top of page

Referater 2012

Ekstraordinært bestyrelsesmøde  

HVS Suset den 5. februar 2012, kl. 11:00.

Deltagere: 
Lasse Petersen (kun indledningsvis)

Per Nielsen

Hans-Henrik Andersen

Ronnie Andersen

Søren Overgaard

Bent Hornstrøm (referent)

Afbud fra:      
Bjarne Claesen-Nyquist

Keld Christensen

Kim Madsen


Dagsordenen indeholdt kun ét punkt, nemlig drøftelse af ansættelse af ny hovmester i lyset af, at den allerede aftalte ansættelse af 2 kokke pr. februar i år efterfølgende er blevet annulleret af de pågældende.

Lasse åbnede mødet med en kort redegørelse om situationen. Da Lasses datter Tina Holm er blandt de resterende ansøgere til hvervet som hovmester, blev det besluttet, at Bent i forhold vedrørende besættelsen af hovmesterstillingen indtræder i Forretningsudvalget i stedet for Lasse. Herefter forlod Lasse mødelokalet.

Henrik oplyste, at der allerede havde været uformelle drøftelser med Tina Holm om en mulig ansættelse, hvor Tina havde været indstillet på i givet fald at overtage forpagtningen af marketenderiet på de vilkår, klubben allerede havde specificeret i den hidtidige kontrakt.

Henrik gennemgik kort Tina’s og de øvrige ansøgeres professionelle forudsætninger for at besætte stillingen. På den baggrund besluttede deltagerne, at reelle forhandlinger om besættelse af stillingen skulle fortsættes med Tina. Det blev i den forbindelse oplyst, at Tina, hvis baggrund er smørrebrødsjomfru, i givet fald vil drive marketenderiet i samarbejde med en partner.

Såfremt klubben indgår kontrakt med Tina Holm om ansættelse som hovmester, opretholdes Bents medlemskab af Forretningsudvalget i stedet for Lasse i alle forhold vedrørende driften af marketenderiet, således at der bliver absolut vandtætte skoder mellem Lasses formandshverv og marketenderidriften. Der skal i givet fald udarbejdes en notits til Røgvandet herom.

Det blev aftalt, at kontrakten fremover skal genforhandles en gang om året, og at det i kontrakten skal specificeres hvilke af klubbens udgifter, forpagtningsafgiften dækker. Genforhandlingen skal være afsluttet senest 2 mdr. før udløb.

Det blev aftalt, at der fremover skal udarbejdes referater fra Forretningsudvalgets månedlige møde med hovmesteren.

Det blev umiddelbart efter mødet aftalt, at Forretningsudvalget holder møde med Tina Holm og partneren om indgåelse af kontrakt tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.15 i klubhuset.

Der blev noteret nogle enkelte korrektioner til den hidtidige kontrakt. Hertil kommer, at Tina under de foreløbige drøftelser har udtrykt ønske om, at ansvaret for rengøring af klubhus og toiletter bliver en del af kontrakten.

Det blev aftalt, at referatet fra dagens bestyrelsesmøde efter godkendelse skal opslås på klubbens opslagstavle i vestibulen (ved toilettedørene).

Bestyrelsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.03.12.

Deltagere:    

               Lasse Petersen

               Søren Overgård

               Keld Christensen

               Per Nielsen.

               Ronnie Andersen.

               Hans- Henrik Andersen.

               Bjarne Clasen–Nyquist

               Kim Madsen

               Torben Andrup

               Jørgen Lindhartsen

Fraværende:      

               Bent Hornstrøm

               Niels Jensen

   Vagn Hansen


Afdelingsmøde:

Nyt fra afdelingerne

Kapsejlads: Torben

1.Vedr. Aftensejlads, fastudlagt mærke erstattes med udlagt bøje.

            H-bådsstævnet er overtaget af Køge Sejlklub

            Guldtuden forsøges afholdt midt i juni.

2.Jolle afd.: Jørgen

3 Ok joller vintertræner i Vallensbæk.

Tune-up stævne i juli måned og VM i Vallensbæk.

3.Senior afd.: Bjarne

             Klubbådene monteres med stremer på siden ” Sejlerskolen”

             Der er ledig plads på sejlerskolen.

4.Budgetter: Per

             Per orienterede afdelingerne om de nye budgetter.

5.Aktivitetsudvalget: Kim

           Havnefesten bliver sidste weekend i August personer søger hjælpere.

           Aktivitetsudvalget søger hjælpere til jubilæumsfesten

6.Eventuelt.

           Formanden rykkede for beretninger til Generalforsamlingen.

           Torben spurgte om ny dommerbåd.


Bestyrelsesmøde

1.Mødereferat fra sidste møde :

           Godkendt.

2.Regnskabsoversigt Per Nielsen

           Regnskabet meget fint, udvalgene har sparet på udgifterne

           Ansøgning fra Jørgen Lindhartsen om støtte til VM i Vallensbæk.

3.Havnen. Hans-Henrik  

 • Næsten alle pladser er udlejet.

 • Det offentlige toilet på havnen skal rives ned der skal bygges nyt på pladsen andetsteds.

 • Kommunen orienteret om manglende bøjer i Kalveboderne.

4.Klubhuset: Ronnie

           VVS firmaet er rykket for montage af solfangere.

 • Ny skydedør til terrassen monteres i uge 11.     

 • Nyt musikanlæg monteret i klubhuset.  

 • Projektor monteres i løbet af foråret.

5.Hovmester: Per

Generalt positiv modtagelse af nyt marketenderpar.

6.Hjemmeside: Lasse

Bjarne vil få hjælp til redigering af hjemmesiden.

Bestyrelsens E-mail addresser og tlf.nr fjernes fra hjemmesiden.

7.Generalforsamling: Lasse

Generalforsamling er den 26.04.12, Lasse orienterede og spurgte dem der var på valg om de ville fortsætte.

8.Bordet rundt for orientering.

ref.K.C.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.05.12

Deltagere

Lasse Petersen

Søren Overgaard

Keld Christensen

Per Nielsen 

Ronnie Andersen.

Hans- Henrik Andersen.

Lene Bendix Nielsen

Bent Hornstrøm

Kim Madsen                

Fraværende:

      

Bestyrelsesmøde.


Formanden byder velkommen til Lene.

1.Mødereferat fra sidste møde :

Godkendt.

2.Regnskabsoversigt Per Nielsen:

Regnskabet ok.

Enkelte medlemmer har ikke betalt kontingent trods rykker, de ekskluderes af klubben.

3.Opgavefordeling:

 • Bent er i kantineudvalget.

 • Søren tager sig af D.S.

 • Bent bliver ny næstformand

4.Pladsmand:

Hans-Henrik, der er 6 ansøgere til den ledige stilling som pladsmand, udvalg bestående af Kim Ronnie og Hans Henrik tager sig af ansættelse.

5.Havnen:

 • Lille utæthed på vandledningen på Nordmolen.

 • Hegnet rundt om pladsen ordnes efter sommerferien.

 • Lene spurgte om nye bænke på molerne, kommunen kontaktes.

 • Per spurgte om mastekranens højde kunne justeres, Henrik undersøger sagen.

 • Lene, Nogle af boltene på pælene i havnen er knækket.

 • Solfanger på klubhuset er monteret.

6.Klubhuset:

 • Ekstra strøm monteret i køkkenet.

 • ” Kims skodhus” skal rengøres, askebæger monteres ved skydedør.

 • Bruser og haner på damernes bruserum skal afkalkes.

 • Sæbebeholder opsættes ved grovvask.

 • Lene spurgte om håndklæder, evt. af papir på toiletterne.

 • Per søger Tuborgfonden om tilskud til ny projektor.

7.Bordet rundt:

 • Søren: Ved DIF årsmødet orienterede kulturminister Uffe Elbæk om tilskud til de forskellige forbund.

 • Henrik: der er indkøbt nyt flag.

 • Klubbens åbningstider kommer til at stå på klubhusets hoveddør.                  

8.Eventuelt:

 • Møde afholdes 29.05 med roklub, kajakklub og søspejdere vedr. Sct. Hans fest og havnefest.

 • Kim og Sten Uglebjerg skaffer musik til 90 års.fødselsdagen, der bliver reception mandag den 6.08.12.

 • Lene: sejlende gæster bør have nøgle til toilettet. Ronnie undersøger priser på koder.

 • Lene foreslår at Røgvandet laves om til Elektronisk mail.

 • Der afholdes møde ang. Fødselsdag torsdag den 7.06.2012 kl 19.30 Kim, Lene, Per og Lasse deltager.

Ref.K.C.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.08.2012 KL 19.30
Deltagere:   Lasse Petersen.

                   Lene Bendix Nielsen

                  Keld Christensen

                   Per Nielsen.

                   Hans- Henrik Andersen.

                   Bent Hornstrøm

                   Ronnie Andersen

                   Søren Overgård

                   Kim Madsen.


Bestyrelsesmøde.


 1. Mødereferat fra sidste møde: Godkendt

 1. Regnskab ved Per Nielsen:

Regnskabet meget fint trods flere restancer.

 1. Havnen , Henrik:

Offentligt toilet flyttes måske over til Kajakklubben.

Der bliver opsat nyt hegn rundt om Havnepladsen i august/september.

Rød/grøn skilte + nr på bøjepladserne bliver ordnet.

Skæve pæle + plastrør repareres til foråret.

 1. Klubhus ved Ronnie:

Marketenderiudvalget har købt nyt bestik.

Kodelås på dørene til toilet udsat.

 1. Driftaftale:

Forretningsudvalget arbejder videre med spørgsmålet om fremtidig bøjepladsudlejning og tager en snak med kommunen om dette.

 1. Bordet rundt for orientering:

Kim og Lene orienterede om jubilæumsfesten og receptionen i forbindelse med 90 års fødselsdagen

Referent: Keld Christensen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.10.2012 KL 19.30

Deltagere:   Lasse Petersen.

                   Lene Bendix Nielsen

                  Keld Christensen

                   Per Nielsen.

                   Hans- Henrik Andersen.

                   Bent Hornstrøm

                   Ronnie Andersen

                   Søren Overgård

                   Kim Madsen.

Bestyrelsesmøde.

 1. Mødereferat fra sidste møde:

     Godkendt

 1. Regnskab ved Per Nielsen:

Regnskabet meget fint trods flere restancer.

16 restancer på bøjepladser, rykkere er sendt til bådejerne.

 1. Eksklusion af medlem.

     Trods talrige rykkere og anbefalede breve, i henhold til §15 i klubbens love er ovennævnte

       medlemskab af klubben ophørt .

 1. Pensionisters kontigent.

       Bestyrelsen afventer ny aftale med kommunen.

 1. Havnen , Henrik:

 • Ny pladsmand: samarbejdet går fint,vellidt af medlemmerne        

 • Dory skur udvides så klubbens maskiner kan opstilles der.

 • Beddingsvogn kører ikke godt på skinnerne.

 • Græsslåmaskinen trænger til udskiftning.

 • Medlemsnummer mont. på båd, på mast og bådstativ eller bukke, Henrik arbejder videre

 • med projektet sammmen med pladsmanden.

 1. Klubhus ved Ronnie / Bent.

 • Vedr. svineri på toiletter: Vil der blive forhandlet straksaftale med rengøringsfirmaet.

 • Klubhuset lukker kl. 17 om søndagen i vinterperioden.

 • Lene spurgte om nøgler til gæstesejlerne: klar til foråret.

 • Kims skodhus nedtages, Kim arrangerer dette.

 1. Driftsaftale: Lasse.

Møde er afholdt med borgmester Helle Adelborg, Lars Hørdum og klubbens forretningsudvalg angående bøjepladser i havnen.    

     Bestyrelsen beder forretningsudvalget om at foresætte dialogen med kommunen.


 1. Bordet Rundt:

Lene: Angående bredbånd i bådene, evt. foredrag til foråret, se liste på opslagstavlen.

Lene: Angående tilladelse til at marketender kan skrive direkte på klubbens hjemmeside:

(afventer )

Referent: Keld Christensen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bottom of page