top of page

Bestyrelsesmøder 2013


24.01.13

Deltagere:    

Lasse Petersen

Lene Bendix Nielsen

Søren Overgård

Keld Christensen

Per Nielsen.

Ronnie Andersen.

Hans- Henrik Andersen.

Torben Andrup

Jørgen Lindhartsen

 Vagn Hansen

Fraværende:      

Bent Hornstrøm

Niels Jensen

Bjarne Clasen – Nyquist

Kim Madsen


Udvalgsmøde:


Nyt fra afdelingerne

 1. Kapsejlads: Torben

 • Møde med Enighed ang. Foredrag.

 • Onsdagssejladserne fortsætter som hidtil 12-15 deltagere

 1. Jolle afd.: Jørgen

 • Ok joller vintertræner i Vallensbæk.

 • Jørgens jolle er sendt til Thailand til VM

 1. Røgvandet : Vagn

 • Røgvandet kommer 4 gange årligt deadline rykkes en uge frem 1/ 4, 1/6, 1/9 , 1/12

 • Aktivitetskalenderen kommer i Røgvandet.

 1. Senior afd: Bjarne

 • Alle bestod efterårets praktiske prøve. Vores sensor Harry stoppede i efteråret og vi har derfor taget kontakt til en ny sensor,

 • den teoretiske prøve afholdes tirsdag den 05.02.13.

 • Vi har 4 andenårselever og 4 nye elever starter til foråret.

      

 1. Budgetter:

 Afdelingerne fik forelagt de nye budgetter som blev godkendt.

 1. Evt Vagn spurgte om omkostningerne ved at lave Røgvandet kunne udspecificeres

          klubbens regnskab og om der var noget nyt med 50 årsnålen.


Bestyrelsesmøde

 1. Referat fra sidste møde godkendt.


 2. Regnskab: Per

 • Regnskabet er meget fint trods store forhøjelser på Gas-vand og El.

 • Kommuneafgiften på bøjepladser stiger ganske lidt.

 1. Røgvandet: Keld

Jan og Hanna er trådt ud af bladudvalget. Søren og Keld er kommet ind i stedet.

 1. Havnen: Hans Henrik

 • Klubhuset trænger til at blive isoleret puklehvalerne arbejder på sagen.

 • Måtte lægges fra indgangsdør til mellemdør.

 • Elstander på sydmolen repareres.

 1. Driftaftale: Lasse

          Lasse orienterede om nye forhandlnger med kommunen ang. Bøjepladser( medlemskab af klubben)

 1. Bordet rundt:

 • Lasse orienterede om brev fra Dansk Sejlunion ang bådudstilling i Fredericia.

 • Tursejlerhæfte bliver ikke udsendt i 2013 det kan downloades fra DS hjemmeside.

 • Henrik orienterer om indbrud i klubhuset hvor pengeskab med indhold blev stjålet.

 • Der vil fremover ikke være kontanter i pengeskab på kontoret.

 • Lenes forespørgsel om ansøgning til Tuborborgfornde til nye stole i klubhus blev afvist.

Ref.K.C.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. maj 2013, kl. 19:30.

Deltagere:      Lasse Petersen

                        Per Nielsen

                        Hans-Henrik Andersen

                        Ronnie Andersen

                        Søren Overgaard

                        Kim Madsen

                        Lene Bendix

                        Vagn Olesen

                        Bent Hornstrøm (referent)

Afbud fra:     (ingen afbud)

Dagsorden:    1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde

                        2. Regnskabsoversigt

                        3. Fordeling af bestyrelsesopgaver

                        4. Havnen

                        5. Klubhuset

                        6. Driftsaftale

                        6. Bordet rundt for orientering

                        7. Eventuelt

1.  Referat fra seneste bestyrelsesmøde:

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

2.  Regnskabsoversigt (v/Per Nielsen):

Regnskabet for 2012 blev godkendt på klubbens generalforsamling den 18. april 2013. Klubbens økonomi er tilfredsstillende. P.t. udestår betaling for 18 bøjepladser – der vil blive fulgt op over for de pågældende pladslejere i henhold til klubbens vedtægter.

Bamsefonden: Der forestår supplerende indkøb af obligationer med henblik på at holde fondens porteføljeværdi indtakt i overensstemmelse med udviklingen i det danske pristal.

3.  Fordeling af bestyrelsesopgaver:

Følgende ændringer i forhold til den nuværende opgavefordeling, jfr. oversigten i Røgvandet, blev vedtaget:

 • Lene Bendix erstatter Per Nielsen i Køkkenudvalget

 • Vagn Olesen indtræder i bladudvalget i stedet for Kjeld Christensen, som er udtrådt af bestyrelsen

 • Her udover godkendte bestyrelsen, at Kjeld, Tommy, Jan Nyland, Dorthe, Kirsten, Mads og Inge-Lise fungerer som hjælpere i nogle af bestyrelsens underudvalg.

4.  Havnen (v/Hans-Henrik Andersen):

Søsætningen af både er blevet forsinket på grund af den lange vinter. P.t. er aktiviteten cirka 3 dage bagud, og der forventes at skulle bruges et par ekstra dage ud over de allerede annoncerede søsætningsdatoer.

Der har været holdt møde med Hvidovre Kommune (Connie), hvor blandt andet muligheden for at annoncere arrangementer i klubben på den elektroniske reklametavle på den nye kommunale toiletbygning nord for havnen var blevet drøftet.

På baggrund af et konkret tilfælde blev det præciseret, at brug af højtryksspulere på bådestandpladsen er forbudt ifølge kommunens havnereglement, og at overtrædelse i givet fald vil medføre påtale.

Prisniveauet for diesel på havnens tankstander blev drøftet. Det blev vedtaget, at prisen løbende skal justeres i takt med markedets aktuelle listepris.

5.  Klubhuset (v/Ronnie Andersen):

Defekt dametoilet: blikkenslager er rekvireret.

Alle klubhusets udvendige vandhaner – undtaget grovvaskens – vil blive afmonteret. Afvaskning af både på land skal ske med vand fra de af kommunen opstillede vandhaner på bådestandpladsen.

Eventuel montering af sæbeautomat ved grovvasken blev drøftet.

6.  Driftsaftalen:

Formanden orienterede om status på de igangværende drøftelser med Hvidovre Kommune og hvilken konsekvenser, en kommende driftsaftale kan forventes at få for klubbens medlemmer og klubbens økonomi. Det blev i den forbindelse aftalt, at bestyrelsesmedlemmerne hver især sender Henrik en mail, som beskriver potentielle fordele ved at være medlem Hvidovre Sejlklub.

7.  Eventuelt:

Per orienterede om klubbens opsigelse af et konkret lejemål med baggrund i klubbens vedtægter som følge af gentagen misligholdelse af lejemålet. Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Tildeling af jubilæumsnåle ved den forestående standerhejsning blev drøftet.

Ansøgning om donation fra Tuborg-fondet til anskaffelse af projector til klubhuset blev drøftet.

På baggrund af forespørgsel fra Lene blev det slået fast, at klubhuset kun er åbent for medlemmer efter standerhejsningen den 4. maj, da der er tale om et lukket klubarrangement. Det blev aftalt at præcisere hvilke faste mærkedage i året, der har klubarrangementer, som alene er forbeholdt medlemmerne, overfor køkkenchef Tina Holm.

På baggrund af en drøftelse på det seneste Køkkenudvalgsmøde af Køkkenets prissætning slog Bestyrelsen følgende fast:

 • Dagens ret om torsdagen skal indtil videre serveres til den pris, som er aftalt i bestyrelsens nuværende kontrakt med køkkenchefen.

 • Køkkenet skal servere 3 håndmadder for både medlemmer og ikke-medlemmer af klubben, og prisen skal være ens for begge kundegrupper.

 • Den nuværende favørpris for en almindelig kop kaffe til klubbens medlemmer skal opretholdes indtil videre.

Bestyrelsens afgørelse meddeles køkkenchef Tina Holm.

Det blev samtidigt aftalt, at status fra Køkkenudvalget fremover bliver optaget som et fast punkt bestyrelsesmødernes dagsorden.

Dokumentation for medlemskab: Bestyrelsen vedtog, at Køkkenudvalget skal arbejde videre med planerne om at introducere et formaliseret medlemskort for klubbens medlemmer.

På baggrund af forespørgsmål fra Vagn blev det slået fast, at den igangværende indbydelse til tegning af andele i Mini-12-meter-både ikke har nogen juridisk, økonomisk eller anden organisatorisk forbindelse til Hvidovre Sejlklub Suset.


Bestyrelsen


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.06.13

Deltagere:      Lasse Petersen

                        Per Nielsen

                        Hans-Henrik Andersen

                        Ronnie Andersen

                        Søren Overgaard

                        Kim Madsen

                        Lene Bendix

                        Vagn Olesen

                        Bent Hornstrøm (referent)

Afbud fra:     (ingen afbud)

Dagsorden:    1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde

                        2. Regnskabsoversigt

                        3. Driftsaftale

                        4. Ekstraordinær generalforsamling

                        5. Fastsættelse af kontingent

                        6. Ansøgning til Bamsefonden

                        7. Klub Modul

                        8. Eventuelt/Bordet rundt for orientering

1.  Referat fra seneste bestyrelsesmøde den 2. maj 2013:

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

2.  Regnskabsoversigt (v/kasserer Per Nielsen):

Per orienterede om klubbens og Bamsefondens aktuelle økonomiske stilling. Klubbens økonomi er fortsat sund, men det er på nuværende tidspunkt svært at forudse konsekvenserne for klubbens fremtidige økonomi med introduktionen af frivilligt medlemskab fra 1. juli. Der udestår fortsat supplerende indkøb af obligationer med henblik på at holde Bamsefondens porteføljeværdi intakt i overensstemmelse med udviklingen i det danske pristal. Bestyrelsen tog gennemgangen af de to regnskaber til efterretning.

Per oplyste, at forsikringssagen vedrørende vinterens indbrud i klubbens kontor nu var afsluttet med et tilfredsstillende resultat for klubben.

3.  Driftsaftale:

Formand Lasse orienterede om Driftaftalen mellem klubben og Hvidovre Kommune, som efter behandling på det seneste kommunalbestyrelsesmøde nu var blevet underskrevet af parterne. Aftalen, som løber i fire år frem til år 2017, er tilfredsstillende for klubben. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.  Ekstraordinær generalforsamling:

Lasse orienterede om, at næste nummer af Røgvandet indeholder en indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling den 22. august 2013, hvor Bestyrelsens forslag til klubbens nye kontingentstruktur, der er en følge af den netop indgåede Driftsaftale, i følge klubbens vedtægter skal godkendes, før de kan tages i anvendelse.

Da klubbens vedtægter som følge af den nye Driftsaftale skal revideres grundlæggende, blev det samtidig besluttet at nedsætte et udvalg bestående af Lasse, Per og Søren til at forestå dette arbejde med henblik på, at nye vedtægter kan forelægges til godkendelse på klubbens ordinære generalforsamling i 2014.

5.  Fastsættelse af kontingent:

Per præsenterede sit – og dermed Bestyrelsens - forslag til en ny kontingentstruktur, der er en konsekvens af den nye Driftsaftale. Forslaget var suppleret med en oversigt over de pladsafgifter, der for 2014 skal afregnes til Hvidovre Kommune. Efter drøftelse blev følgende ændringer til forslaget aftalt:

 • Den nuværende kontingentstørrelse for medlemmer uden båd opretholdes (altså ingen kontingentstigning).

 • Begrebet ”Familiekontingent” ændres til ”Tillæg for medlemskab ægtefælle/samlever”.

 • Aldersgrænsen mellem Juniorer og Ungdom sænkes til 16 år.

 • Der introduceres en ny medlemskategori ”Støttemedlem”. Kontingentstørrelsen skal svare til kontingentet for passive medlemmer og pensionister uden båd. Medlemskabet medfører ingen særlige rettigheder i forhold til klubben.

Det blev præciseret at medlemskategorien ”Passiv” alene kan omfatte medlemmer, som i forvejen har været fuldgyldigt medlem af klubben i minimum 3 år.

Det blev præciseret, at ikke-medlemmers leje af klubbens kraner og bedding kun vil kunne ske inden for pladsmandens arbejdstid. Lejebeløb afregnes kontant i henhold til gældende pris.

6.  Ansøgning til Bamsefonden:

Lasse orienterede om en ansøgning fra 12½-m-både andelsforeningen, vedrørende financiering af anskaffelsen af 2 ekstra både. Endvidere ansøgtes der i givet fald om friplads på havnen til de nye både. Det blev supplerende oplyst, at andelsforeningen for nylig har anskaffet yderligere en 12½-m-båd for foreningens regning. Efter drøftelse blev følgende vedtaget:

 • Bamsefonden financierer anskaffelsen af 2 styk 12½-m-både.

 • Bådene forbliver klubbens ejendom, men stilles til rådighed for andelsforeningens medlemmer.

 • Bådene forsikres under den generelle forsikring af klubbens skolebåde.

 • Andelsforeningen er ansvarlig for vedligeholdelsen af de 2 både.

 • Ansøgning om fripladser til bådene blev bevilget.

7.  Klub Modul:

Per og Lene orienterede om, at de havde fået en præsentation af PC-produktet Klub Modul, som understøtter administration af klub-regnskaber, og som i dag anvendes af visse sejlklubber. Efter en drøftelse af produktets muligheder og begrænsninger i forhold til klubbens nuværende PC-baserede administrationssystem blev det konkluderet, at produktet ikke var interessant for klubben.

8.  Eventuelt/Bordet rundt for orientering:

Bent referede fra det seneste møde i Køkkenudvalget (30/5-2013), hvor køkkenchef Tina Holm anmodede om, at der bliver opsat skilte på toiletdørene i indgangspartiet med påskriften ”Toiletterne er forbeholdt medlemmer af Hvidovre Sejlklub, gæstesejlere og gæster i klublokalet”. Efter drøftelse besluttede Bestyrelsen at afvise forslaget. Køkkenudvalgets bestyrelsesrepræsentanter orienterer køkkenchefen ved førstkommende lejlighed. Henrik oplyste i samme forbindelse, at der er en dialog i gang med Hvidovre Kommune om at få genåbnet de offentlige toiletter over for Jagt Klubben.

Lasse referede brev fra Dansk Sejlunion, hvori klubben anerkendes for – som en af de få af landets sejlklubber – at have formået at få en netto-tilgang af ynglinge-sejlere i 2011/2012 – i alt 15 sejlere. Med anerkendelsen følger en gave på et antal våddragter og redningsveste svarende til netto-tilgangen. Brevet indeholdt endvidere en invitation til Sejlunionens reception i Idrættens Hus i Brøndby senere på året. Bestyrelsen blev enige om at opfordre ungeleder Niels Jensen til at deltage som klubbens repræsentant sammen med en repræsentant for ynglinge-sejlernes forældre.

Per orienterede om klubbens indtægter og udgifter i forbindelse med drift af Køkkenet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Lene gjorde opmærksom på, at masteskuret ofte forefindes uaflåst sandsynligvis som følge af, at dørenes låse kan være svære at få til at gå i hak. Henrik tager sig af problemet.

Henrik orienterede om, at kommunen har stillet bålplads til rådighed for St. Hans aften.

Henrik orienterede om, at hammer-delen af kajen skal udskiftes de steder, hvor den nuværende er gået i forrådnelse.

Søren efterlyste, at den lille kran kunne køre stærkere. Henrik oplyste, at problemet planlægges løst i forbindelse med en kommende montering af aflåsningsudstyr på kranerne.

Bestyrelsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suset den 3. oktober 2013, kl. 19:30.
Deltagere:      Bestyrelsesformand Lasse Petersen

                        Bestyrelsesmedlem, kasserer Per Nielsen

                        Bestyrelsesmedlem Hans-Henrik Andersen

                        Bestyrelsesmedlem Ronnie Andersen

                        Bestyrelsesmedlem Søren Overgaard

                        Bestyrelsesmedlem Kim Madsen

                        Bestyrelsesmedlem Lene Bendix

                        Bestyrelsesmedlem Vagn Olesen

                        Bestyrelsessuppleant Kurt Sejsbo

                        Bestyrelsesmedlem Bent Hornstrøm (referent)


Afbud fra:     Bestyrelsessuppleant Bjarne Clasen-Nyqvist


Dagsorden:    1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde

                        2. Regnskabsoversigt

                        3. Nøglesystem

                        4. Havnen

                        5. Klubhuset

                        6. Bordet rundt for orientering

                        7. Eventuelt


1.  Referat fra seneste bestyrelsesmøde den 20. juni 2013:

Referatet blev godkendt med 1 kommentar, idet ordet ”lejer” i pind 2 under punkt 6 ændres til teksten ”stilles til rådighed for”. Referatet vil herefter blive optaget på klubbens hjemmeside.

2.  Regnskabsoversigt (v/kasserer Per Nielsen):

Per orienterede om følgende:

Aktuel status på klubbens økonomiske stilling er tilfredsstillende.

Det aktuelle problem med forsinket opkrævning af kontingenter for andet halvår 2013 skyldes forhold hos PBS. Klubben forfølger sagen.

Det tidligere annoncerede opkøb af obligationer for midler i Bamsefonden er nu gennemført.

På baggrund af klubbens ansøgning har Tuborg-fonden bevilget et tilskud til anskaffelse af en projector til opsætning i klublokalet.

For at holde indtægter og udgifter for henholdsvis havnen og klubben adskilt vil regnskabet fremover være administreret over 2 separate bankkonti: en for havnen og en for klubben.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3.  Nøglesystem:

Henrik orienterede om, at ombytningen af nøgler til klubbens nye nøglesystem nu er sat i gang. Der udestår fortsat udskiftning af enkelte af de berørte låse til de nye nøgler rundt omkring på havnen - udskiftningen vil blive udført hurtigst muligt.

4.  Havnen v/Henrik:

Henrik orienterede om følgende:

Udskiftning af hammeren er gået i gang.

Etablering af nyt maskinværksted (udføres af puklehvalerne)

Udskiftning af den sydlige bølgebryder ved havneindsejlingen.

Herudover blev ophængning af sejl til tørring i masteskuret drøftet, nu hvor vinteropbevaringen af de mange master bliver aktuel. Det blev derfor præciseret, at sejl skal fjernes fra skuret, så snart de er blevet tørre. Henrik oplyste, at det aktuelle besvær med at få masteskurets låse til at ”gå i hak” ved aflåsning vil blive elimineret, så snart de nye låse er blevet monteret på skurets døre.

5.  Klubhuset v/Ronnie:

Klubhuset vil blive ekstra isoleret på den udvendige side af væggen. Isoleringen gennemføres i tempi, sådan at rum med størst udbytte isoleres først. Arbejdet vil blive udført af Puklehvalerne. Muligheden for ved den lejlighed samtidig at montere 3 nye (ekstra) vinduer på klublokalets sydvæg (magen til dem over for på nordvæggen) blev drøftet. Det blev aftalt, at Ronnie og Vagn undersøger de tekniske udfordringer samt økonomien ved monteringen af vinduerne og vender tilbage til Henrik for endelig godkendelse. Projector vil blive opsat i klubhuset, så snart den er anskaffet.

6.  Bordet rundt for orientering:

Søren anmodede om midler til dækning af gebyr for sit ønske om at deltage i Dansk Sejlunions forestående klubkonference. Bestyrelsen imødekom anmodningen.

Søren annoncerede, at han har planer om i løbet af februar/marts 2014 at afholde et seminar for klubbens medlemmer i brug af vejrtjenester på Internettet. Arrangementet vil forlods blive annonceret i Røgvandet og på klubbens hjemmeside. Bestyrelsen bifaldt initiativet.

7.  Eventuelt:

På baggrund af nogle konkrete og - efter Bestyrelsens opfattelse - lidt uheldige formuleringer blev den seneste leder i Røgvandet drøftet. Det blev i forlængelse af drøftelsen aftalt, at Søren fremover gennemlæser bladets manus, før det sendes i trykken.

Køkkenchef Tina Holm har anmodet om fra 2014 at flytte køkkenets ugentlige lukkedag fra tirsdage til mandage dog således, at køkkenet vil holde åbent på mandage, der falder på relevante helligdage (påske og pinse). Bestyrelsen havde ingen indvendinger mod den ønskede ændring, hvilket meddeles Tina.

På baggrund af drøftelserne på det seneste møde i køkkenudvalget den 26. september 2013 blev kvaliteten af rengøringen af klubhuset drøftet. På baggrund af drøftelsen er det Bestyrelsens opfattelse, at rengøringen af klubhuset udføres i overensstemmelse med kontrakten med rengøringsselskabet.


Bestyrelsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.11.2013
Tilstede: Lasse, Vagn, Kim, Henrik, Ronnie, Lene og Søren

Afbud fra: Per og Bent

Referent: Søren

Dagsorden: 1. Mødereferat af sidste møde

2. Nøglesystem
3. Havnen
4. Klubhuset
5. Bordet rundt for orientering
6. Eventuelt


Ad 1. Referatete fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt uden kommentarer.

Ad 2. Nøglesystemet er som følge af indbruddet i foråret blevet omlagt i efteråret. Følgende
retningslinier blev vedtaget:

Nøgler fås mod et depositum på 400,00 kr. og der kan fås en nøgle pr. medlemsnr., dog er
der mulighed for en ekstranøgle med begrænset adgangsmulighed (se nedenfor). Klubbens
medlemmer med båd, har adgang til en ”medlemsnøgle” som dækker basis adgang til
klubben og den faciliteter. Nedenfor er klubbens nøgler beskrevet:

Medlemsnøgle: Hoveddør i klubhuset, Baderum, Masteskur, Pumperum, Laderum,
Mastekraner, Værksted og Container.

Til udvalgene kan der fås èn ”sejlernøgle”:


Sejlernøgle: Som medlemsnøgle samt Skolestue, Udvalgsrum, Skabsrum, Jolleplads,
Bøjeskur og Store værksted.

Til optimistafdelingen fås èn ”optimistnøgle”:


Optimistnøgle: Som medlemsnøgle samt Optirum, Skolestue og Bøjeskur.


Til optiafdelingen og seniorskole fås en ”instruktørnøgle”:


Instruktørnøgle: Som medlemsnøgle samt Junior- og Seniorrum, Skolestue og Optirum.


Herudover er der mulighed for en ”ekstranøgle”:


Ekstranøgle: Hoveddør til klubhuset og bad.Mht. til klubbens trailere, vil den lille trailer være tilgængelig med en medlemsnøgle, den
store aftales lån med pladsmanden.

Ovennævnte nøgler kan kun mod depositum udleveres til medlemmer af Hvidovre Sejlklub
Suset. Derudover kan indehavere af bøjepladser, som ikke er medlem af Suset, mod
depositum få en nøgle der dækker containerne, gæstesejlere kan mod depositum låne en
nøgle der dækker hoveddøren til klubhuset og badefaciliteterne. Nøgle til slæbestedet kan
købes mod at betale afgift for at benytte dette. Der er således ikke mere gratis adgang for
Susets medlemmer til slæbestedet.

Ad 3. Optagningen af både forløber planmæssigt, der har dog været nogle aflysninger pga.
blæst. Der forsøges holdt en afstand mellem bådene på 60 cm. Der skal arbejdes med et
system hvor bukke og stativer opbevares om sommeren. De sidste 37 m bolværk udskiftes
her i vinter.

Ad 4. Klubber er bleve tilbudt overvågnings videoudstyr uden beregning. Udstyret er til
indendørs brug i klubhuset. Lærredet i klubhuset er blevet flyttet op mod serveringslugen,
om det hænger for tæt mod denne vil marketenderudvlaget kigge på når vi har erfaring med
brugen.

Vi indkøber er ekstra trådløst netværk til klubhuset.

Ad 5. Marketenderen havde anmodet om huslejenedsættelse i februar og marts, der var ikke
stemning for dette i bestyrelsen da der ikke iflg. kontrakten var mulighed for dette, hvorfor
det blev afslået.

Der var spørgsmål vedr. indtægter fra bl.a. vinteroplæggere. Det er således, at havnen
administreres af Suset med eget regnskab. Alle indtægter går over dette regnskab, som
principielt føres af kommunen og er underlagt kommunens revision.

Ad 6. Bøjepladsventelisten vil blive opdateret på Susets hjemmeside med regelmæssige
intervaller.

Torsdag d. 21.11.13 er der foredrag om Carbon 3, en dansk 40 fod katameran som deltager i
en verdensomspændende sejladsserie. Vi har inviteret Enighed til dette arrangement.

Vi har fået en henvendelse fra Hvidovre Kulturråd om et fælles arrangement med Troels
Kløvedal. Ønsket var at holde det i Suset, men vi kan kun være 100 personer i klubhuset, så
vi vil foreslå at arrangementet holdes et andet og større sted i kommunen, men i samarbejde
med Suset.

Røgvandet skal have ny redaktør, vi ser os om efter en afløser.

Søren deltager i Sejlunionens Klubkonference d. 22-23 november.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ekstraordinær generalforsamling 2013

Suset den 2. maj 2013, kl. 19:30.
Dagsorden:    1. Valg af dirigent

                        2. Beretning vedrørende den nye driftsaftale

                        3. Fastsættelse af kontingent

                        4. Eventuelt

Klubbens formand Lasse Petersen åbnede generalforsamlingen med at byde velkommen og sikre, at kun medlemmer af klubben var til stede i lokalet.

1.  Valg af dirigent:

Bestyrelsens forslag til dirigent - Jan Hansen (""Vembi"") – blev valgt med akklamation uden modkandidater. Jan takkede for valget og konstaterede, at generelforsamlingen var lovlig indkaldt, idet indkaldelsen var bragt i Røgvandet nr. 2 fra juli 2013. Jan gav herefter ordet til formand Lasse.

2.  Beretning vedrørende den nye driftsaftale:

Lasse orienterede om den nye driftaftale mellem klubben og Hvidovre kommune, som er gældende fra 1. juli 2013. Hovedændringen er, at der fremover ikke sammenhæng mellem at leje en af havnens bøjepladser og medlemskab af HVS Suset. Driftaftalen var omdelt til generalforsamlingens deltagere. Lasse opridsede de væsentlige fordele ved at opretholde sit medlemskab af klubben efter den 1. juli 2013 - jævnfør side 2 på det omdelte materiale. Økonomisk set er den nye driftsaftale som helhed neutral for klubben i forhold til den hidtidige driftsaftale. Hvidovre Kommune har udpeget HVS Suset som administrativ ansvarlig for hele Hvidovre Havn. På den baggrund er Bestyrelsen er tilfreds med den nye driftaftale.

3.  Fastsættelsen af kontingent:

Ændringer i klubbens kontingenter skal i henhold til klubbens love godkendes på en generalforsamlingen - derfor indkaldes der til denne ekstraordinære generalforsamling, idet de nye kontingenter er gældende fra andet halvår 2013.

Klubbens kasserer Per Nielsen gennemgik Bestyrelsens forslag til nye kontingenter. Forslaget var omdelt til generalforsamlingens deltagere. Det omdelte forslag indeholdt tillige Hvidovre Kommunes afgifter på havnens bøjepladser. Kommunen bestemmer suverænt prisen på bøjepladserne, og klubben har ingen indflydelse på disse priser. Den generelle konsekvens af de nye havneafgifter og klubkontingenter er, at det foreløbig i 2014 samlet set bliver lidt billigere for den enkelte bådejer at have en bøjeplads i forhold til i dag. Efter en kort debat blev Bestyrelsens forslag med overvældende majoritet vedtaget uden ændringer. Ingen stemte imod forslaget.

4.  Eventuelt:

Lasse oplyste, at den nye driftsaftale indebærer, at en stor del af klubbens nugældende love skal revideres. Til at forestå dette arbejde er der nedsat en arbejdsgruppe under Bestyrelsen med henblik på, at et forslag til nye love kan forelægges til godkendelse på klubbens næste ordinære generalforsamling i 2014.

Bestyrelsen noterede sig et forslag fra deltagerne om, at den kommende nye nøgleordning også kommer til at omfatte klubbens mastevogne, bagagevogne og lignende.

Efter en halv time kunne formanden med tak for god ro og orden afslutte generalforsamlingen, som kvitterede med at udråbe et trefoldigt hurra for Hvidovre Sejlklub Suset.

Nærværende referat offentliggøres i Røgvandet og på klubbens hjemmeside efter, at formanden og dirigenten har godkendt referatet.

Bent Hornstrøm, referent

bottom of page