top of page

Referater 2016

02 juni 2016

1. Referatet blev godkendt og det blev godkendt, at bestyrelsesmedlemmerne har fire dage til kommenterer udkastet til referat fra det er sendt til bestyrelsen.

2. Budget og regnskab. Knud orienterede om at der ikke er orden eller overensstemmelse i klubbens forskellige kartoteker og ventelister.  Han havde på mødet endnu ikke fået adgang i klubbens konti i banken.

3. Bordet rundt (Orientering)

a. Formanden.  Bjarne forklarede at Net-betalingssystemet er vedligeholdt ”i hånden” uden sammenhæng med klubbens Joomla-system.  Andre kartoteker over klubkort og nøgler er også ufuldstændige.

Bjarne arbejder på at sammenkøre og få orden på kartotekerne.  Samtlige ca. 475 medlemmer i alle grupper skal gåes i gennem medlem for medlem. 

Bjarne har haft møder om overdragelser med tidligere bestyrelsesmedlemmer.

b. Havneudvalget.  Bestyrelsen godkendte Vagns forslag til nye medlemmer af udvalget, der nu består af formand Vagn Hansen, Henning Dürr, Kjeld Christensen, Hans Andersen, Jan Hansen og Kenneth Jensen. 

Vagn har afdækket det værste rod omkring hvem, der har hvilke skabe og hvem der har betalt. Senest har Vagn klippet låsen på fem ”døde” skabe, hvoraf fire var tomme. De bliver udlejet. Bestyrelsen godkendte nye regler for skabene og offentliggør dem på hjemmesiden. Skabene hører egentlig under Bygningsudvalget, men Vagn bringer dog først orden i skabs-rodet. 

c. Bygnings- og køkkenudvalget. Bestyrelsen godkendte Tommys forslag til nye medlemmer af udvalget, der nu består nu af formand Tommy Schuler, Bjarne Clasen-Nyqvist, Knud Lindemose, - Kurt Sejsbo og Jan Larsen. Køkkenudvalget består af Tommy, Knud, Kurt og Jan. 

Bjarne orienterede om klubbens alarmer og videoovervågning. Alle bygninger og rum er nu blevet nummeret, så der er overblik over alle klubbens rum, der vil blive nummereret. 

d. Bådudvalget. Bestyrelsen godkendte Vagns forslag til nye medlemmer af udvalget, der nu består af formand Vagn Hansen, Henning Dürr, Jan Larsen, Kjeld Christensen og Stig Madsen.

Vagn havde fået flere tilbud på ny motor til klubbens lille RIB, og fik godkendt at bestille en ny 15 hk 4-takt motor med langt ben og el-start.  

Bådudvalget laver en optælling af klubbens joller. Ynglingenes fremtid blev diskuteret uden nogen konklusion. 

e. Ungdomsafdelingen. Henrik har haft et konstruktivt møde med afdelingens leder Svend Jørgensen og var overbevist om, at det går godt, med en aktiv forældregruppe. Vi har planer om en ”Kom og prøv at sejle” dag med adviserende plakater på kommunens skoler, samt artikel i Hvidovre Avis. Det bliver sandsynligvis over midten af august. Efter sommerferien bliver der også sejlads for nybegyndere om torsdag, hvor der er to lønnede trænere.

Optimistjollerne er i dårlig stand og flere har skader, så de ikke kan benyttes. Der er kun 8 brugbare rigge – materiellet er nedslidt. Der bør findes midler, gerne sponsormidler, til flere rigge og helst og nyere brugte joller. 

f.  Jolle- og mini-12 udvalget.  Steen og Henrik mener ikke at udvalget p.t. skal være større. Steen orienterede om, at Mini12 afdelingen er startet på sejlsæsonen og sejler fast 3 dage om ugen + det løse som medlemmerne indbyder hinanden til.  Henrik håber som jollernes repræsentant at få gang i mere jollesejlads – udover ungdomsafdelingen.

g. Kommunikationsudvalget.  Henrik og Steen mener ikke at udvalget p.t. skal være større. Henrik har fået overdraget alt materiale til Røgvandet fra Lene Bendix.

Steen og Henrik har haft et indledende strategi-møde: Røgvandet udkommer foreløbig næste gang i trykt udgave, men det er planen at overgå til pdf-udgaver og nyhedsmails. Vi kan dog forestille os fortsat at udgive et trykt årshæfte. Vi har haft en artikel i Hv.Avis om 70 års jubilæet og der er nye artikler på vej derop med aftenmatcher og ”kom-og-sejl-med Optimisterne”. Vi vil desuden søsætte en Hvidovre Sejlklub Suset Facebook gruppe til sekunder information og indbyrdes information medlemmerne imellem. Denne gruppe vil ikke erstatte anden form for kommunikation til medlemmerne.

h. Aktivitetsudvalget. Kurt har fået tilsagn fra Dorthe og Britta fra ”Victoria” til at hjælpe i udvalget. Det blev godkendt. Kurt fortalte at han selv laver suppe til Nytårskuren. Han vil også gerne have udvalgets aktiviteter i kalenderen på forsiden af hjemmesiden.

i. Kapsejladsudvalget. Jan orienterede om, at der er fuld gang i onsdagskapsejladserne og at udvalget søger en eller flere faste dommere.

j. Sejlerskolen. Bjarne orienterede om at Sejlerskolen stadig mangler en instruktør og en leder. Det blev besluttet at Bjarne midlertidigt overtager ledelsen og tager kontakt til potentielle instruktører og ledere. I den forbindelse indkalder han alle instruktørerne til et møde om en løsning på skolens fremtid. 

En planlagt Speedbådskøreskole blev p.t. skrinlagt.

k. Sluseudvalget. Sluseåbningstiderne vil bliv a jour ført på hjemmesiden. 

4. EL og vand på duepladsen. Henrik har konstateret at elmåleren til duepladsen forbrug står på 0 og at ejeren har betalt en fast årlig pris. Det blev besluttet at Tommy sørger for at få måleren tilsluttet korrekt af en elektriske, så vi kan få det præcise forbrug. Derefter korrigerer betalingen fra duepladsen.

5. Jollepladsen. Steen og Henrik går i gang med at få styr på jollepladsen, hvor der også er rod i registeringen og en del joller ikke har fået tildelt nummer på deres betalte plads.  Der skal også ryddes op i ”døde” joller. 

6. To-Do-listen Bestyrelsen gennemgik kort listen og redigerede den. De fleste opgaver var ikke presserende, bortset fra påhængsmotoren til den lille RIB, der nu er bestilt. 

7. Eventuelt. Her blev der diskuteret forskellige betalingsløsninger til kontoret. 


Referent Henrik Hansen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde
30 juni 2016.

1. Referatet blev godkendt.

2. Budget og regnskab. Knud orienterede om at han nu har fået adgang i klubbens konti i banken og har betalt alle udestående regninger og udlæg.

3. Bordet rundt (Orientering)

3a. Formanden.  Bjarne oplyste at skabe m.m. nu er implementeret i Joomla-systemet og jollepladsen er nu næsten opdateret i Joomla-systemet. Klubben har i dag ca. 430 nedlemmer, og der er desværre fejl i registreringerne på næsten halvdelen af medlemmerne, så Bjarne går nu samtlige medlemmers registreringer igennem. To tidligere sejlerskoleelever er opkrævet for meget i kontingent og får derfor penge tilbage.

3b. Havneudvalget. Vagn har haft møde med kommunen om nummerering af alle bygninger på havnen og har haft møde med vinterbaderne, der snart går i gang med en bygning på en pontonbro ud fra molehovedet på sydmolen.

3c. Bygnings- og køkkenudvalget. Tommy har talt med Vagn Olesen (”Olivia”), der er villig til at gå ind i udvalget. Det blev godkendt. Der er fundet en ny elektriker, der har monteret lys i jolleskuret, og efter ferien går i gang med at tjekke og ordne de ting, der trænger til at blive ordnet. Der er mistanke om flere ulovlige elinstallationer i klubbens bygninger. Elmåleren til duepladsen er defekt og bliver udskiftet. Tommy har også fundet en ny VVS ‘er, og får indhentet et alternativt tilbud på rengøring. Han orienterede også om en kæmpestigning på gasregningen, der sandsynligvis er udløst af vinterbadernes brug af varmt vand i omklædningsrummene.

3d. Bådudvalget. Vagn oplyste at der er indkøbt og monteret ny motor på klubbens lille RIB. Under dette punkt blev det besluttet, at Optimisterne får klubbens nye store RIB med på sommerlejr i Stege. 

3e. Ungdomsafdelingen. Henrik orienterede om, at der bliver to ”Kom og sejl” arrangementer for kommunens børn og unge torsdagene d. 18 og 25 august.

3f.  Jolle- og mini-12 udvalget.  Steen og Henrik har gået jollepladsen igennem og sammenholdt joller og mini-12ere med, hvilke pladser og joller, der er betalt for. Der er desværre fejl i mange registreringer. Derfor går Henrik i gang med at kontakte alle jolleejere med ufuldstændige data og Steen gør det samme med mini-12erne. 

3g. Kommunikationsudvalget.  Henrik og Steen opfordrede bestyrelsen til at skrive bidrag til det næste Røgvand, der bliver det sidste postudsendte Røgvand og sandsynligvis det sidste trykte Røgvandet, bortset fra en årspublikation. En mellemløsning, pga. pt. for få e-mailadresser på medlemmerne, kan være at trykke Røgvandet i mindre oplag til selvafhentning i klubhuset.

3h. Aktivitetsudvalget. Kurt oplyste at næste aktivitet er standerstrygningen. Afrigger turen bliver i år arrangeret af Hans Henrik.

3i. Kapsejladsudvalget. Jan oplyste at der er flere deltagere i aftenkapsejladserne i år – helt op til 18 både i en sejlads.

3j. Sejlerskolen. Bjarne orienterede om at der er kommet en ny instruktør, så alle elever nu er fast ude at sejle. Det kører generelt som det skal på Sejlerskolen, men den mangler stadig en egentlig leder. Under dette punkt blev det besluttet, at Henrik undersøger, hvad klubben evt. kan få for en af klubbens Ynglinge med trailer. 

3k. Sluseudvalget. Kurt tager slusevagten i ugen 8.-14. august.

4. Sommergæster.  Med hensyn til sommergæster, så kan de få et gæstekort mod depositum på 50 kr. Vagn producerer 10 gæstekort, der vil kunne udleveres af Tina.

5. Telefonliste til søredning. Jan skaffer telefonnumre til bugtens søredning. 

6. Ferieafløser på havnen.   Containerne på molerne bliver kørt ind af Tommy d. 20 juli, og af Jan d. 27. juli og 3. august. Der bliver ingen udlevering af slæbestedsnøgler i pladsmændenes ferie. 

7. Brug af pladsmand. Det blev diskuteret uden en egentlig afklaring. 

8. Brug af vagtmand. Dette blev diskuret, ligesom brugen af klubbens videoovervågning blev diskuteret. Vagtmand kan tilkaldes yderligere, hvis der bliver behov for det i løbet af sommeren. 

9. Kontorets åbningstid i ferien. Kontoret er lukket i juli.

10. Køkkenet. Det blev diskuteret hvordan fordelingen af bl.a. udgifter til affald skal være mellem klubben og køkkenet.

11. Steen og Henrik er som tidligere nævnt ved at have et fornuftigt overblik over jollepladsen, og begynder efter ferien, sammen med Brian, at få sat mærkater på joller der har betalt og sedler på ikke-betalte joller om at de skal fjernes. Steen og Henrik udvælger en egnet plads til parkering af traileren til joller på betalte jollepladser.

12. Der blev nedfældes en internt telefonliste for bestyrelsen.

13. To-do-listen.  Ingen ændringer siden sidst. 

14. Eventuelt. Vagn oplyste at havneudvalget arbejder med en opdeling af ventelisten i aktive med båd og passive uden båd.

Referent Henrik Hansen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.08.16

Der var afbud pga. ferie fra Vagn, Tommy og Henning.

1. Referatet blev godkendt.

2. Budget og regnskab. Knud orienterede om at almindelige betalinger kører som det skal og at vi er ved at nå et system, hvor vi kan se, hvad hvert enkelt medlem betaler via Nets. Balancen ser fornuftig ud. Der var enighed om at føje et anskaffelsen af et nyt regnskabssystem til To-Do-listen.

3. Bordet rundt (Orientering)

3a. Formanden.  Bjarne oplyste at han har været næsten samtlige medlemmers data igennem og nu har ryddet så meget op i medlemskartoteket, at der nu kun er usikkerhed omkring ca. 30 medlemmer, og usikkerhederne er relateret til havnepladser. 

3c. Bygnings- og køkkenudvalget. Bjarne har fået ordnet det således, at bestyrelsen kan få dongler, der kan åbne døre og slå alarmer fra. Jan og Henrik undrede sig begge over kvaliteten af rengøringen på toiletterne. Den bør taget op i udvalget.

3d. Den nye motor til klubbens lille RIB er monteret og sejlklar. En sejlerskole-instruktør har fejlmeldt et spilhåndtag på ”Taktik”. Jan tjekker hvad der er galt. Klubben har fået tilbudt et medlems sejlbåd. Det blev besluttet at takke pænt nej tak.  

3e. Henrik oplyste at der bliver to ”Kom og sejl” dage for alle børn og unge. Der er sat plakater op på skolerne og Henrik har sendt pressemeddelelse til Hvidovre Avis og Valbybladet og opfordrede alle til at animere de børn og unge vi kender til at møde op.  

3f.  Jolle- og mini-12 udvalget.  Steen og Henrik arbejdet stadig med at få orden på jollepladsen og henviste yderlige diskussion til punkt 5 . 

3g. Kommunikationsudvalget.  Henrik og Steen opfordrede igen bestyrelsen til at skrive bidrag til det næste Røgvand, der bliver det sidste postudsendte Røgvand. Det blev diskuteret om det i stedet kunne blot kan lægges i klubhuset til selvhent, men der var mest stemning for at sende det næste nummer ud med posten, og derefter, i en overgangsperiode, trykke et mindre oplag på print, som man så selv kan hente i klubhuset. Det samme gælder de kommende årspublikationer. Bjarne og Steen arbejder videre med et medlemslogin og en mulighed for at medlemmerne selv vil kunne redigere i egne oplysninger.

3j. Sejlerskolen. Bjarne oplyste at et sejlerskolemedlem har meldt sig ud. Vi skal stadig lede efter en egnet leder af sejlerskolen. 

3k. Sluseudvalget. Kurt og Bjarne får en mail, når Slusen er repareret og genåbnet. Det sker formodentlig ultimo august. I mellemtiden kan man følge med på sydhavnsklubbernes hjemmeside.

4. Udskiftning klubbens defekte diesel/bensin-anlæg.  Der var overvejende en positiv stemning for at forny anlægget. Det blev besluttet at bestyrelsen skal se et budget, før der tages endelig stilling. 

5. Bådstørrelser på jollepladsen. Henrik havde konstateret, at der står trailerbåde på jollepladsen med en væsentlig højere vægt end slæbestedets tilladte belastning på 800 kg. Det blev besluttet at der ikke må tildeles plads på jollepladsen til trailerbåde, hvor bådens og trailerens bruttovægt overstiger 800 kg.  Det blev også besluttet, at der ikke må bygges små skure eller tele omkring joller på jollepladsen.  

6. Salg af Yngling og trailer. Det blev besluttet at sælge klubbens blå Yngling med trailer. Henrik påtog sig at stå for salget. Indtægten blev øremærket til nyt grej til Optimistjollerne

7. Nyt grej til Optimist-afdelingen og reparation af defekte joller. Henrik fortalte at en god del af afdelingens Optimistjoller har trænger til en del småreparationer. Det blev diskuteret, hvem der kan reparere dem. Måske et job for puklehvalerne? Der blev også diskuteret, hvor man evt. kan stå og reparere dem, uden at der kom en egentlig konklusion. Jan opfordrede til, at vi finder sponsorer til nye brugte Optimistjoller.

8. To-Do-listen blev redigeret og der blev tilføjet følgende nye punkter: Nyt regnskabssystem ved Knud og Bjarne. Medlemslogin ved Steen og Bjarne. En evt. speedbådskøreskole ved Steen, Bjarne og Henrik. Tilføjelse af deadline for opgaver på listen ved Henrik. Annoncepris(er) til Røgvandet ved Steen og Henrik. En fornyelse af klubbens formularsæt ved Bjarne og Henrik. 

 Eventuelt. Intet væsentligt at referere.  

Referent Henrik Hansen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. oktober 2016

Der var afbud fra Kurt Sejsbo pga. ferie.

1. Referatet blev godkendt.

2. Budget og regnskab.  Knud har nu helt kontrol med bogholderiet, og klubbens likviditet er god.

3. Bordet rundt (Orientering)

a. Formanden. 

Bjarne oplyste at medlemmerne acceptererede fint at der var én øl pr. medlem ved standernedhalingen, med god forståelse for, at vi skal spare. 

Opkrævningen af ´havnetaksterne er blevet mere præcis.  

b. Havneudvalget. 

Vagn oplyste at han vil konferere med kommunen om at hæve priserne for optagning og søsætning af både, der kun har vinterplads på havnen. 

Alle skal nu udfylde en blanket med alle oplysninger omkring båden inden optagning. 

Vagn har haft et positivt møde med de øvrige klubber om havnen.  

Vinterbaderne skal betale for brug af kranen ved søsætning af deres flydebroer og pontoner. 

Der har været store omkostninger til reparationer af kranen i år.

c. Bygnings- og køkkenudvalget. 

Tommy oplyste at der er sat el-arbejde i gang i det nye jolleværksted bag jolleskuret.

Der er tegnet kontrakt med Klo-Agger om tilsyn af kloakkerne fire gange årligt.

Rengøringskontrakten er fornyet, men der er stadig enkelte ting, der skal afklares.

En af de store ruder i klubhuset er blevet smadret, og bliver erstattet af skadevolder.

En sprængning af et vandrør i tavlerummet er blevet repareret.

Tommy oplyste at han jævnligt tjekker alle klubbens el- og gasmålere pga tidligere stort forbrug. 

Knud oplyste desuden at klubben har fået en meget stor vandregning

d. Bådudvalget.

 Vagn oplyste at der er god gang i bådudvalget og har sendt referat af udvalgets møde til bestyrelsen.

e. Ungdomsafdelingen. 

Henrik oplyste at der er kommet 9 nye Optimistsejlere efter de to ”Kom-og-sejl” dage i august. Der sejles nu fast både mandag og torsdag.

f.  Jolle- og mini-12 udvalget. 

Steen og Henrik orienterede om, at de nu er i mål med opdatering af jollepladsen og har overdraget til Brian at sætte sedler på alle joller og trailere, der ikke er betalt for, eller som ikke kan identificeres. 

g. Kommunikationsudvalget.

Røgvandet er udkommet. Det har vist sig, at oplaget er for stort og vil blive reduceret væsentligt til næste udgivelse, der vil blive den nye Årspublikation, der ikke vil blive postomdelt, men vil kunne afhentes i klubhuset og læses som PDF på hjemmesiden. 

i Kapsejladsudvalget. 

Jan oplyste at Torben Andrup vil stoppe som formand for udvalget. Torben fortsætter dog indtil foråret, så der skal findes en ny forman inden da.

j. Sejlerskolen.

Bjarne oplyste at der 5 elever har været til duelighedsprøve og alle bestod. 

Der er kommet 4 nye elever og der er pt. En ledig elevplads.

Det er gået fint med skolesejladserne uden den skadede ”Taktik”.

k. Sluseudvalget.

Bestyrelsen har erfaret at Slusen er åben igen.  

4.  Afklaring af udvalgenes kompetencer ved Bjarne

Det blev accepteret, at Bjarne udarbejder et oplæg til ny ledelsesstruktur til diskussion på næste møde.

5.  Nye diesel/benzinstandere ved Vagn

På grund af yderligere betydelige omkostninger, i forhold til det pr. telefon godkendte tilbud, så blev den endelige beslutning udsat.

6.   Videoovervågning af klubhuset ved Tommy/Kurt

Punktet blev udsat fordi Kurt var fraværende.

7.  Vinterbaderne ved Bjarne

Bjarne fik et bundet mandat til at forhandle med vinterbaderne om brug af klubhuset, som f.eks brug af klubbens toiletter. De vil ikke få adgang til sauna og baderum. 

8.  Jollepladsen ved Steen og Henrik

Henrik har fået den gældende aftale med kommunen omkring jollepladsen, som vi selvfølgelig må overholde. Steen og Henrik vil udarbejde nyt regulativ for brug af jollepladsen.

9.  Havnens dag ved Vagn

Der blev nedsat et nye Havnens Dag udvalg med Henrik som formand, Kurt og Steen. 

10. FLID ved Vagn

Det blev besluttet at melde klubben ind i FLID, der er landsorganisation for lystbådehavne.

11.  To-Do-listen 

Listen blev revideret og der blev sat deadlines på alle opgaver.

12. Eventuelt

Bjarne oplyste at der er et DS-kursus 23-24 oktober.

Muligheden af at holde bestyrelsesmøde i weekenden i løbet af vinteren blev drøftet.

13.  Eventuelt. Ingen bemærkninger.

Referent Henrik Hansen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. november 2016.

Der var afbud fra Steen Larsen pga job.

1. Referatet blev godkendt.

2. Budget og regnskab.  Knud fremlagde sin første budgetopfølgning, og alt ser fint ud. Knud sender den rundt til bestyrelsen. Bjarne og Knud har aftalt møde med Lasse, om hvordan havnens budget er skruet sammen. Jan stillede spørgsmål om klubbens økonomi, og Knud svarede at han mener, at økonomier ser rimelig god ud, og forventer at årsregnskabet er i balance.

3. Bordet rundt (Orientering)

a. Formanden. 

Bjarne har aftalt med vinterbaderne, at de maksimalt må benytte klubhusets toiletter i nødstilfælde Alle vinterbadernes nøgler bliver inddraget. Bjarne arbejder stadig med at få klubbens kartoteker helt a jour og har fundet passwordet til klubbens ebox.  

b. Havneudvalget. 

Vagn oplyste at det kører fint med optagningen af bådene, og at mindst halvdelen af bådejerne har udfyldt de uddelte blanketter. Vagn, Knud og Brian har været til konference i Flid og fået ideer til hvordan klubben kan løse problemerne med de både, der er strandet på pladsen. Udvalget har taget et par planker op i jolleslæbestedet og konstateret at det er så råddent i fundamentet, at det er livsfarligt. Kommunen har nu kigget på jolleslæbestedet og givet tilsagn om at reparere det. 

c. Bygnings- og køkkenudvalget. 

Tommy oplyste at udvalget er rendt ind i en masse opgaver som fx lovliggørelse af klubhusets el-installation. Der har været problemer med fyret pga en fejlplaceret termostat. Solanlægget er uden glykol. Det bliver efterset og ordnet, samtidig med at varmtvandsbeholderen bliver afkalket. Der er nedsat en ny udvalgsgruppe: Den Tekniske Gruppe med Stig Madsen og Torben Andrup, der er sat på centralvarmen og el-tavlen, hvor der fx er sat 16 amp sikringer i dåser til 10 amp. Der er desuden en række andre el-opgaver. Der kommer ny låsecylinder i skipperstuen, så medlemmerne kan låse sig ind med deres medlemsnøgle. 

d. Bådudvalget.

Vagn oplyste at der er indkøbt materialer til at reparere Optimist-joller med. H-båden ”Taktik” er kørt til reparation. Skadevolderens forsikring betaler.

h. Aktivitetsudvalget. 

Kurt fortalte at det havde været en hyggelig standerstrygning og kun en enkelt beklagede sig over at der var for lidt øl. Der var lidt færre med på afriggeruren i år, men det var en hyggelig tur med ca. 40 medlemmer.  Kurt fortalte også om, at han og Henrik havde været til Vild med vand workshop i Roskilde Sejlklub.

j. Sejlerskolen

Bjarne oplyste at han har påbegyndt navigations- og vinterundervisningen, og at der er fyldt godt på med elever til næste sæson. 

k. Sluseudvalget.

Bestyrelsen har erfaret at Slusen er åben igen.  

l. Havnens Dag.

Henrik fortalte videre om hans og Kurts deltagelse i Vild Med Vand workshoppen i Roskilde, hvor de fik inspiration til næste sommers Havnens Dag d. 10 juni, hvor vi vil få både kontant tilskud, en tilskudspakke til fx Åben Båd og hjælp til markedsføring lokalt på fx Facebook.  Der vil blive nedsat et koordinationsudvalg med de andre klubber på havnen.

4.  To-Do-listen blev gennemgået og opdateret.

5.  Hovmesterkontrakt.

Kurt gennemgik den nye hovmesterkontrakt. Der blev grundigt diskuteret og fik stor ros fra flere sider. Henrik lovede at hjælpe Kurt med de sidste rettelser.

6.  Godkendelse af Kurt som leder af Sejlerskolen.

Kurt Jacobsen blev enstemmigt godkendt til at afløse Bjarne som leder af Sejlerskolen.

7.  Godkendelse af Ulrik som ny formand for Kapsejladsudvalget.

Ulrik Larsen blev enstemmigt godkendt til at afløse Torben Andrup som formand for Kapsejladsudvalget.

8. Jolleslæbestedet.

Jolleslæbestedet kan ikke benyttes, før det er blevet repareret eller fornyet. De er henvist til slæbestedet med bom for. Jollesejlere der vil ud at sejle i løbet af vinteren kan henvende sig til Brian, Henrik eller Vagn for at kunne låse bommen op eller købe nøgle til bommen.

9. Indstilling vedr. nye diesel- og benzinstandere.

Bestyrelsen traf en principbeslutning om at udskifte standerne. 

10. Eventuelt.

Jan oplyste, at han har fået en forespørgsel om klubben vil afholde NM i OK-jolle i 2017.

Referent Henrik Hansen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. december 2016
Der var afbud fra Jan Larsen.

1. Referatet blev godkendt.

2. Budget og regnskab.  

Knud har haft møde med Lasse og fået klarhed om driftsaftalen med kommunen. Knud og Vagn har gennemgået forsikringerne med Codan og vi kan forvente en lille besparelse fremover. Knud har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. Desuden kunne Knud meddele. At regnskabet foreløbigt ser fornuftigt ud.

3. Bordet rundt (Orientering)

a. Formanden. 

Bjarne har bistået med diverse opgaver

b. Havneudvalget ved Vagn. 

Næsten alle både er nu på land. Der ligger dog nogen i vandet som jeg har svært ved at få styr på, da telefonnumre og adresser ikke passer med det opgivne. Vi har også taget både fra Bådelauget på land, der ikke er betalt for og der henligger nogen i vandet til overvintring, som vel også skal betale? Jeg beder Bådelauget om en medlemsliste så jeg kan kontakte de der mangler. Vi har fået registreret så mange både, at jeg forventer at kommunen er tilfreds. Det foreløbige resultat har Bjarne styr på, og vi forfølger stadig de sidste. Vi har fået en del sedler retur til vores opdaterings liste, men stadig ikke alle, og vil nok bede om at få sendt formularen ud på vores mailliste.

Dette var det skriftlige referat. På mødet oplyste Vagn, at han har fundet et bedre tilbud på en kombineret diesel- og benzinstander, så vi også kan få en slangeopruller indenfor det godkendte budget. Vagn har endvidere fået accept fra kommunen, til at ændre nøglen til slæbestedet fra halvårlig til årlig. Prisen bliver 400 kr plus 150 kr i depositum.  Vagn vil tjekke op, omkring salget af Boyes båd. 

c. Bygnings- og køkkenudvalget. 

Tommy har Indkøbt en ny tørretumbler. 2. Stig er ½ vejs med at løse Det tekniske ved Fyr og Solvarme anlæg. 3. Tinas alarm har været i uorden. Service kontrakten var ikke blevet ved lige holdt. Så den blev opdateret. 4. Elektrikeren er ½ vejs med arbejdet. 5. Kurt er klar med Hovmester kontrakten til godkendelse.

Dette var det skriftlige referat. På mødet oplyste Tommy at alarmen har været gået pga. snavs om sensoren.

d. Bådudvalget ved Vagn.

Jeg har ansøgt kommunen om 2 stk. Optimist joller til en værdi på 50.000 kr. vi kan nok først forvente svar i det nye år. Vi har fået tilbudt en Optimistjolle i meget fin stand, med flere master/sejl, Keld har sagt god for den, og jeg har bedt Svend om at kontakte sælgeren for et køb på ca. 4.000 kr.

e. Ungdomsudvalget ved Henrik

Der har været holdt Optimistaften i november med stjerneløb og indlagte opgaver med maritimt indhold. Der bliver også et månedligt arrangement i årets første måneder, inden aktiviteten intensiveres frem til sæsonstart. Svend har etableret Opti-samarbejde med Hundige.

g. Kommunikationsudvalget ved Henrik og Steen

Vi har planer om at producere en velkomstpjece til nye medlemmer, med oplysninger om klubbens afdelinger og lidt om de regler, der gælder for medlemmer og bådejere. Vi har fået tilbud fra trykkeren, og vi har desuden indhentet tilbud på klubsangen i lommeformat og med blød plastlaminat, samt på nyt brevpapir. Tilbuddene kunne ses nederst på dagsordenen.

h. Aktivitetsudvalget. 

Julepyntning af klubhuset er afsluttet med et godt resultat. Se selv, tilmelding til juletræ ca. 25 børn.

j. Sejlerskolen

Bjarne oplyste at eleverne går til navigation her i vinter.

I. Havnens Dag

Henrik oplyste at vi har holdt et konstruktivt møde med de andre klubber på havnen, dog deltog kajakklubben ikke. D. 11 januar holder vi næste møde, hvor hver klub møder op med deres ideer og forslag til diskussion. Her vil vi også nedsætte et koordinationsudvalg klubberne i mellem. Vagn oplyste at han vil invitere borgmesteren. 

4.  To-Do-listen blev udsat til januar-mødet.

5.  Afslutning af ny hovmesterkontrakt – Kurt 

Kurt fremlagde en ny revideret kontrakt, der blev godkendt. Kurt præsenterer den for hovmesteren snarest muligt.

6.  Bestyrelsens ledelsesstruktur – Bjarne

Bjarne fremlagde sit forslag til l ledelsesstruktur for bestyrelsen, med en klarere fordeling af udvalgenes arbejdsopgaver. Forslaget blev diskuteret konstruktivt og vil blive taget op igen på næste møde for fornyet diskussion og vedtagelse.

7.  Kommunikationen indbyrdes i bestyrelsen – Henrik

Punktet blev frafaldet efter diskussionen om ledelsesstruktur.

8.  Forslag til Vild med vand/Havnens Dag fra bestyrelse til udvalget – Kurt

Kurt opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at komme med forslag til Havnens Dag aka Vild med vand.

9.  Mentor-ordning – Vagn (+Bjarne og Henrik)

Det blev vedtaget, at det er en god ide, at arbejde på en mentor-ordning for nye medlemmer.

10. Pjece om klubben til borgere i Hvidovre – Vagn

Steen og Henrik påtog sig at arbejde videre med en lille pjece om klubben.

11. Eventuelt

Vagn efterspurgte en aktivitetskalender for 2017. Steen og Henrik påtog sig opgaven. 

Bestyrelsen valgte desuden 20 april for næste generalforsamling.


Referent Henrik Hansen

Generalforsamling 2016

Torsdag den 28. april 2016 kl. 19.30 i klubhuset
Dagsorden ifølge Røgvandet nr.2-April 2016


 1. Valg af dirigent

 2. Beretning          

 3. Indledning
  ​Havneudvalget
  Ungdomsafdelingen
  Jolleafdelingen
  Kapsejladsudvalget
  Seniorskolen
  Klubhusudvalget
  Aktivitetsudvalget
  Røgvandet

 4. Regnskab

 5. Valg til bestyrelse
  Efter tur afgår følgende:
  Formand:  
  Bjarne Clasen-Nyqvist, der gerne modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlemmerne:
  Ronnie Andersen, Lene Bendix, Søren Overgaard og Kurt Sejsbo.

  Følgende kandidater er kendt af bestyrelsen:
  Søren Overgaard, der gerne modtager genvalg
  Kurt Sejsbo, der gerne modtager genvalg
  Stig Pedersen og Tommy Schuler

  Bestyrelses suppleanter: 
  D:  Revisorer:  Jan Hansen, Knud Lindemose, som begge modtager genvalg
  E:  Revisorsuppleant:  Henrik Hansen

 6. Indkomne forslag:
  Skal være formanden i hænde senest d. 1. april

  Bestyrelsen foreslår en mindre kontingentforhøjelse samt regulering af servicepriser.

  Forslag vil ligge til gennemlæsning på kontoret fra d. 14. april 2016

   

Gyldigt medlemsbevis skal medbringes og mod forlangende forevises    Dagsordenens pkt 1: Valg af dirigent


Formanden, Bjarne Clasen-Nyqvist , bød velkommen, regnskaber lagt frem og bestyrelsen foreslog Jesper Kaas som dirigent og han modtog valget.

Derefter blev Birgit Dürr valgt som referent. Jesper startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Fra salen ønskede man at tilføje et punkt eventuelt, hvilket blev godtaget- det var bare blevet glemt.


Dagsordenens pkt. 2:  Beretning

 Formanden aflagde generel beretning:


Sæsonen startede med vores standerhejsning, som løb af stablen på vanlig vis, med fremmøde på pladsen foran vores flagmast, hvor vi til Harrys trutten og medlemmers hylen, fik sendt standeren til vejrs i kraftig vind.


Jeg vil overlade til formændene for diverse udvalg at berette om deres sæson.


Efter sommerferien samlede en stor del af vores medlemmer sig om et stort BB10m stævne, da klubben var blevet bedt om at være vært for deres DMstævne. Det blev en stor succes, hvor vores borgmester kom og holdt åbningstalen.


I forbindelse med stævnet, fik klubben et godt tilbud på en såkaldt RIB-båd. Vi har over længere tid  sparet en del penge op til køb af ny klubbåd, til afløsning af ”Anette” – som jo er lidt bedaget – så vi slog til. Denne båd skal så indgå i klubarbejdet og også kunne udlånes/ udlejes til havnearbejde.


Vinterbaderne har stadig ikke fået deres klubfaciliteter, da Hvidovre kommune endnu ikke har fået indhentet tilladelse hos diverse myndigheder. Derfor kom de til os og bad om at fortsætte vores samarbejde endnu et år. Aftalen blev, at de udmeldte sig som enkeltpersoner og derefter som gruppe har betalt et engangsbeløb, hvilket iflg. vores kasserer er til klubbens fordel.


Sæsonen sluttede med standernedhaling og den efterfølgende afriggertur, som Kurt kan fortælle mere om.


Lige før jul skulle den brugsretsaftale med kommunen vedrørende de arealer i havnen, der stilles til vores rådighed, genforhandles. Af en eller anden grund ville borgmesteren ikke forny aftalen, før det var blevet undersøgt, om der kunne komme en repræsentant fra kommunalbestyrelsen ind i vores bestyrelse. Vi stillede os positiv for undersøgelsen men fastslog, at det ikke kunne ske ifølge vores love. Først her i april fik jeg endelig besked om at kravet var frafaldet og aftalen er nu i hus for de næste 4 år.


Sidste generalforsamling pålagde forsamlingen os 2 opgaver: Genoptagelse af ” bestyrelsens dag”Hvor vi alle kunne træffes og svare på spørgsmål, samt indkøb og opsætning af symaskine til reparation af sejl og pressenninger. Vi har desværre ikke haft mulighed for at planlægge en sådan dag,  da jeg har været syg det meste af efteråret. Der har ikke meldt sig noget medlem som vil forestå fremskaffelse af en symaskine. Jeg kan kun beklage dette og love at forsøge igen til næste sæson.


Og nu til nogle fakta:


Klubben har pt. 387 medlemmer grupperet således:


                                2016       2015   


 •   O – 12 år             53           47

 •  13 – 18 år             18           22

 •  19 – 24 år               2

 •  25 – 59 år            147         173

 •  60 +     år             133         108

 • Passive                    30           65

 • Æresmedlemmer       4            4       

 Det giver et totalt tilbagegang på 32 fra sidste år, hvilket hovedsagelig skyldes at de passive vinterbadere har udmeldt sig.


Jeg har den glæde at kunne fortælle, at vi har 3 nye medlemmer, der har været medlem af klubben i 50 år. Følgende får hermed 50 års nålen:

 • Nr.13- Torben Andrup

 • Nr.59- Finn Jensen

 • Nr.127- Carl Møller Pedersen


Vi har også nogle ”juniorer”- som får 25 års nålen:

 • Nr. 264 – Vagn Pedersen

 • Nr. 294 – Carsten Christensen


Jeg vil så afslutte min beretning med et bedrøveligt indslag. I løbet af året er til min bedste viden følgende afgået ved døden:


 • Nr. 71 – John Hartvig Joensen

 • Nr. 274 – Walter Andersen

 • Nr. 8 – Jørgen Andersen

 • Nr. 197 – Claus Bjerregaard

 • Nr. 48 – P G Hansen

 • Nr. 45 – Bjarne Richs Hansen

 • Nr. 747 – Tonni Florang


Jeg vil gerne bede forsamlingen om at rejse sig og holde 1 minuts stilhed til deres ære.- TAK


Jeg vil også gerne beklage, hvis der skulle være flere jeg ikke har fået oplysning om.


Hermed giver jeg ordet videre til udvalgenes beretninger,-TAK


Der var ingen kommentarer fra salen.

  

Havneudvalgets beretning, ved Hans Henrik Andersen:


Så gik der et år – til!
Puklehvalerne har været en del af havneudvalget, siden starten på at en flok pensionister kom herned en dag om ugen og hyggede sig med morgenkaffe og en lille en, hvorefter de gik i gang med at lave noget arbejde. Vagn meddelte bestyrelsen i efteråret, at de ikke længere ville være en del af havneudvalget. Vi takker for samarbejdet i den tid der er gået og for det arbejde der er blevet lavet.


Bådene kom i vandet – der var dog nogen, der ikke forstod at der skulle være NAVN på, men det husker de nok i år. Vi havde en ”STORE BUKKEDAG” d.1.juni, hvor der mødte 40 mennesker op. Vi fik sat bukkene på plads og grillet en pølse og der var øl og vand. Vi gjorde det samme i efteråret, nu i omvendt rækkefølge.


Havneudvalget stod igen for den årlige afriggertur gennem havnen til Marineforeningen, hvor vi hyggede os med dejlig frokost inden hjemturen. Der var dejlig suppe da vi kom hjem og vi siger tak til Marineforeningen for lån af deres lokaler og deres søde måde at være på. Så kom bådene på land, men der var nogen som var utilfredse med at få plads lige der hvor rækken var nået til. – men vi kom da alle på land!


Pladsmand Mogens fik repareret grøntvognene, så nu kan de holde lidt længere. Han fik også sat skilte på pladserne og klaret op på det sidste inden han gik på efterløn. Udvalget holdt en afskedsreception for ham og der mødte 70-80 personer op. Henrik skulle hilse alle fra ham og sige tak for en dejlig dag og at det havde været en dejlig  tid for ham i hans arbejdsliv.


Det nye pladspar kunne vi byde velkommen i slutningen af februar. De hedder Johanna og Brian, jeg vil bede jer tage godt imod dem. Vi er overbevist om at det er de helt rigtige til jobbet. De er kommet godt i gang: bølgebryderen havde revet sig løs, udlevering af nye medlemskort, bøjepladsmærker m.m. Nu skal bådene i vandet- NU MED MÆRKER PÅ !


Havneudvalget havde d. 22/2 indkaldt alle klubber i havnen til møde om genforhandling af brugsretten af havnen, så vi stod stærkere overfor Hvidovre kommune. Der skulle have været et nyt møde i april, men det er blevet aflyst.


Kajakklubben har planlagt et stort stævne I havnen d. 2.-3./7, så vær opmærksom på det.


I samarbejde med kommunen er der blevet lavet 40m arbejde på hammerne på havnen og flydebroerne er efterset.


Henrik har været til møde med kommunernes indkøbscentral m.h.p. køb af olie og bensin til en billigere pris. Det er ikke faldet på plads endnu, men der arbejdes videre på det.


Til slut fortæller Henrik at bølgerne har gået højt i den sidste tid på  bestyrelsesmøderne, hvor havneudvalget er blevet beskyldt for vennetjenester og holde minibestyrelsesmøder. Dette afviser Henrik og mener udvalget altid har arbejdet for klubbens og havnens bedste. De har været på kontoret hver torsdag, hvor de har varetaget  klubbens og havnens daglige drift, hvilket kommunen giver ca 400.00kr/år og det kan ses i regnskaberne. Da Henrik heller ikke føler opbakning fra sin formand, ønsker han at trække sig. Der var ingen kommentarer fra salen.


Ungdomsudvalgets beretning,ved Bjarne:


Svend Jørgensen, der egentlig skulle have aflagt beretning, var ikke mødt op, så Bjarne berettede hvad han vidste. Forældrene havde fornemmet, at ungdomsarbejdet var ved at køre surt, så derfor satte Svend og nogle andre forældre sig sammen, for at få afdelingen på sporet igen. Da Svend også er sejler, satte han sig i spidsen for afdelingen og sammen med Bjarne, har de fået et godt program op at stå. Med hjælp fra et par unge sejlere fra et højere niveu, har de været på kursus og får undervist nogle optisejlere og er også tilmeldt sommerlejr i Stege. I den forbindelse har man gennemgået klubbens joller og følgebåde og fundet, at der er behov for et måske nyt udvalg, som skal hedde bådudvalget. Ungdomsudvalget er startet op med de to eksisterende hold og skal igangsætte et nyt hold til efteråret. Der var ingen kommentarer fra salen.

Jolleudvalgets beretning, ved Steen Larsen:


Afdelingen har i 2015 haft meget aktivitet i den ene halvdel og meget lidt aktivitet i den anden. Hvis nogen har kendskab til, at der bliver sejlet i joller af klubmedlemmer, må man gerne fortælle ham det. Derimod har mini12afdelingen haft et meget aktivt år. Der har været sejlet mandag-onsdag-fredag, hvis vejret tillod det. De to af dagene var der kapsejlads, som kunne nydes fra land og sidste sejladstur har vi som regel sejlet en rolig tur til Sydhavnen, eller ud på den anden side af broen, for at få lidt mere vind. I Sydhavnen har vi altid stor bevågenhed og spørgsmål til hvad det er for både og hvor vi kommer fra.


Vi har også afholdt ”prøv en tur dag” det vil vi gerne gøre igen.


”TOLVEREN” tæller nu 4 klubbåde samt 1 båd som er udlånt til klubben. Derudover er der 8 privatejede både.


Vi kan konstatere, at vi i 2015 er blevet landets mest aktive mimi12m klub. Kom og prøv, vi sejler i år mandag kl.11- tirsdag kl.18 og torsdag kl. 18.


Til sidst vil Steen takke alle, der i TOLVEREN har gjort 2015 til et succesfuldt år. Uden den frivillige indsats til at hjælpe hinanden, ville det ikke være det samme. Der var ingen kommentarer fra salen.


Kapsejladsudvalgetts beretning, ved Torben Andrup: 


Når man ser tilbage på sæson 2015 kan man ikke lade være med at tænke på blæsevejr. Stort set blæste det over 8m/sek ved alle vores onsdagssejladser. Navnlig den første sejlads har jeg i hukommelsen: En mand røg overbord og man kunne ikke samle ham op på den pågældende båd, hvorfra han var faldet overbord. Han blev samlet op af dommerbåden, som kunne se der var noget galt!Tak til dommerbåden for hurtig indgriben – vandtemperaturen var kun 5grader. Manden er her stadig og har det godt. Lad os blive fri for den slags og se frem til en bedre sæson dette år.


Jeg vil atter benytte lejligheden til at takke alle, der gav en hånd med DMet for BB10m `erne.Uden jer kunne det ikke lade sig gøre, at holde et sådan stævne. En særlig tak til roklubben for lån af terasse og bad/toiletforhold. Økonomien til stævnet ballancerede også ok. Der var ingen kommentarer fra salen.
Sejlerskolens beretning, ved Lau Rasmussen:


Ved sidste generalforsamling blev det besluttet at sammenlægge seniorskolen og juniorerne, sådan at vi nu har en samlet sejlerskole i Hvidovre Sejlklub med mig som leder. I 2015 havde sejlerskolen 3 2.års elever og 8 1.års elever. De 3 2.års elever fik alle deres duelighedsbevis i efteråret 2015. I løbet af vinteren blev der afholdt navigationsundervisning og alle deltagere bestod den afsluttende eksamen.


Alle klubbens 3 både var i brug til undervisning i 2015 og de 2 H både deltog også i onsdagskapsejladser henover sæsonen. Udsigten for sæson 2016 er også, at bådene vil blive brugt godt, da interessen for sejlerskolen er stor. Pt. har vi 7 2.års elever og 5 1.års elever.


Som noget nyt har sejlskolen gennem den seneste tid også arbejdet på at tilbyde erhvervelse af speedbådskørekort, både til medlemmer og andre interesserede. Planen er at tilbyde første kursus i løbet af sommeren. Der var ingen kommentarer fra salen.


Klubhusudvalgets beretning, ved Ronnie Andersen:


Vi har fået lavet de nye elektroniske adgangskort til medlemmerne så de nu har adgang til indgangsdørene, toilet og bad via kort og gæstesejlere får så en kode, så de ikke skal låne nøgle, som de så glemmer at aflevere. Taget er blevet repareret efter hærværk, gulvet er blevet lakeret og grovvasken er blevet gjort frostsikker, så den kan bruges hele året og ordnet, så der ikke løber vand ind på damernes rum. Der var ingen kommentarer fra salen.

Aktivitetsudvalgets beretning, ved Kurt Sejsbo:


Ved standerhejsningen lovede formanden en god sæson i godt vejr, så vi tog straks på pinsetur til Køge. Men formanden i sejlklubben dernede havde lige glemt at vi kom. Heldigvis kunne vi låne fiskeklubbens gårdhave, hvor vi grillede og hyggede os. Næste dag kunne vi så komme ind i sejlklubben. Om søndagen havde vi en rigtig god dyst med mange sjove indfald og ”vandreskibet” måtte i år gå til Iben, Keld, Bente og Freddy. Vi håber alle fire vil deltage igen i år. Ved standerstrygningen måtte vi jo konstatere, at formanden ikke havde holdt hvad han lovede om vejret. I november indkaldte vi til julepyntning og der mødte en masse glade mennesker op med nisser og pynt. Men lige midt i Tinas æbleskiver dukkede der en kæmpe adventskrans op, så måtte vi jo have lidt ekstra til ganen, så vi kunne få den hængt op. Børnenes juletræsfest gik som den skulle med juletræ og godter, julemand og gaver. De voksnes julefrokost var der ikke så stor tilslutning til. Det skyldes nok det sene tidspunkt i december. Nytårskuren d.1.januar kl.12 fik en anderledes start i år. Røgen lå stadig over havnen efter at søspejdernes klubhus var brændt og det blev der talt meget om. Men vi gik til bjerget og nogen lagde turen forbi de sørgelige rester. Der var indlagt flere pauser undervejs så vi fik tømmermændene med, og hjemme i klubben var der varm suppr med brød. Hele 60 personer var mødt op. Det sidste arrangement i år var fastelavn for både børn og voksne i mere eller mindre udklædt tilstand. Der blev gået til den med tønder, præmier og fastelavnsboller. Der var ingen bemærkninger fra salen.
Bladudvalgets beretning, ved Lene Bendix:


Vi fik sendt 3 numre af Røgvandet ud i 2015 og 1 nr. hen over årsskiftet, som så kom til at hedde nr. 1 2016. Der er jo ikke så meget at sige om indholdet, da bladet jo kommer ud til alle medlemmer og også kan læses på klubbens hjemmeside. Det kniber med at få stof fra udvalgene og medlemmerne og Lene sluttede med at opfordre til at komme med input til Røgvandet. Der var en kommentar fra salen om adresser, som blev taget ad notem.

Der blev efterlyst en beretning fra ”Puklehvalerne”- men Bjarne tog over idet det faktisk ikke er et udvalg. Det skulle have været lagt ind i de tilhørende udvalg. Bjarne kunne fortælle, at puklehvalerne har lavet en del arbejde på klubhuset og i andet klubregi. De har på den måde gjort det arbejde der ellers skulle ”tvangsudskrives” blandt medlemmerne. De bliver fremover optaget i et udvalg.
Dagsordenens punkt 3: Regnskab

Ved kasserer Kurt Jacobsen


Dirigenten oplyste at regnskabet havde ligget tilgængeligt på kontoret 14 dage før mødet og også var lagt frem ved aftenens møde. Derefter kunne Kurt fremhæve enkelte punkter til lidt forklaring og der var også diverse spørgsmål til kassereren om uddybning af tallene, disse blev også besvaret.


Sejlklubbens, havnens og Bamsefondens regnskaber blev godkendt af forsamlingen.


Sejlklubbens budget: Der ligger et underskud på 73.600kr. som Knud kun kan se blive udlignet enten ved at reducere i udgifterne, eller opformere indtægterne.


Havnens budget: Her er også underskud p.g.a. udgifter til følgebåden ”Anette”


Begge budgetter blev godkendt, og man benyttede lejligheden til at takke revisorerne for deres arbejde.


Dagsordenens punkt 4: Valg til bestyrelsen.


Der var mødt 76 stemmeberettigede op, og Jan Hansen og Knud Lindemose var stemmetællere.


 1. Valg af formand:
  Bjarne Clasen-Nyqvist blev genvalgt

 2. Bestyrelsesmedlemmer:
  Lene Bendix og Ronnie Andersen modtog ikke genvalg


Der opstillede følgende kandidater til de fire poster og de blev valgt ved hemmelig afstemning blandt de stemmeberettigede medlemmer således:


 • Søren Overgaard    35 stemmer

 • Kurt Sejsbo             53 stemmer

 • Stig Pedersen          25 stemmer

 • Tommy Schuler      48 stemmer

 • Jan Larsen              41 stemmer

 • Henrik Hansen       37 stemmer

 • Henning Dürr        50 stemmer


Kurt Sejsbo, Henning Dürr, Tommy Schuler og Jan Larsen blev derfor indvalgt i bestyrelsen.


Bestyrelses suppleanter for 1år:

Henrik Hansen og Stig Pedersen

Revisorer:
Jan Hansen og Knud Lindemose blev genvalgt

Revisorsuppleant:
Poul Klint blev valgt  


Dagsordenens punkt 5: Indkomne forslag


Bestyrelsen har et forslag om at hæve kontingentet i 2017. Blandt de forskellige former for medlemskab var der kun opponering mod  kontingentet for juniorer og ungdom. Der var enighed om, at hvis man slettede dette, kunne man vedtage forslaget ved håndsoprækning. Der kommer også nogle ændringer ved brug af klubbens servicetilbud. ( låne/leje klubbåde og skabe). Det blev ligeledes vedtaget.

Eventuelt:

Uggi beklagede udviklingen som havde ført til at Hans Henrik ville trække sig fra posten som havneudvalgsformand. De har arbejdet godt sammen i mange år og Uggi mener, at han har været med til at løfte en god stemning på det sociale plan. Derfor vil han gerne indstille Hans Henrik til kommende æresmedlem.


Tina ville gerne slå et slag for at indføre betaling ved tankanlæget med internationale betalingskort ud over dankortet, da hun ofte oplever udefrakommende gæster ikke kan tanke. Forslaget er hermed noteret og skal behandles af bestyrelsen.


Et medlem fra salen ville gerne takke klubben endnu en gang for at have afholdt BB10m-stævnet i sommers. For dette vil vi modtage en  halvmodel i nærmeste fremtid, til opsætning i klubhuset.


Herefter gav dirigenten ordet til formanden, som takkede for god ro og orden og for valget. De  afgående bestyrelsesmedlemmer, Lene Bendix, Ronnie Andersen, Søren Overgaard blev takket,


hvorpå den ordinære generalforsamling blev afsluttet med et hurra og sus for klubben.


Ekstraordinær generalforsamling i forlængelse af den ordinære generalforsamling


Torsdag den 28.april 2016 for Hvidovre sejlklub  

Der var indkaldt til ekstraordinært generalforsamling i tilslutning med den ordinære, da havneudvalgsformand Hans Henrik Andersen og kasserer Kurt Jacobsen ønskede at fratræde udenfor tur. Der var ikke andre punkter på dagsordenen.


Som dirigent valgtes Jesper Kaas, og Birgir Dürr som referant.


Dette møde var også lovligt indkaldt.


De fremmødte i salen, som er generalforsamlingens øverste myndighed, nåede frem til at den af de valgte suppleanter der har flest stemmer, naturligt indtræder på pladsen i bestyrelsen i stedet for Hans Henrik. Det blev Henrik Hansen, som modtog valget for 1år.


Som kandidat til posten som kasserer, opstillede vores revisor Knud Lindemose, som modtog valgt for 1år.


Det betød så at vi  nu manglede en revisor


Som ny revisor foreslog man Poul Klint, som lige var valg som revisorsuppleant. Poul modtog valget. Dermed står posten som revisorsuppleant åben.


Hermed afsluttede Bjarne dette møde med endnu et hurra for Sejlklubben Suset.

bottom of page