
  Klubhuset lukket hele Januar p.g.a. renovering.

  B:

  Klubhus: Per Grønning.
  Per ønskede at hæve prisen på sodavand med 1kr : Godkendt.


 6. Bordet rundt:
  Per Grønning orienterede om at reservationen af lokale på holmen i forbindelse med afriggertur var smuttet. Verandaen i sejlklubben Frem i Svanemøllehavnen er i stedet reserveret til afriggertur med evt. stop på Trekroner fortet.
  Lasse Petersen : Klage fra beboer i Hvidovrebo på strandhavevej angående overdækning af motorbåd på jagtklubbens vinterplads.
  Julefrokost for bestyrelse og udvalg. 9-12-06 7. Eventuelt.
  Søren Overgård : Dansk sejlunion har stiftet en forening der hedder: Danske bådejere som er en slags indkøbsforening med rabat på diverse dele som f.eks. forsikring Orientering fra D.S. om ovenstående forening sker midt i Oktober i idrættens hus
  D.S. sejlerbladet til medlemmerne af sejlklubben, der kommer en slip i næste nummer af Røgvandet, som skal udfyldes og leveres på kontoret.

Ref.K

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006-11-30 Kl.19.30.
Deltagere :

Lasse Petersen.

Keld Christensen.

Vagn Olesen.

Søren Overgård.

Hans-Henrik Andersen.

Uggi Bendtsen.

Per Grønning.

Bjarne Clasen-Nyqvist.

Ronnie Andersen.

Per Nielsen.

Formand Lasse Petersen bød velkommen, hvorefter bestyrelsesmødet påbegyndes.

 1. Mødereferat af sidste møde.
  Referatet blev godkendt.


 2. Regnskabsoversigt. Uggi Bendtsen
  Regnskabet meget fint, afdelingerne holder budgetterne.


 3. Driftsaftale. Lasse Petersen.
  Lasse orienterede om ændring af driftsaftalen med kommunen, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen. 4. Hjemmeside / Røgvandet, Bjarne Clasen-Nyquist.
  Bjarne har overtaget vedligeholdelse af klubbens hjemmeside. Nye ting på hjemmesiden der kommer:
  Kapsejladsresultater for Optimister, joller og kølbåde Ingen gammel information på hjemmesiden. Nyhedsgruppe med Passwords 5. Bordet rundt:
  Per Grønning: Forslag om massiv kampagne i Røgvandet for klubbens hjemmeside.

  Søren Overgård: Årets sidste udgave af Røgvandet går i trykken på mandag D.4-12-06

  Lasse Petersen : Lasse orienterede om fredningsbestemmelserne i Kalveboderne
  p.gr.a. at surferklubben i Valbyparken ville have området, der er udlagt til vintersejlads, flyttet tættere på surferklubben. Dette blev afvist.

  Ronnie Andersen: Udhæng på klubhuset er blevet malet, tagrender renset og udvendige lamper repareret

  Per Nielsen spurgte om udvidelse af masteskur evt. på sydsiden af det gamle masteskur: Dette område hører ikke med til havnen
  Per spurgte om kontingentfritagelse for klubbens instruktører, dette var der ikke flertal for.

  Bjarne Clasen-Nyquist spurgte om man kunne forvente at bøjerne i den gravede rende var på plads inden 1 maj 2007.
  Hans Henrik ville tage kontakt med Hvidovre kommune da det er deres ansvar.

  Keld Christensen: Dansk H-bådsklub har kontaktet os angående afholdelse af udtagelses sejlads til VM for H-både.
  Der arbejdes videre på sagen 6. Eventuelt.

Ref.K

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bottom of page