top of page

Referater 2014


6. februar 2014, kl. 19:30.
Deltagere:     Bestyrelsesformand Lasse Petersen


                        Bestyrelsesmedlem, kasserer Per Nielsen

                        Bestyrelsesmedlem Hans-Henrik Andersen

                        Bestyrelsesmedlem Ronnie Andersen

                        Bestyrelsesmedlem Søren Overgaard

                        Bestyrelsesmedlem Lene Bendix

                        Bestyrelsessuppleant Kurt Sejsbo

                        Bestyrelsessuppleant og seniorleder Bjarne Clasen-Nyqvist

                        Bestyrelsesmedlem Bent Hornstrøm (referent)

                        Jolleleder Jørgen Lindhartsen

                        Kapsejladsleder Torben Andrup


Afbud fra:      Bestyrelsesmedlem Kim Madsen

                        Bestyrelsesmedlem Vagn Olesen

                        Ungdomsleder Niels Jensen


Dagsorden:    Afdelingsmøde:


                        1. Budgetter

                        2. Nyt fra afdelingerne / orientering fra klubben


                        Bestyrelsesmøde:


                        1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde

                        2. Regnskabsoversigt

                        3. Generalforsamling

                        4. Projektmedarbejder

                        5. Havnen

                        6. Klubhuset

                        7. Bordet rundt for orientering

                        8. Eventuelt


Afdelingsmøde:

1.  Budgetter:

Per udleverede en kopi og gennemgik budget og regnskab for 2013 samt budget for 2014 for hver enkelt ansvarsresort. Budgetterne for 2014 er generelt uændrede i forhold til budgetterne for 2013. Det blev præciseret, at budget og regnskab for aktiviteter vedrørende havnen føres over en separat bankkonto for havnen, medens øvrige budgetter og regnskaber føres over klubbens bankkonto. Bestyrelses- og afdelingsrepræsentanterne tog gennemgangen – herunder budgetterne for 2014 - til efterretning.

2.  Nyt fra afdelingerne / orientering fra klubben:

Bjarne oplyste, at der til årets skolesejlads var tilmeldt fire 2. års elever og én (to ?) 1. års elever, og at det på den baggrund var besluttet alene at anvende ”Suset” til skolesejlads. De 2 skole H-både vil kunne udlånes til klubbens medlemmer til fx kapsejlads.

Lasse orienterede om sine indtryk fra retsagen mod den pågrebne gerningsmand fra sidste års indbrud på klubbens kontor.

Henrik orienterede om, at Puklehvalerne er indbudt til at deltage i et hjertestarterkursus (max. 12 deltagere).

Bestyrelsesmøde:

1.  Referat fra seneste bestyrelsesmøde den 14. november 2013:

Referatet blev godkendt uden kommentarer. Da det var uklart, om alle bestyrelsesmedlemmer havde haft lejlighed til at læse/kommentere referatet, blev det aftalt, at Bent efterfølgende genudsender en kopi af referatet til alle bestyrelsesmedlemmerne. Referatet vil herefter blive optaget på klubbens hjemmeside.

2.  Regnskabsoversigt (v/kasserer Per Nielsen):

Per orienterede om status på budget og regnskab og konkluderede, at klubbens økonomiske stilling fortsat er tilfredsstillende. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3.  Generalforsamling 24. april 2014:

Lasse bekræftede, at han går af som klubbens formand på næste ordinære generalforsamling den 24. april 2014, og at Bestyrelsen derfor skal være klar med et forslag til ny formand inden da. Det blev aftalt, at formandsvalget skal afklares på næste bestyrelsesmøde, som ved lejligheden blev aftalt til den 20. marts 2014. Øvrige afgående bestyrelsesmedlemmer var alle villige til genvalg på generalforsamlingen. Lasse efterlyste emner til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

4.  Projektmedarbejder:

Per informerede om, at Monica snart vender tilbage til kontoret efter endt barselsorlov på samme vilkår, som gjaldt før orlovsperioden, d.v.s., at hun aflønnes med 30 timer om måneden. Per gjorde det i den forbindelse klart, at generelt – og især efter opdelingen af administrationen i en havne-del og en klub-del - var klubbens administrative arbejde steget betydeligt, og at der derfor var behov for en personalemæssig styrkelse af kontorfunktionen. Per indstillede derfor til, at Lene Bendix, som har vikarieret på kontoret under Monicas barselsorlov, fortsætter som ansat på kontoret med tittel af projektmedarbejder under samme løn og arbejdsvilkår som hidtil, d.v.s., at hun aflønnes med 30 timer om måneden. Efter en debat tiltrådte Bestyrelsen indstillingen. Lasse slog samtidig fast, at aflønningen af ”projektmedarbejderen” skal financieres af klubben, idet vi i dag modtager tilskud fra Hvidovre Kommune, for at stå for administration af havnen.

Efterfølgende drøftede Bestyrelsen et forslag fra Per om muligheden for, at klubbens kasserer-funktion på sigt professionalliseres, og dermed honoreres af klubben, da selve kasserer-arbejdet på det seneste også har antaget et betydeligt omfang, som vil kunne gøre det vanskeligt at finde frivillige til opgaven i fremtiden. Der var divergerende synspunkter omkring forslaget, og under alle omstændigheder vil en realisering af forslaget i givet fald kræve en godkendelse på klubbens generalforsamling. Per oplyste ved samme lejlighed, at han afgår som klubbens kasserer ved generalforsamlingen 2015.

5.  Havnen v/Henrik:

Til brug for opkrævning af leje af bøjepladser skal der udarbejdes en elektronisk liste til PBS med lejerne af bøjepladserne.

6.  Klubhuset v/Ronnie:

Puklehvalerne er i gang med at isolere klubhuset. Klubben har modtaget og accepteret et tilbud på montering af yderligere 3 vinduer på lokalets sydside. Arbejdet med montering af vinduerne skal tidsmæssigt koordineres med Puklehvalernes arbejde med isoleringen af sydvæggen.

Problemerne med vandhanerne på herretoilettet er midlertidigt blevet afhjulpet ved at skifte hanerne ud med de gamle vandhaner.

7.  Bordet rundt for orientering:

De fremtidige redaktionsforhold omkring Røgvandet blev drøftet.

Lene referede til en e-mail af 31. december 2013 fra køkkenchef Tina til Lasse og Køkkenudvalgets medlemmer vedrørende en bebudet forhøjelse af kantinepriser fra 2014 på blandt andet torsdagens Dagens ret, som jævnfør kantine-kontrakten først kan forhøjes, efter forhøjelsen er blevet godkendt af Bestyrelsen. Bestyrelsen tog den bebuede prisforhøjelse på torsdagens Dagens ret til efterretning, men bad samtidig Køkkenudvalget indskærpe overfor Tina, at kontrakten fremover bliver respekteret, således at en prisforhøjelse på torsdagens Dagens ret i givet fald forlods er blevet godkendt af Bestyrelsen.

Lene oplyste, at afviklingen af klubbens fastelavnsarrangement søndag den 2. marts indebærer, at klublokalet skal lukkes og rømmes for restaurant gæster inden arrangementets start kl. 14.00. Fastelavns arrangementet hører ind under klubbens såkaldte ”faste årsarrangementer”, hvor klubben skal have rådighed over klublokalet. Bestyrelsen var enig i denne opfattelse, som på baggrund af erfaringer fra sidste års fastelavnsarrangemnet skal præciseres over for køkkenchef Tina.

Per udleverede en kopi af regnskabet for klublokalet for 2013 og gennemgik regnskabets enkelte udgiftsposter, som for en del af de større beløbs vedkommende må betragtes som éngangsudgifter. Bestyrelsen tog gennemgangen af regnskabet til efterretning.

8.  Eventuelt:

Der blev stillet forslag om, at klubben lader fremstille et antal fleece-trøjer med klubbens logo, som kan foræres til klubbens frivilligt arbejdende medlemmer (ca. 50), og som tillige vil kunne erhverves af klubbens øvrige medlemmer mod betaling. Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med forslaget. Kurt påtog sig at indhente et tilbud på i alt 100 trøjer i differentierede størrelser.

Klubbens mærkedage 2014:

 • Standerhejsning 3. maj, kl 16.

 • Pinsetur 7. (6.) til 9. juni.

 • Standernedhaling 4. oktober, kl 16.

 • Afriggertur 18. oktober.


Bestyrelsen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

den 15. maj 2014, klokken 19:30.
Deltagere:     Bestyrelsesformand Bjarne Clasen-Nyqvist

                        Bestyrelsesmedlem, kasserer Per Nielsen

                        Bestyrelsesmedlem Ronnie Andersen

                        Bestyrelsesmedlem Søren Overgaard

                        Bestyrelsesmedlem Lene Bendix

                        Bestyrelsesmedlem Vagn Olesen

                        Bestyrelsesmedlem Kurt Sejsbo

                        Bestyrelsessuppleant Kurt Jakobsen

                        Bestyrelsessuppleant Steen Larsen

                        Bestyrelsesmedlem Bent Hornstrøm (referent)


Afbud fra:      Bestyrelsesmedlem Hans-Henrik Andersen (Henrik)


Dagsorden:    1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde

                        2. Regnskabsoversigt

                        3. Igangværende opgaver

                        4. Opgavefordeling i bestyrelsen

                        5. Bordet rundt for orientering

                        6. Eventuelt


1.  Referat fra seneste bestyrelsesmøde den 20. marts 2014:

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

2.  Regnskabsoversigt (v/kasserer Per Nielsen):

Per redegjorde for klubbens aktuelle økonomiske stilling. Denne er fortsat særdeles tilfredsstillende. For så vidt angår 2013-årsregnskabet for Bamsefondens Legat informerede Per om en regnefejl i det offentliggjorte regnskab, som indebærer, at der er mindre beløb til disposition for udlodning end det beløb, som blev oplyst på generalforsamlingen den 24. april 2014. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Momsproblematikken omkring salget fra klubbens brændstofstander på havnen blev drøftet. Per vender tilbage med forslag til løsning.

3.  Igangværende opgaver:

På foranledning af Bjarne blev status på igangværende opgaver og aktiviteter gennemgået som følger:

a.  Nye nøgler og låse: Ifølge havneudvalgsformand Henrik vil aktiviteten blive afsluttet inden pinse (7. juni).

b.  Pladstildeling: Nyt administrationssystem er under udarbejdelse.

c.  Søsætning af både: Afvikles indtil videre planmæssigt.

d.  Intern revision: Klubben har fået en henvendelse fra de interne revisorer, hvor det anbefales, at visse specifikke, administrative funktioner dokumentationsmæssigt bliver strammet op.

e.  Joomla, klubbens it-administrationssystem: Bjarne oplyste, at målet er at opnå et fuldstændigt system til administration af klubbens medlemmer, hvor medlemmerne har mulighed for at se egne oplysninger samt selv at kunne tilføje/ændre/slette i visse stamoplysninger via klubbens hjemmeside. Herudover arbejdes der med muligheden for, at der vil kunne sendes direct mail via sms til medlemmerne – fx i forbindelse med afvikling af kapsejladser. Der ligger fortsat et stort stykke arbejde med programmering af nye funktioner under Joomla systemet, og ud over Bjarne og Lene, som hidtil har stået for arbejdet med Joomla, tilbød Søren og Steen også at deltage i dette arbejde.

e.  Administration af skabe: Afventer udspil fra Henrik.

f.  Sejlerskoleelev-aspiranter: Klubben har modtaget en henvendelse fra en kommunens ungdomsskole-repræsentanter med henblik på at skabe interesse for sejlsport blandt kommunens unge. Det blev aftalt, at den pågældende får klubbens kontaktpersoner for joller og optimister som referencer.

g.  Projector/lærred i klubhus: Muligheden for en eventuel ændret placering af klubbens nye projector samt lærred i restauranten blev drøftet. Ud fra de give forudsætninger blev det besluttet at opretholde den nuværende placering.

h.  Røgvandet: Indledningsvis nævte Bjarne, at bladet ifølge ham fungerer godt. Fremtidig redaktør blev drøftet. Det blev aftalt, at bladudvalget fremover også får det indholdsmæssige ansvar for klubbens hjemmeside.

i.  Hjemmesiden: Bjarne oplyste, at Lisbeth Groth overtager posten som redaktør af klubbens hjemmeside.

j.  Kapsejladsresultater: Det blev oplyst, at der nu kan linkes til resultaterne fra onsdagssejladserne på klubbens hjemmeside.

k.  Bamsefonden: Ordlyden i fondatsbeskrivelsen blev drøftet. Det blev aftalt, at Per udarbejder en revideret beskrivelse af fondaten.

l.  Puklehvalernes arbejdsområde: Det blev slået fast, at puklehvalerne alene udfører arbejde inden for områder, som hører under klubbens ejerskab.

m. 12-meter bådene: Søren orienterede om, at klubben er vært for afholdelsen af en landsdækkende 12-meter kabsejlads i august måned. Det blev aftalt at etablere et udvalg med ansvar for klubbens 3 stk. 12-meter-både. Søren meldte sig som formand for dette udvalg og udarbejder et udkast til struktur for udvalget.

n.  Indkøbsordning: Etablering af en indkøbsordning, hvor medlemmerne har mulighed for at anskaffe visse maritime materialer til favorable priser, blev drøftet. En god idé, der arbejdes videre med.

o.  Maritim symaskine: Anskaffelse af en symaskine til reparation af sejl, sprayhoods og lignende, som foreslået på klubbens seneste generalforsamling, samt forslag til placering og emner til maskin-ansvarlig blev drøftet. Der arbejdes videre med projektet.

p.  Dubiøse medlemmer: Hvad gør klubben med både på land, som tilhører medlemmer, der efter rykker(e) fortsat er i restance med klubkontingent og bøjepladsafgift samt både uden kendt ejer, blev drøftet i lyset af, at klubben administrerer havnen. Ifølge nogle generelle bestemmelser, er havnen berettiget til at bortskaffe de pågældende både efter en fast procedure på ejerens regning. Det blev oplyst, at der findes professionelle operatører, som påtager sig alt arbejde, som er forbundet med at bortskaffe sådanne både, inklusive papirarbejdet. Der arbejdes videre med problemet.

4.  Opgavefordeling i bestyrelsen:

Bestyrelsen konsituerede sig som følger:

 • Havneudvalgsformand: Henrik (fortsætter som hidtil)

 • Sekretær: Bent (fortsætter som hidtil)

 • Næstformand: Vagn Olesen (afløser Bent)

 • Forretningsudvalg: Bjarne, Per og Henrik

 • Havneudvalg: Henrik (formand) samt klubmedlemmer, som udpeges af Henrik

 • Seniorskolen: Kurt J. (formand)

 • Klubhusudvalg: Ronnie (formand) samt klubmedlemmer, som udpeges af Ronnie

 • Jolleudvalg: Kontaktperson: Vagn

 • Optimistudvalg: Kontaktperson: Ronnie

 • Kommunikation og PR udvalg: Medlemmer: Lene, Per og Henrik

 • Aktivitetsudvalg: Kurt S. (formand) samt klubmedlemmer, som udpeges af Kurt

 • Køkkenudvalg: Henrik, Ronnie, Kurt S. og Bent

 • 12-meterudvalget: Søren (formand) samt klubmedlemmer, som udpeges af Søren

 • Kontaktperson til Dansk Sejlunion: Søren (som hidtil)

En sammenlægning af 12-meterudvalget og jolleudvalget blev drøftet. Der vil blive arbejdet videre med dette forslag hen over sommeren

Det blev aftalt at nedlægge sluseudvalget, da klubben ikke længere deltager i slusevagten.

5.  Bordet rundt for orientering:

Kurt J. oplyste, at der til seniorskolens kommende sæson p.t. er tilmeldt 4 førsteårselever og 5 andetårselever.

Lene refererede til en invitation, klubben har modtaget fra kajakklubben, om at afholde en fælles ”Havnens Dag” i forbindelse med deres værtsskab for DM i marathon den 6.-7. september. Der arbejdes videre med invitationen.

7.  Eventuelt:

Bent oplyste, at køkkenchef Tina Holm forlods har fået accept for fremover at ferielukke køkkenet de 2 sidste uger af september mod, at køkkenet i stedet holdes åbent de 2 sidste uger af januar måned, som ellers hidtil har været lukke-uger. Begrundelsen er, at der er efterspørgsel på, at Køkkenet holder åbent i de 2 januar-uger, medens omsætning i de 2 september-uger er ringe. Lukning i september gælder fra 2014, medens åbningen i januar gælder fra 2015. Bestyrelsen tog ændringen til efterretning.

En henvendelse fra et medlem vedrørende tildeling af medlemskort og jubilæumsnål til ægtefælle/samlever blev drøftet. Bestyrelsen drøftede ved samme lejlighed det hensigtsmæssige i, at begge medlemmers navne i givet fald fremgår af kommunens bøjelejekontrakt.


Bestyrelsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

den 9. oktober 2014, klokken 19:45.
Deltagere:     Bestyrelsesformand Bjarne Clasen-Nyqvist


                        Bestyrelsesmedlem, kasserer Per Nielsen


                        Bestyrelsesmedlem Hans-Henrik Andersen (Henrik)


                        Bestyrelsesmedlem Ronnie Andersen


                        Bestyrelsesmedlem Søren Overgaard


                        Bestyrelsesmedlem, næstformand Vagn Olesen


                        Bestyrelsesmedlem Kurt Sejsbo


                        Bestyrelsessuppleant Steen Larsen


                        Bestyrelsesmedlem Bent Hornstrøm (referent)
Afbud fra:      Bestyrelsesmedlem Lene Bendix


                        Bestyrelsessuppleant Kurt Jakobsen
Dagsorden:    1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde


                        2. Regnskabsoversigt


                        3. Havnen


                        4. Klubhuset


                        5. Røgvandet


                        6. Ansøgning til Bamsefondet


                        7. Bordet rundt for orientering


                        8. Eventuelt
1.  Referat fra seneste bestyrelsesmøde torsdag den 14. august 2014:


Referatet blev godkendt uden kommentarer.


2.  Regnskabsoversigt (v/kasserer Per Nielsen):


Per redegjorde for klubbens aktuelle økonomiske stilling. Denne er fortsat særdeles tilfredsstillende. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning uden kommentarer.


Det blev oplyst, at klubben er nu tilsluttet NETS administration, som står for den automatiske opkrævning af kontingent og bøjeplads-leje.


3.  Havnen (v/havneformand Hans-Henrik Andersen):


 • Status på optagning af både blev oplyst. Det blev indskærpet, at en fra land synlig blå havnemærkat (som i givet fald kan afhentes på kontoret i åbningstiden om torsdagen) på båden, er en betingelse for at få sin båd løftet på land.

 • Behandling af bøjepladser med manglende betaling af pladsleje blev drøftet.

 • På given foranledning har kommunen slået fast, at lejen af en bøjeplads er personlig, og kun kan/må være knyttet til én person, og at pladsen således ikke følger med båden, såfremt pladslejeren udtræder af bådens ejerskabskreds.

 • Nøglesystemet er ved at være på plads, idet enkelte låse dog stadig forudsætter brug af den gamle nøgle.


4.  Klubhuset (v/klubhusformand Ronnie Andersen):

 • Gavlen i den østlige ende af klubhuset er blevet udskiftet.

 • Der er afgivet en forespørgsel på prisen for at få udskiftet klubhusets tag. Mulige typer tag blev drøftet. Det blev aftalt, at Bestyrelsen tager stilling til projektet, når der foreligger tilbud på alternative løsninger.

 • Ansvar for betaling for udbedring af en aktuel fejl på køkkenets vaskemaskine blev drøftet. Da vaskemaskinen også benyttes af personer med klubrelation ud over køkkenets ansatte, blev det besluttet at klubben betaler for reperationen.
  /Ronnie har efterfølgende den 17. oktober oplyst over for Køkkenudvalget, at vaskemaskinen nu er blevet repareret.


​5.  Røgvandet:

Medlemsbladets (utilstrækkelige) klubstof blev drøftet. Det blev i den forbindelse aftalt, at man skal opfordre de afdelinger under klubben, som modtager financiel støtte fra klubben, til i højere grad at bidrage med indlæg om de aktiviteter, man løbende har deltaget i og de eventuelle resultater, klubbens både og mandskaber i den forbindelse har opnået.


6.  Ansøgning til Bamsefondet:


Fondet har modtaget en ansøging fra senior-skolen vedrørende financiering af nye sejl og en ny påhængsmoter til en af skolebådene. Bestyrelsen besluttede at bevilge det ansøgte beløb.


7.  Bordet rundt for orientering:


Bjarne referede fra Forretningsudvalgets 2 seneste møder med kommunen om deres planer for forbedringer på havnen. Kommunen var på møderne fremkommet med forskellige forslag til forskønnelse af havnens fremtoning. Klubben vil løbende blive holdt informeret om kommunens tiltag.


Problemer med utilstrækkelig dræning af området ved boksene efter kraftige regnskyl blev drøftet. Dræningen vil sikkert kunne forbedres i forbindelse med, at kommunen efter planen i anden anledning alligevel skal foretage opgravning på området.


Der vil snarest blive etableret aflåsning af toiletdørene fra garderobesiden, så dørene alene vil kunne åbnes med medlemsnøgle eller med en PIN-kode, som jævnligt vil blive forandret.


En planlagt etablering af et ekstra mobilt masteskur på hjul er blevet droppet.


Etablering af en ensartet skiltning på havnens område er under planlægning.


Klubben har foreslået kommunen, at der etableres en miljøstation på havnen. Kommunen er med på idéen, og der vil således blive arbejdet videre med projektet.


Der har været afholdt møde med kommunens jurister om, hvad klubbens sanktionsmuligheder er i forbindelse med behandling af dubiøse bøjelejere/bådejere, som er i væsentlig restance over for både klub og kommune. Afklaring afventes.


Henrik oplyste, at der bliver lavet moler foran roklubben i løbet af vinteren.


Henrik oplyste, at lokalerne hos Holmens Marineforning er blevet reserveret for afriggerturen i 2015.


Søren oplyste, at klubben skal være vært for DM bb10m i 2015 enten 6.-8. eller 13.-15. august i Hvidovre. Mere herom senere.


Søren oplyste, at han deltager i Dansk Sejlunion’s Klubkonference i slutningen af november måned.


Der er fremkommet et ønske om etablering af el i skurforlængelsen. Der arbejdes videre med ønsket.


Der efterlyses en fælles havne-event-kalender for samtlige klubber på havnen. Søren meldte sig som redaktør for kalenderen.


8.  Eventuelt:

Bestyrelsens repræsentanter i Køkkenudvalget har fra køkkenchef Tina modtaget et forslag til ændret prisstruktur for visse af køkkenets produkter. Bestyrelsen gav Køkkenudvalget tilladelse til arbejde videre med forslaget.

Bestyrelsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling 2014

torsdag den 24. april 2014, kl. 19:30.
Dagsorden i henhold til 2014 særnummer af Røgvandet:


                        1. Valg af dirigent


                        2. Beretning

 • Indledning

 • Havneudvalget

 • Ungdomsafdelingen

 • Jolleafdelingen

 • Kapsejladsudvalget

 • Seniorskolen

 • Klubhusudvalget

 • Aktivitetsudvalget

 • Røgvandet

       
3. Regnskab

4. Valg til bestyrelsen, efter tur afgår følgende:

 a. Formand Lasse Petersen

 b. Bestyrelsesmedlemmerne

 • Kim Madsen

 • Ronnie Andersen

 • Søren Overgaard

 • Lene Bendix

c. Bestyrelsessuppleanter:

 • Bjarne Clasen-Nyquest

 • Kurt Sejsbo

d. Revisorer:

 • Jan Hansen

 • Knud Lindemose

e. Revisorsuppleant:

 • Jesper Kass


5. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest den 10. april 2014


Formanden, Lasse Petersen, åbnede generalforsamlingen og bad personer, der ikke var medlem af klubben, om at forlade lokalet.


Dagsordenens pkt. 1, Valg af dirigent.


På bestyrelsens vegne foreslog formanden Jan Hansen som dirigent. Da der ikke var nogen modkandidat, blev Jan enstemmigt valgt.


Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet indkaldelsen, trykt i Røgvandet, var modtaget for over 2 uger siden.


Derefter gav dirigenten formanden ordet for beretning.


Dagsordenens pkt. 2, Beretning.


Siden sidste generalforsamling har jeg fået meddelelse om, at 2 af vores sejlervenner er afgået ved døden. Det drejer sig om:


 • Ole Beving

 • Laila Andersen


Jeg vil gerne bede forsamlingen om at rejse sig op og mindes vores klubkammerater med et øjebliks stilhed.


Æret være deres minde


Medlemsstatistikken for klubben ser således ud ved årsskiftet 2013/2014


 • Aktive med båd:                           175   contra    178

 • Aktive uden båd:                          55   contra       61

 • Ungdom                                        12   contra     12

 • Passive:                                         40   contra     27

 • B + U                                             41   contra    36

 • Æresmedlemmer                             5                     5


     I alt                                                       328   contra   341


Der er således et lille fald i medlemsskaren på 13.


2013 var året, hvor vi fik den endelige afgørelse om, at der ikke kunne stilles krav om medlemskab af enten Jagtklubben eller Sejlklubben for at få en bøjeplads.

Vi måtte imødese, at vi kunne lide et tab på ca. 280.000,- kr., idet vi ikke kunne opkræve et kontingent, som relaterede til bøjepladserne. Det var blandt andet denne indtægt, som var ”guleroden” for at administrere havnen.


Dette har naturligvis medført en hel del møder, såvel med borgmesteren som med forvaltningen.


Resultatet heraf er blevet, at vi, det vil sige Hvidovre Sejlklub Suset, nu administrerer hele havnen. For dette modtager vi en godtgørelse på 280.000,- kroner, som vi modtager som en ydelse via driftsaftalen.


For at kommunen får balance i regnskaberne, er denne ydelse indregnet i den kommunale afgift på bøjepladserne, så for den enkelte, er den årlige ydelse næsten den samme som tidligere, men er dog faldet en anelse.


Driftsaftalen, som gennem de seneste år kun har været forlænget med et år af gangen, er også faldet på plads. For nuværende er den gældende til 2017, og det er tanken, at den fremover følger brugsretsaftalen, som er femårig og for nuværende ligeledes løber til 2017.


Der er stadig nogle småting, som tilbagestår, blandt andet har vi bedt kommunens jurister om at godkende rykkerprocedurer, om at tage stilling til hvilke krav der skal være opfyldt for at tage bøjepladsen fra ”dårlige” betalere, godkende udformning at lejekontrakt, og så videre.

Dette forventer vi vil ske løbende hen over året.


I samme forbindelse afholdt vi i 2013 ekstraordinær generalforsamling for at fastsætte kontingentet. Dette er også faldet på plads.


Endeligt har vi også fået afsluttet vores forsikringssag, som var foranlediget af indbruddet på kontoret i julen 2012. Som det nok er bekendt, fik tyvene stjålet vores gamle ”Frantz Jäger”. Det blev fundet tømt i Valbyparken.


Ud over nogle kontanter, startpistoler, en computer, 25 årsnåle osv., mistede vi desværre også vore guld vandrepræmier. Disse ville koste en formue at genanskaffe, hvilket vi er afstået fra.


Fra forsikringen har vi modtaget ca. 240.000,- kr.


Via Pers gode forbindelser, har vi fået sponseret 25.000 kr. fra Tuborgfondet, som er brugt til en projektor. Klubhusudvalget har stået for monteringen.


Udover dette, er der sket en masse andet.


Dette vil fremgå af beretningerne fra de enkelte udvalg.


Dirigenten spurgte herefter, om der var nogen spørgsmål til formandens del af beretningen.


Der var ingen spørgsmål, og på baggrund af deltagernes efterfølgende applaus betragtede dirigenten beretningen som godkendt.


Havneudvalget ved Hans Henrik Andersen.


Ja så er der gået et år. Der har været en del at gøre for os i havneudvalget. Der er nok nogle medlemmer, der ikke ville gøre det på samme måde, som jeg har gjort det, men vi kan jo ikke gøre alle lige lykkelige.


Der er sket en masse her på havnen. Alt er delt økonomisk op på havn og klub.


På havnen skal vi alle have en lejekontrakt til hver bøjeplads, der skal underskrives på kontoret. På båden skal der sidde et mærke med bøjeplads nr., som man skal kunne se fra molen, husk det.


Den store grønne affaldscontainer er kun for dem, der betaler afgift til kommunen, det vil sige, at nøgler til denne kun er til pladslejere.


Ventelisten skal være på vores hjemmeside, og den bliver jævnligt opdateret.


Det lille slæbested med bom for er også separat, og indtægten går til kommunen. Vi administrerer det blot. Det vil sige, man skal betale for en nøgle til dette. Beddingsvognen tilhører Suset, så medlemmer af Suset skal ikke betale for at komme op på den.


Mastekranen er i sin tid lavet i sammenarbejde med Hvidovre Sejklub Suset og Hvidovre kommune. Det er Susets medlemmer, der har fået den tegnet og fik den lavet og opsat på havnen, der hvor den står i dag. Vi i Suset har bekostet en 5 tons kran, så kapsejlerne kan få deres både på land ved hjælp af denne, og det er Susets medlemmer, der betaler årlig eftersyn og vedligeholdelse af kranerne.


I foråret, såvel som efteråret, fik Jan, Kenneth og vores alle sammen pladsmand Mogens vores både i vandet og på land. Stor tak til dem. De har gjort det rigtig godt. Der må gerne klappes. Forsamlingen applauserede.


Der skal også rettes en tak til alle Puklehvalerne, der kommer hver onsdag og hygger sig og laver rigtig mange ting. Opgaverne, som Puklehvalerne har udført i 2013 og 2014, er:


1. Oprydning på havnepladsen.

2. Beklædning af jolleskur og malet det med svenskrød.

3. Reparation af Havnens bølgebryder.

4. Renovation af udvendig køkkenvæg med ny 100mm isolering, så nu er isoleringen på 200 mm.

5. Benzinskuret er malet færdig.

6. Der er lavet ny flydebro til plads nr. 100.

7. Annette har fået diverse reparationer som bl.a vindspejlet, efterset motoren og repareret ror.

8. Havebordene tages ind og ud.

9. Opmærkning med gule striber på havnen.


Stort tak til Mogens pladsmand for den gode service og altid friske humør.


Dirigenten spurgte afslutningsvis, om der var spørgsmål til Henriks beretning.


Spørgsmål: Hvornår starter kommunen på renoveringen af havnens nordside?


Svar: Vides p.t. ikke.


Der var ikke yderligere spørgsmål, og på baggrund af forsamlingens efterfølgende applaus betragtede dirigenten beretningen som godkendt.


Ungdomsafdelingen ved Niels Jensen.


 • Sæsongen igennem var 12 aktive sejlere, med et ugentligt fremmøde på næsten 100 % - der blev sejlet hver mandag.

 • Vi har i 2013 fortsat succesen med sejl-selv-sejlere (kun i Kalveboderne), et dejligt privilegium, som 4 af de mest erfaren sejlere nyder godt af.

 • Gennem hele sæsonen blev der sejlet Optimist, Zoom 8, Fevajolle, 29’er og Yngling.

 • Før sommerferien deltog 2 sejlere i et stort non regatta arrangement, som blev afholdt af Sejlklubben Sundet – det blev til et gensyn med mange af Stege-lejr-sejlerne.

 • I sommerferien var 6 sejlere med på Stegelejr – en stor succes som altid.

 • Gennem hele sæsonen har vi haft 2 sejlere i Hellerup for at træne kapsejllads sammen med deres 29’er.

 • I efteråret deltog en 29’er og en Feva i Harboe Cup – et super stævne med masser af vind.


Alt i alt et år hvor sejlere og forældre virkelig har taget sejlerlivet og udfordringerne til sig.


Dirigenten spurgte afslutningsvis, om der var spørgsmål til Niels beretning.


Der var ingen spørgsmål, og på baggrund af forsamlingens efterfølgende applaus betragtede dirigenten beretningen som godkendt.


Jolleafdelingen ved Jørgen Lindhardtsen.


Jolleafdelingen er næsten reduceret til bare at være mig, ihvertfald på kapsejladsbanerne. Det er jo lidt skræmmende, når man tænker på, at der for bare 7-8 år siden kunne være op til 15 OK joller til aftenkapsejlads. Vi må jo prøve at udtænke en eller anden plan for, hvordan vi kan få sat lidt gang i det igen.


Mine resultater i år var en 3. plads ved danmarksmesterskabet ved Bønnerup Strand. En 9. plads ved europamesterskabet ved Carnac i Frankrig, og en 12. plads ved verdensmesterskabet ved Pattaya i Thailand. Resultaterne er jo også for nedadgående.


Dirigenten spurgte afslutningsvis, om der var spørgsmål til Jørgens beretning.


Der var ingen spørgsmål, og på baggrund af forsamlingens efterfølgende applaus betragtede dirigenten beretningen som godkendt.


Kapsejladsudvalget ved Torben Andrup.


Der har igen i 2013 været en lille fremgang, det ser ud til, at hver gang, vi ""mister "" en båd, kommer der 2 som erstatning. Så nu er vi oppe på over 20 tilmeldte, med 13-15 både til start hver onsdag.


Samarbejdet med Enighed om dommertjansen vil igen i år forsætte på vanlig vis med Enighed som dommer først på sæsonen og med Suset i eftersommeren samt med skiftene dommer. Så hvis der er nogen, der godt kunne tænke sig en dommertjans, er der mange, der vil være taknemmelige! Der har desværre været et par gange, vi har aflyst p.g.a. for meget vind.


Kapsejladsudvalget og Aktivitetsudvalget har afholdt et foredrag om Carbon 3 projektet, der er Danmarks hurtigste sejlbåd. Det blev en succes, som nok bliver svær at gøre om. (Det er bare ærgerligt for dem, som gik glip af dette ).


Udvalget har også afholdt et fællesmøde i Enighed, hvor debatten gik, men endte godt.


Hermed ønskes god vind og vi ses på banerne i 2014


Dirigenten spurgte afslutningsvis, om der var spørgsmål til Torbens beretning.


Der var ingen spørgsmål, og på baggrund af forsamlingens efterfølgende applaus betragtede dirigenten beretningen som godkendt.


Seniorskolen ved Bjarne Clasen-Nyquist.


 I dette år havde vi 7 elever. Vi havde 2 andetårselever og 5 førsteårselever og kunne derfor sætte 3 sejlerhold.


Vi besluttede os til at kun søsætte de 2 H-både, da vi heller ikke i dette år havde elever nok til at fylde ”Suset”.


Gennem året har begge vores H-både været brugt både til øvelses sejlads og til onsdagsrace med ”gamle” elever. Vi har således haft mindst én båd med på alle sejlede onsdagsrace.


Vi havde desværre frafald fra 1 af vore 2.års elever allerede i foråret, og den anden havde så travlt med arbejde, at han ikke fik sejlet nok. I efteråret kom således ingen til prøve. Vi fik så ikke afprøvet, hvordan vores nye censor Børge Rømhild vil fungere til praktisk prøve. Men det kommer nok i år.


I år startede vi som i de foregående år et navigationskursus i efteråret med 3 tilmeldte. Det var faktisk for få deltagere til at opstarte et hold, men jeg fik fra privat side et tilbud om at holde kurset for 5 kommende motorbåds ejere i lokaler i Spurvegården, og vi kunne så sætte holdet op. Af dem kom alle 9 til eksamen med Børge Rømhild som censor. Alle bestod.


Som sædvanlig vil jeg gerne slutte med at takke mine instruktører for deres store indsats.

Tak til Lau, John, og Kurt.


Dirigenten spurgte afslutningsvis, om der var spørgsmål til Bjarnes beretning.


Der var ingen spørgsmål, og på baggrund af forsamlingens efterfølgende applaus betragtede dirigenten beretningen som godkendt.


Klubhusudvalget ved Ronnie Andersen.


I det forgangne år er vi i klubhuset begyndt at isolere huset udvendigt og fået etableret de tre vinduer, der er blevet talt om igennem så mange år, hvilket har lysnet den del af klubhuset meget.


Vi har også fået lakeret gulvet af 2 omgange, da første gang resulterede i en noget skridsikker udgave - anden gang blev dog pænt, som det bør være.


Vi er også - i forbindelse med den nye kontrakt med kommunen - blevet opmærksom på vores brug af bl.a. vand og har derfor sørget for, at der ikke længere kan monteres slanger på hanerne på klubhuset, da vandet her betales af medlemmerne, hvorimod vandet på pladsen betales af kommunen.


Til sidst skal der også siges tak til pukkelhvalerne for det store arbejde, som de løbende udfører.


Dirigenten spurgte afslutningsvis, om der var spørgsmål til Ronnies beretning.


Der var ingen spørgsmål, og på baggrund af forsamlingens efterfølgende applaus betragtede dirigenten beretningen som godkendt.


Aktivitetsudvalget ved Kim Madsen.


Standerhejsning

Vejret var godt, så alle var ude for at høre formandens tale, Harrys trutten, alle sang med på klubsangen. Men formanden var ikke så glad, når der blev sunget tralala på den nye melodi.


Pinsetur

Den gik igen til Køge, hvor vi havde lånt deres klubhus. Vi var ca. 10-15 både, og vi havde godt vejr hele pinsen. Efter frokosten om søndagen havde vi selvfølgelig vores konkurrence med diverse lege, og til sidst den store sangkonkurrence. Igen en rigtig god pinsetur med en masse glade sejlkammerater.


Standerstrygning

Formanden holdt sin tale, der blev klappet, der blev sunget, men ikke lige så højt, som når vi hejser vores stander. Sæsonen var snart slut - ØV.


Afriggertur

Efter en god gang morgenmad, og hvad der til hører, blev kursen sat mod slusen, og næsten alle kom igennem uden for meget tang i skruen. Efter de sædvanlige Pitt stop ankom vi til Holmen, hvor der ventede os en dejlig frokost. Så gik turen mod slusen igen, og alle kom godt tilbage til klubhuset. En dejlig dag i Københavns Havn med solskin og godt vejr.


Julepynte klubhuset

Der var rigtig mange, som var kommet for at julehygge og pynte klubhuset op, og det blev rigtig flot.


Juletræsfest

Vi havde igen besøg af julemanden, og han havde taget gaver med til alle børnene, og selvom de skulle danse rund om juletræet og lege et par sanglege, før de fik gaver, gik det hele i god ro og orden. Bagefter blev der klippet og klistret til den store guldmedalje.


Julefrokost

Hele klubhuset var fyldt til randen - desværre var det kun 15 stykker, som var fra sejlklubben, men vi hyggede os alligevel og fik dejlig mad, og bagefter var der pakkeleg. Og julemanden kom også lige forbi.


Nytårskur

Der var igen mødt friske sejlere op for at ønske hinanden godt nytår.


Fastelavn

Der var mødt en masse udklædte børn op, der blev slået igennem på tønderne, og en masse kattekonger og kattedronninger blev hyllet.


Carbon3 racing Team

Viste billeder og fortalte, hvordan det er at sejle en formel 1 båd.


Dmi

Søren Overgaard kom og viste billeder og fortalte, hvordan man kan læse og forstå forskellige vejrfænomener.


Vores nye projektor, som blev brugt til ovenstående to begivenheder, er sponsoreret af Tuborg fonden.


Ålegnaverfest

Grisen blev skiftet ud med fisken, men det er vel også meget passende i en sejlklub.


Til slut vil jeg gerne takke for alt den hjælp aktivitetsudvalget har fået af medlemmerne. Tak og rigtig god sejlsæson


Dirigenten spurgte afslutningsvis, om der var spørgsmål til Kims beretning.


Der var ingen spørgsmål, og på baggrund af forsamlingens efterfølgende applaus betragtede dirigenten beretningen som godkendt.


Røgvandet ved Vagn.


Bladet udkom 4 gange i 2013, næsten på de datoer vi i bladudvalget havde lovet hinanden. I øvrigt henvises til næstsidste side i sidste blad, Redaktøren har det sidste ord.


Da jeg normalt er en fredelig fyr, har jeg undladt de negative ting ved at lave et klubblad i Suset. Jeg håber på god vind for en kommende redaktion og takker bladudvalget for arbejdet i 2013.


Dirigenten spurgte afslutningsvis, om der var spørgsmål til Vagns beretning.


Der var ingen spørgsmål, og på baggrund af forsamlingens efterfølgende applaus betragtede dirigenten beretningen som godkendt.


Beretningen slut


Dirigenten spurgte herefter afslutningsvis, om der var yderligere spørgsmål til beretningen.


Da dette ikke var tilfældet, betragtede dirigenten beretningen som enstemmigt vedtaget.


Dagsordenen pkt. 3, Regnskab.


Kasserer Per Nielsen gennemgik det reviderede regnskab for klubben.


Dirigenten spurgte herefter, om der var spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.


Efter spørgsmål oplyste Per, at klubbens kollektive heltids ansvarsforsikring hos Codan fortsætter uforandret, uanset Dansk Sejlunion og Codan har opsagt deres samarbejdsaftale.


Efter spørgsmål oplyste Per, at udgifter til el på havnen betales af kommunen, og udgifter til el i klubhus-bygningerne betales af klubben.


Der var ingen yderligere spørgsmål, og på baggrund af forsamlingens efterfølgende applaus betragtede dirigenten regnskabet som enstemmigt godkendt.


Kasserer Per Nielsen gennemgik det reviderede regnskab for Bamses Legat.


Dirigenten spurgte herefter, om der var spørgsmål eller kommentarer til Bamselegatets regnskab.


Da dette ikke var tilfældet, betragtede dirigenten regnskabet som enstemmigt godkendt.


Dagsordenen pkt. 4, Valg til bestyrelse.


 1. Formand Lasse Petersen

Lasse ønskede ikke genvalg, og da det ikke var lykkedes bestyrelsen på forhånd at kunne foreslå en kandidat til formandsposten, var det op til generalforsamlingen at komme med forslag til ny formand for klubben. Herefter blev generalforsamlingen suspenderet i 10 minutter, så deltagerne kunne få lejlighed til overveje spørgsmålet.


Efter genoptagelse af generalforsamlingen blev Bjarne Claesen-Nyquist opfordret til at påtage sig formandshvervet for den kommende 2 års periode. Efter en kort tænkepause gav Bjarne tilsagn om at ville påtage sig hvervet som formand.


Der blev ikke foreslået andre kandidater, og på baggrund af forsamlingens applaus konstaterede dirigenten, at Bjarne var valgt til ny formand med akklamation.


 1. Bestyrelsesmedlemmer:

 • Kim Madsen. Kim ønskede ikke genvalg.

 • Bestyrelsen foreslog Kurt Sejsbo som nyt bestyrelsesmedlem.

 • Ronnie Andersen - villig til genvalg

 • Søren Overgaard - villig til genvalg

 • Lene Bendix - villig til genvalg


c. Bestyrelsessuppleanter:

 • Bestyrelsen foreslår Steen Larsen og Kurt Jakobsen som nye suppleanter til bestyrelsen


d. Revisorer:

 • Jan Hansen - villig til genvalg

 • Knud Lindemose - villig til genvalg


e. Revisorsuppleant:

 • Jesper Kaas - villig til genvalg


Der blev ikke opstillet yderligere kandidater, hvorfor dirigenten på baggrund af forsamlingens applaus kunne konstatere, at alle kandidater var valgt med akklamation.


Dagsordenen pkt. 5, Indkomne forslag.


Fra bestyrelsen var der forslag om at ændre lovene som følgende:


Formanden redegjorde for baggrunden, som var baseret på at der ikke kan stilles krav om medlemskab for at have en bøjeplads.


Ændringerne er skrevet i kursiv og med rødt.

Ud over ændringer, er visse dele ”faldet ud”/fjernet.


§2.                                                            Stander og emblemer.

                      Klubbens stander er hvid med en rød streg gennem standeren samt et anker i guld.

                      Klubbens ærestegn, der består af standeren med et gyldent anker som baggrund, kan af bestyrelsen tildeles medlemmer, der på et eller andet område har gjort en særlig indsats for klubben.

                      Klubbens hæderstegn, der består af standeren med en grøn laurbærkrans som baggrund, tildeles medlemmer der har opnået 25 års uafbrudt medlemskab af klubben og med en rød laurbærkrans ved 50 års uafbrudt medlemsskab

                      Klubbens emblem og stander er lovbeskyttet, og det er derfor forbudt efter udmeldelse at bære emblemet eller føre klubbens stander. Bestyrelsen har pligt til at påtale overtrædelser heraf.


§4.                                                            Medlemmer.

                      Klubben optager personer som medlemmer efter følgende kriterier.

Seniormedlemmer som er fyldt 18 år, som optimister piger og drenge mellem 8 og 15 år og ungdomsmedlemmer fra 16 til 24 år. Som børne- og ungdomsmedlemmer kan optages børn og unge mellem 0 og 18 år, der ikke kan henføres til kategorierne optimist eller ungdomsmedlem.

I det år et medlem fylder 65 år, overgår vedkommende som pensionist medlem.

                      . Endvidere kan medlemmer indmelde ægtefælle/samlever eller en hermed ligestillet og herved opnå familiekontingent

Et medlem kan efter 2 år som almindeligt medlem overgå til passivt medlemskab. Hvis et aktivt medlem overgår til passiv, stilles medlemmets anciennitet i bero.

                      Generalforsamlingen fastsætter kontingentet - som i øvrigt dyrtidsreguleres 1 gang om året, med virkning for det efterfølgende regnskabsår, der løber fra den 1. Januar til 31. December. Beregningen af dyrtidsreguleringen sker ved at anvende nettopristallet.

                      Indmeldelse sker efter ansøgning. Bestyrelsen, kan opslå optagelsesblanketten i klubhuset. Såfremt ingen indsigelse finder sted i løbet af 14 dage, kan den pågældende optages.

                      I indskud betaler familiemedlemmer, juniorer, optimister og børne- og ungdomsmedlemmer intet, men øvrige medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat beløb.


§5.                                                            Valg af bestyrelse m.fl.

                      Bestyrelsen vælges ved den ordinære generalforsamling og består af formand, kasserer samt 7 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

                      Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, valg af suppleanter og revisorer for 1 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen afgår skiftevis således: Formand og 4 bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling de lige årstal, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer de ulige årstal.

                      Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer som skal er fyldt 18 år. Kun personligt mødte kan vælges, dog kan genvalg finde sted  ved fuldmagt.             

                      Bestyrelsens navne og adresser skal fremgå af Røgvandet/hjemmesiden.


§9.                                                            Generalforsamlinger.

                      Generalforsamlingen er højest myndighed i klubbens anliggender.

                      Der afholdes generalforsamlinger hvert år i sidste halvdel af april måned. Indvarslingen sker skriftligt til medlemmerne med mindst 8 dages varsel.

                      Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, undtagen ved lovændringer, hvortil udkræves møde af mindst en femtedel af de stemmeberettigede medlemmer, af hvilke de to tredjedele af de tilstedeværende må have stemt for ændringen, eller simpel stemmeflertal på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger.

                      Såfremt et forslag til ændring af klubbens love udsendes skriftlig samtidig med lovlig indvarslet generalforsamling, kan forslaget vedtages af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, såfremt mindst 2 / 3 stemmer herfor.

                      Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel, og afholdes når bestyrelsen eller formanden beslutter det, eller når 35 medlemmer fremsætter skriftlig motiveret begæring derom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæringen.

                      Generalforsamlingen beslutter, om der skal ske skriftlig afstemning. Referat af generalforsamlingen underskrives af formanden og dirigenten og har dermed fuld gyldighed.

                      Kun medlemmer der er fyldt 18 år har stemmeret. Dog giver familiemedlemskab kun ret til en stemme. Alle andre kategorier af medlemmer, som er fyldt 16 år, har adgang til generalforsamlingen, men har ingen stemmeret.


 • 10.Forslag fra medlemmerne.

                      Forslag, eller andre emner der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden i hænde senest den 1. april.§11.                                                              Kommunikation.

Kommunikationen til klubbens medlemmer, og mellem medlemmer, sker via medlemsbladet , ”Røgvandet”,  og klubbens hjemmeside, www.hvidovresejlklub.dk.

Både bladet og hjemmesiden redigeres af et bladudvalg, som vælger en ansvarshavende redaktør og en webmaster. Bladudvalget nedsættes af bestyrelsen. Bladet udsendes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Websiden opdateres ofte med seneste nyt fra klubben og udvalg.


§15.                                                          Klubbens regnskab og restancer.

                      Klubbens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Kontingent opkræves af kassereren i 1 rate, i februar og skal være betalt senest d. 1. marts samme år. Ved indmeldelse betales altid 1 års kontingent og indskud.  

                      Såfremt restance opstår, kan bestyrelsen opsige medlemskabet efter Én anbefalet rykkerskrivelse. Bestyrelsen skal i sådanne tilfælde i anbefalet brev opsige medlemskabet til en af bestyrelsen fastsat dato, og det tidligere medlems grej skal mod betaling af enhver restance fjernes fra klubbens områder - inden opsigelsens ikrafttræden.

                      Udmeldelse skal ske skriftligt til klubben.

                      Genoptagelse kan kun ske ved ny indmeldelse og under forudsætning af, at vedkommende er restancefri, såvel overfor denne som andre klubber.


§17.                                                          Kontingenter og afgifter.

                     

                      Medlemmer, der i forvejen har båd på pladsen, har yderliggere ret til at have en jolle eller pram gratis på pladsen, når den ikke overstiger 10 fod. Jollen skal anbringes over eller under fartøjet.

                      Kontingenter dyrtidsreguleres en gang om året, med virkning for det efterfølgende regnskabsår, der løber fra 1. januar til 31. December. Yderligere ændringer af kontingenter skal fastsættes på en generalforsamling.

                      Alle bådejere er pligtige til at have deres fartøj ansvarsforsikret.

                      Kommunal havneafgift opkræves af klubben, efter retningslinier fastsat af Hvidovre kommune.


§18.                                                          Havnereglement.

                      Ethvert medlem er pligtig til at kende det gældende havnereglement med tillæg..

                      Ændringer i tillæg til havnereglement skal godkendes af en generalforsamling.


Efter formandens gennemgang var der en kort debat omkring den nye tekst i lovenes paragraf 11, hvor muligheden for kommunikation på andre medier/platforme end Røgvandet og klubbens hjemmeside – eksempelvis Internet, Facebook m.fl. - blev efterlyst. Debatten mundede ud i, at generalforsamlingen med akklamation godkendte de ændrede lovtekster med undtagelse af teksten i paragraf 11, som derfor ikke ændres, idet generalforsamlingen samtidig pålagde bestyrelsen at fremlægge et nyt forslag til teksten i paragraf 11 til godkendelse på næste ordinære generalforsamling i 2015.


Bestyrelsen foreslår endvidere at Tillægget til havnereglement får følgende ordlyd:


Tillæg til havereglement for Hvidovre Sejlklub Susets medlemmer

1.

Enhver sejlbåd, på land, skal i vintersæsonen være afrigget

Alle rundholter skal umiddelbart efter afrigning fjernes, eller ophænges i masteskuret og mærkes med såvel ejerens som bådens navn. Klargøring af af rundholter må ikke foregå i, eller langs masteskuret.

Sallinghorn skal fjernes før ophængningen.

Alternativt kan medlemmerne benytte mastehuset,i perioden 1/9 – 1/6, efter følgende retningslinier.

De to øverste ”knægtrækker” skal fortrinsvis anvendes ti master mellem 13 og 14,5 meter.

De 3 nederste ”knægtrækker” anvendes til master på max. 13 meter.

Det skal anføres, at den ene halvdel af nederste ”knægtrække” er mærket ”klubbens både” og kan ikke anvendes af andre.

Masterne må kun anbringes i et lag.

2.

Ethvert medlem der bruger klubbens grej, er ansvarlig for dette og har erstatningspligt i tilfælde af beskadigelse eller bortkomst.

3.

Hvis et medlem, der har fået tildelt et skab af klubben, sælger sit fartøj og ikke anskaffer et nyt, skal vedkommende senest et år efter salgsdagen, stille skabet til klubbens disposition.

4.

Ved overtrædelse af nærværende tillæg til Havnereglement, kan lovenes § 14 om eksklusion m.v. bringes i anvendelse.


Formandens gennemgang blev fulgt op med en kort debat, hvor en mere præcis forklaring på begreber som fx ”Rundholdt” blev efterlyst.


Forslaget blev efterfølgende vedtaget med akklamation, idet generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at præcisere tillæggets tekst med henblik på godkendelse på næste ordinære generalforsamling i 2015.


Fra Per Nielsen er der følgende forslag til generalforsamlingen:


Der stilles hermed forslag til aflønning af kasser jobbet gældende fra maj 2015


Dette forslag skal ses i lyset af det øgede arbejdspres, der er opstået i forbindelse med overtagelsen af administrationen af hele Hvidovre Lystbådehavn. Der bruges på nuværende tidspunkt min. 5 timer ugentligt, og dette timeantal er stigende. Så mange timer er ikke foreneligt med frivilligt arbejde, og det må forudses at der kan opstå et problem med at besætte kasserer jobbet på frivillig basis, i forbindelse med den nuværende kasserers fratrædelse på generalforsamlingen 2015. Det foreslås at jobbet aflønnes med kr. 8000,- pr. måned uden hensyntagen til, hvor mange timer der skal bruges for at udfylde jobbet.


Per Nielsen redegjorde for baggrunden for forslaget.


Efter en debat med argumenter for og imod Pers forslag gik generalforsamlingen over til en skriftlig afstemning om forslaget. Resultatet af afstemningen blev

 • For forslaget stemte       9 medlemmer

 • Imod forslaget stemte    51 medlemmer

 • Blanke stemmesedler     2

 • Ugyldige stemmesedler 1

     Afgivne stemmer i alt           63


Resultatet af afstemningen indebærer, at kasserer-jobbet fortsat fremover forbliver ulønnet. Det blev samtidig fra flere sider præciseret, at kassereren alene skal have det overordnede ansvar for klubbens økonomi overfor bestyrelsen, medens bestyrelsen har ansvaret for løbende at forholde sig til, om kontoret er bemandet med tilstrækkeligt administrativt, aflønnet personale i forhold til de pålagte kontormæssige opgaver.


Fra Steen Cassøe er der følgende forslag til generalforsamlingen:


Hermed vil jeg foreslå, at klubben indkøber en symaskine, så de medlemmer der ønsker at reparere sine sejl, sprayhood og lignende, har mulighed for at gøre det.


Efter en debat blev det aftalt, at bestyrelsen undersøger prisniveau og muligheden for, om Bamsefonden kan sponserer anskaffelsen. Det blev samtidig præciseret, at symaskinen i givet fald kun må betjenes af medlemmer, som forudgående har opnået uddannelse/certificering i betjening af maskinen.


Fra Vagn Hansen er der følgende forslag til generalforsamlingen:

.

Ændring til § 8 indsættes efter linje 2

Havneudvalg, Klubhusudvalg og Køkkenudvalg skal bestå af mindst 2 menige medlemmer og mindst et fra bestyrelsen.

Begrundelse:

Ved at være flere, deles arbejdet ud og flere får kendskab til opgaverne


Formanden bad om ordet, og redegjorde for, at forslaget ikke kunne vedtages på nærværende generalforsamling, da det ikke var kommet med i indkaldelsen.


Efter en debat om forslaget, hvor det blev oplyst, at der allerede nu sidder ikke-bestyrelsesmedlemmer i Havneudvalg og Klubhusudvalg, blev det aftalt, at navnene på de pågældende udvalgsmedlemmer fremover skal fremgå af udvalgsoversigterne i Røgvandet og på klubbens hjemmeside på linie med bestyrelsesrepræsentanerne. Forslagsstilleren tog denne løsning til efterretning. Det blev endvidere oplyst, at Køkkenudvalget er et underudvalg under Klubhusudvalget. Emner af køkkenpolitisk karakter bliver behandlet på bestyrelsesmøderne og fremgår af referaterne herfra.


Forslag fra Tommy Schuler:


Mød bestyrelsen i oktober.


Bestyrelsen to forslaget til efterretning.


Dagsordenen pkt. 6, Eventuelt.


Der blev stillet forslag om, resultaterne fra onsdagssejladserne offentliggøres på klubbens hjemmeside. Bestyrelsen arbejder på at finde en løsning, idet blev anført, at der ligger en udfordring i, at sejladserne gennemføres i samarbejde med sejlklubben Enigheden.


Følgende medlemmer har været medlem i 25 år, og tilstedeværende fik tildelt 25 års nålen:


 • Michael Bjørn Koch Jensen

 • Judith Nielsen

 • John Nielsen

 • Henrik Jørgensen

 • Mette Olesen

 • Vagn Olesen

 • Anne-Marie Schiøttz

 • Ronnie Malling Andersen


Formanden takkede Kim Madsen for vel udført arbejde i bestyrelsen, og overrakte den traditionelle flaske bitter.


Ligeledes takkede formanden Vagn Hansen for hans arbejde med Røgvandet, og overrakte ligeledes en flaske.


Per takkede Lasse for formandsskabet de sidste 13 år.


Derefter udbragte forsamlingen et leve for Hvidovre Sejlklub Suset.


Generalforsamlingen sluttede klokken 22:30.Dato: 24. april 2014.Dirigent.:                                                        Formand:_________________                                   ____________________

Jan Hansen                                                 Lasse Petersen


Nærværende referat offentliggøres i Røgvandet og på klubbens hjemmeside efter, at formanden og dirigenten har godkendt referatet.


Bent Hornstrøm, referent

bottom of page