top of page

Referater 2011

20.01.2011 KL 19.30
Deltagere: 

Lasse Petersen.
Bjarne Claesen – Nyquist
Keld Christensen
Per Nielsen. 

Hans- Henrik Andersen.
Bent Hornstrøm 

Ronnie Andersen
Søren Overgård 

Niels Jensen

Morten Hallberg 

 Afbud  

Kim Mdsen.
Torben Andrup
Jørgen Lindhartsen


Udvalgsmøde:

Nyt fra udvalgene

Junior afd. Morten:
Morten stopper som Juniorleder, der  var ikke megen aktivitet i 2010.


Opti. Afd. Niels: 

 • Afdelingen har 10 aktive optimister, 3 af dem var med på sommerlejr i Stege.

 • Vinterundervisningen er i gang.

 • Niels undersøger prisen på Feva joller, købt gennem sejlunionen.

Kapsejlladsudvalget Torben/ Morten:

 • Forberedelserne til H- Bådsstævnet går fint.

 • Guldtuden er aflyst.

 • Der kommer måske nye handicapregler til onsdagssejladserne.

 • Griltuden bliver afholdt igen i år.

Senior afd. Ved Bjarne:

 • Stort frafald i Seniorafd. Eleverne har ikke tid til at sejle, håber på nye medlemmer til foråret.

 • Nedgangsluge på H-Båden TIK TAK, skal repareres.

Bestyrelsesmøde.

 1. Mødereferat fra sidste møde: Godkendt

 2. Regnskab ved Per Nielsen
  Regnskabet meget fint H.V.S. er en sund og velfungerende klub.

Havnen ,
Henrik: 

 • Hammeren ved ponton er ødelagt af isen.

 • Containeren er kun for havnens brugere til affald fra bådene og pladsen.

 • Der forsvinder for meget værktøj fra pladsmandens værksted, ny lås monteres.

 • Tilbud på rengøring af klubhus, toilet og vinduespudsning er på vej.

 • Trygfonden har bevilget hjertestarter.

 1. Klubhus ved Ronnie: 

 • Nyt fyr er ved at blive indstalleret

 • der kommer solfanger på taget senere.

 • Lys rundt om klubhuset er blevet moderniseret.

 • Ronnie orienterer om legeplads med reklamer.

 1. Røgvandet ved Søren:
  Søren mangler stof til Røgvandet.
  Røgvandet vil i fremtiden bliver udarbejdet af nyt team. 

 6. Bordet rundt for orientering:
Edb udstyr på kontoret er forældet, Morten/ Bjarne undersøger mulighed for opdatering.

Forretningsudvalget sørger for PR til H-Bådsstævnet.

Morten orienterer om ny hjemmeside til klubben.

Referent: Keld Christensen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


24. marts 2011, kl. 19:30.

Deltagere:       Lasse Petersen

                        Per Nielsen

                        Hans-Henrik Andersen

                        Ronnie Andersen

                        Kim Madsen

                        Bent Hornstrøm (referent)

Afbud fra:       Bjarne Claesen-Nyquist

                        Keld Christensen

                        Søren Overgaard

Dagsorden:     1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde

                        2. Regnskabsoversigt

                        3. Havnen

                        4. Klubhuset

                        5. Generalforsamling

                        6. Bordet rundt for orientering

                        7. Eventuelt

1.  Referat fra sidste bestyrelsesmøde:

Referatet blev godkendt.

2.  Regnskabsoversigt (v/Per Nielsen):

Regnskabet for 2010 er med et overskud på ca. 20.000 kroner blevet godkendt af revisorene og vil dermed blive tilsendt Hvidovre Kommune.

Bamsefondens 2011-budget på ca. 20.000 kroner er sammen med en donation på 10.000 kroner fra Torm-fonden blevet anvendt til at anskaffe en Feva-jolle til klubben.

3.  Havnen (v/Hans-Henrik Andersen):

Der har været møde med Hvidovre Kommune den 17. marts vedrørende opsætning nye el- og vandstandere. Der er i første omgang bevilget budget til opsætningerne på sydmolen.

Der har været møde med Hvidovre Kommune den 23. marts, hvor budget til renovering af bolværk og broer blev meddelt bevilget. Som det vigtigste vil reparationen af flydemolen efter planen blive indledt den kommende mandag.

Pukkelhvalerne har lagt nyt tag og opsat nye tagrender på værkstedet og traktorskuret.

Den store kran (den nye) er blevet eftersvejset for at opnå forbedret stabilitet.

Havneudvalget har indkøbt et professionelt partytelt på 14 x 6 meter med bundramme til brug for klubbens arrangementer, fx H-bådsstævnet og klubben 90 års jubilæum i 2012, og vil ved disse begivenheder blive opstillet på sydsiden af klubhuset, mod masteskuret. Teltet udlånes ikke.

Den planlagte etablering af låse på havnens vandhaner er fortsat under overvejelse.

Samarbejdet med vores nye pladsmand Birger og afviklingen af havnens daglige drift forløber tilfredsstillende.

4.  Klubhuset (v/Ronnie Andersen):

Der er blevet opsat lys-sensorer på toiletterne.

Der er installeret nyt skab til rengøringsremedier på dametoilettet.

Klubhusets tag er i meget dårlig stand og står til at blive udskiftet. I første omgang skal den del af taget på klubhusets sydside, som skal bære det planlagte solfangeranlæg udskiftes, således at arbejdet med installering af det nye varmesystem kan blive afsluttet. Hans-Henrik tager kontakt til Pukkelhvalerne omkring udskiftningen af klubhustaget.

Udskiftningen af klubhusets skydedør mod syd er med baggrund i klubbens budget udsat indtil videre

5.  Generalforsamling (v/Lasse Petersen):

Der skal findes en ny revisor og en ny suppleant til bestyrelsen. Der vil blive taget kontakt til potentielle kandidater forud for generalforsamlingen.

6.  Bordet rundt:

Per efterlyste med baggrund i budgettet et udspil omkring underholdning (musik) ved det kommende arrangement for H-bådsstævnet og standerhejsningen. Kim tager kontakt til potentielle emner.

Lasse orienterede om en skriftlig henvendelse personligt stilet til ham og Hans-Henrik (kopi blev udleveret) fra ”Dieselbanden” (medlemmerne Frank, Per og Henning), vedrørende klubbens ”atmosfære”. Lasse og Hans-Henrik har efterfølgende holdt møde med de 3 medlemmer om deres henvendelse.

Lasse orienterede om, at arrangørerne af Havnefesten i uoverensstemmelse med allerede indgået aftale mellem havnens klubber har planlagt at afholde festen den 2. juli. Suset holder fast i den indgåede aftale, og Lasse forfølger sagen med henblik på, at Havnefesten som aftalt bliver holdt i August måned.

Lasse orienterede om, at Susets fremtidige brugsretsaftale med Hvidovre Kommune er faldet på plads.

Lasse orienterede om, at Forretningsudvalgets planlagte månedlige koordineringsmøde med vores nye kok (Jon) holdes første gang den kommende onsdag.

7.  Eventuelt:

Den anvendte tilmeldingsprocedure for næste uges Bengnaverfest blev drøftet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.05.2011
Deltagere: 

Lasse Petersen

 Søren Overgård

 Keld Christensen

 Per Nielsen.

 Ronnie Andersen.

 Hans- Henrik Andersen.

 Bjarne Clasen – Nyquist

 Kim Madsen

 Bent Hornstrøm

  

Fraværende:   

  

Bestyrelsesmøde.


1. Mødereferat fra sidste møde :

 Godkendt.

  

2. Regnskabsoversigt Per Nielsen

 Regnskabet meget fint, trods stigende udgifter, svag stigning i restancer.


 3. bestyrelsen konstituerer sig

 Kasserer, Per

 Aktivitetsudvalg, Kim

 Næstformand, Bjarne

 Formand, Lasse

 Sekretær, Keld

 Klubhusudvalg, Ronnie

 I udvalg, Bendt og Søren

 Plads og havneudvalg + Røgvandet, Hans Henrik


 4. Havnen ved Hans Henrik

 Ny stålwire på spillet.


Skade på Nordmolen, kommunen er kontaktet. Vand og EL på molerner, møde med håndværkere i uge 23. Vand på pladsen forsøges lukket i sommerhalvåret. Nøgle til container afleveres til Roklubben.


Både tages på land p.g.a restancer.


Kim spurgte om strøm på pladsen i forbindelse med havnefesten.


5. Klubhuset ved Ronnie, Der indhentes tilbud til nyt tag på klubhuset.


 6. Bordet rundt,

  Bjarne og Morten flytter hjemmesiden.  

Lasse, Møde ang Havnefest, fredag og Lørdag den 12.og 13. august start fredag 16-23, Lørdag 10- 23.30.


Lørdag 11-15 sejlads i havnen. Havnen lukkes for bilkørsel fra fredag kl 16.00 til søndag morgen.


 7. Eventuelt

 Lasse, Sejlklubben har 90 års fødselsdag næste år. Kim og Per arbejder videre på projektet, udvalg nedsættes.


Oplæg fra Dieselbanden vedr. Nye medlemmer af sejlklubben ” Velkommen til Hvidovre”


Ref.K.C.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.06.2011.

Deltagere:     Lasse Petersen

                     Søren Overgård

                     Keld Christensen

                     Per Nielsen.

                     Ronnie Andersen.

                     Hans- Henrik Andersen.

                     Bjarne Clasen – Nyquist

                     Bent Hornstrøm

Fraværende:      

                     Kim Madsen 

Bestyrelsesmøde

 1   Mødereferat fra sidste møde :

                     Godkendt.

 2.  Regnskabsoversigt Per Nielsen

                     Regnskabet meget fint.

                     Bankskifte til Danske Bank

               

 3.  Hjemmeside : Bjarne og Morten arbejder på ny hjemmeside,

                     afdelingerne vil kunne skrive direkte på hjemmesiden.


4.  Havnen.  Hans-Henrik

 • El og vand på molerne er påbegyndt vil være færdig sidst i august.

 • 13 El og 12 vandstandere på sydmolen.

 • Pladsudvalget har haft møde med Pladsmanden.

 • Ny virer monteres jernvognen og nye ruller.

 • Flydebroen er defekt kommunen er kontaktet.

 • Kommunen har indkaldt til møde angående nye kloarkrør som skal graves ned på pladsen.

 • Der er kommet en forespørgsel fra telenor ang.sendemast på havneb /Henrik kontakter dem.

 • Roklubben Knørrur vil gerne låne jollepladsen til jolleregatta 27.08.2011.

5.  Klubhuset:

Vedrørende hærværk på klubhus og terrasse,  der er blevet smadret en  rude i terrassedøren, grill ødelagt, borde er blevet brændt af.

Bestyrelsen prøver at finde en løsning på problemet.

Solfanger på taget over toilettet monteres


 6.  Bordet rundt:

Seniorafdelingen forsøger at sælge IF båden "" Søs""

Søren skaffer oplysninger om certificering af sejlerskolen.

Søren spurgte om antal D.S. standere.

Oplæg fra "" Dieselbanden"" ang. Brochure "" Velkommen til Hvidovre"".


7.  Eventuelt:

Bjarne undersøger hvad der kan anskaffes af nyt Hardware til kontoret.

Kommunen kontaktes,vi vil gerne have driftsaftale for 5 år ad gangen.Ref.K.C.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling 2011

28. april 2011.

Formanden, Lasse Petersen, åbnede generalforsamlingen og bad personer der ikke var medlem af klubben om at forlade lokalet.

Dagsordenens pkt. 1, Valg af dirigent.

På bestyrelsens vegne foreslog formanden Jan Hansen som dirigent.

Da der ikke var nogen modkandidat blev Jan Hansen enstemmigt valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet indkaldelsen, trykt i Røgvandet, var modtaget for over 2 uger siden.

Derefter gav dirigenten formanden ordet for beretning.

bottom of page