top of page

Referat af bestyrelsesmøder 2017 i Hvídovre Sejlklub Suset


5. januar 2017.

Der var afbud fra Jan Larsen og Tommy Schuler.

1. Referatet blev godkendt.

2. Budget og regnskab.  

Det blev oplyst, at den lille besparelse fremover på klubbens forsikringer er nu opgjort til minimum 29.000 kr, årligt. Knud oplyste at betalinger og bogholderi er ajour. Kun nogle få bådejere er i restance med pladslejen. Budgetopfølgningen måtte udsættes, fordi regnskabet ikke var kommet retur fra bogholderen. 

3. Bordet rundt (Orientering)

a. Formanden. 

Bjarne ajourfører stadig klubbens registre, men er tæt på at have det hele på plads. Han oplyste endvidere at klubben er medlem af ”Sydhavnsklubberne”. Han fik opbakning til at undersøge, hvad vi rent praktisk får ud af at være medlem.  Bjarne annoncerede at der bliver frivillighedsfrokost d. 18 februar.

b. Havneudvalget ved Vagn. 

Vagn oplyste at Puklehvalerne lagde sandsække ud omkring klubhuset, for at forhindre oversvømmelse, hvis vandet steg for meget under stormfloden. 

g. Kommunikationsudvalget ved Henrik og Steen

Henrik oplyste at han og Steen er gået i gang med at producere årspublikation-udgaven af Røgvandet, og at de savnede referater/status fra alle udvalg – bortset fra havneudvalget.

h. Aktivitetsudvalget ved Kurt. 

Kurt oplyste at der havde været en fin og vellykket Nytårskur med slentretur og varm suppe med en kold øl i klubhuset. Regnen nytårsmorgen ophørte heldigvis lige inden gåturen.  

j. Sejlerskolen ved Bjarne.

Bjarne oplyste at 10 elever går til navigationseksamen d. 17 januar. Derefter overdrager han Sejlerskolen til Kurt Jakobsen. Mandag 6. marts starter sæson 2017 op med tovværkskursus, hvor alle sejlklubbens medlemmer skal være velkommen. 

I. Havnens Dag ved Henrik, Kurt og Steen.

Henrik fortalte om et meget konstruktivt møde aften før med de fleste andre klubber på havnen, hvor der kom mere konkrete ideer og projekter på bordet og de første opgaver blev fordelt. Her fra Suset har vi foreløbig fået tilsagn fra Ungdomsafdelingen, Sejlerskolen og Mini-12erne om at stille op med aktiviteter og sejlture. Flere bådejere har givet tilsagn om at holde ”Åben båd”, men vi vil gerne have flere åbne både.

4. Opfølgning på hovmesterkontrakt – Kurt 

Kurt har haft et positivt møde med Tina om den nye kontrakt. Tina giver tilbagemelding efter sin ferie.

5.  Bestyrelsens ledelsesstruktur – Bjarne

Den nye ledelsesstruktur blev diskuteret og blev vedtaget med nogle få ændringer. Således blev det foreslåede Serviceudvalg opgivet og opgaverne fordelt. Der var enighed om, at der senere kan ændret på udvalgenes arbejdsopgaver, hvis det hen ad vejen viser sig at være hensigtsmæssigt.

6.  Ansættelse af sekretær – Bjarne + Knud

Knud fortalte at han og Bjarne gerne vil aflastes administrativt, og derfor gerne vil have ansat den kontormedhjælp, der allerede er afsat i budgettet. Knud havde fremsendt en indstilling med kontrakt og arbejdsbeskrivelse, der blev accepteret af bestyrelsen, der også gav mandat til at ansætte Lene Bendixen ca. 8 timer om ugen.

7. Anskaffelse af nyt økonomisystem – Knud

Punktet blev udsat pga et senere møde med FLID om et havneadministrationsprogram. Knud og Bjarne fik dog mandat til at kigge på økonomisystemer, der evt. dog skal helst skal kunne kommunikere med FLID programmet og Nets. 

8. Kontrakt og løn for pladsmænd/kvinde – Vagn

Bestyrelsen diskuterede løn, lønkonstruktion og kontrakt for pladsparret. Vagn går videre med dette. 

9. Afvikling af generalforsamling

Det blev besluttet at afholde generalforsamling torsdag, den 20. april 2017 kl. 19:30 i klubhuset og at bede sidste års dirigent Jesper om at være dirigent igen. Der bliver fremstillet stemmesedler, der udleveres ved fremvisning af medlemsbevis inden generalforsamlingen starter.

10. To-Do listen

Bestyrelsens To-Do liste blev revideret

11. Eventuelt

Intet nyt

Referent Henrik/sekretær

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. februar 2017.

Der var afbud fra Tommy Schuler .

1. Referatet blev godkendt.

2. Budget og regnskab.  

Det blev oplyst, at den lille besparelse fremover på klubbens forsikringer er nu opgjort til minimum 29.000 kr, årligt. Knud oplyste at betalinger og bogholderi er ajour. Kun nogle få bådejere er i restance med pladslejen. Budgetopfølgningen måtte udsættes, fordi regnskabet ikke var kommet retur fra bogholderen. 

3. Bordet rundt (Orientering)

a. Formanden. 

Bjarne har fået en forespørgsel fra en forening til fremme af beskæftigelse. Han vil sende et link til foreningen og så tager vi det op på næste møde. Bjarne har også fået en besked fra kommunen om manglende børneattester (p.ga. fejl hos KMD). Derfor har kommunen lukket for tilskud. Bjarne vil prøve at få åbnet igen. 

b. Havneudvalget ved Vagn – skriftligt referat til dagsordenen.

Havneudvalget har holdt møde for b.la. at finde ud af, hvordan det nye jolle slæbested skal udformes. Man er nået til enighed om at lave en rampe til bådene med gangbro på begge sider. Desværre er det endelige tilbud ikke fremkommet endnu, med tilhørende tegning. Vi er nu på kontoret igen efter vinterlukningen og klar til at tage imod. Det er planen at alle der skal i vandet i år udfylder den seddel vi indførte i efteråret, for at få en ordentlig registrering af både, personer og pladser. Undtaget er dog dem der har afleveret sedlen. I løbet af de næste måneder vil vi også prøve at få brugerne af havnen til at udfylde kontrakterne med havnen.

Vagn tilføjede på B-mødet et spørgsmål om evt. opkrævning af afgift til FLID på bådpladsopkrævningen og om ikke-medlemmer skal betale for frihavnsmærkater. Han mindede om at havneudvalgets seddel til bådejerne og at alle bådepladslejere skal komme på kontoret og få tjekket om de er fyldestgørende med alle oplysninger.

c. Bygnings- og køkkenudvalget –  Kurt

Tina har fået nyt inventar i kølerummet.

f. Jolle- og Mini-12 udvalget ved Steen og Henrik – skriftligt referat til dagsordenen.

Henrik har deltaget i Havneudvalgets møde om jolleslæbestedet og vil uddybe det på b-mødet.

På b-mødet fremlagde Henrik som jollerepræsentant et notat om Jolleudvalget mening om det nye jolleslæbesteds udformning. Derefter udspandt sig en diskussion, hvorefter det blev besluttet at havneudvalget skulle samarbejde med jolleudvalget om den endelige udformning. Det medførte at Vagn, som formand for havneudvalget, bad Henrik og Jolleudvalget om selv at finde en leverandør, en konstruktion og en pris for en løsning uden elefantriste og med større bredde, end havneudvalgets projekt fra NBC Marine. Dette skulle ske indenfor en uge. Henrik påtog sig på Jolleudvalgets vegne at prøve, men påpegede at det var en stor opgave at klare indenfor en kun uge. Bjarne bad derefter Vagn at havneudvalget at udsætte godkendelsen af slæbestedet og orientere kommunen om udsættelsen. Bjarne forslog desuden, at Vagn kunne snakke med kommunen om at få mere bredde i jolleslæbestedet ved at inddrage en bøjeplads. Henrik og Jan mente at opgaven kunne løses indenfor de nuværende ydre rammer.

g. Kommunikationsudvalget ved Henrik og Steen – skriftligt referat til dagsordenen.

Vi har produceret Røgvandet Årspublikation.

h. Aktivitetsudvalget ved Kurt. 

De næste aktiviteter er fastelavn d. 26 februar og standerhejsning 29 april.

i. Kapsejladsudvalget – Jan. 

Udvalget påtænker at etablere en Two Star i den nordlige del af Køge Bugt på et tidspunkt, der passer ind med bugtens øvrige kapsejladser.

j. Sejlerskolen – Bjarne.

Bjarne oplyste, at han nu overgiver skolens rorpind til Kurt Jacobsen som ny leder af skolen, men fortsætter dog som tovværksinstruktør. Bjarne oplyste også at de nye regler om betaling for elevernes brug af klubbens både til kapsejlads nu er gældende.

k. Sluseudvalget – Kurt.

Kurt oplyste, at han har været sammen med de øvrige sluseklubber. Slusen skulle nu virke upåklageligt. Kurt passer slusen fra 28. august og ugen frem.

l. Vild med vand ved Steen, Kurt og Henrik – skriftligt referat til dagsordenen.

Næste møde med de øvrige klubber er 8. februar Vi opfordrer stadig alle udvalg/afdelinger om at komme med ideer og forslag inden. Vi forventer at hele bestyrelsen giver et nap med på dagen d. 10 juni.

På mødet oplyste Kurt, at John Lykke har givet tilsagn om at kommunen vil være behjælpelig med materiel. Kurt har også lavet en aftale med Tina om forplejning og orkester på dagen. Der bliver frokost til alle frivillige, der arbejder mere end fire timer på dagen.

4. Opfølgning på hovmesterkontrakt – Kurt 

Tina har svaret på klubbens kontraktudspil, efter at have fået oplyst forbrug af el og gas, og havde nogle bemærkninger til kontrakten. Efter en diskussion fik Kurt mandat til at forhandle de sidste detaljer på plads og underskrive kontrakter på bestyrelsens vegne. 

5.  Anskaffelse af nyt økonomisystem – opfølgning efter mødet med FLID-repræsentant. – Bjarne og Knud

Bjarne og Knud informerede om FLIDs havne- og økonomisystem, der ser ud til at kunne klare de opgaver vi har i havnen og i klubben. Knud vil tjekke referencer og undersøge om der findes andre relevante systemer. Der var enighed om at  klubben skal have dette eller et lignende system. 

6.  Kontrakt og løn for pladsmænd/kvinde. Opfølgning på sidste mødes diskussion –  Vagn

7. Forslag om underudvalg til Klubhus- og køkkenudvalget – Tommy

            1. Underudvalg EL - Tlf. - EDB. Tommy - Bjarne - Vagn O. - Kurt S.

            2. Underudvalg Køkkenudvalg. Tommy - Kurt S. - Knud L.

            3. Underudvalg for Døre. Nøgler og Låse. Tommy - Henning D. Vagn O.

            4. Underudvalg for Skure og Arealer omkring. Tommy - Bjarne - Vagn O. - Jan L.

            5. Underudvalg for Teknik /Fyr/Sol/Centralvarme og strøm. Tommy - Stig S. - Torben A.

Tommy var fraværende, men alligevel blev underudvalgene godkendt, med en præcisering af af de kun skal tage sig af vedligeholdelse og andet praktisk arbejde. 

8.  Budget 

Knud gennemgik det budgetskema, som udvalgene skal udfylde inden 22 februar. Der bliver budgetmøde for hele bestyrelsen 9. marts. 

9. Afvikling af generalforsamling

Der var en kort snak og diskussion om generalforsamlingen. 

10. To-Do listen 

Listen blev påført en post om at vi skal have en energikonsulent ud at kigge på klubhuset.

11. Eventuelt

Blev sprunget over pga. det fremskredne tidspunkt.


Henrik/sekretær

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. marts 2017.

Der var afbud fra Kurt. Stig Petersen deltog som suppleant for Henning Dürr. Vagn gik pga. sygdom efter punkt 1. 

0.  Ny ordstyrer.  Bjarne blev valgt som ny ordstyrer.

0a. Der var enighed om at lade bestyrelsesmøde forløbet efter denne tidsplan: Max 10 min pr   

      udvalgsreferat. Totaltid for mødet max 3 timer med mindst 10 min til ”to-do”-listen. Vagn mente    

      dog, at havneudvalget måske skal bruge mere tid til sit mundtlige referat.

1. Referatet var forhåndsgodkendt af en stor del af bestyrelsen, men Vagn havde en enkelt indsigelse,   

    derfor bliver punkt 3f korrigeret.

2. Budget og regnskab. 

    Ikke alle bestyrelsesmedlemmer ville underskrive digitalt med NemID på kassererens ansøgning om  

    Mobile Pay til betalinger på kontoret. Bestyrelsen drøftede om Mobile Pay kan etableres på anden  

    vis.  Regnskabet for 2016 kommer til at indeholde to passive poster fra 2014 og 2015 regnskaberne,  

    der bliver til en udgiftspost på ca. 75.000 kr. Disse poster bliver sat som en note med  

    ekstraordinære udgifter.

3. Bordet rundt (Orientering)

a. Formanden. 

     Skriftligt: Henning har meddelt, at han er udtrådt af bestyrelsen.

     Mundtligt: Bjarne oplyste at Skat mener, at klubben skal efterbetale ca. 230.000 kr i moms fra   

     pladsleje. Det er næppe korrekt, men Bjarne og Knud følger op på sagen. 

     Stig Petersen er indtrådt i bestyrelsen som suppleant og sættes på valg på generalforsamlingen.

     Kommunen vil gerne have klubben til at deltage med en repræsentant i et eliteidrætsprojekt. 

     Bjarne, Knud og Lene har haft et yderlige kig på det system bestyrelsen overvejer at anskaffe til   

     administration af klub, havn og aktiviteter. Bjarne orienterede om systemets muligheder og at det   

     også indeholder en hjemmeside.

b. Havneudvalget -  Vagn

Skriftligt:  Det er stadig ikke den store aktivitet på Havnen, men vi er i gang med at opdatere kontrakterne og prøve at få plads til de sidste der står på ventelisterne. Puklehvalerne har derimod travlt, bl.a. med at få optimistjollerne klar og sætte redningskranse op i havnen, der hvor stigerne er. Personligt er jeg ked af at Havneudvalget valgte at trække sig, men det var nok en naturlig konsekvens af bestyrelsens behandling af problemerne med jolleslæbestedet.

c. Bygnings- og køkkenudvalget –  Tommy 

    Skriftligt: Der er ændringer i nøgle udvalget. Henning D stået af og Jan Hansen er gået ind i stedet. 

    Mundtligt: Tommy oplyste at der stadig er kæmpeproblemer med gas- og solfangeranlægget.    

    Rengøringsfirmaet er opsagt og Tommy indhenter nye tilbud.

    Tommy har haft en energikonsulent fra Botjek ude og afventer nu rapporten.

    Udvalget har nu overtaget administrationen af klubben nøgler.

    Endelig præsenterede Tommy udvalgets nye underudvalg. Se bilag til referatet.

d. Bådudvalget – Jan

    Jan oplyste at forsikringerne på klubbens båd er meget dyre og at der er usikkerhed omkring de to 

    Ynglinge og Optimistjollerne. Bådudvalget vil se på dette.

g. Kommunikationsudvalget - Henrik og Steen

    Skriftligt. Røgvandet Årspublikation ligger til afhentning i klubhuset og i klublokalet. Indtil næste 

    trykte årspublikation vil vi udsende nyhedsbreve om, hvor der sker i klubben og på havnen. Hvis  

    bestyrelsen ikke har indvendinger, så vil vi udsende nyhedsmails til alle de e-mails vi har i   

    systemet. 

   Der var ingen indvendinger på mødet

h. Aktivitetsudvalget – Kurt

    Skriftligt: Vi har haft en hyggelig fastelavn med præmier til kattekonger, dronning og bedst  

    udklædte.

i. Kapsejladsudvalget – Jan

   Der har været fælles kapsejladsmøde i Enighed. Her blev det planlagt, at banen skal være kortere    

   med flere omgange. Derfor skal der købes et nyt mærke og en P-forankringsring. Udvalget vil 

   forsøge at arrangere en kapsejlads i det nordlige Køge Bugt med start og mål ved molehovedet. Det 

   bliver med omvendt handicap og fællesspisning. 

j. Sejlerskolen – Bjarne.

   Kurt har overtaget Sejlerskolen og har fået 7-8 nye elever, så der skal findes nye instruktører,  

  oplyste Bjarne. Hasse vil deltage i aftenkapsejladserne i skolens Spækhugger.

l. Vild med vand - Steen, Kurt og Henrik 

    Skriftligt:  Vi har haft endnu et godt møde med de øvrige klubber, hvor tingene nu for alvor   

    begynder at tage form. Steen og Kurt har lavet en aktivitets- og en bemandingsplan, som vi tager 

    med til næste møde. 

4. Opfølgning på hovmesterkontrakt – Bjarne 

    Kontrakten er færdigforhandlet og Bjarne har underskrevet den på klubbens vegne. Den nye 

    kontrakt giver en betragtelig større indtægt til klubben og færre udgifter. Den indebærer dog at 

    medlemsrabat på mad og øl ophører.

5.  Budget 2017/18 – Knud

6.  Indhold af næste møde 9/3 17 – Knud

      Knud manglede endnu at få de sidste budgettal fra udvalgene. Derfor bliver disse to punkter først 

      behandlet på det aftalte budgetmøde d. 9. marts.

7.  Generalforsamling med angivelse af genvalg, referatmetode samt opsætning af valgstruktur – 

     hvem der må   stemme, afstemningsmetode, antal stemmesedler m.v.  - Bjarne

     Generalforsamlingen skal ske med skriftlig og postomdelt indkaldelse. Henrik kontakter trykkeri om 

     dette.

     Bestyrelsen diskuterede forslag omkring tegningsret for klubben, og omkring ændring af 

     indkaldelse til generalforsamling.

     Knud og Vagn modtager ikke genvalg.  Efter Hennings afgang bliver denne post opstillet som en  

     etårig post.

8.  Havneudvalget – ansvarsområde, bemanding. – Bjarne

     Dette punkt blev ikke behandlet pga. Vagns fravær. 

9.  Brev til bestyrelsen fra medlem om brug af medlemmernes e-mailadresser. 

     Nyhedsmail sendt til medlemmerne.

     Når der sendes mail til medlemmerne, er det ikke tilladt at videregive andre medlemmers  mailadresser 

     (Datatilsynet). Brug adressefeltet Bcc  (Blind carbon copy). Dette er tidligere meddelt til afsenderen.

     I øvrigt burde det fremgå at mailen kommer fra sejlklubben og ikke fra en person, der har forkortet   

     afsenderen ned til kun et par bogstaver, uden mailen først skal åbnes.

     Bestyrelsen konstaterede at medlemmer har ret og besluttede at emails til medlemmer fremover skal 

     sendes fra klubbens system med en af klubbens mailadresser. Ved flere end en modtager skal der bruges 

     BCC. Undtaget er dog bestyrelsens interne mails.

10. Forslag fra medlem om skiltning på molerne. 

      Skiltning af regler for gæstesejlere på havnen.

      Selvom vi kun har få gæstesejlere og ikke opkræver havnepenge, så burde der være opsat regler for disse, 

      så vi undgår parkering af ikke hjemmehørende både. En del af reglerne kunne f.eks. være: Max 3 døgn for

      overnattende gæstebåde. Parkering af ikke hjemmehørende både er ikke tilladt uden tilladelse fra…..

      ……osv.   En tidligere dom kræver disse regler tydeligt skiltet ud for hver enkelt bro, for at disse regler skal

     kunne håndhæves. Ligeledes burde der være et punkt på hjemmesiden (Gæster) med disse regler og 

     vejledning for bl.a. adgang til bad/toilet, som f.eks. Sundby har. Se f.eks http://sundby-

     sejlforening.dk/category/gaester.

     Bestyrelsen besluttede af følge forslaget.

11. To-Do listen

       Listen blev gennemgået og opdateret.

12. Eventuelt

       Det blev her godkendt, at man skal kunne tilmelde sig klubbens nyhedsbreve, uanset om man er medlem af 

       klubben eller ej.

Bestyrelsesmødet forløb i god ro og orden og sluttede kl. 21.15

Henrik/sekretær
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

torsdag d. 3. august 2017 kl. 19.

Dagsorden:

1. Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste møde.

2. Budget og regnskab – herunder revisionsnotatet v. SF/BCN

3. Bordet rundt (meget kort orientering)

a. Formanden

Brian Sagen

Anmeldelse til Kultur og fritisaudvalget

Hjælp til Knurrør 26/8

Nyt EDB System

b. Havneudvalget v HH

Optagning af Båd

Driftaftale

Mange forskellige ting tager mere tid end 10 min.

c. Bygnings- og køkkenudvalget v TS

Brand tilsyn elektronisk dør (BCN)

nøgle system: opbygning tildeling

Køkkenkontrakt Underskrevet? og El regningen?

Indgangsparti, toiletdør i Køkkenet,

Utæthed over bestyrelsesrummet Tømmer-Kell

d. Bådudvalget v SF

e. Ungdomsudvalget v. HH

f. Jolle- og mini-12 udvalget v. SL + HH

g. Kommunikationsudvalget v. SL + HH

h. Aktivitetsudvalget v. KS.

i. Kapsejladsudvalget v. JL. 

j. Sejlerskolen v. BCN

k. Sluseudvalget v. KS


4.ToDo-Listen

5.Eventuelt


Ad 1:Referat fra forrige møde er pga. Misforståelser og mangel på frivillig til sekretær jobbet ikke færdigt.


Ad 2: Vores nye Kasserer er på vej, men da den ”gamle” kasserer har været på ferie er opgaven ikke overleveret. På den anden side er aktivitets niveau’et lavt over sommeren så punktet blev skudt til næste møde.


Ad 3:a:Brian-sagen står stille vi mangler kontakt fra Brian. Bestyrelsen blev orienteret om anmeldelsen 

til kultur- og fritidsudvalget. Vi blev enige om at hjælpe Knurrør. Formanden nedsætter et udvalg til at sætte det nye EDB system op.

B:Vi flytter ”Optagning af båd” til et beslutnings pkt. Henrik og Bjarne kontakter Poul Klentz for sammen at opsætte forslag til næste Driftsaftale.

Der er mange små, men tidskrævende ting, der skal på plads i Havneudvalgets arbejde.

Et nyt Havnereglement skal upstilles.

C:Brandtilsygnet har været på besøg og rettet på nogle forhold i klublokalet og køkkenet.

Vi har fået en forståelse af Nøglesystemet og går nu igang med at indsamle alle nøgler, der er udlånt til personer, der ikke mere behøver dem. Tina har ikke påbegyndt at betale el-regningen som aftalt vi forsøger igen overdragelse pr 1/9. Belysning i indgangsparti bliver rettet.

D:Bestyrelsen overvejer at have et betalingskort til køb af benzin m.m. til klubbens både.

E:Ungdomsafdelingen har nu fået den nye RIB og den gamle vil blive solgt. 

F:Vi har Problemer med jollepladserne, der ellers var ok i foråret. Bestyrelsen modtog et brev fra en bruger af ”tolveren”, der beskrev uheldige sider ved havnens faciliteteter.

G:Der er ikke sket så meget nyt her i sommeren.

H:Efter nogle klager over afviklingen af standerophalingen vil vi se på en bedre afvikling af såvel standernedhalingen og afriggerturen.

I:Suset har opnået fine resultater med 2 både i årets ”Sjælland Rundt”.

J: Sejlerskolen har ansøgt ”Bamsefondet” om støtte til et ”overdækningshus” så man kan udføre krævende reparationer på ”Susets” fribord samt nye sejl. Vi har en motor til rep.

K:Vi har fået slusevagen fra den 28/8 og en uge frem.


Ad Ekstra punkt.Bådoptagning

Den samlede bestyrelse står bag kravet op kun foretage optagning hvis bådejer eller en betroet hjælper deltager og hvis der er betalt.

Under optagnings perioden bliver havnens areal spærret for kørsel og Parkering undtaget for varelevering til de 2 klubkøkkener. Dette så skal ske ifølge med havneadministrationen.


Der var ikke mere tid så mødet sluttede her kl 22:30

Bjarne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d. 3. august 2017 kl. 19.

Dagsorden:

1. Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste møde.

2. Budget og regnskab – herunder revisionsnotatet v. SF/BCN

3. Bordet rundt (meget kort orientering)

a. Formanden

Brian Sagen

Anmeldelse til Kultur og fritisaudvalget

Hjælp til Knurrør 26/8

Nyt EDB System

b. Havneudvalget v HH

Optagning af Båd

Driftaftale

Mange forskellige ting tager mere tid end 10 min.

c. Bygnings- og køkkenudvalget v TS

Brand tilsyn elektronisk dør (BCN)

nøgle system: opbygning tildeling

Køkkenkontrakt Underskrevet? og El regningen?

Indgangsparti, toiletdør i Køkkenet,

Utæthed over bestyrelsesrummet Tømmer-Kell

d. Bådudvalget v SF

e. Ungdomsudvalget v. HH

f. Jolle- og mini-12 udvalget v. SL + HH

g. Kommunikationsudvalget v. SL + HH

h. Aktivitetsudvalget v. KS.

i. Kapsejladsudvalget v. JL. 

j. Sejlerskolen v. BCN

k. Sluseudvalget v. KS


4.ToDo-Listen

5.Eventuelt


Ad 1:Referat fra forrige møde er pga. Misforståelser og mangel på frivillig til sekretær jobbet ikke færdigt.


Ad 2: Vores nye Kasserer er på vej, men da den ”gamle” kasserer har været på ferie er opgaven ikke overleveret. På den anden side er aktivitets niveau’et lavt over sommeren så punktet blev skudt til næste møde.


Ad 3:a:Brian-sagen står stille vi mangler kontakt fra Brian. Bestyrelsen blev orienteret om anmeldelsen 

til kultur- og fritidsudvalget. Vi blev enige om at hjælpe Knurrør. Formanden nedsætter et udvalg til at sætte det nye EDB system op.

B:Vi flytter ”Optagning af båd” til et beslutnings pkt. Henrik og Bjarne kontakter Poul Klentz for sammen at opsætte forslag til næste Driftsaftale.

Der er mange små, men tidskrævende ting, der skal på plads i Havneudvalgets arbejde.

Et nyt Havnereglement skal upstilles.

C:Brandtilsygnet har været på besøg og rettet på nogle forhold i klublokalet og køkkenet.

Vi har fået en forståelse af Nøglesystemet og går nu igang med at indsamle alle nøgler, der er udlånt til personer, der ikke mere behøver dem. Tina har ikke påbegyndt at betale el-regningen som aftalt vi forsøger igen overdragelse pr 1/9. Belysning i indgangsparti bliver rettet.

D:Bestyrelsen overvejer at have et betalingskort til køb af benzin m.m. til klubbens både.

E:Ungdomsafdelingen har nu fået den nye RIB og den gamle vil blive solgt. 

F:Vi har Problemer med jollepladserne, der ellers var ok i foråret. Bestyrelsen modtog et brev fra en bruger af ”tolveren”, der beskrev uheldige sider ved havnens faciliteteter.

G:Der er ikke sket så meget nyt her i sommeren.

H:Efter nogle klager over afviklingen af standerophalingen vil vi se på en bedre afvikling af såvel standernedhalingen og afriggerturen.

I:Suset har opnået fine resultater med 2 både i årets ”Sjælland Rundt”.

J: Sejlerskolen har ansøgt ”Bamsefondet” om støtte til et ”overdækningshus” så man kan udføre krævende reparationer på ”Susets” fribord samt nye sejl. Vi har en motor til rep.

K:Vi har fået slusevagen fra den 28/8 og en uge frem.


Ad Ekstra punkt.Bådoptagning

Den samlede bestyrelse står bag kravet op kun foretage optagning hvis bådejer eller en betroet hjælper deltager og hvis der er betalt.

Under optagnings perioden bliver havnens areal spærret for kørsel og Parkering undtaget for varelevering til de 2 klubkøkkener. Dette så skal ske ifølge med havneadministrationen.


Der var ikke mere tid så mødet sluttede her kl 22:30

Bjarne.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d. 7. september 2017 kl. 19.

Dagsorden var:


1.   Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste møde.

2.  Budget og regnskab – herunder revisionsnotatet v. SF/BCN

3.  Bordet rundt (meget kort orientering)

a. Formanden

Klubseminar i DS

Næste ”Røgvand og eller medlemsInfo”

Nyt EDB System

b. Havneudvalget v HH

c. Bygnings- og køkkenudvalget v TS.

d. Bådudvalget v SF.

e. Ungdomsudvalget v. HH.

f.  Jolle- og mini-12 udvalget v. SL + HH.

g. Kommunikationsudvalget  v. SL + HH.

h. Aktivitetsudvalget v. KS.

i. Kapsejladsudvalget v. JL. 

j. Sejlerskolen v.  BCN.

k. Sluseudvalget v. KS.

4. Driftsaftalen for 2018 og frem

5. Råderetsaftalen for 2018 og frem

6. ToDo-Listen

7. Eventuelt


Ad 1: Referatet fra 3/8 2017 blev godkendt uden ændringer.

Ad 2: Et årsregnskab status pr 1/9 blev fremlagt og gennemgået uden større bemærkninger.

Vi leder stadig efter en ”udviddet regnskabsekspert”.

Ad 3: Almindelig gennemgang af diverse referanter Henrik tager Svend fra Optimisterne med til klubseminar i DS, Medlemsinfo vil udkomme i månedens løb. Tina er med på en overdragelse af EL regningerne ifølge vores kontrakt og det startes først givis lejlighed med efterfølgende reguleringer.

En tegning af forslag til mini12 brugen af havne plads 100 fremlægges snarrest.Aktivitetsudvalget har styr på arrangementer fra standerstrygningen til nytårskur.

Sejlerskolens ansøgning om støtte til køb af bådetelt til omfattende istandsættelse af ”susets” fribord samt penge til istandsættelse af ynglingene med trailer blev omtalt positivt og senere pr E-mail godkendt.

Ad 4: Formanden, Havneudvalgsformanden samt Poul Klentz møder op hos kommunen med er forslag til Driftsaftalen.

Ad 5: Samme gruppe tager sig også af Råderetsaftalen.

Ad 6: TODO listen var ikke fremkommen tages med næste gang.

Ad 7: Der var ikke mere til eventuelt

Referant Bjarne Clasen-Nyqvist

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

torsdag d. 5. oktober 2017 kl. 19:00.

Det viste sig at formanden havde udsendt forskellige dagsordener til bestyrelsesmedlemmerne men da de i grove træk indholder de samme punkter i omrokeret form vil dette referat følge den dagsorden som formanden (og derfor også referanten) fulgte.

Tilstede Bestyrelsen samt bestyrelsessupleanten.

Fraværende Stig Forup 

Degsorden var følgende:

1. Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste møde.

Ad 1: Referatet blev godkendt uden ændringer og det blev lagt på hjemmesiden.


2. Budget og regnskab – herunder revisionsnotatet v. SF/BCN

Ad 2: Da Stig ikke var tilstede blev dette punkt udskudt


3.  Bordet rundt (meget kort orientering)

a. Formanden

Status på Driftsaftalen og råderetaftalen. 

Regnskab system status .

Ad 3.a:  råderetsaftalen skal først fornys til 2019, Driftsaftalen er god i gang idet der nogle forholdsregler, der skal løses. Det nye IT system står lidt i stampe og bestyrelsen fremhævede at en insats skal gennemføres styret af formanden.

b. Havneudvalget v HH

Tyverialarm i havnekontoret (MF)

Hvad bruger vi traktoren til? (MF)

Ad 3.b: vi er inde i en svøbe af indbrud og Morten vil sætte alarmer op. 

c. Bygnings- og køkkenudvalget v TS.

Forsikringer 

Ad 3.c: Vi har haft et møde med Codan og har nu en liste over alle vore forsikringer. Vi fandt ud af at Huset i modsætning til anden information fra Codan faktisk ar glasforsikret og samtidig fik vi en fuld liste over forsikring af vores både.

d. Bådudvalget v SF.

Hvem står for hvilke både?

Ad 3.d: Da stig ikke var til stede blev dette punkt ikke behandlet.

Efterfølgende punkter blev behandlet uden referat  som oplysninger til den samlede bestyrelse fra de enkelte områder

e. Ungdomsudvalget v. HH. 

f.  Jolle- og mini-12 udvalget v. SL + HH.

g. Kommunikationsudvalget  v. SL + HH.

h. Aktivitetsudvalget v. KS.

i. Kapsejladsudvalget v. JL. 

j. Sejlerskolen v.  BCN.

k. Sluseudvalget v. KS.


4. Tilbygning til Klubhuset(s køkken)

Ad 4: Tina har flere gange forsøgt, at fremkomme med et forslag til udvidelse af køkkenet i retning af toiletterne på bekostning af det gårdområde, der befinder sig vest for mellemgangen.

Dette forslag blev stærkt debateret og endte op i følgende beslutning:

Bestyrelsen vil ikke stille sig imod at Tina for egen regning fremlægger tegninger, ansøger om kommunens byggetilladelse og betaler alle udgifter i forbindelse med denne udbygning. Under forudsætning af tilbygningen derefter bliver klubbens egendom.


5. Regnskab for havn holdes og styres for sig samt 

Salg af mastekran, beddingsvogn, beddingsspil, tankanlæg og evt. Anette til havnen

(Hvidovre Kommune). 

Ad 5. Bestyrelsen godkendte et forslag hvor omtalte faciliteter bliver solgt til Hvidovre Havn for at  adskille havn og sejlklub økonomisk. 

Derved baner vi vej for videre forhandlinger med kommunen om Drifts aftale.


6. Klub folderen

Ad 6: Formanden indleder arbejdet med at opbygge en Klub folder.


7. ToDo-Listen

Ad 7: to do listen blev rettet.


8. Eventuelt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

torsdag d. 7. december 2017 kl. 19:00

Fremmødte:

Tommy Schuler, Jan Larsen, Morten Jespersen, Stig Pedersen, Steen Larsen, Henrik Hansen, Stig Forup, Jan Schoenweller, Kurt Sejsbo.

Afbud:

Bjarne Clasen Nyqvist

1. Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste møde – Referat godkendt

2. Velkommen til en gæst: Poul Klentz – Poul har beklageligvis måtte melde afbud.

3. Budget og regnskab v. SF/BCN – Punktet udsat til ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 14/12-2017

4. Bordet rundt (meget kort orientering)

a. Formanden v. BCN – Fraværende – HH oplyser han og Formanden har været på konference med ungdomsarbejde mm. Konferencen forløb super fint med godt indhold.

b. Havneudvalget v HH Optagning af både er forløbet meget tilfredsstillende. Bådene er blevet placeret godt i år. Morten og Jan har hjulpet og alt har fungeret godt. Der har været aflyst 2 dage grundet manglende tilmelding. Der er på mødet udtrykt ønske om at helårssejlere med trilere får en bedre placering på pladsen af hensyn til trailer håndtering mm. Havneudvalget arbejdet videre med dette. Der er behov for afklaring af snerydning af havnen incl. moler specielt når nu vinterbaderne har deres daglige gang helt ud til enden af molen – HH undersøger dette. Der er behandlet omnet omkring bekægning på broen ved tankanlæget. Den nuværende belægning er skarp og unehsigtsmæssig. Bestyrelsen godkendte indkøb af gummibelægning – HH og JL tager hånd om dette.

c. Bygnings- og køkkenudvalget v TS. Ny emfang skal etableres i køkkenet. Det gamle tages ned af Hvalerne som også hjælper med montering mm. Hvad der ligger indenfor deres formåen. Elektriker mm. Rekvireres – Planlægningsmøde d. 20/12-17 – Tommy Der mangler lys i baderum hos herrene – Tommy og Morten tager hånd om dette. Ulovligt EL i værksteder – der er bestilt elektriker – Tommi følger op. Porten til Jolleskuret er repareret. Tyveri af motor + 2 stk. batterier – Stig undersøger nærmere hvad der mangler og sørger for politianmeldelse samt anmeldelse til forsikring. Jan og Tommy vil gennemgå alle forsikringer på alt vores materiel mm. Og notere stelnumre mm. Op. De tager kontakt til forsikringsselskaber for samlet tilbud mhp. Vi er korrekt forsikret til det rigtige pris. Bestyrelsen godkender dette.

d. Bådudvalget v SF. – Intet nyt.

e. Ungdomsudvalget v. HH. – Intet nyt.

f. Jolle- og mini-12 udvalget v. SL + HH. – Intet nyt.

g. Kommunikationsudvalget v. SL + HH. Røgvandet skal snart planlægges. Forslag til emner der skal med i Røgvandet skal sendes til HH eller SL inden jul. Røgvandet skal udsendes incl. indkaldelse til generalforsamlingen. Kommunikationsudvalget efterlyser dagsorden for generalforsamlingen – Kan Bjarne evt. sende denne ?

h. Aktivitetsudvalget v. KS. – Der har været afholdt Julepyntning af klublokalet med æbleskiver og

Hvidovre Sejlklub Suset

Hvidovre Strandvej 31H, 2650 Hvidovre. Tlf. 36 34 05 00

Bank, Danske Bank 1551 4070130408

Kontortid:Torsdag kl. 18.00 – 19.30

2

gløgg. Børne jul har været afholdt og julemanden kom igen i år. Børnene og deres forældre og bedsteforældre var meget glade for det fine arrangement og ikke mindst gaverne.

i. Kapsejladsudvalget v. JL. – Intet nyt.

j. Sejlerskolen v. BCN. – Intet nyt.

k. Sluseudvalget v. KS. – Intet nyt.

5. Økonomisituationen – Punktet udsat til ekstraordinært møde d. 14/12-2017. Kasserer

Regnskabsfører

IT-System(er)

6. Bestyrelsens godkendelse af:

a. Ansøgning fra Tolveren vedr. Nye sejl til klubbens både (TS+SL) – Udsat til d. 14/12

b. Salg af klubbens Havne inventar til Hvidovre Havn (HH+PK) – HH vil forelægge formanden endeligt udkast incl. beløb til formanden og udkastet godkendes endeligt d. 14/12

c. Køb i havne regi af ny ophaler spil til slæbestedet (HH)- Indkøb samt EL arbejde er godkendt af bestyrelsen.

d. Reparation af Bådekranen (HH) - Udsættes til 2018

7. ”Røgvandet” og system i oplysninger til medlemmerne. SL opfordrer til at der fremsendes opdateringer til hjemmesiden for at få den ajourført. Medlemmer opfordres ligeledes til at fremsende ønsker / rettelser til hjemmesiden. JL foreslår vi kigger på muligheden for at medlemmer kan komme frem med deres mening på hjemmesiden – Forum lign. – magen til hvad OK jolle klubben har (Din mening). SL undersøger muligheden. Vi skal dog være opmærksomme på at vi ikke iværksætter noget der ikke kan videreføres til evt. nyt site.

8. ToDo-Listen – udsat idet vi har fået en forkert liste udsendt.

9. Eventuelt - Intet

Referent

Steen Larsen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling 2017

Referat fra ordinær generalforsamling i HVS Suset

torsdag den 20. april 2017, kl. 19:30 i klubhuset.

Dagsorden i henhold til separat udsendt (udateret) indkaldelse fra marts 2017:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning

• Formandsberetning

• Havneudvalget

• Ungdomsafdelingen

• Jolleafdelingen

• Kapsejladsudvalget

• Seniorskolen

• Klubhusudvalget

• Aktivitetsudvalget

• Røgvandet

4. Regnskab og budget

5. Valg til bestyrelsen, efter tur afgår følgende:

a. Bestyrelsesmedlemmerne

• Knud Lindemose 

• Vagn Hansen 

• Henrik Hansen (modtager genvalg)

• Steen Larsen (modtager genvalg)

• Stig Pedersen (suppleant for Henning Dürr, modtager valg)

b. Bestyrelsessuppleanter:

• Begge poster står åbne

c. Revisorer:

• Jan Hansen

• Poul Klentz

d. Revisorsuppleant:

• Posten står åben

6. Indkomne forslag:

 Skal være formanden i hænde senest den 1. april.

Alle forslag vil ligge til evt. gennemlæsning på kontoret fra 6. april 2017, ligesom regnskabet vil være tilgængeligt i klubhuset i ugen op til generalforsamlingen.


På vegne af bestyrelsen, Bjarne Claesen-Nyquvist, formand.

Start generalforsamling:

Formanden, Bjarne Claesen-Nyqvist, åbnede generalforsamlingen og bad indledningsvis tilstedeværende personer, som ikke er medlem af klubben, om i givet fald at forlade lokalet.

Dagsordenens pkt. 1, Valg af dirigent.

På bestyrelsens vegne foreslog formanden Jesper Kaas som generalforsamlingens dirigent. Da der ikke blev foreslået andre kandidater til posten som dirigent, blev Jesper enstemmigt valgt med akklamation.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, idet indkaldelsen var blevet udsendt pr. brev til klubbens medlemmer, hvor konvulutens poststempel var dateret 29. marts 2017, som er mere end de 8 dage før generalforsamlingen, der er foreskrevet i klubbens vedtægter. 

Dirigenten benyttede lejligheden til at oplyse, at dagsordenens punkt 7 ”Eventuelt” beklageligvis ikke var kommet med i den udsendte dagsorden og foreslog derfor, at generalforsamlingen gav accept for, at den udsendte dagsorden blev suppleret med punkt 7, uden der blev udsendt en ny dagsorden, således at punktet dermed kunne blive behandlet på dagens generalforsamling. Der var ingen indvendinger imod dirigentens forslag, som herved blev betragtet som vedtaget.

Som svar på et medlems indsigelse over, at fristen for indgivelse af forslag skulle være formanden ihænde senest den 1. april 2017, og som derfor - grundet PostNord’s (ofte langsommelige) postomdeling - havde betydet, at ikke alle medlemmer havde haft mulighed for i givet fald overholde denne tidsfrist, oplyste formanden, at dagsordenen tillige var blevet bekendtgjort i den elektroniske version af Røgvandet fra februar måned på klubbens hjemmeside og fastholdt derfor, at dagsordenen havde været offentliggjort rettidigt. Dirigenten konstaterede, at der ingen indvendinger var til formandens svar, og generalforsamlingen gik derfor videre til næste punkt på dagsordenen.

Dagsordenens pkt. 2, Valg af referent.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog Bent Hornstrøm som referent. Da ingen andre meldte sig som kandidat til hvevet som generalforsamlingens referent, bekendtgjorde dirigenten, at Bent var enstemmigt valgt med akklamation. Bent benyttede lejligheden til at oplyse om, at aftenens debatter ville blive optaget elektronisk til brug for den efterfølgende udarbejdelse af referat. Da ingen havde indsigelse herimod, gav dirigenten formanden ordet for beretning.

Dagsordenens pkt. 3, Formandsberetning.

Formandens beretning 2017

Klubbens aktuelle status:

Antal medlemmer (i parentes status for 2016):  

• Æresmedlemmer   4 (4)

• 0-12 år 54 (53)

• 13-18 14 (18)

• 19-24 4 (2)

• 25-59 150 (147)

• 60 + 106 (133)

•Passive30 (30)

Gennemsnitsalderen for den samlede klub er 47,37 år. Men undtager vi B&U-afdelingerne (68 medlemmer) fra beregningen, kommer vi op på 54,14 år i gennemsnitsalder.

Tildelte æresnåle for anciennitet: 

50 år : Harry Andersen (6)

25 år : Frank Pedersen (4)

I år har vi, efter hvad der er kommet til mit kendskab, heldigvis ikke haft så mange medlemmer, der er afgået ved døden, idet vi alene, desværre har mistet John Mast. Må jeg bede forsamlingen rejse sig og holde et minuts stilhed til Johns ære.

Pålagte opgaver:

Bestyrelsen fik til opgave, at gennemføre følgende opgaver:

• Indstille et medlem til Æresmedlem:

• Bestyrelsen er af den overbevisning, at det pågældende medlem har arbejdet meget og lavet meget godt i de mange år, han har siddet i bestyrelsen; men at man kun gør et medlem til æresmedlem, når der er ydet en helt ekstraordinær indsats for klubben, hvilket der ikke er tale om her. Bestyrelsen vil derfor ikke indstille medlemmet til æresmedlem. Det skal dog lige bemærkes, at bestyrelsen ikke vil stå i vejen for det foreslag med samme indhold, som Uggi har fremsendt, og som derfor skal behandles under indkomne forslag.

• Betaling med internationale kreditkort på Benzin- og dieselstanderen:

Klubben har nu fået opsat en helt ny benzin- og dieselstander, og hermed er muligheden for betaling med internationale kreditkort blevet etableret.

• Danne et udvalg for Puklehvalerne:

Vi har i bestyrelsen fundet, at puklehvalerne er et åbent fælles samarbejde for medlemmer af Hvidovre Sejlklub Suset, og de enkelte udvalg skal frit kunne bede om hjælp fra denne frivillige ressource uden restriktioner fra andre udvalg.

Klubbens formål:

Klubbens formål er at fremme sejlsporten i Hvidovre ved kap- og fællessejladser, samt uddanne elever i praktisk og teoretisk sømandskab.

Kapsejlads:

Vi har stadig en del kapsejlere ude på aftenracebanerne hver onsdag aften, hvor vi i samarbejde med Enigheden i Sydhavnen kommer op på 30 deltagende både i gennemsnit.

Derudover har vi haft Hvidovre-sejlere ude på de nationale kapsejladser, hvor Ulrik og Janne fik en 4. plads til et DM-skab i BB10, Arvid og Charlotte fik 2. plads, og Carsten, Bo og Kay fik en 4 plads til IF DM-skab (d.v.s., ikke DM-skab, da DM-skab-status faldt på grund af for få tilmeldte både). Og så fik Henrik en 1. plads mellem veteranskibe. Tillykke til jer.

Klubben har, så vidt jeg er orienteret, ikke opnået andre plads-resultater uden for vores eget område. Men alle sejlklubber taler om, at der er få deltagere til kapsejladserne, hvilket man kan se af de mange DM-skaber, der ikke mere kan afholdes på grund af manglende tilslutning af både.

På uddannelsessiden er vi i stærk fremgang:

Hos Optimisterne har Svend opbygget en stadig stigende tilslutning til sejlads for nybegyndere, der her hos os i 1. omgang skal lære at sejle og hygge sig med det. Svend startede med én instruktør i foråret, hvor man sejlede om mandagen; men der er nu så god tilslutning, at han har fået dobbelt så mange deltagere, der nu sejler med to instruktører både mandage og torsdage.

Klubben har søgt om 2 Optimister hos kommunen, hvor vi fik den ene, og derefter gav en anonym giver os den anden. Men faktisk vigtigere er det, at Puklehvalerne og Bådeudvalget i vinterens løb har repareret og gjort 6-8 flere optimisjoller klar til i år.

Sejlerskolen mistede i starten af sommeren sin leder Lau; men gennemførte sejladserne i sommer med 15 elever, hvoraf de 6 skulle til eksamen i september, og her bestod de i øvrigt alle 6. Vi har nu atter fået Kurt Jakobsen ind som leder af sejlerskolen, og han får nok at se til, idet vi i år vil starte op med 22 elever og sejlads på mandage, tirsdage og torsdage. Bemærk! Kurt bliver stadig glad, hvis en sejler ønsker at melde sig som instruktør. Kurt har i øvrigt planer om, at starte en speedbådsskole, hvis der melder sig instruktører til at forestå undervisningen.

Gennem de sidste 2-3 år har en gruppe af klubbens sejlere forsøgt sig med vores nyeste tiltag, ”Mini-12-meter-bådene”. Denne gruppe blev sidste år til en del af sejlklubben, og klubben sponserede med køb af tre både. Gruppen, som kalder sig selv ”Tolveren”, er nu ved at finde sine faste rødder og sejler fast 3 dage om ugen. Man er nu oppe på 13 både, og der vil blive sejlet kapsejlads efter et ”hjemmelavet” handicapsystem her i 2017. Der bliver også sejlet tursejlads i flok til f.eks. Brøndby og Sydhavnen, hvor der er megen opmærksomhed på bådene. Tolveren opfordrer alle interesserede til at komme forbi og få en prøvesejlads. Men pas på! Det er utroligt vanedannende.

Foruden vores primære formål beskæftiger klubben sig med 3 områder:

Det første : Hvidovre Havn

Vi har desværre lige mistet vores formand for Havneudvalget, Vagn Hansen, da jeg samt vores kommunikationsudvalg ikke var enige med Vagn i, hvordan sejlklubben kontakter kommune, aviser og lignende. Derfor følte Vagn, at han måtte forlade bestyrelsen og sine udvalgsposter. Jeg vil hermed slå fast, at Vagn har udført et overordentligt stort stykke arbejde i den tid, han har fungeret som havnepladsudvalgsformand.

Jeg vil forsøge at fremføre beretningen for Havnen:

Der blev lagt ud med en gennemgribende undersøgelse af hvem, der havde bådplads i havnen, hvem der stod på land, og hvem der faktisk ventede på en bådplads. Det var et kolossalt arbejde, og det resulterede i en stor del kontakt til de enkelte medlemmer for at afklare omtalte. Men resultatet var derefter. I løbet af eftersommeren fik vi renset op i alle disse lister og kunne fremvise, at alle Hvidovreborgere, der stod på venteliste, kunne få en bådplads i havnen, ja, endda også bådejere fra andre kommuner kunne komme ind. Der blev også skaffet mere plads på havnearealet, og også dér kunne vi udleje flere pladser. Klubben har således nu kunne afregne kommunen med samtlige havnepladser i havnen samt omkring 30 vinterpladser.

Det skal lige berettes, at samme indsats har været udført af jolleafdelingen, hvor vi fandt en del gratister. Vi nu har fået fuld styr på udnyttelsen af jollepladsen.

På selve havnen har vi fået opsat en helt ny benzin- og dieselstander med ”opruller” til brændstofslangerne. Bemærk, at vi har en afskrivning, som i løbet af 5 år betaler investeringen hjem, og det uden at benzin- og dieselpriserne er steget som følge af det nye anlæg.

Vi har haft store interne problemer med at få afklaret, hvordan vi får jolleslæbestedet renoveret; men klubben har nu fået kommunen til at ombygge jolleslæbestedet, så vi ikke længere risikerer, at vores jollesejlere ryger i vandet på grund af de gamle, rådne stolper og brædder. Nu må vi så bare håbe, at kommunen snart bliver færdig med renoveringen.

Som vi vel alle har set, har havnen fået yderligere et klubhus i løbet at sommeren 2016, idet vinterbaderne har fået deres egen badehus-ponton øst for sydmolen. Det nye klubhus har fået hjælp af havnen (kommunen) til nødvendig strøm til lamper og lign., medens man har måtte undvære strøm til saunaen, indtil man kan få et trukket et nyt strømkabel langs nordmolen, under havneindløbet og ind i klubhuset. Samarbejdet mellem klubben og vinterbaderne ophørte derfor i efteråret 2016 med mange tak fra vinterbaderne.

Det andet: Klubhuset samt klubfaciliteterne.

I klubhuset har vi gennem året haft en del problemer. Tommy har langsomt, men sikkert arbejdet sig gennem alle disse, og det begynder at lysne. Vi kan fortælle, at fyret nu er blevet gennemrenoveret og fungerer, som det skal. Solfangersystemet viste sig at være totalt stoppet. Der var intet driftvæske, og pumperne kørte tomme og gik i stykker. Også dette er nu repareret og fungerer sammen med fyret. Vi forventer derfor store besparelser på varmeregningerne i de kommende år.

Med stor hjælp fra Puklehvalerne har vi nu fået ombygget juniorrummet og det tilhørende gangareal til et stort og velfungerende rum, hvor medlemmerne kan komme ind ved hjælp af deres medlemsnøgle og få varmen, holde pause og evt. spise medbragte humpler, når man skal arbejde med bådene ude på pladsen. Rummet, som vi kalder ”Skipperstuen”, er ellers indrettet til skolearbejde, som fortsat vil være rummets primære funktion.

Også med Puklehvalernes hjælp har vi fået opbygget et ”jolleværksted” i modsatte ende af traktorhuset.

Endelig har vi med hjælp fra Havneudvalget fået check på alle skabene og opnået at kunne gen-udleje 19 skabe, der ellers ikke var i brug.

Det sidste tiltag er, at vi fra mandag, den 24. april får indstalleret et nyt, bedre og moderne alarmsystem.

Det tredie: Susets Køkken

I forbindelse med klubhusets køkken er der af forskellige årsager, hvoraf de vigtigste er levnedsmiddelstyrelsens krav, blevet investeret en del i inventaret. Samtidig har vi i bestyrelsen set på Tinas husleje og fundet, at klubben ikke fik dækket alle sine udgifter i forbindelse med udlejningen. Vi har derfor været gennem en genforhandling af kontrakten og opnået en for klubben bedre kontrakt. I denne forbindelse har Tina måtte trække nogle af hendes rabbatter tilbage, hvilket jo helt er hendes frie valg. Desværre opstod der et rygte om, at bestyrelsen fremover ikke ville give medlemmerne rabat, idet vi ikke ville udskifte alle medlemskort til et nyt 2017-kort. Det vil vi heller ikke, da de nuværende medlemskort stadig giver adgang til klubhus og toiletter.  Men det viste sig, at rabat i 2017 kan løses ved, at I alle får et klistermærke med ny stregkode til at sætte på bagsiden af medlemskortet.

Administration:

For at opnå alle disse resultater, har vi haft flere udvalg i arbejde. I administrationen har vi måttet sige farvel til vores medarbejder Monica Andersen, som forlod os i forsommeren. Vi, d.v.s. jeg selv og kassereren, har efter bedste evne forsøgt at trimme og finde fejl i vores medlemskartoteker, hvilket har givet en del forbedringer; men i slutningen af året måtte vi erkende, at opgaven var for stor for os, og klubben har derfor ansat Lene Bendix.

Røgvandet.

Vores Kommunikationsudvalg har gennem året udgivet 2 (3) numre af ”Røgvandet”, hvor der nu eksperimenteres med fremover alene at udgive bladet via de elektroniske medier. Bladet vil for eksempel nu kun udkomme på papir én gang om året, og det vil ikke blive udsendt med posten, men alene ligge til afhentning i klubben, og så ellers i øvrige tilfælde ligge til gennemlæsning på - eller til download’ing fra - klubbens hjemmeside. Samme hjemmeside er allerede - og vil fremover yderligere blive - forbedret med mere aktuel information til medlemmerne, og der vil blive udsendt nyhedsbreve via medlemmernes e-mail-adresse. I årets løb har kun et fåtal af medlemmer efterspurgt bladet i klubben, og vi vil derfor overveje fremover helt at undlade at trykke bladet på papir. 

Aktiviteter:

Aktivitetsudvalget har som altid fået vores aktiviteter til at fungere på bedste vis, og gennem året har vi med glæde haft alle de sædvanlige Stander-hejsnings- og -strygnings-ritualer samt pinsetur, havnerundfart, jule- og fastelavnsfester, der bare fungerer.

Dansk Sejlunion og FLID har sponseret tiltag for at få flere borgere interesseret i bl.a. sejlsport, og vi har derfor samlet repræsentanter fra havnens klubber for at organisere en havnens dag under temaet ”Vild med vand” den 10. juni. Der er blevet arbejdet meget for dette initiativ, og vi har store forventninger til resultatet. Klubben har inviteret Hvidovres Borgmester til at møde op og døbe den ”optimist”, vi fik foræret af kommunen. Og endelig vil vi opfordre vores medlemmer til at åbne deres både og byde havnens gæster på kaffe (som klubben leverer til lejligheden). 

Og endelig har vores bådeudvalg med hjælp fra Puklehvalerne sørget for at Optimister, juniorjoller, følgebåde og skolebåde er i god, brugbar stand samt sørget for, at klubbens motorer er kommet til service.

Alt i alt har et stort antal medlemmer brugt megen tid på at få klubben til at fungere, og jeg kan ikke her få tid til at nævne alle de ting, der er blevet lavet; men jeg vil i stedet komme med en VIRKELIG STOR tak til alle udvalgsmedlemmer og Puklehvaler for den store indsats, de har udført gennem året.

Herefter efterlyste dirigenten spørgsmål og kommentarer til formandens beretning for klubben og klubbens underafdelinger.

Den nye formand for klubbens kapsejlads-aktiviteter Ulrik Poulsen præsenterede sig (tidligere under formandens beretning) og orienterede her om planerne for kommende initiativer, blandt andet en relancering af Guldtud kapsejladsen.

Et spørgsmål fra et medlem om jolleplads blev henvist til dagsordenens punkt 7 Eventuelt.

Vagn Hansen gjorde rede for aktuel status på klubbens skabe og oplyste, at p.t. bliver leje for alle skabe nu betalt, og oplyste samtidig, at Hvidovre Kommune er meget tilfreds med klubbens administration af havnen.

Et medlem udtrykte utilfredshed med, at medlemmerne nu er blevet henvist til det nyetablerede lokale (Skipperstuen) ved siden af bestyrelseslokalet. Endvidere mente medlemmet, at medlemskortet i sin tid var blevet etableret med den begrundelse, at medlemmerne ved kapsejladsarrangementer uden for klubben regi kunne dokumenterer sig som medlemmer af Hvidovre Sejlklub. Herudover fastslog medlemmet, at klubbens videoovervågningsanlæg, adgangskontrolsystem og alarmsystem, som den pågældende selv havde installeret, virkede tilfredsstillende, og hvis klubben mente, at anlæggene ikke virkede, var man velkommen til at kontakte ham for udbedring. Medlemmet udtrykte ærgrelse over, at det for ham så ud som om, anlæggene nu skulle bortskaffes, og at investeringen i anlæggene på cirka 61.000 kroner dermed var gået tabt og spurgte, om bestyrelsen var bevidst om dette forhold, og at der muligvis kunne være nogle penge at spare. Bestyrelsesmedlem Jan Larsen oplyste, at medlemskortet i sin tid ikke var blevet etableret med henblik på, at medlemmerne kunne dokumentere sig som medlemmer uden for klubbens regi. Bestyrelsesmedlem og formand for klubbens bygninger Tommy Schuler oplyste, at det nye lokale ikke var blevet etableret for at holde medlemmerne væk fra klubhuset, da de var stadigvæk meget velkomne i klubhuset, og at pladserne ved langbordet stadig var reserveret for medlemmerne. Det nye lokale var etableret med det formål, at medlemmer i beskidt arbejdstøj havde et alternativt lokale at opholde sig i, da gæster i beskidt arbejdstøj næppe er god reklame for restauranten. Tidligere bestyrelsesmedlem Vagn Hansen supplerede Tommys svar med, at det nye lokale også var etableret med henblik på, at medlemmerne havde et sted at opholde sig på de tidspunkter, hvor klubhuset var lukket og aflåst – fx i januar måned og på lukkedage hen over året. Herudover kunne lokalet også anvendes til undervisningsbrug.Bjarne svarer at video overvågning stadig er intakt.

Efter debatten og ikke flere ønskede ordet, spurgte dirigenten, om generalforsamlingen kunne godkende formandens beretning herunder de enkelte afdelingers beretninger. Da der ingen indsigelser var imod beretningerne, konstaterede dirigenten, at formandens beretning var godkendt med akklamation, hvorefter generalforsamlingen gik videre til næste punkt på dagsordenen.

Dagsordenen pkt. 4, Regnskab og budget.

Bamsefonden:

Kasserer Knud Lindemose indledte med at kommentere posterne i regnskabet for Bamsefonden, og informerede under den efterfølgende debat om bestyrelsens planer for disposition af fondens aktuelle bankindestående, herunder forventede investeringer i værdipapirer, i det kommende budgetår.

Efter debatten og ikke flere ønskede ordet, spurgte dirigenten, om generalforsamlingen kunne godkende Bamsefondens regnskab og budget. Da ingen havde indsigelser imod kassererens beretning, konstaterede dirigenten, at Bamsefondens regnskab og budget var godkendt med akklamation.

Havnen:

Kasseren gik herefter videre med at kommentere posterne i havnens regnskab. Under den efterfølgende debat udtrykte et medlem tvivl om det hensigtsmæssige i klubbens og havnens tætte regnskabsmæssige sammenhæng, hvortil kasseren svarede, at opstillingen af regnskaberne reflekterede den aftale, Hvidovre Sejlklub har indgået med Hvidovre Kommune om at være entreprenør på havnen.

På et spørgsmål om moms-problematikken, når de 2 ”selskaber” ikke har samme momsforpligtelse, oplyste kassereren, at det ikke har nogen indflydelse på opstillingen af regnskaberne, således at klubben sagtens kan aggregere regnskaberne.

På et spørgsmål redegjorde kassereren for årsagen til forskellen mellem det beløb, klubben har opkrævet i bådpladsleje for kommunen og det (lidt større) beløb, klubben har sendt videre til Hvidovre Kommune.

På et spørgsmål redegjorde kassereren for baggrunden for indtægtsposten ”Havnens brug af klubbens faciliteter”. 

Herudover besvarede kassereren diverse regnskabstekniske spørgsmål angående specifikation af afskrivninger, blandt andet den nye benzin- og dieselstander og gjorde ved den lejlighed opmærksom på, at standeren tilhører sejlklubben.

Efter debatten og ikke flere ønskede ordet, spurgte dirigenten, om generalforsamlingen kunne godkende havnens regnskab og budget. Da der ingen indsigelser var imod kassererens beretning, konstaterede dirigenten, at havnens regnskab og budget var godkendt med akklamation.

Klubben:

Som det sidste kommenterede kassereren posterne i klubbens regnskab. Under den efterfølgende debat, hvor et medlem ønskede posten ”varelager” nærmere belyst, erkendte kassereren, at klubben beklageligvis ikke er i stand til at gøre rede for, hvad posten har dækket over. Fra regnskabsåret 2017 vil balancen indeholde en korrekt primo saldo og en korrekt ultimo saldo. 

Som svar på et spørgsmål om at få belyst årsagen til den lidt store udgift til vedligeholdelse af mastekranen, bekræftede kassereren, at beløbet trods størrelsen var korrekt og gjorde samtidig gældende, at omkostningerne til vedligeholdelsen af mastekranen generelt var store.

Som svar på et spørgsmål redegjorde kassereren for årsagen til, at afskrivningerne på adgangskontrolsystemet var mindre i 2016 end i 2015 på trods af nyinvesteringer. 

Som svar på et spørgsmål vedrørende posten ”Rengøring”, hvor der tilsyneladende er en temmelig stor stigning fra 2016-regnskabet til budgettet for 2017, oplyste kasseren at budgettet for 2017 var basseret på årets første månedsregning gange 12.

 Efter debatten og ikke flere ønskede ordet, spurgte dirigenten, om generalforsamlingen kunne godkende klubbens regnskab og budget. Da der ingen indsigelser var imod kassererens beretning, konstaterede dirigenten, at klubbens regnskab og budget var godkendt med akklamation.

Herefter dekreterede dirigenten 10 minutters pause, inden generalforsamlingen gik videre til næste punkt på dagsordenen.

Dagsordenen pkt. 5, Valg til Bestyrelsen.

a. Bestyrelsesmedlemmer:

• Kasserer nud Lindemose (modtager ikke genvalg)

• Vagn Hansen (udtrådt af bestyrelsen, modtager ikke genvalg)

• Henrik Hansen (villig til genvalg)

• Steen Larsen (villig til genvalg)

• Stig Pedersen (suppleant for Henning Dürr, villig til valg) 

• Morten Frydendahl (nyopstillet)

b. Bestyrelsessuppleanter:

• Jan Schønweller

• Stig Forup

c. Revisorer:

• Jan Hansen (villig til genvalg)

• Poul Klentz (villig til genvalg) 

d. Revisorsuppleant:

• Posten står åben.

Kassererposten:

Dirigenten efterlyste kandidater til posten som ny kasserer som afløser for Knud Lindemose, idet den siddende bestyrelse ikke havde formået at stille med forslag til ny kasserer inden generalforsamlingen. Da ingen af de tilstedeværende medlemmer stillede deres kandidatur til rådighed som ansøger til kassererposten, og da klubben er forpligtet til at have en kasserer, meddelte dirigenten, at den kommende bestyrelse snarest vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen at få udpeget en ny kasserer.

Besstyrelsesposter:

Dirigenten oplyste, at 2 af de afgående bestyrelsesmedlemmer – Henrik Hansen og Steen Larsen - var villige til genvalg, Endvidere var Stig Pedersen, som siden sidste års generalforsamling var indtrådt i bestyrelsen som suppleant for Henning Dürr, der blev valgt på sidste generalforsamling, men som i løbet af året var afgået uden for tur, villig til valg. Som følge heraf skulle generalforsamlingen nu vælge 4 bestyrelsesmedlemmer, og dirigenten opfordrede derfor interesserede medlemmer til at stille op. Efterfølgende meddelte alene Morten Frydendahl sin kandidatur.

Dirigenten oplyste, at på grund af at bestyrelsesmedlem Henning Dürr i løbet af sit første bestyrelsesår var blevet erstattet af bestyrelsessuppleant Stig Pedersen, skulle én af bestyrelses-kandidaterne alene vælges for ét år, og der blev derfor holdt skriftlig afstemning om hvilken af de 4 opstillede kandidater, der alene skulle vælges for indeværende år. Resultatet af afstemningen blev, at Morten Frydenlund var valgt for ét år, medens de 3 øvrige kandidater var valgt for en 2-årig periode. Da ingen havde indsigelse mod afstemningsresultatet, konstaterede dirigenten, at de 4 medlemmer var blevet valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsessuppleanter:

De nuværende suppleanter Jan Schönweller og Stig Forup var begge villige til genvalg, og da ingen andre i forsamlingen stillede deres kandidatur til rådighed eller gjorde indsigelse mod valget, konstaterede dirigenten, at de 2 kandidater var valgt med akklamation for det kommende år. (Suppleanter vælges alene for et år ad gangen).

Revisorer:

De nuværende revisorer Jan Hansen og Poul Klentz var villige til genvalg, og da ingen andre i forsamlingen stillede deres kandidatur til rådighed eller gjorde indsigelse mod valget, konstaterede dirigenten, at de 2 kandidater var valgt med akklamation for det kommende år.

Revisorsuppleant:

Medlem Carsten Bach stillede sin kandidatur til rådighed, og da ingen andre i forsamlingen havde gjort dette eller havde gjort indsigelse mod valget, konstaterede dirigenten, at Carsten var valgt til revisorsuppleant for det kommende år med akklamation.

Dirigenten oplyste, at valghandlingen hermed var afsluttet, og at generalforsamlingen går videre til næste punkt på dagsordenen.

Afslutningsvis afgav forsamlingen et stort, samlet applaus til såvel nye som afgående medlemmer af bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter samt til revisorer og revisorsuppleant.

Dagsordenen pkt. 6, Indkomne forslag.

Et medlem havde stillet forslag om, at tidligere bestyrelsesmedlem og havneudvalgsformand Hans Henrik Andersen (HHA) blev tildelt status som æresmedlem af sejlklubben. Da bestyrelsen havde afvist forslaget med den begrundelse, at HHA ifølge hidtidig kutyme ikke havde ydet en helt ekstraordinær indsats for klubben, som var den normale begrundelse for at give et medlem status som æresmedlem, blev det besluttet at afholde en skriftlig afstemning om forslaget. Resultatet af afstemningen blev, at 32 medlemmer stemte for forslaget, medens 35 medlemmer stemte for bestyrelsens afvisning af forslaget. Dirigenten konkluderede herefter på grundlag af afstemningsresultatet, at HHA ikke får tildelt æresmedlemsskab af klubben.

Dirigenten oplyste, at der ikke var stillet yderligere forslag, og generalforsamlingen gik derfor videre til næste punkt på dagsordenen

Dagsordenen pkt. 7, Eventuelt.

Et medlem efterlyste mulighed for tømning af potty-toilettanke på havnen. Hertil svarede formanden, at der allerede i dag forefindes faciliteter på havnen for tømning af fast installerede holdingtanke, men ikke for mindre bærbare potty-toilettanke. Formanden noterede sig problemet og foranlediger en undersøgelse af fremtidige muligheder.

Det tidligere bestyrelsesmedlem og formand for havneudvalget Vagn Hansen benyttede lejligheden til at takke udvalgsmedlemmer og pladsmænd (Jonna og Brian) for godt samarbejde i den tid, han havde bestridt de 2 poster.

Et medlem fandt det meget upassende og uværdigt for alle parter, at generalforsamlingen havde afholdt den tidligere omtalte afstemning om tildeling af æresmedlemsskab til et tidligere medlem af bestyrelsen, idet der, efter medlemmets opfattelse, her var tale om en ren bestyrelsesforretning. Endvidere fandt medlemmet det uprofessionelt, at bestyrelsen, vel vidende at der skulle vælges en ny kasserer, var mødt op til generalforsamlingen uden et forslag til en kandidat til posten som klubbens nye kasserer. På spørgsmålet om afstemningen om æresmedlemsskab oplyste formanden, at der ifølge klubbens love ingen hindringer er for at afholde den pågældende afstemning. På spørgsmålet om posten som ny kasserer, oplyste formanden, at bestyrelsen for nærværende ikke havde kunnet identificere medlemmer, der (måske) ville være villige til at påtage sig arbejdet, og at bestyrelsen derfor havde set sig nødsaget til først at spørge på generalforsamlingen, om der var medlemmer her, som ville være villige til at påtage sig jobbet som kasserer, før bestyrelsen skred til yderligere handling i sagen med henblik på, i givet fald at ansætte en ekstern, aflønnet kasserer for klubben. 

Et medlem spurgte, om bestyrelsen havde nye oplysninger vedrørende Hvidovre Kommunes planer for styrkelse af havnens miljø, og benyttede samtidig lejligheden til at rose den behandling sejlerne fik på havnekontoret. Til spørgsmålet om kommunens planer for havnen kunne formanden svare klart ”nej” uanset, at klubben har rettet flere henvendelser til kommunen herom.

Et medlem spurgte til muligheden for at få Wifi på havnen, hvortil formanden kunne oplyse, at der er wifi i klubhuset (hvor vi sidder), men i øjeblikket er der ikke wifi på molerne, hvilket der vil blive undersøgt muligheden for.

Da der ikke var flere indlæg under Eventuelt, takkede dirigenten for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede klokken 22.00.

Dato: 20. april 2017.

Dirigent.:                                                     Formand:


Jesper Kaas                                                  Bjarne Clasen-Nyqvist 

_________________                                   ____________________


Bent Hornstrøm, referent


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra

ekstraordinær generalforsamling i HVS Suset 

torsdag den 8. juni 2017, kl. 19:30 i klubhuset.

Dagsorden i henhold til separat udsendt indkaldelse dateret 12. maj 2017:

                        1. Valg af dirigent

                        2. Valg af referent

                        3. a) Valg af Kasserer

                            ELLER

b) Valg af Formand til fungerende kasserer samt godkendelse af brug af ekstern arbejdskraft.

Start generalforsamling:

Formanden, Bjarne Clasen-Nyqvist, åbnede generalforsamlingen og bad indledningsvis tilstedeværende personer, som ikke var medlem af Hvidovre Sejlklub, om i givet fald at forlade lokalet.


Dagsordenens pkt. 1, Valg af dirigent.

På bestyrelsens vegne foreslog formanden Jesper Kaas som generalforsamlingens dirigent. Da der ikke blev foreslået andre kandidater til posten som dirigent, blev Jesper enstemmigt valgt med akklamation.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet indkaldelsen var blevet udsendt pr. brev til klubbens medlemmer, dateret 12. maj 2017, som er mere end de 8 dage før generalforsamlingen, der er foreskrevet i klubbens vedtægter.

Dagsordenens pkt. 2, Valg af referent.

Formanden oplyste, at bestyrelsen foreslog Bent Hornstrøm som referent. Da ingen andre meldte sig som kandidat til hvervet som generalforsamlingens referent, bekendtgjorde dirigenten, at Bent var enstemmigt valgt med akklamation.

Dagsordenens pkt. 3, Valg af kasserer.

Dirigenten gav herefter ordet til Formanden, som oplyste, at medlem og bestyrelsessuppleant Stig Forup Nielsen har givet bestyrelsen tilsagn om i givet fald at ville påtage sig hvervet som klubbens kasserer, mod at klubben var indstillet på, i det omfang det måtte blive nødvendigt, at han kunne trække på ekstern regnskabskyndig rådgivning, som så måtte honoreres mod betaling.

På baggrund af den efterfølgende debat enedes forsamlingen uden afstemning om, at der i givet fald indtil videre kunne bevilges 15.000 kroner om året - udover de 60.000 kroner, klubben p.t. betaler om året for ekstern revisorbistand – til dækning af udgifter til ekstern regnskabskyndig rådgivning til klubbens kasserer.

Efterfølgende spurgte dirigenten, om der på baggrund af den forudgående debat og resultatet heraf var andre medlemmer tilstede, som stillede deres kandidatur til rådighed som klubbens kasserer. Da dette ikke var tilfældet, gav Stig en kort præsentation af sig selv, hvorefter dirigenten konkluderede, at Stig Forup Nielsen var enstemmigt valgt som klubbens kasserer med akklamation (efterfulgt af klapsalver fra forsamlingen).

Herefter bekendtgjorde dirigenten, at generalforsamlingen var afsluttet.


Med et trefoldigt hurra for Hvidovre Sejlklub Suset efterfulgt af Suset fra Kalveboderne sluttede generalforsamlingen cirka klokken 20.00.Dato: 8. juni 2017.


Dirigent.:                                                     Formand:


Jesper Kaas                                                  Bjarne Clasen-Nyqvist

_________________                                   ____________________Nærværende referat offentliggøres på klubbens hjemmeside, efter formanden og dirigenten har godkendt referatet.

bottom of page