top of page

Referater 2015

5. februar 2015, klokken 19:45.


Deltagere:     Bestyrelsesformand Bjarne Clasen-Nyqvist

Bestyrelsesmedlem, kasserer Per Nielsen

Bestyrelsesmedlem Hans-Henrik Andersen (Henrik)

Bestyrelsesmedlem Ronnie Andersen

Bestyrelsesmedlem Søren Overgaard

Bestyrelsesmedlem, næstformand Vagn Olesen

Bestyrelsesmedlem Kurt Sejsbo

Bestyrelsesmedlem Lene Bendix

Bestyrelsessuppleant Steen Larsen

Kapsejladsleder Torben Andrup (deltog kun i afdelingsmødet)

Bestyrelsesmedlem Bent Hornstrøm (referent)

Afbud fra:      

Bestyrelsessuppleant Kurt Jakobsen

Fravær:          

Jolleleder Jørgen Lindhartsen

Ungdomsleder Niels Jensen

Dagsorden:

A. Afdelingsmøde:

                        1. Budgetter for 2015

                        2. Nyt fra afdelingerne / orientering fra klubben

B. Bestyrelsesmøde:

                        1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

                        2. Regnskabsoversigt

                        3. Havnen

                        4. Klubhuset

                        5. Røgvandet

                        6. Ansøgning til Bamsefondet

                        7. Bordet rundt for orientering

                        8. Eventuelt

A1. Budgetter for 2015: (v/kasserer Per Nielsen):

Per omdelte budgetter for 2015 til de respektive budgetansvarlige og redegjorde for de tildelte budgetter. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.


A2. Nyt fra afdelingerne / orientering fra klubben:

Torben orienterede om følgende:

- kommende sæsons onsdagssejladser og fællesmøde med Enigheden

- ansøgning til skole-fritidsudvalget og møde med udvalget herom sammen med Vagn

- HVS er vært for BB-10-meter DM stævne til august. I den forbindelse blev konsekvenserne for brug af havnens faciliteter i stævnedagene drøftet. Torben foranlediger en annoncering af arrangementet i april-udgaven af Røgvandet.

Søren orienterede om følgende:

- klubben har indkøbt en brugt 12-m båd i Århus. Båden, der kan betegnes som en ”begynderbåd”, er anskaffet til en særdeles gunstig pris.

Kurt orienterede om følgende:

- Aktivitetsudvalget planlægger for i år samme arrangementer som sidste år

- planer om ændret arrangement for pinseturen er på tegnebrædtet

- ved slusepassage: husk at sætte en kold øl på kajen til slusevagten

- klubbens eventuelle opmærksomhed ved medlemmernes mærkedage blev drøftet.

Lene orienterede om:

- Bladudvalget planlægger 4 numre af Røgvandet i 2015, 1. nummer i februar, 2. nummer skal være udsent senest 9. april (14 dage før generalforsamlingen den 23. april). 3. nummer skal udsendes før BB-10-meter DM stævnet i august.

B1. Godkendese af referat fra det seneste bestyrelsesmøde torsdag den 9. oktober 2014:

På grund af en tilsyneladende misforståelse havde alene formanden modtaget et udkast til referatet forud for dagens møde. Idet formanden ikke havde kommentarer til referat-udkastet, blev det aftalt, at referatet sendes via e-mail til de øvrige bestyrelsesmedlemmer umiddelbart efter dagens bestyrelsesmøde med henblik på, at eventuelle kommentarer til referatet kan fremsættes på førstkommende bestyrelsesmøde (12. marts).


B2. Regnskabsoversigt (v/kasserer Per Nielsen):

Per redegjorde for klubbens og Bamsefondens aktuelle økonomiske stilling og planlagte tiltag. Der arbejdes i øjeblikket på at få færdiggjort de endelige regnskaber for 2014, som skal forelægges på klubbens generalforsamling til april. Bestyrelsen tog kassererens redegørelse til efterretning.


B3. Havnen (v/havneformand Hans-Henrik Andersen):

Henrik orienterede om følgende:

- På baggrund af et aktuelt eksempel blev den procedure, som er aftalt med Hvidovre kommune for bortskaffelse af både på opstallingspladsen og i vandet, som - efter påtaler - ikke overholder klubbens vedtægter for placering m.v., omtalt.


- Der er kommet ny medhjælper på pladsen: Morten.

- Betingelserne for at klubben kan stå for søsætningen af både – eksempelvis minimumslængde af styre-trosser, personlig deltagelse m.v. – vil blive indskærpet bådeejerne i Røgvandet.


Bjarne orienterede om kommunens foreløbige planer til forskønnelse af havnen.


B4. Klubhuset (v/klubhusformand Ronnie Andersen):

Ronnie (og Henrik) orienterede om følgende:

- Tilbud på fjernelse af gammelt tag og pålægning af nyt tag er fortsat under overvejelse – der arbejdes videre med sagen. Bestyrelsen efterlyste alternative tilbud på udskiftningen, før det egentlige arbejde påbegyndes.

- Udsugningsudstyret i lokaleloftet er blevet fjernet, hvilket har forbedret lokalets indeklima.

- Hjertestarteren i gardarobelokalet skal flyttes udenfor klubhusets lokaler og i stedet placeres i havne-regi i et opvarmet skab. Flytningen bliver betalt af Tryg-fonden. De potentielle muligheder for en fremtidig placering blev drøftet.


B5. Røgvandet:

Lene orienterede om indlæggene i det kommende februar-nummer. Det kniber fortsat med at få tilstrækkeligt med stof til bladet fra medlemmerne og lokalafdelingerne.


B6. Ansøgning til Bamsefondet:

- På baggrund af en henvendelse fra Jørgen Lindhartsen blev honorering af udgifter i forbindelse med privat kørsel af deltagere til andre klubbers arrangementer drøftet.

- Et medlem har tilbudt klubben at købe medlemmets H-båds-trailer. Da klubben allerede har et tilstrækkeligt antal trailere, besluttede Bestyrelsen at takke nej til tilbuddet. Bjarne meddeler medlemmet Bestyrelsens beslutning.


- Indkøb og opsætning af en symaskine til reparation af sejl, som Generalforsamlingen i 2014 pålagde Bestyrelsen at foranledige, men som endnu ikke har ladet sig gennemføre, blev drøftet. Den bevilgede udgift, som er en del af 2014-budgettet,  er i stedet blevet anvendt til anskaffelse af nye sejl til en af seniorskolens både.


B7. Bordet rundt for orientering:


Steen bragte en problematik omkring autorisation til programmering af klubbens hjemmeside op.


Per oplyste, at Vinterbaderne har anmodet om at måtte holde generalforsamling i klublokalet mandag den13. april, hvor klublokalet er aflåst, da Køkkenet holder lukket på mandage.  Bjarne tager sig af sagen.


Per efterlyste regler/begrundelser for indstilling af medlemmer til udnævnelse som æresmedlem. Der findes i øjeblikket tilsyneladende ingen regler herfor.


Lene spurgte til, om alle låse i klubben var udskiftet til de nye nøgler. Da der var tvivl herom, påtog Søren sig at tjekke, om alle låse er blevet skiftet ud til ny nøgle. I tilfælde af, at der (mod forventning) fortsat findes gamle låse, tager Henrik sig af sagen.


Kurt orienterede om, at der findes en del gammelt service i marketenderskabet, som ikke længere bruges, og derfor skal bortskaffes på en eller anden måde. Forskellige forslag blev drøftet. Det blev aftalt, at Aktivitetsudvalget tager sig af sagen.


Søren refererede fra Dansk Sejlunions Klubkonference 2014 i Vingstedcentret (Vejle) og fremhævede 2 indlæg om henholdsvis en undersøgelse vedr. seniorer og et om SUP sejlads (Stand Up Paddeling). Hele konferenceprogrammet kan ses på Sejlunionens hjemmeside via nedenstående link:


http://www.sejlsport.dk/media/463169/KK-folderA5.pdf


Henrik orienterede om, at klubben i henhold til Driftsaftalen med Hvidovre Kommune er forpligtiget til inden den 1. juni at arrangere et havnemøde med alle klubberne på havnen.


Bjarne efterlyste en oversigt over vinterbadere, som er medlemmer af sejlklubben, idet vinterbaderne benytter klubbens sauna, og dermed er pligtige til at betale kontingent.


Bjarne informerede om, at der eksisterer et lovmæssigt krav om såkaldte børneattester for aflønnede trænere af børn. Da alle klubbens trænere er ulønnede, frivillige personer – for børn er det som regel forældre, der er ansvarlige trænere, og børnene forventes at stille til sejlads omklædte og klar til sejlads - er børneattester ikke relevante. Alle klubbens trænere skal anmeldes til kommunen.


Bjarne oplyste, at et medlem har efterlyst flere jollesejlere i klubben.


B8. Eventuelt:

Bjarne efterlyste e-mail-adresser for de medlemmer, som har modtaget indkaldelsen til dagens bestyrelsesmøde med posten.

Status på forslag til ny kasserer på den kommende generalforsamling blev drøftet.

Næste bestyrelsesmøde holdes torsdag den 12. marts 2015, klokken 19:45 i Bestyrelseslokalet. Dagsorden vil primært dreje sig om forberedelse af generalforsamlingen den 23. april 2015

Bestyrelsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d.12-3-2015

Til stede:      Bjarne Clasen-Nyqvist

                    Per Nielsen

                    Hans-HenrikAndersen

                    Lene Bendix

                    Ronni Andersen

                    Sten Larsen

                    Kurt Sejsbo 

                    Kurt  Jakobsen

                    Vagn Olesen.

Afbud:         Bent Hornstrøm.

Dagsorden

1. MØDEREFERAT AF SIDSTE MØDE.

2. REGNSKABSOVERSIGT.

3. Vinterbader Strid.

4. Generalforsamling.

5. RØGVANDET.

6. ANSØGNING TIL BAMSEFONDET              

7. BORDET RUNDT FOR ORIENTERING.

8. EVENTUELT.

Ad 1. Mødereferat

Møderefereferat var blevet udsendt til alle og det blev godkendt uden kommentarer.

Ad 2. Regnskabsoversigt

Per er ved at færdiggøre regnskabet der ser ud til at have ca  346.000 underskud fordelt med

 1. 156.000 mindre kontingent

 2. 152.000 til de nye vinduer og efterisolering

 3.  60.000 mastekran


Per forslog: 

Tankanlægget skulle delvis moms registres med et ekstra cvr nr. for at holde momsen ude fra resten af klub regnskabet. Per arbejder videre med undersøgelser hos Skat


Knud spørges til råd.

Ad 3. Vinterbader strid.

Formanden undskylder for dårlig kommunikation vedrørende nedskæring af badebroen, og oplyste at Vinterbaderne var godt tilfreds med den nye trappe.


Det skal pointeres, at vinterbaderne blev medlemmer med en type passiv kontingent primært for at finansiere det øgede forbrug de giver på faciliteterne.


Hans-Henrik:

Gav en orientering vedrørende bestilling af Vinterbadernes bade trappe og datoer for ordre afgivelse og montering.


Vagn:

Om badetrappen kunne ha været leveret noget før, så kunne vi havde været meget for uden.


Hans-Henrik fik stor tilkendegivelse fra bestyrelsen for hans håndtering af sagen.

Ad 4. Generalforsamling 2015.

På valg er:

Kasserer:

Per ønsker ikke genvalg, men den samlede bestyrelse foreslår
Kurt Jacobsen


Bestyrelsesmedlemmer:

Hans-Henrik                        Modtager genvalg

Bent Hornstrøm                   Modtager genvalg

Ronnie Andersen                 Modtager genvalg

Vagn Olesen                        Modtager ikke genvalg.


Suplanter:                   

Sten Larsen                          Modtager genvalg

Kurt Jacobsen overtager kasserer posten

Bestyrelsen foreslår  Lau Rasmussen Henning Thestrup   
                                

Formanden kontakter Lav og Henning om de ønsker genvalg.


Revisorer:

Jan Hansen                         Modtager genvalg

Knud Lindemose                Modtager genvalg

Revisor suppleant

Jesper Kaas                        Modtager genvalg


Inden generalforsamlingen skal bestyrelsen havde fremsat en ny tekst i paragraf vedrørende kommunikation til medlemmerne fra bestyrelsen og mellem medlemmerne.

Dette gav en vældig snak på kryds og tværs. Søren ville se på teksten og kontakte formanden

Ændres en tekst i vedtægterne skal være klar så denne kan godkendes på generalforsamlingen.

Ronnie stille et spørgsmål, har vinterbaderne ret til at stemme til generalforsamlingen.


Ifølge vedtægterne paragraf  9. Har passive medlemmer ikke stemme ret.

Ad 5. Røgvandet.

Røgvandet må ikke indeholde vigtig information på bagsiden grundet postvæsenets label


Jan Nyeland kontaktes for om han vil gennemføre korektur læsning af bladet fremover.

Kurt / Sten


Forespurgte Om der kunne sætte en artikel i blade vedrørende materielforvalterens indkøb til sejlerskolen, og om denne kunne udvides til også at gælde medlemmerne.


Søren kontakter Jan om dette kan lade sig gøre.

Ad 6: Bamsefonden. 


Bestyrelses blev pålagt at købe en Symaskine.


Flere medlemmer er kontaktet for om de kunne tænke sig at stå for vedligeholdelse og drift af symaskinen, og ingen har meldt sig. Købet er derfor udsat til senere


Ad 7: Bordet rundt:

Der blev forslået at Jolle afdelings budget overtages af Mini 12 afdelingen  


Formanden tager en snak med Jørgen Lindhardtsen.


Forespørgelse om hvad havnemanden må sættes til af opgaver.


Hans-Henrik gav en orientering om havnemandens (Mogens) ansættelse forhold. Og opgaver der ligger inden for havnemandens opgaver.


Mogens referer direkte til Hans-Henrik.

Køkkenet / Klubhuset

Rabat til medlemmerne på listeprisen fra køkkenet.


Hans-Henrik gav en orientering og det kommende medlems kort med magnet kode, dette kort vil så kunne give rabat i køkkenet og samtidig udelukke strandgæsterne fra klubbens toilet rum.


Der er ikke fastsat dato på hvor når kortet er klar. Det er tænk at kortet kan bestilles over mail.


Klubberne der er til knytter til Hvidovre Havn.


Hvidovre Sejl klub Suset skal havde indkaldt til havne bruger møde.


Der skal rekvireres en klubliste hos kommunen (Uffe) over de klubber der er tilknyttet havnen. Møde skal være afhold i løbet af april / maj måned.

Formanden og Hans-Henrik tager sig af opgaven.

Hans-Henrik

Der skal oprettes en, miljø gård på havnen


Eventuelt

Der skal findes en nye Sejlerskole leder.

Lige dags dato oplyser Kurt at sejlerskolen består af 6stk første års elever og 3stk Instruktør.


Arrangementer hvor havnen er delvis lukket, bør sættes i Røgvandet så havnens bruger kan tage hensyn til hinanden.


 • DM for BB10 i uge 35.

 • Færøer stævne   dato ?

 • Kajak stævne     dato ?


Referat er sammensat af noter foretaget af Bjarne og Vagn da der ikke var frivillige til at overtage Bents job.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. maj 2015

 • Deltagere:                              

 • Lau Rasmussen

 • Bent Hornstrøm

 • Jesper Kaas

 • Ronnie Andersen

 • Lene Bendix      

 • Hans-Henrik Andersen

 • Søren Overgaard

 • Kurt Sejsbo

 • Steen Larsen

 • Kurt Jacobsen

 • Vagn Hansen

 • Tommy Schuler

 • Bjarne Clasen-Nyquist


Fraværende:           

 • Vagn Olsen


Referent:                 

 • Kurt Jakobsen


Dagsorden:


 1. Klage over afvikling af valg til bestyrelse på Generalforsamlingen den 30. april 2015.

 2. Klage over to medlemmers opførsel

 3. Konstituering af bestyrelsen.

 4. Eventuelt


  Klage over afvikling af valg til bestyrelse på Generalforsamlingen den 30. april 2015

  I følge Steen Winslev, Dansk Sejlunion, er man nødt til at foretage et nyt valg til bestyrelsen og dermed indkalde til ekstraordinær generalforsamling, da den ene af de opstillede, Ronnie, ikke var på valg i år. Det blev samtidig fastslået, at dirigentens afvikling af valget, var fuldt lovlig

  Da Tommy har valgt at trække sit kandidatur til bestyrelsen sammenholdt med den, på generalforsamlingen, benyttede valgprocedure, hvor Tommy var modkandidat til Ronnie, vedtog en enig bestyrelse sammen med de øvrige involverede, at en ekstraordinær generalforsamling ikke er nødvendig. De øvrige valg står derfor ved magt. Det vil sige, Hans-Henrik Andersen blev genvalgt og Vagn Hansen samt Steen Larsen indtræder som nye medlemmer af bestyrelsen.

  Bjarne kontakter Dansk Sejlunion, med henblik på at få bekræftet lovligheden af ovenstående.

  Medlemmerne orienteres efterfølgende skriftligt om bestyrelsens beslutning.

  Det blev ligeledes besluttet, at vi fremover vil benytte en valgprocedure, hvor et valg ikke får karakter af valg ”mod” enkeltpersoner. Det vil sige, der udformes stemmesedler hvor der kan angives et antal navne svarende til det antal bestyrelsesmedlemmer der er på valg.
Klage over to medlemmers opførsel
Tommy havde indgivet en klage over Henrik og Lasse’s opførsel overfor ham efter generalforsamlingen og referede i den forbindelse til klubbens vedtægter, §12 og §14. Lasse har efterfølgende erkendt, at han nok overreagerede og snakker selv med Tommy. Henrik følte sig provokeret af Tommy’s udtalelser umiddelbart efter det overståede bestyrelsesvalg hvilket gav anledning til en række uhensigtsmæssige meningsudvekslinger.
Bestyrelsen betragter sagen som afsluttet.


Konstituering af bestyrelsen 


Næstformand: Steen Larsen

Havneformand: Hans-Henrik Andersen

Klubhusformand: Ronnie Andersen

Sekretær: Vagn Hansen

Aktivitetsudvalg: Kurt Sejsbo

Bestyrelsesmedlem: Lene Bendix Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Søren Overgaard


Nye udvalgsformænd

Bladudvalg: Lene Bendix Nielsen

Køkkenudvalg: Kurt Sejsbo

Jolleleder: Steen Larsen

Sejlerskole: Lau Rasmussen.


Eventuelt
Bjarne vil fremover stramme op på sekvensen af bestyrelsesmøder, min. 8 pr. år og der var forslag fremme om eventuelt at holde det fast i første torsdag i hver måned.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. juni 2015 kl. 19.45
Tilstede: Bjarne, Kurt, Hans Henrik, Ronnie, Vagn, Kurt, Lene, Søren og Steen

Suppleanter: Jesper    

Afbud: Lau Rasmussen


Mødereferat fra sidste møde: 

Ingen kommentarer

Nyt fra formanden: 

Brugere af Havnen klager til Kommunen, der tages kontakt til Kommunen, som bør fortælle dem at event. klager rettet til Suset som Havneadministrator. Ansøgning til Bamsefonden om at stille en underskuds garanti på 15.000 kr. til afvikling af BB 10meter 

DM. Bestyrelsen stiller sig positiv, men vil gerne se at budget. Bestyrelsen skal efter afholdelse modtage et endeligt regnskab. 

Hjemmesiden opdateres, Steen hjælper, og der kommer et opslag om hvordan man kontakter Dansk Sejlunion for at modtage bladet ""Sejleren"", kommer også i næste Røgvandet.

Økonomisk oversigt: 

Har endnu ikke modtaget regnskab for maj måned. 

Kurt lægger op til at der skal 2 underskrifter (kasserer og Formand) på større udgifter eller hævning fra Bank. 

Beløb ikke fastsat endnu. 

Kurt foreslog at vore forsikringer gennemgås.

Udvalgene: 

Havnen: 

Henrik, der skal skiftes røde og grønne skilte, der arbejdes på en miljøgård. Havneudvalget er Kjeld, Lasse og Jan. 

Jolleudvalg: 

Steen efterlyser en liste over hvem der har joller.

Røgvandet: 

Lene mangler materiale til næste nummer, deadline d. 1. september.

Køkkenudvalget: 

Ny ovn til Tina diskuteres. Beslutning venter. 

Skal der laves en buffer til div indkøb. Bestyrelsen er imod, men vender tilbage.

Hovmesterkontrakter ses efter for evt. ændringer.

Forslag fra bestyrelsesmedlemmerne: 

Vagn. Der nedsættes et udvalg til at se på vores vedtægter. Søren, Bjarne og Vagn. 

Puklehvalerne tilhørsforhold, efter en til tider højlydt diskussion, tages op på næste møde.


Næste møde: Torsdag d. 3. september 2015


Evt.: 

Steen, ved vi noget om hvornår de andre klubber på havnen holder arrangementer. Forretnings udvalget er i gang med at lave aftaler med dem.

Der ansøges om et skab til hjertestarter, så den kan komme udendørs, Vagn.

Lene. Master Puklehvaler

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 22.45 ",,"1","76","2015-06-16 12:00:24","446",,"0000-00-00 00:00:00","0","0","0000-00-00 00:00:00","2015-06-16 12:00:24","0000-00-00 00:00:00",,,,"1","3",,,"1","3386",,"0","*",, "356","1103","Bestyrelsesmøde d. 3 september 2015","bestyrelsesmode-d-3-september-2015","

Referat fra bestyrelsesmødet d. 3. september 2015 kl. 19.45 i HVS Suset

Afbud: Bjarne

Mødereferat fra sidste møde. Godkendt

Nyt fra formanden ved næstformanden: 

Monika på kontoret er stoppet, Kurt laver et forslag til stillingsopslag.

Økonomisk oversigt: 

Kurt havde tal med som blev rundelt og fremlagde regnskab indtil nu. Godkendt

Udvalgene: 

Klubhus Ronnie: Tina har købt en ny ovn og selv betalt.

Sejlerskolen Lau: Der bør laves undervisning til speedbåds kort, materialer efterlyses.

Jolle afd.: Steen vil gerne vide hvem der har betalt, alle joller skal have nummer på.

Aktivitetsudvalg/køkkenudvalg Kurt: Standernedhaling, Klubben er vært for en øl/vand. 

Bestyrelsen er utilfreds med at Tina tager selskaber ind til klubarrangementer.

Bladudvalg Lene: Bladet mangler stadig noget materialer trods overskreden deadline.

Havnen Henrik: Der er købt nye skilte rød/grøn til pladserne som kommer på i løbet af efteråret. Lene: bør skolebådene ikke også have mærker på, som Kommunen forlanger.

Forslag fra bestyrelsesmedlemmerne: 

Fra Søren: Hvem må sejle med den nye RIB. 

Der nedsættes et udvalg, der kommer med regler til benyttelsen af klubbens både.

Fra Vagn: Hvem har nøgler og til hvad, indskud nøgler hvor stort og hvor står det. Hvad gøres der ved de gamle både der står på pladsen. Skab til hjertestarter og forsikring heraf. Hjertestarter forsikres og hænges op. 

Nøgler: Der findes et gammel vedtagelse om hvem der har nøgler, Henrik har check på det. Det indbetalte beløb står på en særlig konto. De gamle både der betales for kan der ikke gøres noget ved, Iflg. Henrik er der næsten betalt for alle både der står på havnen. Hjertestarteren sættes op i det nye skab (Ronnie-Vagn)

Fra To doo listen: Puklehvaler, 2 underskrifter, Forretningsudvalg og vederlag.

Puklehvaler: Der nedsættes et nyt udvalg for Puklehvalerne, med Søren og Vagn. 

2. underskrifter: Formand og Kasserer skriver under i fællesskab, eller stedfortræder.

Vederlaget til forretningsudvalget stopper d. 1-9-2015


Næste møde: 8. oktober 2015 kl. 19.15

Event:

Der henstilles til Optimisterne gør rent efter sig, Formanden.

BB 10 meter stævnet var en succes, vi mangler endnu noget for at færdiggøre regnskabet.

Nogen af Optimist forældrene er utilfredse med de følgebåde vi har, Puklehvalerne kigger på det og kommer med en indstilling til bestyrelsen.

Mødet sluttede kl. 23.00 i god ro og orden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d. 8. oktober 2015 kl. 19.30
Afbud: Kurt S, Jesper og Lene


Mødereferat fra sidste møde.  OK


Nyt fra formanden:


Bjarne har holdt et møde med Optimist forældrene, og vil indtil videre stå for kontakten med dem. Bjarne er åben for forslag.


Økonomisk oversigt:


Kurt gav en kort gennemgang af tallene for de forskellige konti. Den nye RIP skal betales af opsparingskontoen. Der mangler endnu 20 personer der endnu ikke har betalt. Der sættes en annonce i Hvidovre Avis for at finde en ny hjælper til kontoret ca. 30 timer månedlig, men der tages en snak med Monika først.


Gennemgang af Too Doo liste.


Der tages kontakt til DS  om forsikringer.


Udvalgene:


Havneudvalget: Vinterbadernes Stiger er sat op, Der kommer nye elstik op på pladsen i løbet af vinteren i samarbejde med forskønnelse af havnen. Bukkedag, der mødte ca. 35 op og stativer er sat nogenlunde på plads. Det er aftalt med Torben A at han ser på Spillet på ophalerpladsen om den er tidssvarende eller skal skiftes. Alle både skal have mærke på (nummer og årstal) mærke på styrbord side. Havneudvalget sørger for at båndsaven og rundsaven kommer i brug.


Forslag fra bestyrelsesmedlemmerne:


Bjarne til jolleudvalget: Penge til jolleudvalget må ikke gå til rep. af 12 meter bådene. Svar: Det gär de heller ikke.


Fra Steen: Hjemmesiden og event. Nyhedsmodul. Der skal information ud til medlemmerne om arrangementer. Alle udvalg opfordres til at opdatere på hjemmesiden og alle gamle oplysninger fjernes. Kontakt Steen/Bjarne hvis der er problemer.


Fra Vagn: Forretningsudvalgets beføjelser. Skrives ind i de nye vedtægter.


Nye punkter til To Do listen?


Næste møde: d. 5. november alt. D. 26. nov. Kl. 19.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.december 2015 kl. 19.30

Afbud:  


Svend fra Optimisterne deltog til en kort præsentation efter en invitation fra Bjarne. Svend havde en del ønsker og fremlagde dem, bestyrelsen tager til efterretning, men stemningen er positiv. Puklehvalerne laver et overblik over klubbens ungdomsbåde og reparer det der er nødvendigt.  


Mødereferat fra sidste møde. Godkendt


Formanden: Bestyrelsen godkender Monikas ansættelse og Kurt laver udkast til en kontrakt. Pladsmand Mogens stopper d. 1. marts og vi sætter en annonce i Hvidovre Avis snarest.


Kurt: Bestyrelsen giver kassereren bemyndigelse til at kontakte Danske Bank for investering af ca. 900.000 kr. af Bamsefondens penge. Kurt fremlagde regnskab som godkendes. Kurt uddeler oplæg til klubvision, som tages ved et særskilt møde. Vagn finder dato.


Fra To do listen:


Udvalgene:


Vedtægtsudvalget beder alle i bestyrelsen om at komme med forslag inden næste bestyrelsesmøde.


Aktivitetsudvalget: Man ønsker Generalforsamling d. 14. april 2015, bestyrelsen godkender.


Forslag fra bestyrelsesmedlemmerne:              


Vagn: Der nedsættes et udvalg for af se på Helhedsplanen fra Kommunen, Deltagere Bjarne, Kurt, Søren og Vagn, mødet afholdes torsdag d. 6 januar.


Kurt ønsker add. Listen opdateret på hjemmesiden.


1.ste gennemgang af vores hjemmesideudsættes grundet tidsnød.


Køkkenet og investeringer der. Tina spørger om møde i køkkenudvalget før jul.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling 2015

torsdag den 30. april 2015, kl. 19:30.
Dagsorden i henhold til separat udsendt (udateret) indkaldelse fra april 2015:


                        1. Valg af dirigent


                        2. Beretning


 • Formandsberetning

 • Havneudvalget

 • Ungdomsafdelingen

 • Jolleafdelingen

 • Kapsejladsudvalget

 • Seniorskolen

 • Klubhusudvalget

 • Aktivitetsudvalget

 • Røgvandet


3. Årsregnskab og Status


4. Valg til bestyrelsen, efter tur afgår følgende:


a. Bestyrelsesmedlemmerne


 • Ronnie Andersen

 • Hans-Henrik Andersen

 • Vagn Olesen

 • Bent Hornstrøm


b. Bestyrelsessuppleanter:


 • Steen Larsen

 • Kurt Jakobsen


c. Revisorer:


 • Jan Hansen

 • Knud Lindemose


d. Revisorsuppleant:


 • Jesper Kaas


                        5. Indkomne forslag:


                            Skal være formanden i hænde senest den 9. april 2015.
Start generalforsamling:
Formanden, Bjarne Claesen-Nyqvist, åbnede generalforsamlingen og bad indledningsvis tilstedeværende personer, som ikke er medlem af klubben, om i givet fald at forlade lokalet.
Dagsordenens pkt. 1, Valg af dirigent.
På bestyrelsens vegne foreslog formanden Jan Hansen som dirigent. Da der ikke blev foreslået andre kandidater til posten, blev Jan enstemmigt valgt med akklamation.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet indkaldelsen var blevet udsendt pr. brev, der blev modtaget af medlemmerne den 18. april 2015, som er mere end de 8 dage i forvejen, der er foreskrevet i klubbens vedtægter.
Derefter gav dirigenten formanden ordet for beretning.
Dagsordenens pkt. 2, Formandsberetning.
Vi har desværre måtte flytte årets generalforsamling, der oprindeligt var indkaldt til den 23/4, til den 30/4. Årsagen skyldes, at der var gået ”kuk” i omdelingen af Røgvandet hos PostDanmark, og - som I alle ved - kom bladet først frem til medlemmerne lørdag, den 25. april. Vi måtte derfor pr. brev udsende en ny indkaldelse, som alle senest har modtaget, med dagsorden og en ny dato for afholdelse af generalforsamlingen, for at kunne overholde klubbens vedtægter, som på den ene side kræver, at generalforsamlingen holdes i slutningen af april, og som på den anden side kræver, at indkaldelsen skal foreligge senest 8 dage før denne. Jeg vil her takke Henrik for en super indsats for at få denne indkaldelse ud i tide.
I farten er punkt 6. Eventuelt forsvundet fra den udsendte dagsorden; men jeg håber, Generalforsamlingen kan acceptere, at vi lægger punktet ind efter punkt 5. Indkomne forslag.
Efter kommunalordningen trådte i kraft, skelner vi ikke mere mellem medlemmer med eller uden båd, men mellem pensionister og ikke-pensionister.
Medlemsstatistikken for klubben ser således ud ved årsskiftet 2014/2015:
                                                                     Ult. 2014             Ult. 2013


 • Aktive 25-59 år                              173  contra           230

 • Aktive 60 år og over                      108  contra           (ikke optalt)

 • Ungdom (13-24)                              22  contra           12

 • Børn og Unge                                   47  contra           41

 • Passive                                             65  contra           40

 • Æresmedlemmer                               4  contra           5


I alt                                                       419  contra           328
Vi har således øget medlemsskaren med 91.
Det var noget af en mundfuld at begynde som formand. Allerede 2 dage efter udnævnelsen kom standerhejsningen, så det var noget af en kanonstart.
Året startede op med store administrative problemer, idet Nets (som administrerer Nem-id m.fl.) ikke ville acceptere formandsskiftet og de dermed forbundne økonomiske ansvar i klubben. Vores bogholder kunne ikke komme i kontakt med Nets, og dermed kunne vi hverken oprette nye medlemmer eller brugere af havnen eller vedligeholde de gamle ditto, og dette holdt på helt til efterårets store indbetalinger, som også blev stærkt generet.
Det meste af efteråret og vinteren gik med at få styr på de nye funktioner vedrørende havneadministration; men disse er nu - som omtalt i ”Røgvandet” - ved at falde på plads.
Jeg har i øvrigt i min klumme ”Formanden har ordet” forsøgt at holde medlemmerne orienteret om, hvad jeg har beskæftiget mig med over året, og det vil jeg forsøge at fortsætte med.
På sidste generalforsamling var der 2 forslag, som Bestyrelsen blev pålagt at tage sig af:
 1. ”Bestyrelsens dag” i oktober, hvor alle i bestyrelsen skulle sidde parade og svare på spørgsmål fra medlemmerne, fik vi aldrig fundet tid til.


 2. Symaskinen, som klubben skulle købe, blev budgetteret, men der meldte sig aldrig et medlem, som kunne stå for købet, og vi har nu udskudt købet til 2015. (Stadig under forudsætning af, at et medlem, som vil stå for indkøb og styring af brugen, melder sig).
Hvidovre Kommune er i færd med at forskønne havnen og de omkring liggende arealer. Vi har sammen med de andre klubber på havnen været til møde med kommunen, og det er planen, at vi nedsætter et forum bestående af klubmedlemmer og kommune, som kan holde møder 2-3 gange årligt for at koordinere indsatsen. Da vores klub er den største og allerede administrerer havnen, vil vi skulle være arrangører af disse møder. Vores umiddelbare problemer er, at man er stærkt bundet af de fredninger, der påhviler området, og man kan derfor ikke gøre så meget her og nu. Det eneste, man kan gøre fra kommunens side, er at forbedre strand arealerne nord for havnen, og det har jo givet os store problemer med misbrug af vores faciliteter. Og dette har så fremprovokeret vores behov for aflåselige toiletter m.m., som I kan høre om senere.
I starten af 2014 kom en delegation fra Hvidovre Vinterbadere til os og spurgte, om vi kunne hjælpe dem med omklædnings- og badefaciliteter (saunaer og brusere). Vi kunne i Bestyrelsen ikke se, hvorfor vi ikke skulle hjælpe, og for ikke at påføre vores medlemmer økonomisk tab vedtog vi, at hvis vinterbaderne meldte sig ind som Støttemedlemmer, ville deres indmeldelsesgebyr modsvare de udgifter, vores klub blev pålagt. Jeg kan fortælle, at vi med aftalen er blevet mere end godtgjort økonomisk, og at vinterbaderne er os meget taknemmelige for en super hjælp. Det vil være for meget at komme ind på alt bøvlet med badebroen og jollesejlerne, og jeg synes, at denne debat er kørt mere end godt gennem røgvandet.
Hvad der ellers er sket, vil jeg henvise til beretningerne fra de enkelte udvalg.
Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om der var nogen spørgsmål eller kommentarer til formandens del af beretningen.
Et medlem rejste tvivl, om den indgåede aftale med vinterbaderne om kontingent var i overensstemmelse med klubbens vedtægter, som foreskriver, at nye kontingent-grupper og deres rettigheder i forhold til klubben skal vedtages af Generalforsamlingen. De fremmødte medlemmer drøftede efterfølgende spørgsmålet, om der her var tale om en ny kontingentgruppe eller ikke. Da vinterbaderne bliver registreret som støttemedlemmer (der ingen rettigheder har, men som Bestyrelsen undtagelsesvis som gruppe har givet tilladelse til at benytte klubbens saunaer og brusere efter badning), afviste bestyrelsesformanden, at der er tale om ny kontingentgruppe.
Et medlem gjorde opmærksom på, at PostDanmark kunne være erstatningsansvarlig for klubbens tab som følge af den forsinkede omdeling af Røgvandet forud for generalforsamlingen. Formanden noterede sig dette, og vil følge op herpå.
Der var ikke yderligere spørgsmål/kommentarer til formandens beretning, og på baggrund af deltagernes efterfølgende applaus betragtede dirigenten beretningen som godkendt.
Havneudvalget ved Hans Henrik Andersen.
Ja, så gik der et år til, og medlemmer, som havde betalt deres kontingent, fik et blåt mærke til båden og fik skrevet under på deres bøjepladskontrakt, og dem, der ville have deres båd i vandet, fik det. Husk at det blå mærke skal være synligt fra molen. Vi takker Kenneth og vores egen pladsmand Mogens - jeg vil lige sige en stor tak til Mogens for det gode samarbejde i 2014/15 - tak til Mogens. Jeg vil også sige tak til Jan fra Kjærlingen, som i flere år har hjulpet med søsætning og optagning af vores både. (Jan modtog som tak en flaske og et klap).
Vi har også kæmpet med båden på nordre mole. Det har taget meget tid - båden sank, og vi har hævet den. Vi har skrevet mange breve TIL HAM (ejeren) og KOMUNNEN. Ja, nu ligger båden i slæbestedet, og I DAG (den 30/4) ER SIDSTE DAG så KAN DEN sættes til salg.
Vi har i samarbejde med Hvidovre kommune fået udskiftet en del af boldværket på syd molen og midtermolen samt fået en jerntrappe sat op på plads 91 til vinterbaderne (ja hver sin lyst).
Puklehvaler møder hver onsdag i vinterhalvåret til hygge, og de har fået lavet en flydebro for Jolle afdelingen, så ”12 m’erne” lettere kan komme i vandet, samt fået ryddet op på pladsen. Udført rottesikring ved masteskuret og trappe ind til mødelokalet. Stig har lavet roret på Annette - det er blevet rigtig godt. Samt meget andet arbejde - vi takker.
Bestyrelsen har vedtaget at etablere et klubmedlemskort, og jeg har et stykke tid arbejdet på et medlems-/adgangkort til sejlklubben Suset, og nu er kortet her; men vi begynder med først at få opsat læser-udstyr for adgang gennem hoveddøren og adgang til dame og herre toiletterne - systemet skal lige op at stå først. Så. hold øje med hjemmesiden/opslagtavlen, hvor der vil stå, hvad du skal gøre for at få kortet og bruge det. Kortet vil også give procenter ved køb af udvalgte varer i Susets køkken. Vi håber, at alt virker her i løbet at foråret. Skriv en seddel med FORNAVN, EFTERNAVN OG MEDLEM NR., og giv den til os på kontoret, så vil Mogens have dit medlemskort klar i løbet af én til to uger.
Afslutningsvis vil jeg gerne lige minde jer om, at vi den 1/6 stiller bukke/stativer der, hvor de skal stå på pladsen over sommeren. Så giv lige Mogens besked, om I kommer, så vi kan købe en øl /vand og en pølse, IKK.
God sommer, hilsen mig
Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om der var nogen spørgsmål eller kommentarer til Henriks beretning.
På forespørgsel oplyste Henrik, at Familiemedlemsskab giver ret til 2 medlemskort, som begge skal bestilles efter den ovenfor beskrevne procedure.
Et medlem påpegede, at der er bådejere, som (fejlagtigt) placerer det blå mærke på masten i stedet for på selve båden. Henrik erkendte problemet, men antog det indtil videre pragmatisk, til der foreligger en konkret sag med en båd uden blåt mærke.
På forespørgsel blev det oplyst, at den adgangskode til klubhusets toiletter, som restauranten udleverer til gæster, som ikke er medlemmer af klubben, vil blive erstattet af en ny adgangskode én gang om ugen.
På forespørgsel blev det oplyst, at gæstesejlere også vil kunne få en adgangskode til toiletter og badefaciliteter. (Rejst under punktet Eventuelt).
På forespørgsel blev det oplyst, at der for vinterbaderne bliver etableret en særskilt adgangskode til klubhusets bad- og sauna-faciliteter, som gælder hele vintersæsonen.
På forespørgsel blev det oplyst, at klubkontoret har ansvaret for administration af adgangskoder. (Rejst under punktet Eventuelt).
På forespørgsel blev det oplyst, at flytning af bådstativer og bukke i flok den 1/6 alene omfatter flytning af ens eget stativ, men hvor man i givet fald kan få hjælp til flytningen fra de øvrige fremmødte. Der er altså ikke tale om en generel oprydning på pladsen.
På forespørgsel blev det oplyst, at flytning af hjertestarteren til en placering uden for klubhuset, afventer svar fra Tryg på henvendelse fra klubben.
Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer, og på baggrund af forsamlingens efterfølgende applaus betragtede dirigenten Henriks beretning som godkendt.
Ungdomsafdelingen ved Niels Jensen.
Beretningen for Ungdomsafdelingen for 2014 blev læst op af formand Bjarne, da Niels ikke var til stede på generalforsamlingen.
 • Sæsonen igennem var der 17 aktive sejlere (en fremgang på 5), med et ugentligt fremmøde på næsten 100 % - der blev sejlet hver mandag.

 • Vi har i 2014 fortsat succesen med sejl-selv-sejlere (kun i Kalveboderne), et dejligt privilegium, som 4 af de mest erfarne sejlere nyder godt af.

 • Gennem hele sæsonen blev der sejlet Optimist, Zoom 8, Fevajolle, 29’er og Yngling.

 • I sommerferien var 6 sejlere med på Stegelejer – en stor succes som altid.

 • I efteråret deltog en 29’er og en Feva i Harboe Cup – et super stævne med masser af godt vejr.
Alt i alt et år, hvor sejlere og forældre virkelig har taget sejlerlivet og udfordringerne til sig.
Sejlerhilsener Niels
Dirigenten spurgte afslutningsvis forsamlingen, om der var spørgsmål til Niels beretning.
Der var ingen spørgsmål, og på baggrund af forsamlingens efterfølgende applaus betragtede dirigenten beretningen som godkendt.
Jolleafdelingen ved Bjarne Clasen-Nyqvist.
Som mange af os ved, forlod Jørgen Lindhartsen os i starten af året. Jørgen var ikke interesseret i at fremsende indlæg til hverken ”Røgvandet” eller til generalforsamlingen.
Vi har ikke nået at finde en ny jolleleder, men vil få det på plads til den nye sæson.
Kapsejladsudvalget ved Torben Andrup.
Så gik der igen et år. 2014 var med hensyn til sejlads og vejrmæssigt et rigtigt godt år. Vi arbejdede sammen Sejlforeningen Enigheden om afholdelsen af onsdagssejladserne, og det vil også fortsætte i 2015, således at der afholdes kapsejladsmøde ovre i Enigheden, hvor der bliver drøftet godt og dårligt. Der efterlyses dommere til onsdagssejladserne i den kommende sæson.
I efteråret fik Sejlklubben en forespørgsel, om vi ville afholde Danmarksmesterskaber for BB 10 M. Dette blev drøftet i kapsejladsudvalget, og vi mente, at vi havde mod på opgaven. Dm'et er blevet en arbejdsopgave, som en arbejdsgruppe parallelt med kapsejladsudvalget har løftet i stiv arm, og jeg vil gerne i denne anledning til takke Henning Thestrup, Ulrik Larsen, Arvid Andersen, Søren Overgård og Vagn Hansen for et rigtigt godt samarbejde. Stævnet vil blive afholdt den 26 - 29/8, og jeg håber ikke, at det skaber for meget uro i havnen, selv om det fylder en del med 15-20 BBer, så på forhånd undskyld over det postyr, det skaber. Der efterlyses dommere til stævnet.
Kapsejlladsudvalget ved


Torben Andrup
Dirigenten spurgte afslutningsvis, om der var spørgsmål til Torbens beretning.
Bjarne orienterede om tilskud fra Hvidovre Kommune til brug for 15-20-BB stævnet.
Torben oplyste, at han har haft kontakt til køkkenchef Tina Holm om leje af kantinen (klubhuset) fredag og lørdag aften under 15-20-BB stævnet til bespisning af stævnets cirka 100 deltagere. Efter en drøftelse blandt forsamingen blev det aftalt, at Bestyrelsen overvejer henvendelsen ved førstkommende lejlighed og vender tilbage til Torben. Et forslag om en eventuel brug af klubbens telt til formålet blev anset for urealistisk.
Der var ingen yderligere spørgsmål, og på baggrund af forsamlingens efterfølgende applaus betragtede dirigenten Torbens beretning som godkendt.
Seniorskolen ved Kurt Jakobsen.
Som bekendt overtog jeg Seniorskolen fra Bjarne efter sidste generalforsamling, og det har været et særdeles spændende år. Først og fremmest skulle bådene klargøres til søsætning og derefter rigges, hvilket vi var klar med i slutningen af april, ikke mindst takket være en stor hjælp fra Bjarne.
I gennem sæsonen har vi haft seks 2. års elever og tre 1. års elever som deltagere på vores ugentlige skolesejladser, ligesom vi har haft H-bådene som faste deltager i onsdagskapsejladserne. Derudover deltog Nell i Sailors Cup i Brøndby Havn.
Alle har sikkert bemærket, at vi havde en fremragende sejlersommer 2014, men det skal da også nævnes, at efterårssæsonen havde rigtig mange dage med både rigelig vind og vand fra oven, men vores elever er ikke sådan at skræmme, så der blev sejlet så sjæklerne sprang, sejlpindene røg ud af sejlet og ikke mindst en mindre flænge i et storsejl. Ja, et par grundstødninger blev der da også plads til, den ene i roligt vejr, mens den anden var under mere spændede vejrforhold, begge dog uden skader på andet end selvtilliden.
Sideløbende med sejlaktiviteterne lykkedes det også at få afholdt et tovværkskursus for 8 elever, som Bjarne stod for.
I september havde vi eksamen i praktisk sejlads, og der var i tiden op hertil lagt en del ekstra sejladser ind, så alle var helt ”fit for fight”. I den praktiske prøve indgår der også et vist kendskab til at kunne betjene en motor, og der havde vi så et lille problem. Indtil 14 dage før eksamen var det faktisk ikke lykkedes os at få gang i nogen af de motorer, vi har, men med en ekstra indsats kom de til at virke. Da det så derudover viste sig, at der absolut ingen vind var på eksamensdagen, siger det sig selv, at det var en rigtig god idé - og ja, alle seks 2. års elever bestod med glans og kunne modtage klubbens blå duelighedsbevis.
Bådene blev afrigget og taget op i starten af oktober, men det er jo ikke det samme, som at sejlerskolen stopper. Vi havde fået Bent Hornstrøm til at lave et kursus i teoretisk navigation, som staretde i oktober og løb hen til slutningen af januar, hvor der var afsluttende eksamen. Vi havde 8 tilmeldte fra start, men desværre mistede vi nogle stykker henover vinteren, så der var 4, som gik til eksamen, og også her bestod alle.
Nu er vi så på vej ind i en ny sejlersæson, og klargøringen er påbegyndt med henblik på at have bådene sejlklar medio april. Vi har fået en ny fok til Suset samt storsejl og fok til Nell. Sejlene til Nell har vi fået af Bamsefonden, hvilket vi selvfølgelig er meget glade for.
I år vil vi forsøge, at få vores elever mere involveret omkring onsdagskapsejladserne, og vi vil også forsøge os med nogle mindre tursejladser, hvor vi besøger nogle af vores nabohavne.
Det er også værd at bemærke, at to af vores elever allerede nu har investeret i egen båd, hvilket fortæller mig, at vigtigheden af at have en god og velfungerende sejlerskole bør prioriteres højt, da det er med til at skabe tilgang til sejlsporten. I den forbindelse vil jeg også have lov til at rose alle sejlerskolens deltagere (elever, kapsejlere og instruktører) for det initiativ og gå påmod, der udvises, når vi er samlet til de forskellige aktiviteter. En særlig tak til vores to instruktører, John og Lau, som har haft hver deres hold i det forløbne år og allerede har lovet at stå til disposition i den kommende sæson. Derudover har Dennis også lovet at være behjælpelig med den opgave, men det ser lidt tyndt ud med tilmelding af nye elever p.t. Jeg har imidlertid fået fortalt, at i forbindelse med at vejret bliver bedre, begynder tilmeldingerne at dukke op, så mon ikke det også kommer til at gå.
Udover de allerede nævnte, har jeg også oplevet en kæmpestor hjælpsomhed og interesse fra klubbens øvrige medlemmer, hvilket jeg naturligvis håber vil fortsætte.
Med venlig hilsen


Kurt Jakobsen
Dirigenten spurgte afslutningsvis, om der var spørgsmål/kommentarer til Kurts beretning.
Et medlem opfordrede sejlerskolens ledelse og instruktører til også at lære skolens elever, at de skal sikre, at skolebådene efter endt sejlads bliver efterladt, uden at faldene hænger og smælder mod masten.
Der var ingen yderligere spørgsmål/kommentarer, og på baggrund af forsamlingens efterfølgende applaus betragtede dirigenten beretningen som godkendt.
Klubhusudvalget ved Ronnie Andersen.
I det forgangene år er klubhuset blevet isoleret på syd siden, og mod vest er alle vinduerne blevet skiftet, og stolperne imellem dem er også blevet isoleret, hvilket tydligt har kunnet mærkes de dage i løbet af vinteren, hvor det ellers ville have været svært at holde varmen.
Vi har i forbindelse med den nye strand og lukningen af det offentlige toilet oplevet en stor stigning i vores vandforbrug. Derfor bliver der nu etableret et adgangs system, som gør, at medlemmer og gæster skal bruge nøgle eller det nye medlemskort for at åbne dørene til toiletterne. Dette skulle meget gerne sænke vores forbrug af vand.
Vi har 2 gange i 2014 haft indbrud på kontoret, hvilket har resulteret i, at vi nu har måttet udskifte døren og forstærke væggen til kontoret.
Vi står over for to store projekter i klubhuset, da taget og vand installationen er så nedslidte, at de skal udskiftes. Taget har Vagn (Olesen) og Thyge lavet en løsning på, som vi regner med at få udført, inden det igen bliver vinter. Med hensyn til vand installationen kigger vi stadig på en løsning.
Til sidst skal der siges tak til puklehvalerne for det store arbejde med at udføre både store og små projekter.
Ronnie Andersen.


klubhuset
Dirigenten spurgte afslutningsvis, om der var spørgsmål til Ronnies beretning.
Flere medlemmer beklagede sig over uhumske forhold på dametoilettet – blandt andet er rengøringen for dårlig, og muligheden for en mere effektiv udluftning efterlystes. Henrik og Ronnie orienterede om, at der allerede gøres meget for at sikre ordentlige toiletforhold, og at Klubhusudvalget fortsat undersøger mulighederne for forbedring. I øvrigt forventes det, at belastningen af toiletterne vil falde betydeligt især om sommeren med indførelsen af den elektroniske døråbning via medlemskortet. Herudover har Hvidovre kommune oplyst, at man i den kommende sommersæson vil opstille mobile toiletvogne på stranden.
Der var ingen yderligere spørgsmål, og på baggrund af forsamlingens efterfølgende applaus betragtede dirigenten beretningen som godkendt.
Aktivitetsudvalget ved Kurt Sejsbo.


Standerhejsning:


Årets standerhejsning forgik under en ny formand, som bød velkommen med ønsket om en god sejlsæson, med masser at solskin, og man kan vel godt sige, at han indtil nu har gjort det godt.


Samtidigt blev klubbens nyindkøbte Mini12’er døbt på behørigt vis. Klubben var som sædvanlig vært for en hyggelig eftermiddag med efterfølgende dinner og levende musik, så der blev danset til langt ud på natten.


Pinsetur:


Igen i år havde vi lånt Køge Sejlklubs hyggelige klubhus med gårdhave, som blev flittigt brugt til hygge. Der blev grillet, sunget, serveret ”kølige” og som noget nyt i år, blev der lanceret ”Fendervin”. Humøret samt vejret var i top. Vores konkurrencer blev gennemført med flere store overraskelser. Her blev dystet indenfor 6 frække lege... Præmien var et vandreskib, som blev vundet af Britta og Lisa, som velvilligt har lovet at forsvare titlen til næste Pinse.


Pinsens vindervers som skulle indeholde ordene ”pinse” og ”Suset” kom således også fra Lisa og Britta:


”Til Pinse
gider vi ikke spise linse og alle fra Suset
ender altid beruset”.


Standernedtagning:


Til standerhejsningen lovede formanden os en god og solrig sejlersæson, hvilket vi nok må erkende, at det havde Bjarne styr på, da sommervejret blev fantastisk. Selv på sæsonens sidste dag, skinnede solen. Bjarne holdt sin tale, og samtidigt blev der uddelt diplomer til årets senior elever, som havde bestået sejlerbeviset. Tillykke til dem. Med fanfare fra Harry blev standeren taget ned, under Tommy’s kyndige behandling af standerlinen.


Som sædvanlig diskede køkkenet op med super dejlig mad og flotte tallerkener. Efter maden var der musik og underholdning resten af aften.


Julepynt:


Sidste torsdag i november stævnede flere medlemmer ud med gran og julepynt, så klubhuset fremstod i julens tegn. Der var indkøbt flot nyt julepynt, og med medlemmernes og børnenes hjælp fik de pyntet både juletræ og klubhus flot op.


Juletræ:


Børnenes Julefest blev igen i år et tilløbsstykke. Der blev klippet, klisteret og lavet Juledekoration. Derefter blev der sunget og danset omkring juletræet og kaldet på Julemanden, som kom og delte gaver ud til alle artige børn. Alle havde en vist en super hyggelig dag sammen med Julemanden. Vi takker vores hjælpenisser, Kirsten, Ingelise, Dorte og Britta.


Julefrokost:


Sikken en voldsom trængsel og alarm der blev på dansegulvet efter Tina’s pragtfulde julebuffet. Vi havde en super aften, men savnede en del af medlemmerne og håber, at der mødes talstærkt op igen til julefrokosten 2015.


Nytårskur:
1. januar kl 12:00 mødtes 40 friske medlemmer af Suset op til den første samling i år. Efter en frisk gåtur til toppen af bjerget var der servering af Kurt og Bennys hjemmelavede suppe samt Britta’s gode brød. For første gang deltog ”vinterbaderne ̈ på vandreturen, men vendte om for at hoppe i det kolde vand sammen med de få modige fra Suset. (Så du billedet i Hvidovre Avis?)
Fastelavn:
Årets tøndeslagning trak igen i år mange medlemmer til klubben. Der var rigtig mange, både børn og voksne, som kom i flotte og fantasifulde kostumer. Og der blev gået til tønderne med stor iver. De mange børn fik slået både den lille og store tønde ned. De voksne fik dog lidt mere modstand, da tønderne i år var af egetræ, og der skulle derfor lidt flere slag til. Der blev uddelt fastelavnsris til årets Konger og Dronninger; Bertram, Juliane, Malou, Kaja, Heidi, Kristina, Svend og Erik. Godt slå’et alle sammen!
Dirigenten spurgte herefter afslutningsvis, om der var spørgsmål til Kurts beretning.
Da dette ikke var tilfældet, og på baggrund af forsamlingens efterfølgende applaus betragtede dirigenten beretningen som godkendt.
Røgvandet ved Bjarne Clasen-Nyqvist.
Bladet udkom 3 gange i 2014, og indtil nu 2 gange i 2015.
Vi mistede desværre Vagn sidste år, og vi har ikke fundet en ny ansvarlig redaktør. Så jeg har måttet træde ind midlertidig på denne plads.
Til alt held har Lene trådt ind som vores indpisker, og vi har kunnet samle materiale og indhold til bladet til de fastlagte tider.
Som alle kan se, har det ikke været den største succes med udsendelsen, da det sidste ”Røgvandet” udkom ca. 2 uger for sent og dermed var årsag til, at vi måtte rykke datoen for generalforsamlingen.
Vi er stadig meget interesseret i en ny frivillig redaktør, så jeg kan koncentrere mig om mit andet hverv.
Dirigenten spurgte herefter afslutningsvis, om der var spørgsmål til Bjarnes beretning.
Et medlem gjorde opmærksom på, at den stregkode-mærkat, PostDanmark klistrer på bagsiden af bladet, på det senest udsendte blad, har ødelagt sidens reklame. Svar: Problemet er noteret; men der er nok ikke rigtig noget at gøre ved det her og nu.
Der var ingen yderligere spørgsmål, og på baggrund af forsamlingens efterfølgende applaus betragtede dirigenten beretningen som godkendt.
Dagsordenen pkt. 3, Årsregnskab og Status.
Kasserer Per Nielsen indledte sin beretning, som var den sidste, han afgav som klubbens kasserer, med at fortælle om sine visioner for jobbet, da han i sin tid tiltrådte som klubbens kasserer.
Per gennemgik herefter det reviderede regnskab for klubben, som var lagt frem til de fremmødte medlemmer.
Dirigenten spurgte efter gennemgangen afslutningsvis, om der var spørgsmål til klubbens regnskab og status.
Et medlem foreslog, at regnskabet blev udsendt til medlemmerne forud for generalforsamlingen. Eventuelt kunne et udkast til regnskabet i forvejen offentliggøres på klubbens hjemmeside. Bestyrelsen noterede sig forslaget og vil drøfte dets mulige konsekvenser ved førstkommende lejlighed.
På forespørgsel redegjorde Per for, hvad der ligger bagved udgiftsposten ”Vederlag” - hvad er vederlag ? og hvem er modtagere heraf ? under den efterfølgende drøftelse redegjorde Lasse for baggrunden for og historien bag posten.
På forespørgsel blev det oplyst, at indbetalt depositum for klubnøgler er klubbens (medlemmernes) formue.
På forespørgsel redegjorde Per for de anvendte principper for fordelingen af afskrivninger mellem klubben og havnen.
Der var ingen yderligere spørgsmål, og på baggrund af forsamlingens efterfølgende applaus betragtede dirigenten klubregnskabet som godkendt.
Herefter gennemgik Per det reviderede regnskab for Bamses Legat, som ligeledes var lagt frem til medlemmerne.
Dirigenten spurgte herefter, om der var spørgsmål eller kommentarer til Bamselegatets regnskab.
Da dette ikke var tilfældet, betragtede dirigenten Bamsefond regnskabet som godkendt.
For orientering gennemgik Per afslutningsvis Årsregnskab og Status for Hvidovre Lystbådehavn, som klubben i egenskab af administrator for havnen har sendt til Hvidovre Kommune.
Dagsordenen pkt. 4, Valg til Bestyrelsen.
 1. Kasserer: Per Nielsen ønskede ikke genvalg, og Bestyrelsen foreslog i den forbindelse Kurt Jakobsen som ny kasserer.
Der blev ikke foreslået andre kandidater, og på baggrund af forsamlingens applaus konstaterede dirigenten, at Kurt var valgt til ny kasserer med akklamation.
 1. Bestyrelsesmedlemmer:


 • Ronnie Andersen – villig til genvalg


  Efter kampvalg, hvor Tommy (Duller) fik 40 stemmer, Ronnie fik 12 stemmer, Morten fik 0 stemmer, og 1 stemme var ugyldig, konstaterede dirigenten, at Tommy var valgt til nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Ronnie.


 • Hans-Henrik Andersen - villig til genvalg


  Da der blev ikke foreslået andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Henrik var genvalgt til bestyrelsen med akklamation.
 • Vagn Olesen - ønskede ikke genvalg og Bestyrelsen foreslog derfor bestyrelsessuppleant Steen Larsen som nyt bestyrelsesmedlem.


  Da der blev ikke foreslået andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Steen var valgt til nyt bestyrelsesmedlem med akklamation.


                     


 • Bent Hornstrøm - villig til genvalg


  Efter kampvalg, hvor Vagn Hansen fik 38 stemmer, Bent fik 10 stemmer, og Jesper Kaas fik 9 stemmer, konstaterede dirigenten, at Vagn var valgt til nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Bent.c. Bestyrelsessuppleanter:


 • Bestyrelsen foreslår Lau Rasmussen og Jesper Kaas som nye suppleanter til Bestyrelsen.


  Da der blev ikke foreslået andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Lau og Jesper var valgt til bestyrelsessuppleanter med akklamation.d. Revisorer:


 • Jan Hansen - villig til genvalg

 • Knud Lindemose - villig til genvalg


  Da der blev ikke foreslået andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Jan og Knud var genvalgt til revisorer med akklamation.e. Revisorsuppleant:


 • Bestyrelsen foreslår Henrik Hansen som ny revisorsuppleant.


  Da der blev ikke foreslået andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Henrik var valgt til ny revisorsuppleant med akklamation.


  Afslutningsvis afgav forsamlingen et stort samlet applaus til såvel nye som afgående medlemmer af Bestyrelsen samt suppleanter.
Dagsordenen pkt. 5, Indkomne forslag.
Fra bestyrelsen var der stillet forslag om at ændre lovene som følgende:
Formanden redegjorde for baggrunden, som var baseret på, at lovforslaget sidste år indeholdt en ordlyd, der sagde at medlemmer kun kunne kommunikere med hinanden gennem ”Røgvandet” eller hjemmesiden. Forslaget genfremsendes med ændringen kan kommunikere med hinanden.
§11.                                                              Kommunikation.


Kommunikationen til klubbens medlemmer, og mellem medlemmer, kan ske via medlemsbladet ”Røgvandet”, og klubbens  hjemmeside, www.hvidovresejlklub.dk. Både bladet og hjemmesiden redigeres af et bladudvalg, som vælger en ansvarshavende redaktør og en webmaster. Bladudvalget nedsættes af bestyrelsen. Bladet udsendes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Websiden opdateres ofte med seneste nyt fra klubben og udvalg.
Da forsamlingen ikke havde indvendinger imod den foreslåede ændring, konstaterede dirigenten at ændringen var vedtaget.
Der var ingen andre indkomne forslag
Dagsordenen pkt. 6, Eventuelt.
Et medlem spurgte, om vinterbaderne har fået dispensation fra forbuddet mod at bade i havnen. Det blev oplyst, at Hvidovre Kommune forudgående har forespurgt klubben, om badningen var i orden. Da forbuddet mod badning er begrundet i forebyggelse af påsejlingsulykker, og da sejlads i havnen er minimal i vinterhalvåret, har klubben accepteret en foreløbig dispensation til badning. Der kan også være miljømæssige og sundhedsmæssige problemer i forbindelse med badning i havnen, såfremt forurenet bundslam hvirvles op. Formanden noterede, at vinterbadernes forhold omkring det her nævnte skal afklares nærmere.
Med baggrund i den netop afholdte afstemning ved valg til Bestyrelsen opfordrede forsamlingen Bestyrelsen til at overveje, om afstemningsreglerne kunne gøres mere smidige, når flere kandidater, end der er behov for, opstiller sig som kandidater.
Mulighed for turbådes deltagelse i kapsejladser blev drøftet.
Et medlem udtrykte sin bekymring over, at Vinterbaderne – efter medlemmets opfattelse -i debatten lægges for had af medlemmerne.
Et medlem opfordrede til, at medlemmer, som er faste medhjælpere på arbejdsopgaver under Bestyrelsens ståendes udvalg, også fremgår af Røgvandets og hjemmesidens oversigt som vist på Røgvandets side 2.
Et medlem foreslog Bestyrelsen, at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres til 7 medlemmer.
Formanden takkede Lasse for mange års tjeneste i Klubben både som pladsudvalgsformand og som klubformand og udnævnte ham til Æresmedlem og overrakte Æres nålen.
Følgende medlemmer, som har været medlem af klubben i 50 år, fik af formanden tildelt 50 års nålen:
 • Karin Andersen

 • Jørgen Andersen
Desværre var Jørgen (”pudser-Jørgen”) forhindret i at deltage i generalforsamlingen, så Bjarne overrækker Jørgen nålen ved førstkommende lejlighed.
Formanden takkede Per Nielsen for vel udført arbejde i bestyrelsen og som klubbens kasserer, og overrakte den traditionelle flaske Bitter.
Ligeledes takkede formanden Vagn Olesen, Ronnie Andersen og Bent Hornstrøm for deres arbejde i bestyrelsen, og overrakte ligeledes en flaske til hver.
Derefter udbragte forsamlingen et leve for Hvidovre Sejlklub Suset.
Til slut oplyste Bjarne til de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer (nye og gamle), at der vil blive indkaldt til konstituerende bestyrelsesmøde på torsdag den 7. maj, klokken 19:45 i bestyrelseslokalet.
Generalforsamlingen sluttede klokken 22.00.

Dato: 30. april 2015.


Dirigent.:                                                        Formand:


_________________                                   ____________________


Jan Hansen                                                 Bjarne Clasen-Nyqvist
Nærværende referat offentliggøres i Røgvandet og på klubbens hjemmeside efter, at formanden og dirigenten har godkendt referatet.
Bent Hornstrøm, referent

bottom of page